موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور؛ تغييرات‌ | موسسه پلکان

 

فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور؛ تغييرات‌

 

ماده‌ 24 - تعيين‌ يك‌ يا چند كشور پس‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌

(1)- حقوق‌ مربوطه‌

الف‌ - اگر در زمان‌ تعيين‌، وفق‌ بند (2) ماده‌ (1) و ماده‌ (2) موافقتنامه‌ يا ماده‌ (2)پروتكل‌، مالك‌ حق‌ تعيين‌ عضو متعاهدي‌ را داشته‌ باشد هر عضو متعاهد را مي‌توان‌ پس‌ ازانجام‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كشور مورد نظر تعيين‌ نمود (كه‌ از اين‌ پس‌ «تعيين‌متعاقب‌» ناميده‌ مي‌شود). 

ب‌ - هرگاه‌ كشور عضو متعاهد مالك‌ مكلف‌ به‌ رعايت‌ موافقتنامه‌ باشد، مالك‌مي‌تواند طبق‌ موافقتنامه‌ هر عضو متعاهد مكلف‌ به‌ رعايت‌ موافقتنامه‌ را تعيين‌ نمايد.

ج‌ - هرگاه‌ كشور عضو متعاهد مالك‌ مكلف‌ به‌ رعايت‌ پروتكل‌ باشد، مالك‌مي‌تواند طبق‌ پروتكل‌ هر عضو متعاهد مكلف‌ به‌ رعايت‌ پروتكل‌ را تعيين‌ نمايد به‌ شرطي‌كه‌ هر دو عضو متعاهد مذكور مكلف‌ به‌ رعايت‌ موافقتنامه‌ نباشند.

(2)- تسليم‌؛ فرم‌ و امضاء

الف‌ - مراتب‌ «تعيين‌ متعاقب‌» توسط‌ مالك‌ يا توسط‌ اداره‌ كشور عضو متعاهد مالك‌به‌ دفتر بين‌المللي‌ تسليم‌ خواهد شد؛ با اين‌ حال‌:

• هرگاه‌ بند (1) ماده‌ (7) كه‌ قبل‌ از دوازدهم‌ مهرماه‌ 1380 (4 اكتبر 2001)معتبر است‌ صادق‌ باشد، بايد توسط‌ اداره‌ مبداء تسليم‌ شود؛

• هرگاه‌ هر يك‌ از اعضاي‌ متعاهد طبق‌ موافقتنامه‌ تعيين‌ شوند «تعيين‌ متعاقب‌»بايد توسط‌ اداره‌ مبداء يا مالك‌ تسليم‌ شود.

ب‌ - مراتب‌ تعيين‌ متعاقب‌ بر روي‌ فرم‌ مخصوص‌ و در يك‌ نسخه‌ تسليم‌ مي‌گردد.هرگاه‌ توسط‌ مالك‌ تسليم‌ شود، توسط‌ مالك‌ امضاء خواهد شد. هرگاه‌ توسط‌ اداره‌اي‌تسليم‌ شود، توسط‌ آن‌ اداره‌ امضاء خواهد شد و هرگاه‌ آن‌ اداره‌ درخواست‌ نمايد، توسط‌مالك‌ نيز امضاء خواهد شد. هرگاه‌ توسط‌  اداره‌اي‌ تسليم‌ شود و اداره‌ مذكور بدون‌ اين‌ كه‌ ازمالك‌ درخواست‌ نمايد كه‌ آن‌ را امضاء كند ولي‌ به‌ وي‌ اجازه‌ امضاء كردن‌ آن‌ را بدهد،مالك‌ مي‌تواند آن‌ را امضاء نمايد.

(3)- محتويات‌

الف‌ - مراتب‌ «تعيين‌ متعاقب‌» حاوي‌ مطالب‌ زير خواهد بود:

•  شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مربوطه‌،

• نام‌ و نشاني‌ مالك‌،

• عضو متعاهدي‌ كه‌ تعيين‌ مي‌گردد،

هرگاه‌ «تعيين‌ متعاقب‌»راي‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ ذكر شده‌ در تصديق‌ ثبت‌بين‌المللي‌ مربوطه‌ انجام‌ گيرد، كليه‌ كالاها و خدمات‌ يا هرگاه‌ «تعيين‌ متعاقب» براي‌ تنهابخشي‌ از كالاها يا خدمات‌ ذكر شده‌ در تصديق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مربوطه‌ انجام‌ گيرد، فقط‌كالاها و خدمات‌ مزبور،

• مبلغ‌ هزينه‌ پرداختي‌ و روش‌ پرداخت‌ يا دستورات‌ مقتضي‌ مبني‌ بر واريز مبلغ‌مربوطه‌ به‌ حساب‌ دفتر بين‌المللي‌ و مشخصات‌ طرف‌ پرداخت‌ كننده‌ يا صادركننده‌دستور، و

•    هرگاه‌ «تعيين‌ متعاقب‌» توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌ شده‌ باشد، تاريخ‌ دريافت‌ آن‌توسط‌ آن‌ اداره‌.

ب‌ - هرگاه‌ «تعيين‌ متعاقب‌« درخصوص‌ كشور متعاهدي‌ باشد كه‌ وفق‌ بند (2) ماده‌(7) اين‌ آيين‌نامه‌، اعلاميه‌اي‌ را صادر كرده‌ است‌، «تعيين‌ متعاقب‌« حاوي‌ اعلاميه‌اي‌ مبني‌بر قصد استفاده‌ از علامت‌ در حيطه‌ قلمرو آن‌ عضو متعاهد نيز خواهد بود؛ اين‌ اعلاميه‌،طبق‌ درخواست‌ عضو متعاهد مذكور:

• روي‌ فرم‌ رسمي‌ جداگانه‌اي‌ تنظيم‌ و پس‌ از امضاء توسط‌ شخص‌ مالك‌ به‌ فرم‌«تعيين‌ متعاقب‌» ضميمه‌ خواهد گرديد، يا

• در فرم‌ «تعيين‌ متعاقب‌» گنجانده‌ خواهد شد.

ج‌ - «تعيين‌ متعاقب‌« مي‌تواند حاوي‌ مطالب‌ زير نيز باشد:

• مطالب‌ و ترجمه‌ يا ترجمه‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (4) (ب‌) ماده‌ (9)آيين‌نامه‌ بر حسب‌ مورد،

• درخواستي‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ «تعيين‌ متعاقب‌« پس‌ از ثبت‌ يك‌ تغيير يا يك‌ ابطال‌درمورد ثبت‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ يا پس‌ از تمديد مدت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، انجام‌ گيرد.

د -هرگاه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ براساس‌ يك‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ مبداء باشد، به‌ فرم‌ «تعيين‌متعاقب‌» اعلاميه‌اي‌ بايد ضميمه‌ باشد كه‌ ضمن‌ ذكر شماره‌ و تاريخ‌ ثبت‌، گواهي‌ نمايد كه‌اظهارنامه‌ مذكور به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌، مگر اين‌ كه‌ چنين‌ اعلاميه‌اي‌ قبلاً توسط‌ دفتربين‌المللي‌ دريافت‌ شده‌ باشد. اين‌ اعلاميه‌ بايد توسط‌ اداره‌ مبداء امضاء شود.

 (4)- هزينه‌ها

•مراتب‌ تعيين‌ متعاقب‌ مشمول‌ پرداخت‌ هزينه‌هائي‌ خواهد بود كه‌ در بخش‌ (5)فهرست‌ هزينه‌ها مشخص‌ شده‌ يا به‌ آنها اشاره‌ شده‌ است‌.

(5)- نقصها

الف‌ - اگر «تعيين‌ متعاقب‌» شرايط‌ لازم‌ را رعايت‌ نكند و مشروط‌ بر رعايت‌ بند (9)اين‌ ماده‌، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را عيناً به‌ مالك‌ و درصورتي‌ كه‌ فرم‌ مربوطه‌ تعيين‌ متعاقب‌توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌ شده‌ باشد، به‌ آن‌ اداره‌ نيز اطلاع‌ خواهد داد.

ب‌ - در صورتي‌ كه‌ نقصها ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ از تاريخ‌ اخطار رفع‌ نقص‌ فوق‌ كه‌ توسط‌دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ شده‌است‌ رفع‌ نشود، مراتب‌ «تعيين‌ متعاقب‌» ترك‌ شده‌ تلقي‌خواهدشد و دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را به‌ مالك‌ و اگر فرم‌ مربوطه‌ توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌شده‌باشد، به‌ آن‌ اداره‌ نيز به‌ صورت‌ همزمان‌ اطلاع‌ خواهدداد و پس‌ از كسر مبلغي‌ برابرنصف‌ مبلغ‌ اصلي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بخش‌ 1-5 فهرست‌ هزينه‌ها كليه‌ هزينه‌هاي‌ پرداخت‌شده‌ را به‌ عضوي‌ كه‌ آنرا پرداخت‌ نموده‌ است‌ برگشت‌ خواهدداد.

ج‌ - با وجود جزءهاي‌ (الف‌) و (ب‌) فوق‌، هرگاه‌ شرائط‌ بند (1)(ب‌) يا (ج‌)درخصوص‌ يك‌ يا چند عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ رعايت‌ نشده‌باشد، چنين‌ تلقي‌خواهدشد كه‌ «تعيين‌ متعاقب‌» حاوي‌ تعيين‌ اعضاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌ مذكور نمي‌باشد وهر گونه‌ هزينه‌ تكميلي‌ كه‌ تاكنون‌ پرداخت‌ شده‌ براي‌ آن‌ كشورهاي‌ عضو عيناً مستردخواهدشد. اگر الزامات‌ بند (1)(ب‌) يا (ج‌) درخصوص‌ هيچ‌يك‌ از اعضاء تعيين‌شده‌رعايت‌ نشوند، بند (5)(ب‌) فوق‌ صادق‌ خواهدبود. 

(6)- تاريخ‌ تعيين‌ متعاقب‌

الف‌- تعيين‌ متعاقب‌ كه‌ مستقيماً توسط‌ مالك‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ تسليم‌ شده‌است‌،مشروط‌ بر مفاد جزء (ج‌)(1)، حاوي‌ تاريخ‌ دريافت‌ آن‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ خواهدبود.

ب‌- «تعيين‌ متعاقب‌» كه‌ توسط‌ اداره‌اي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ تسليم‌ شده‌است‌،مشروط‌ بر مفاد جزء (ج‌)(1)، حاوي‌ تاريخ‌ دريافت‌ آن‌ توسط‌ اداره‌ مذكور خواهدبود به‌شرطي‌ كه‌ فرم‌ مذكور ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از تاريخ‌ مذكور توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌شده‌باشد. در صورتي‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ فرم‌ مذكور را ظرف‌ مدت‌ مزبور دريافت‌نكرده‌باشد، مشروط‌ بر مفاد جزء (ج‌)(1)، حاوي‌ تاريخ‌ دريافت‌ آن‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌خواهدبود.

ج‌ - هرگاه‌ «تعيين‌ متعاقب‌» مقررات‌ مربوطه‌ را رعايت‌ نكرده‌باشد و نقصهاي‌ آن‌ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ از تاريخ‌ اخطار ذكر شده‌ در بند (5)(الف‌) فوق‌ اصلاح‌ شده‌باشد:

• هرگاه‌ نقصها به‌ هر يك‌ از مقررات‌ ذكر شده‌ در اجزاء (1)، (3) و (4) بند(3)(الف‌) و (ب‌)(1) مربوط‌ باشند، فرم‌ «تعيين‌ متعاقب‌»حاوي‌ تاريخ‌ رفع‌ آن‌ نقصهاخواهدبود، مگر اينكه‌ فرم‌ مذكور توسط‌ يك‌ اداره‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ تسليم‌ شده‌باشد ونقص‌ مربوط‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در جزء (ب‌) فوق‌ اصلاح‌ شده‌باشد، كه‌ دراين‌صورت‌ فرم‌ «تعيين‌ متعاقب‌« حاوي‌ تاريخ‌ دريافت‌ آن‌ به‌ وسيله‌ اداره‌ مذكور خواهدبود.

• تاريخ‌ ذكر شده‌ در جزء (الف‌) يا (ب‌) برحسب‌ مورد به‌ هيچ‌ وجه‌ تحت‌ تأثيرنقصهاي‌ مربوط‌ به‌ الزامات‌ به‌ غير از آنچه‌ كه‌ در اجزاء (1)، (3) و (4) بند (3)(الف‌) و(ب‌)(1) ذكر شده‌اند، قرار نخواهدگرفت‌.

د-  علي‌ رغم‌ جزءهاي‌ (الف‌)،(ب‌)و (ج‌)، هرگاه‌ فرم‌ تعيين‌ متعاقب‌ حاوي‌درخواستي‌ باشد كه‌ وفق‌ بند (3)(ج‌)(2) انجام‌ شده‌است‌، فرم‌ مذكور حاوي‌ تاريخي‌مؤخر بر تاريخ‌ ناشي‌ از جزءهاي‌ (الف‌)(ب‌) يا (ج‌) خواهدبود. 

(7)- ثبت‌ و ابلاغ‌

• هرگاه‌ دفتر بين‌المللي‌ تشخيص‌ دهد كه‌ تعيين‌ متعاقب‌ مطابق‌ با مقررات‌ مربوط‌ به‌آن‌ مي‌باشد، آنرا در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهدكرد و مراتب‌ را عيناً به‌ اداره‌ عضومتعاهد كه‌ در فرم‌ تعيين‌ متعاقب‌ تعيين‌ شده‌است‌ و همزمان‌ به‌ مالك‌ و در صورتي‌ كه‌ فرم‌مربوطه‌ توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌ شده‌باشد به‌ آن‌ اداره‌ ابلاغ‌ خواهدكرد.

(8)- مردوديت‌

• در اينجا مواد (16) الي‌ (18) با انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ قابل‌ اجرا خواهندبود.

(9)- «تعيين‌ متعاقب‌« كه‌ به‌ عنوان‌ مراتب‌ تعيين‌ متعاقب‌ تلقي‌ نمي‌شوند.

• در صورتي‌ كه‌ الزامات‌ بند (2)(الف‌) رعايت‌ نشده‌باشند، مراتب‌ تعيين‌ متعاقب‌قابل‌ قبول‌ نخواهدبود و مراتب‌ عدم‌ پذيرش‌ آن‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ عيناً به‌ فرستنده‌ آن‌اطلاع‌ داده‌ خواهدشد. 

 

ماده‌ 25- درخواست‌ ثبت‌ تغيير؛ درخواست‌ ثبت‌ ابطال‌

(1)- تسليم‌ درخواست

الف‌- هرگاه‌ درخواستي‌ براي‌ ثبت‌ هر يك‌ از موارد زير تنظيم‌ شده‌باشد،درخواست‌ مذكور روي‌ فرم‌ مخصوص‌ در يك‌ نسخه‌ تنظيم‌ و به‌ دفتر بين‌المللي‌ تسليم‌خواهدشد:

• تغيير در مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درخصوص‌ كليه‌ يا بخشي‌ از كالاها ياخدمات‌ و كليه‌ يا برخي‌ از كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌

•محدوديت‌ فهرست‌ كالاها و خدمات‌ در كليه‌ يا برخي‌ از كشورهاي‌ عضومتعاهد تعيين‌ شده‌.

• حذف‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ در برخي‌ از كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌شده‌

• تغيير نام‌ يا نشاني‌ مالك‌.

• ابطال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درخصوص‌ كليه‌ يا برخي‌ از كالاها يا خدمات‌ در كليه‌كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌شده‌.

ب‌ - مشروط‌ بر رعايت‌ جزء (ج‌) درخواست‌ فوق‌ توسط‌ مالك‌ يا اداره‌ عضومتعاهد مالك‌ تسليم‌ خواهدشد، با اين‌ حال‌ درخواست‌ ثبت‌ تغيير مالكيت‌ ممكن‌ است‌ به‌وسيله‌ اداره‌ عضو متعاهد يا يكي‌ از اعضاء متعاهد كه‌ در درخواست‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند(2)(الف‌)(4) درج‌ مي‌شود، تسليم‌ شود.

ج‌- اگر ابطال‌ يا حذف‌ هر يك‌ از اعضاء متعاهد كه‌ طبق‌ موافقتنامه‌ تعيين‌ شده‌اند راتحت‌ تأثير قرار دهد مالك‌ نمي‌تواند درخواست‌ ثبت‌ ابطال‌ يا حذف‌ را مستقيماً تسليم‌نمايد.

د- هرگاه‌ درخواست‌ توسط‌ مالك‌ تسليم‌ شود، توسط‌ مالك‌ امضاء خواهدشد.هرگاه‌ توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌ شود، توسط‌ آن‌ اداره‌ امضاء خواهدشد و هرگاه‌ اداره‌ مذكوردرخواست‌ نمايد، مالك‌ نيز آنرا امضاء خواهدكرد. هرگاه‌ درخواست‌ توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌شود و اداره‌ مذكور بدون‌ اينكه‌ از مالك‌ رسماً درخواست‌ نمايد كه‌ آنرا امضاء نمايد ولي‌ به‌وي‌ اجازه‌ امضاء كردن‌ آنرا بدهد مالك‌ مي‌تواند آنرا امضاء كند. 

 

(2)- محتويات‌ درخواست‌

الف‌ - درخواست‌ ثبت‌ يك‌ تغيير يا درخواست‌ ثبت‌ ابطال‌ ثبت‌ علاوه‌ بر ذكر تغييريا ابطال‌ مورد درخواست‌ مطالب‌ زير را نيز در بر خواهد داشت‌:

•  شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مربوط‌

•  نام‌ مالك‌، مگر اينكه‌ تغيير مورد نظر به‌ نام‌ و نشاني‌ نماينده‌ مربوط‌ باشد.

• در موارد تغيير مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، نام‌ و نشاني‌ شخص‌ حقيقي‌ ياحقوقي‌ طبق‌ دستورالعملهاي‌ اجرائي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مالك‌ جديد ثبت‌ در درخواست‌ معرفي‌مي‌شود (كه‌ از اين‌ پس‌ انتقال‌ گيرنده‌ ناميده‌ مي‌شود) . 

•در موارد تغيير مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، نام‌ عضو يا اعضاي‌ متعاهد تعيين‌شده‌ كه‌ درخصوص‌ آنها انتقال‌ گيرنده‌ وفق‌ مفاد بند (2) ماده‌ (1) و ماده‌ (2) موافقتنامه‌ وطبق‌ ماده‌ (2) پروتكل‌ شرائط‌ لازم‌ براي‌ احراز مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را دارا مي‌باشد.

(5)- در موارد تغيير در مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، هرگاه‌ نشاني‌ انتقال‌ گيرنده‌ كه‌ طبق‌جزء (3) فوق‌ ذكر گرديده‌ در قلمرو عضو متعاهد يا يكي‌ از اعضاي‌ متعاهد كه‌ طبق‌ جزء(4) درج‌ شده‌ است‌، نباشد، و مگر اينكه‌ انتقال‌ گيرنده‌ اعلام‌ كرده‌باشد كه‌ تابعيت‌ يك‌كشور متعاهد يا كشوري‌ كه‌ در يك‌ سازمان‌ متعاهد عضويت‌ دارد را دارا مي‌باشد، نشاني‌محل‌ كار يا تجارتخانه‌ يا نشاني‌ محل‌ اقامت‌ انتقال‌ گيرنده‌ در كشور عضو متعاهد يا در يكي‌از كشورهاي‌ عضو متعاهد كه‌ در آنها انتقال‌ گيرنده‌ شرائط‌ لازم‌ براي‌ احراز مالكيت‌ ثبت‌بين‌المللي‌  را داراست‌.

(6)- در موارد تغيير مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ به‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ و كليه‌اعضاي‌ متعاهد مرتبط‌ نمي‌باشد، كالاها و خدمات‌ و اعضاي‌ متعاهد تعيين‌شده‌ كه‌ تغييرمالكيت‌ به‌ آنها مربوط‌ مي‌شود، و

(7)-مبلغ‌ هزينه‌اي‌ كه‌ پرداخت‌ مي‌شود و روش‌ پرداخت‌ آن‌، يا دستورات‌ مقتضي‌درخصوص‌ واريز مبلغ‌ مذكور به‌ حسابي‌ كه‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ افتتاح‌ شده‌، ومشخصات‌ شخص‌ پرداخت‌ كننده‌ يا صادركننده‌ دستورات‌ فوق‌.

ب‌ - درخواست‌ ثبت‌ يك‌ تغيير در مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مي‌تواند حاوي‌ مطالب‌زير نيز باشد:

•  هرگاه‌ انتقال‌ گيرنده‌ يك‌ شخص‌ حقيقي‌ باشد، نام‌ كشوري‌ كه‌ انتقال‌ گيرنده‌تابعيت‌ آنرا دارد
•   هرگاه‌ انتقال‌ گيرنده‌ يك‌ شخص‌ حقوقي‌ باشد، اطلاعاتي‌ درخصوص‌ ماهيت‌حقوقي‌ آن‌ و همچنين‌  كشور و حتي‌ واحد منطقه‌اي‌ (مانند ايالت‌، استان‌ و غيره‌) كه‌ طبق‌قوانين‌ آن‌، شخصيت‌ حقوقي‌ مذكور تأسيس‌ شده‌است‌.

ج‌ - درخواست‌ ثبت‌ تغيير يا ابطال‌ ثبت‌ مي‌تواند حاوي‌ درخواستي‌ باشد مبني‌ براينكه‌ تغيير يا ابطال‌ مورد نظر قبل‌ يا بعد از ثبت‌ تغيير يا ابطال‌ ديگري‌ يا «تعيين‌ متعاقب‌»درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مورد نظر يا پس‌ از تمديد مدت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، به‌ ثبت‌ برسد.

(3)- درخواست‌ غيرمجاز - غيرمسموع‌

•تغيير در مالكيت‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در يك‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ ممكن‌ است‌قابل‌ ثبت‌ نباشد اگر آن‌ عضو متعاهد:

1) متعهد و ملزم‌ به‌ رعايت‌ مفاد موافقتنامه‌ باشد ولي‌ متعهد و ملزم‌ به‌ رعايت‌پروتكل‌ نباشد و عضو متعاهد مذكور در بند (2)(الف‌)(4) متعهد و ملزم‌ به‌ رعايت‌موافقتنامه‌ نباشد يا هيچ‌ يك‌ از اعضاي‌ متعاهد مشورحه‌ در بند مذكور متعهد و ملزم‌ به‌رعايت‌ موافقتنامه‌ نباشند.

2) متعهد و ملزم‌ به‌ رعايت‌ مفاد پروتكل‌ باشد ولي‌ متعهد و ملزم‌ به‌ رعايت‌موافقتنامه‌ نباشد و عضو متعاهد مذكور در بند (2)(الف‌)(4) متعهد و ملزم‌ به‌ رعايت‌پروتكل‌ نباشد و يا هيچ‌ يك‌ از اعضاي‌ متعاهد مشروحه‌ در بند مذكور متعهد و ملزم‌ به‌رعايت‌ پروتكل‌ نباشند.

(4)- انتقال‌ گيرنده‌هاي‌ متعدد

•    هرگاه‌ درخواست‌ ثبت‌ تغييري‌ در مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ چندين‌ انتقال‌ گيرنده‌ رادر برگيرد، در كشور عضو متعاهد تعيين‌ شده‌اي‌ كه‌ هر يك‌ از انتقال‌ گيرندگان‌ شرائط‌ احرازمالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در آن‌ كشور عضو را دارا نباشند، تغيير مزبور قابل‌ ثبت‌نخواهدبود. 

 

ادامه ی فصل پنجمادامه ی فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور؛ تغييرات‌

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲