موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اولويت های علم و فناوری كشور | موسسه پلکان

 

اولويت های علم و فناوری كشور

فصل سوم: اولويت های علم و فناوری كشور

 

3-1. اهداف اولويتبندي و رويکرد پشتيباني از اولويتها

 

استخراج اولويتهاي علم و فناوري كشور در سند حاضر حاصل تركيب رويكردهاي مزيتمحوري، نيازمحوري، مرزشكنانه و آينده‌نگري است. بر اين اساس و بهمنظور تحقق اولويتها، نوع پشتيباني از آنها بسته به وضع موجود علوم و فناوريهاي مرتبط و نوع توسعة كمي و تحول و ارتقاي كيفي مورد نظر در طيف وسيعي از پشتيبانيهاي فكري، مالي، قانوني، منابع انساني و مديريتي متغير خواهد بود. برخي رويكردهاي پشتيباني از اولويتهاي علم و فناوري عبارتند از:

  • هدايت سرمايهگذاريها از طريق برنامههاي پنجساله و بودجههاي ساليانه و رديفها و تسهيلات مالي متمرکز؛
  • هدايت نظام آموزش براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه و متخصص مورد نياز در حوزههاي اولويتدار؛
  • اصلاح و ایجاد ساختارها و فرايندها و تنظيم، تدوين و تصويب سياستها و ضوابط تشويقي خاص براي رشد سريع (ميانبُر) در حوزههاي اولويتدار؛

 

3-2. اولويتهاي علم و فناوري کشور

 

اولويتها به ترتیب در سه سطح الف، ب و ج تبيين شدهاند. منظور از اين نوع دستهبندي، تفاوت شكل و ميزان تخصيص منابع اعم از مالي و انساني و توجه ويژة مديران و مسؤولان است، به اين معنا که حصول اطمينان از رشد و شکوفايي در برخي از اولويتها نيازمند توجه، هدايت و پشتيباني در سطوح کلان مديريتي کشور است و در برخي ديگر رشد و توسعه با پشتیبانی مديريتهاي مياني و تخصيص غيرمتمرکز منابع حاصل خواهد شد.

 

 اولويتهاي الف

 

در فناوری[1]: فناوری هوافضا فناوری اطلاعات و ارتباطات - فناوری هستهای[2]– فناوری‌های نانو و ميكرو – فناوری‌های نفت و گاز - فناوری زیستی  فناوری‌های زیست محیطی[3]–  فناوری‌های نرم و فرهنگی؛

در علوم پايه و كاربردي: مادۀ چگال - سلولهای بنیادی و پزشکی مولکولی - گیاهان دارویی - بازیافت و تبدیل انرژی - انرژی‌های نو و تجدید پذیر - رمزنگاری و کدگذاری؛

در علوم انساني و معارف اسلامي: مطالعات قرآن و حديث - کلام اسلامی -  فقه تخصصي - اقتصاد، جامعهشناسی، علومسیاسی، حقوق، روانشناسی، علوم تربيتي و مدیریت مبتنی بر مبانی اسلامی- فلسفههاي مضاف متكي بر حكمت اسلامي - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردی و حرفه‌ای اسلامی - سیاستگذاری و مدیریت علم، فناوری و فرهنگ - زبان و ادب فارسی به عنوان زبان علم؛

در سلامت: سیاستگذاری و اقتصاد سلامت - دانش پیشگیری و ارتقای سلامت با تأکید بر بیماریهای دارای بار بالا و معضلات بومی - الگوهای شیوة زندگی سالم منطبق با آموزههای اسلامی - استفاده از الگوهای تغذیه بومی؛

درهنر: حكمت و فلسفه هنر - هنرهاي اسلامي ايراني - هنرهاي مرتبط با انقلاب اسلامي و دفاع مقدس -  اقتصاد هنر - فیلم و سینما - رسانه‌های مجازی با تأکید بر انیمیشن و بازی­های کامپیوتری - معماري و شهرسازی اسلامي ايراني - موسیقی سنتی و بومی ایران - ادبیات، شعر و داستان نویسی - طراحي هنری ايراني اسلامي.

 

اولويتهاي ب

 

در فناوری: لیزر - فوتونیک - زیست‌حسگرها - حسگرهای شیمیایی - مکاترونیک - اتوماسیون و روباتیک - نیمرساناها - کشتی‌سازی - مواد نوترکیب - پلیمرها - حفظ و احیای ذخایر ژنتیک - اکتشاف و استخراج مواد معدنی - پیشبینی و مقابله با زلزله و سیل - پدافند غیرعامل؛

در علوم پايه و كاربردي: ژئوفیزیک - ایمنی زیستی - بیو انفورماتیک - اپتیک - فیزیک انرژی های بالا و ذرات بنیادی - محاسبات و پردازش اطلاعات کوانتومی - نجوم و کیهان شناسی - فیزیک اتمی و شتابگرها – علوم ژنتیک - علوم شناختی و رفتاری -  محاسبات نرم و سیستم‌های فازی - توپولوژی؛

در علوم انساني و معارف اسلامی: اخلاق اسلامی و مطالعات بینرشته‌ای آن - الهیأت - عرفان اسلامی - فلسفه - غرب شناسی انتقادی - کارآفرینی و مهارت‌افزائی - تاریخ اسلام، ایران و انقلاب اسلامی مطالعات زنان و خانواده مبتنی بر مبانی اسلامی - تاریخ علم (با رویکرد تاریخ اسلامی و ایرانی) - جغرافياي سياسي؛

در سلامت: داروهای جدید و نوترکیب - مديريت اطلاعات و دانش سلامت - طب سنتی - تجهیزات پزشکی -  سلولی و مولکولی - ژن درمانی - فرآوردههای بیولوژیک - فناوری تغذیهای؛

در هنر: مطالعات انتقادي هنر مدرن - مطالعات تطبيقي حوزه‌هاي هنر- هنرهای سنتی و صنایع دستی خوشنویسی - هنرهای نمایشی - مباحث میان رشته‌ای هنر و شاخه‌های علوم با تاکید بر نگاه اسلامی.

 

اولويتهاي ج

 

در فناوری: اپتوالکترونیک - کاتالیستها - مهندسی پزشکی - آلیاژهای فلزی - مواد مغناطیسی - سازههای دریایی - حمل و نقل ریلی - ایمنی حمل و نقل - ترافیک و شهرسازی - مصالح ساختمانی سبک و مقاوم - احیا و بهرهبرداری  مراتع و جنگلها - فناوری‌های بومی؛

در علوم پايه و كاربردي: جبر و ریاضیات غیرخطی - ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی - آنالیز تابعی و همساز - سیستم های دینامیکی و احتمال - کنترل و بهینه سازی - زیست ریاضی -  پلاسما - بیوفیزیک - فیزیک سیستمهای پیچیده - بیوشیمی - شیمی سبز – مواد سیلیکونی - تکتونیک و زمین شناسی مهندسی - فرآوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی - مخاطرات زیست محیطی - تغییرات اقلیمی - اقیانوسشناسی و علوم دریایی - تنشهای زیستی و غیرزیستی - تولید ارقام و گونههای مناسب با بهرهبرداری از تنوع زیستی - بهینه سازی الگوی کشت منطقهای - جامعه شناسی زیستی؛

در سلامت:  علوم میان‌ رشته‌ای بين علوم پايه با علوم باليني - مقابله با انواع اعتیاد - ایمنی غذایی - امنیت غذایی؛

--------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] علوم مورد نیاز هر دسته از فناوریها در همان سطح ار اولویتها قرار می گیرند.

[2] از جمله شکافت و گداخت.

[3] از جمله مدیریت و فناوری آب، خاک و هوا - کاهش آلودگی آب، خاک و هوا -  مدیریت پسماند-  بیابان زدایی -  مبارزه با خشکسالی و شوری.

 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲