موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل دوم- اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ | موسسه پلکان

 

ماده‌ 11 - نقص‌هاي‌ مربوط‌ به‌ مواردي‌ به‌ غير از موارد مربوط‌ به‌ طبقه‌بندي‌ كالاها وخدمات‌ و نحوه‌ درج‌ آنها

(1)- درخواست‌ ناقص‌ از اداره‌ مبدأ

الف‌ - هرگاه‌ اداره‌ مبدأ درخواست‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌موافقتنامه‌ است‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ را قبل‌ از اينكه‌ علامت‌ موضوع‌ درخواست‌ مزبور دردفاتر ثبتي‌ آن‌ اداره‌، ثبت‌ شده‌ باشد دريافت‌ كند، تاريخ‌ دريافت‌ درخواست‌ توسط‌ اداره‌مبدأ طبق‌ مفاد بند (4) ماده‌ (3) موافقتنامه‌، تاريخ‌ ثبت‌ علامت‌ در دفاتر ثبتي‌ آن‌ اداره‌،تلقي‌ خواهد شد. 

ب‌ - مشروط‌ بر رعايت‌ مفاد جزء (ج‌اين‌ بند، هرگاه‌ اداره‌ مبدأ درخواست‌ تسليم‌اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ تابع‌ موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌ است‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ را قبل‌از اينكه‌ علامت‌ موضوع‌ درخواست‌ مزبور در دفاتر ثبتي‌ آن‌ اداره‌ ثبت‌ شده‌ باشد، دريافت‌كند، اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ تابع‌ پروتكل‌ است‌ تلقي‌خواهد گرديد و اداره‌ مبدأ مراتب‌ تعيين‌ كليه‌ اعضاي‌ متعاهد كه‌ مكلف‌ به‌ رعايت‌موافقتنامه‌ هستند را حذف‌ خواهد كرد. 

ج‌ - هرگاه‌ درخواست‌ مذكور در جزء (ب‌)اين‌ بند به‌ درخواست‌ صريح‌ منضم‌ باشدمبني‌بر اينكه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ پس‌ از ثبت‌ علامت‌ در دفاتر ثبتي‌ اداره‌ مبدأ به‌ عنوان‌يك‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ تابع‌ موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌ است‌ تلقي‌ گردد، اداره‌ مبدأمراتب‌ تعيين‌ كليه‌ اعضاي‌ متعاهد مكلف‌ به‌ رعايت‌ موافقتنامه‌ را حذف‌ نخواهد كرد وتاريخ‌ درخواست‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، طبق‌ بند (4) ماده‌ (3) موافقتنامه‌ و بند(4) ماده‌ (3) پروتكل‌ ، تاريخ‌ ثبت‌ علامت‌ در دفاتر ثبتي‌ اداره‌ مبدأ منظور خواهد شد. 

(2)- نقص‌هائي‌ كه‌ بايد توسط‌ متقاضي‌ اصلاح‌ شوند 

الف‌ - هرگاه‌ دفتر بين‌المللي‌ تشخيص‌ دهد كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌نقص‌هاي‌ به‌غير از موارد ذكر شده‌ در بندهاي‌ (3)، (4) و (6) اين‌ ماده‌ و همچنين‌ مواد(12) و (13) آيين‌نامه‌ است‌، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ فوق‌ را عيناً به‌ متقاضي‌ ابلاغ‌ وهمزمان‌ با آن‌ به‌ اداره‌ مبدأ اطلاع‌ خواهد داد.

ب‌ - متقاضي‌ مي‌تواند اين‌گونه‌ نقص‌ها را ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌اخطار رفع‌ نقص‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌، رفع‌ نمايد. اگر اين‌ موارد ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ ازدريافت‌ اخطار رفع‌ نقص‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ رفع‌ نشوند، اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ترك‌شده‌ يا مسترد شده‌ تلقي‌ خواهد شد و دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را همزمان‌ عيناً به‌ متقاضي‌ واداره‌ مبدأ ابلاغ‌ خواهد كرد.

(3) - نقصي‌ كه‌ بايد توسط‌ متقاضي‌ يا اداره‌ مبدأ رفع‌ شود

الف‌ - باوجود بند (2) فوق‌، هرگاه‌ هزينه‌هاي‌ قانوني‌ كه‌ بايد طبق‌ ماده‌ (10) اين‌آيين‌نامه‌ پرداخت‌ شوند توسط‌ اداره‌ مبدأ به‌ دفتر بين‌المللي‌ پرداخت‌ گردد و دفتربين‌المللي‌ چنين‌ تشخيص‌ دهد كه‌ مبلغ‌ دريافت‌ شده‌ كمتر از مبلغ‌ موردنياز است‌، مراتب‌ راهمزمان‌ به‌ اداره‌ مبدأ و متقاضي‌ ابلاغ‌ خواهد كرد. ابلاغيه‌ مذكور مبلغ‌ كسري‌ را مشخص‌خواهد كرد.

ب‌ - اداره‌ مبدأ يا متقاضي‌ مبلغ‌ كسري‌ را مي‌تواند ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌اخطار دفتر بين‌المللي‌، پرداخت‌ نمايد. اگر مبلغ‌ مذكور ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌اخطار دفتر بين‌المللي‌ پرداخت‌ نشود، اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ترك‌ شده‌ يا مسترد شده‌تلقي‌ خواهد شد و دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را عيناً همزمان‌ به‌ اداره‌ مبدأ و متقاضي‌ ابلاغ‌خواهد كرد. 

(4)- نقص‌هائي‌ كه‌ بايد توسط‌ اداره‌ مبدأ رفع‌ شوند الف‌ - اگر دفتر بين‌المللي‌ : 

• تشخيص‌ دهد كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ الزامات‌ ماده‌ (2) اين‌ آيين‌نامه‌ رارعايت‌ نكرده‌ است‌ يا در قالب‌ فرم‌ رسمي‌ مقرر در بند (2) (الف‌) ماده‌ (9) اين‌ آيين‌نامه‌تسليم‌ نشده‌ است‌.

• تشخيص‌ دهد كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌ هر يك‌ از نقص‌هاي‌مندرج‌ در بند (1) ماده‌ (15) اين‌ آيين‌نامه‌ است‌. 

• تشخيص‌ دهد كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌ نقص‌هاي‌ مرتبط‌ با حقوق‌متقاضي‌ براي‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ است‌.

• تشخيص‌ دهد كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌ نقص‌هاي‌ مربوط‌ به‌اعلاميه‌ اداره‌ مبدأ طبق‌ مفاد بند (5) (د) ماده‌ (9) اين‌ آيين‌نامه‌ است‌.

(5)- حذف‌ شده‌ است‌ 

(6)- تشخيص‌ دهد كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ توسط‌ اداره‌ مبدأ امضاء نشده‌است‌. 

(7)- تشخيص‌ دهد كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ برحسب‌ مورد حاوي‌ شماره‌ وتاريخ‌ اظهارنامه‌ يا ثبت‌ مبدأ نيست‌. 

مراتب‌ را عيناً به‌ اداره‌ مبدأ ابلاغ‌ خواهد كرد و همزمان‌ با آن‌ مراتب‌ را عيناً به‌متقاضي‌ اطلاع‌ خواهد داد. 

ب‌ - اين‌ گونه‌ نقص‌ها مي‌توانند توسط‌ اداره‌ مبدأ ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ اخطاردفتر بين‌المللي‌ رفع‌ شوند. اگر اين‌ نقص‌ها ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ اخطار دفتربين‌المللي‌ اصلاح‌ شوند، اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ ترك‌ شده‌ تلقي‌ خواهد شد و دفتر بين‌المللي‌مراتب‌ را به‌ اداره‌ مبدأ ابلاغ‌ و همزمان‌ با آن‌ به‌ متقاضي‌ ابلاغ‌ خواهد كرد. 

(5) - استرداد هزينه‌هاي‌ پرداخت‌ شده‌ هرگاه‌، طبق‌ بند (2) (ب‌)، بند (3) يا بند (4) (ب‌) اين‌ ماده‌، اظهارنامه‌ ثبت‌بين‌المللي‌ ترك‌ شده‌ تلقي‌ گردد، دفتر بين‌المللي‌ هرگونه‌ هزينه‌ پرداخت‌ شده‌ درخصوص‌اظهارنامه‌ مذكور را پس‌ از كسر مبلغي‌ برابر نصف‌ هزينه‌ اوليه‌ منعكس‌ شده‌ در بخش‌هاي‌1-1-1 ، 2-1-1 يا 3-1-1 فهرست‌ هزينه‌ها به‌ عضوي‌ كه‌ مبالغ‌ مذكور را پرداخت‌ كرده‌است‌ مسترد خواهد كرد.

(6)- ساير موارد خلاف‌ قاعده‌ درخصوص‌ تعيين‌ يك‌ عضو متعاهد طبق‌ پروتكل‌ 

الف‌ - هرگاه‌، طبق‌ بند (4) ماده‌ (3) پروتكل‌، دفتر بين‌المللي‌ يك‌ اظهارنامه‌ ثبت‌بين‌المللي‌ را ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ دريافت‌ آن‌ توسط‌ اداره‌ مبدأ دريافت‌ كندودفتر بين‌المللي‌ تشخيص‌ دهد كه‌ طبق‌ بند (5) (د) ماده‌ (9) اين‌ آيين‌نامه‌ ارائه‌ اعلاميه‌اي‌مبني‌بر قصد استفاده‌ از علامت‌ الزامي‌ است‌ ولي‌ اعلاميه‌ مذكور تسليم‌ نشده‌ باشد ياتسليم‌ شده‌ باشد ولي‌ با آيين‌نامه‌ مطابقت‌ نداشته‌ باشد، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را سريعاً وعيناً و به‌صورت‌ همزمان‌ به‌ متقاضي‌ و اداره‌ مبدأ ابلاغ‌ خواهد كرد.

ب‌ - هرگاه‌ اعلاميه‌ قصد استفاده‌از علامتي‌ كه‌ قبلاً تسليم‌ نشده‌بود يانسخه‌ اصلاح‌شده‌ اعلاميه‌اي‌ كه‌ قبلاً تسليم‌ شده‌ بود ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ مقرر در بند (الف‌) فوق‌ توسط‌دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ شود، چنين‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ اعلاميه‌ مذكور همزمان‌ بااظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ شده‌ است‌. 

ج‌ - اگر نسخه‌ اصلاح‌ شده‌ يا نسخه‌ اصلي‌ اعلاميه‌ مبني‌بر قصد استفاده‌ از علامت‌در يك‌ كشور متعاهد عضو براي‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در مواردي‌ كه‌ تسليم‌ اعلاميه‌فوق‌ در آن‌ كشور الزامي‌ است‌ ولي‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ مقرر در بند (ب‌)توسط‌ دفتربين‌المللي‌ دريافت‌ شده‌ باشد، چنين‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ اظهارنامه‌ مذكور فاقد مراتب‌تعيين‌ آن‌ عضو متعاهد مي‌باشد. دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را عيناً و به‌ صورت‌ همزمان‌ به‌متقاضي‌ و اداره‌ مبدأ ابلاغ‌ خواهد كرد و سپس‌ هرگونه‌ هزينه‌اي‌ كه‌ جهت‌ تعيين‌ عضومتعاهد مذكور پرداخت‌ شده‌ است‌ را مسترد خواهد كرد و اعلام‌ خواهد كرد كه‌ مراتب‌تعيين‌ آن‌ عضو متعاهد تنها طبق‌ ماده‌ (24) اين‌ آيين‌نامه‌ امكان‌پذير خواهد بود به‌ شرطي‌كه‌ اعلاميه‌ موردنظر به‌ همراه‌ درخواست‌ تعيين‌ ثانوي‌ تسليم‌ گردد. 

(7)- اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ تلقي‌ نمي‌شود اگر اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مستقيماً توسط‌ متقاضي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ تسليم‌ گرددو يا با مفاد مربوط‌ بند (1) ماده‌ (6) اين‌ آيين‌نامه‌ مطابقت‌ نداشته‌ باشد، اظهارنامه‌ مذكور به‌عنوان‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ تلقي‌ نخواهد شد و عيناً به‌ فرستنده‌ آن‌ برگردانده‌ خواهدشد.

 

ماده‌ 12 - نقص‌هاي‌ مربوط‌ به‌ طبقه‌بندي‌ كالاها يا خدمات‌

(1)- پيشنهاد طبقه‌بندي‌ 

الف‌ - هرگاه‌ دفتر بين‌المللي‌ تشخيص‌ دهد كه‌ الزامات‌ بند (4) (الف‌) (13) ماده‌(9) اين‌ آيين‌نامه‌ رعايت‌ نشده‌اند، دفتر مذكور طبقه‌بندي‌ و گروه‌بندي‌ پيشنهادي‌ خود راتنظيم‌ خواهد كرد و آن‌ را عيناً و به‌ صورت‌ همزمان‌ به‌ اداره‌ مبدأ ابلاغ‌ و به‌ متقاضي‌ اطلاع‌خواهد داد.

ب‌ - اعلام‌ پيشنهاد طبقه‌بندي‌ مبلغ‌ را در صورت‌ وجود و هرگونه‌ هزينه‌ ناشي‌ ازطبقه‌بندي‌ و گروه‌بندي‌ پيشنهاد شده‌ منعكس‌ خواهد كرد.

(2)- نظريه‌اي‌ متفاوت‌ با پيشنهاد اداره‌ مبدأ درخصوص‌ طبقه‌بندي‌ و گروه‌بندي‌ پيشنهادشده‌ نظر خود را ظرف‌ سه‌ماه‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ پيشنهاد به‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ خواهد كرد. 

(3)- يادآوري‌ پيشنهاد در صورتي‌ كه‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از تاريخ‌ اخطار موضوع‌ بند (1) (الف)، اداره‌ مبدأدرخصوص‌ طبقه‌بندي‌ و گروه‌بندي‌ پيشنهاد شده‌ نظر خود را ارسال‌ ننمايد، دفتربين‌المللي‌ طي‌ نامه‌اي‌ خطاب‌ به‌ اداره‌ مبدأ و متقاضي‌، مراتب‌ پيشنهاد شده‌ را يادآوري‌خواهد كرد. ارسال‌ چنين‌ نامه‌اي‌ بر مهلت‌ سه‌ ماه‌ مقرر در بند (2) تأثيري‌ نخواهد داشت‌.

(4)- استرداد پيشنهاد در صورتي‌ كه‌ ، با توجه‌ به‌ نظريه‌ ارسالي‌ طبق‌ بند (2)، دفتر بين‌المللي‌ پيشنهاد خودرا مسترد نمايد، مراتب‌ را عيناً به‌ اداره‌ مبدأ ابلاغ‌ و همزمان‌ با آن‌ به‌ متقاضي‌ ابلاغ‌ خواهدكرد. 

(5)- تغييرات‌ در پيشنهاد در صورتي‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ نظريه‌ ارسالي‌ طبق‌ بند (2)، دفتر بين‌المللي‌ پيشنهاد خود راتغيير دهد، تغييرات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ را عيناً و به‌ صورت‌ همزمان‌ به‌ متقاضي‌ اطلاع‌ و به‌ اداره‌مبدأ ابلاغ‌ خواهد كرد و همچنين‌ هرگونه‌ تغييرات‌ بوجودآمده‌ در مبالغ‌ مذكور در بند (1)(ب‌) را به‌ آنها ابلاغ‌ خواهد كرد. 

(6)- تأييد پيشنهاد در صورتي‌ كه‌ علي‌رغم‌ نظر اعلامي‌ طبق‌ بند (2) فوق‌، دفتر بين‌المللي‌ پيشنهاد خودرا تأييد نمايد، مراتب‌ را عيناً و به‌ صورت‌ همزمان‌ به‌ اداره‌ مبدأ و متقاضي‌ ابلاغ‌ خواهدكرد. 

(7)- هزينه‌ها 

الف‌ - درصورتي‌ كه‌ طبق‌ بند (2) فوق‌ هيچ‌ گونه‌ نظري‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌نشده‌ باشد، مبلغ‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (1) (ب‌)ظرف‌ مدت‌ چهارماه‌ از تاريخ‌ اخطارمذكور در بند (1) (الف‌) قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود. در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ مبلغ‌ مذكور،اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ترك‌ شده‌ تلقي‌ خواهد شد و دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را عيناً وبه‌صورت‌ همزمان‌ به‌ اداره‌ مبدأ ابلاغ‌ و به‌ متقاضي‌ اطلاع‌ خواهد داد. 

ب‌ - اگر نظريه‌اي‌ طبق‌ بند (2) فوق‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ شده‌ باشد، مبلغ‌پيشنهاد شده‌ در بند (1) (ب‌)، يا در صورت‌ لزوم‌ بند (5)، ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ارسال‌ تغييرات‌ با تأييديه‌ پيشنهادي‌ كه‌ حسب‌ مورد طبق‌ بندهاي‌ (5) يا (6) فوق‌ توسط‌دفتر بين‌المللي‌ انجام‌ شده‌اند، قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود. در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ مبلغ‌مذكور اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ترك‌ شده‌ تلقي‌ خواهد شد و دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ راعيناً و به‌صورت‌ همزمان‌ به‌ اداره‌ مبدأ و متقاضي‌ ابلاغ‌ خواهد كرد. 

ج‌ - در صورتي‌ كه‌ طبق‌ بند (2) فوق‌ نظريه‌اي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ شده‌ باشد،و اگر باتوجه‌ به‌ نظريه‌ مذكور دفتر بين‌المللي‌ طبق‌ بند (4) فوق‌ پيشنهاد خود را مستردنمايد، مبلغ‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (1) (ب‌) پرداخت‌ نخواهد شد.

(8)- استرداد مبلغ‌ پرداخت‌ شده‌ هرگاه‌، طبق‌ بند (7)، اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ترك‌ شده‌ و مستردشده‌ تلقي‌ گردد،دفتر بين‌المللي‌ هرگونه‌ هزينه‌ پرداخت‌ شده‌ درخصوص‌ آن‌ اظهارنامه‌ را پس‌ از كسر مبلغي‌برابر نصف‌ هزينه‌ اوليه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بخش‌هاي‌ 1-1-1 ، 2-1-1 يا 3-1-1 فهرست‌هزينه‌ها را به‌ عضوي‌ كه‌ مبالغ‌ مذكور را پرداخت‌ نموده‌ است‌ برگشت‌ خواهد داد. 

(9)- طبقه‌بندي‌ در تصديق‌ ثبت‌ مشروط‌ بر تطابق‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ با ساير شرايط‌ و آيين‌نامه‌ مربوط‌،علامت‌ موردنظر طبق‌ طبقه‌بندي‌ و گروه‌بندي‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ آن‌ را صحيح‌ بداند به‌ ثبت‌خواهد رسيد. 

 

ماده‌ 13 - نقص‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ درج‌ كالاها و خدمات‌ 

(1)- ابلاغ‌ نقص‌ها توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ به‌ اداره‌ مبدأ در صورتي‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ تشخيص‌ دهد كه‌ هر يك‌ از كالاها يا خدمات‌دراظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ وسيله‌ كلمه‌اي‌ منعكس‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ اندازه‌اي‌ گنگ‌ وغيرقابل‌ فهم‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌ آن‌ را طبقه‌بندي‌ نمود و يا از نظر زبان‌ شناسي‌ نامفهوم‌ واشتباه‌ است‌، مراتب‌ را عيناً و به‌ صورت‌ همزمان‌ به‌ اداره‌ مبدأ و متقاضي‌ ابلاغ‌ خواهد كردو در نامه‌ ارسالي‌ كلمه‌ جايگزين‌ آن‌ را يا حتي‌ حذف‌ كلمه‌ مزبور را پيشنهاد خواهد كرد.

(2)- مدت‌ رفع‌ نقص‌

الف‌ - اداره‌ مبدأ ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ اخطاريه‌ مذكور در بند (1) فوق‌مي‌تواند پيشنهادات‌ خود براي‌ رفع‌ نقص‌ها را ارائه‌ نمايد.

ب‌ - در صورتي‌ كه‌ هيچ‌ پيشنهادي‌ درخصوص‌ اصلاح‌ نقص‌ها كه‌ از نظر دفتربين‌المللي‌ قابل‌ قبول‌ باشد ظرف‌ مهلت‌ مقرره‌ در بند (الف)فوق‌ تسليم‌ نشده‌ باشد، دفتربين‌المللي‌ همان‌ كلمه‌اي‌ كه‌ در اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ قيد شده‌ است‌ را در تصديق‌ ثبت‌بين‌المللي‌ قيد خواهد كرد مشروط‌ بر اينكه‌ اداره‌ مبدأ طبقه‌اي‌ كه‌ كلمه‌ مذكور مشمول‌ آن‌مي‌شود را تعيين‌ نموده‌ باشد، در تصديق‌ ثبت‌ عبارتي‌ مبني‌بر اينكه‌ به‌نظر دفتر بين‌المللي‌،كلمه‌ موردنظر به‌ اندازه‌اي‌ گنگ‌ و غيرقابل‌ فهم‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌ آن‌ را طبقه‌بندي‌ نموده‌ ياحسب‌ مورد از نظر زبان‌ شناسي‌ نامفهوم‌ و اشتباه‌ است‌ درج‌ خواهد كرد. هرگاه‌ توسط‌ اداره‌مبدأ طبقه‌اي‌ تعيين‌ نشده‌ باشد، دفتر بين‌المللي‌ كلمه‌ مذكور را به‌ اعتبار مقام‌ و سمت‌ خودحذف‌ خواهد كرد و مراتب‌ را عيناً و به‌ صورت‌ همزمان‌ به‌ اداره‌ مبدأ و متقاضي‌ ابلاغ‌خواهد كرد.

 

 بازگشت به آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل‌ اول‌ -  مقررات‌ عمومي‌

فصل‌ سوم‌ - ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ چهارم‌ - شرايط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد كه‌ برثبت‌ بين‌المللي‌ تأثير   مي‌گذارد

فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور، تغييرات‌

فصل‌ ششم‌ - تمديدمدت‌

فصل‌ هفتم‌ - مجله‌ و بانك‌ اطلاعاتي‌

فصل‌ هشتم‌ - هزينه‌هاي‌ رسمي‌

فصل‌ نهم‌ - موارد متفرقه‌

دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ براي‌ اجراي‌ موافقتنامه‌ مادريد درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ و پروتكل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ 

 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲