موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل‌ سوم‌ - ثبت‌ بين‌المللي‌ | موسسه پلکان

 

فصل‌ سوم‌ - ثبت‌ بين‌المللي‌


ماده‌ 14 -  ثبت‌ علامت‌ در دفاتر ثبت‌ بين‌المللي‌


(1)- ثبت‌ علامت‌ در دفاتر ثبت‌ بين‌المللي

هرگاه‌ دفتر بين‌المللي‌ تشخيص‌ دهد كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ آئين‌نامه‌ و شرايط‌ مربوط‌ را رعايت‌ كرده‌است‌، علامت‌ مورد نظر را در دفاتر ثبت‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهدكرد،ادارات‌ كشورهاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌ را در مورد ثبت‌ بين‌المللي‌ مطلع‌ خواهدكرد، مراتب‌را به‌ اداره‌ مبداء عيناً اطلاع‌ خواهدداد و گواهينامه‌ مربوطه‌ را به‌ مالك‌ ارسال‌ خواهدكرد.هرگاه‌ اداره‌ مبداء مايل‌ باشد و دفتر بين‌المللي‌ را مطلع‌ كرده‌باشد، گواهي‌ نامه‌ ثبت‌ از طريق‌اداره‌ مبداء براي‌ مالك‌ فرستاده‌ خواهدشد.

 

 

(2)- محتويات‌ تصديق‌ ثبت‌

ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌ مطالب‌ زير خواهدبود:

• كليه‌ داده‌هاي‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، به‌ استثناء هرگونه‌ حق‌ تقدم‌ادعا شده‌ طبق‌ بند (4) (الف‌) (4) ماده‌ (9) اگر تاريخ‌ تقاضاي‌ اظهارنامه‌ مقدم‌ بيش‌ از 6 ماه‌قبل‌ از تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ باشد،

• تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌،

• شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌،

•هرگاه‌ علامت‌ را بتوان‌ طبق‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ عناصر تصويري‌ علائم‌،طبقه‌بندي‌ نمود، مگر اينكه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌ اعلاميه‌اي‌ باشد مبني‌ براينكه‌ متقاضي‌ مايل‌ است‌ علامت‌ مورد نظر به‌ عنوان‌ علامتي‌ با حروف‌ استاندارد تلقي‌شود، نشانهاي‌ طبقه‌بندي‌ طبق‌ طبقه‌بندي‌ مذكور وفق‌ تصميم‌ دفتر بين‌المللي‌،

•عبارتي‌ درخصوص‌ هر عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ مبني‌ بر اينكه‌ آيا كشور عضومذكور يك‌ عضو تعيين‌ شده‌ طبق‌ مفاد موافقتنامه‌ است‌ يا يك‌ عضو تعيين‌ شده‌ طبق‌پروتكل‌ مي‌باشد. 

 

ماده‌ 15 - تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

(1)- نقصهاي‌ مؤثر بر تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌
هرگاه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌  دريافت‌ شده‌است‌ حاوي‌كليه‌ نكات‌ زير نباشد:

•اطلاعات‌ لازم‌ براي‌ شناسائي‌ هويت‌ متقاضي‌ كه‌ براي‌ تماس‌ با او و درصورتي‌ كه‌ نماينده‌اي‌ داشته‌باشد با نماينده‌ او تعيين‌ شده‌ و كافي‌ باشند،
•كشورهاي‌ عضو متعاهد كه‌ تعيين‌ شده‌اند،
نمونه‌اي‌ از علامت‌،
•كالا يا خدماتي‌ كه‌
علامت‌ مورد نظر براي‌ آنها ثبت‌ مي‌شود،
 تصديق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌ تاريخي‌ خواهدبود كه‌ در آن‌ تاريخ‌ آخرين‌ نكته‌ ياجزئي‌ كه‌ كسري‌ بوده‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ تسليم‌ شده‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌، هرگاه‌ آخرين‌مورد مزبور ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (4) ماده‌ (3) موافقتنامه‌ و در بند (4)ماده‌ (3) پروتكل‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ شده‌باشد، تصديق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌تاريخ‌ دريافت‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ناقص‌ توسط‌ اداره‌ مبداء يا طبق‌ بند (1) ماده‌ (11)اين‌ آئين‌نامه‌ دريافت‌ شده‌ از سوي‌ اداره‌ مبداء تلقي‌ مي‌شود، خواهد بود.


 (2)- تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در ساير موارد

در ساير موارد، تصديق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌ تاريخي‌ خواهدبود كه‌ طبق‌ بند (3)ماده‌ (4) موافقتنامه‌ و بند (3) ماده‌ (4) پروتكل‌ تعيين‌ مي‌شود. 

 

 بازگشت به آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل‌ اول‌ -  مقررات‌ عمومي‌

فصل‌ دوم‌ - اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ چهارم‌ - شرايط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد كه‌ برثبت‌ بين‌المللي‌ تأثير   مي‌گذارد

فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور، تغييرات‌

فصل‌ ششم‌ - تمديدمدت‌

فصل‌ هفتم‌ - مجله‌ و بانك‌ اطلاعاتي‌

فصل‌ هشتم‌ - هزينه‌هاي‌ رسمي‌

فصل‌ نهم‌ - موارد متفرقه‌

دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ براي‌ اجراي‌ موافقتنامه‌ مادريد درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ و پروتكل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ 

 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲