موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

راهبردها و اقدامات ملی توسعه علم و فناوری در کشور | موسسه پلکان

 

راهبردها و اقدامات ملی توسعه علم و فناوری در کشور

فصل چهارم: راهبردها و اقدامات ملی توسعه علم و فناوری در کشور


4-1  راهبردهای کلان توسعه علم و فناوری در کشور


راهبرد كلان 1: اصلاح و انسجام بخشيدن  به ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و هماهنگسازي نظام تعليم و تربيت در مراحل سياستگذاري و برنامه ريزي کلان

راهبرد كلان 2: توجه به علم و تبديل آن به يكي از گفتمانهاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد، شكوفا و مولد علم و فناوري بر مبناي آموزههاي اسلامي از طريق توسعه و تعميق  و بكارگيري مؤلفههاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي 

راهبرد كلان 3: ايفاي نقش مؤثرتر چرخة علم، فناوري و نوآوري در اقتصاد 

راهبرد كلان 4: نهادينه كردن مديريت دانش و ابتناي مديريت جامعه بر  اخلاق و دانش بر اساس الگوهاي ايراني- اسلامي در نهادهاي علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و دفاعي- امنيتي

راهبرد كلان5: نهادينه كردن نگرش اسلامي به علم و تسريع در فرايندهاي اسلامي شدن نهادهاي آموزشي  و پژوهشي

راهبرد كلان6:  تحول و نوسازی  نظام تعليم  و تربيت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مباني تعليم و تربيت اسلامي  و تحقق اهداف كلان نقشه

راهبرد كلان7: جهت دهي آموزش، پژوهش، فناوري‏ و نوآوري به سمت حل مشكلات و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي

راهبرد كلان 8:  تربيت و توانمندسازي سرماية انساني با تأكيد بر پرورش انسانهای متقي، کارآفرین، خودباور، خلاق، نوآور و توانا در توليد علم، فناوري و نوآوري  متناسب با ارزشهاي اسلامي و نيازهاي جامعه

راهبرد كلان 9:   تعامل فعال و اثرگذار علمي و فناوري با کشورهاي ديگر بهويژه كشورهاي منطقه و  جهان اسلام 

راهبرد كلان 10:  تحول و ارتقاي کمّی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتني بر معارف اسلامي 

راهبرد كلان 11:  نقش آفريني مؤثرتر چرخة علم، فناوري و نوآوري در حوزة  علوم پزشكي و سلامت

راهبرد كلان 12:  نقش آفريني مؤثرتر چرخة علم، فناوري و نوآوري در حوزة فني و مهندسي 

راهبرد كلان 13:  توسعه، تعميق و تقويت آموزش و پژوهش در حوزة علوم پايه
 

4-2 راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهاي كلان توسعة علم و فناوري در كشور:

 

راهبرد كلان 1:

اصلاح و انسجام بخشيدن  به ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و هماهنگسازي نظام تعليم و تربيت در مراحل سياستگذاري و برنامه ريزي کلان

راهبردهاي ملي:

1.سیاستگذاری و ارتقاي هماهنگی و همافزايي در بخشهاي مختلف کشور در اجرایی کردن نقشه جامع علم و فناوري؛

2.همسوكردن سياست هاي توسعة صنعتي و اقتصادي كشور، به ويژه برنامه هاي پنج ساله توسعه، با سياستهاي كلان توسعة علم و فناوري در كشور؛ 

3.تعيين حدود مديريت و مالكيت نهادهاي مرتبط با حوزة علم و فناوري ؛

4.ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه‌های علم و فناوری؛

5.بازنگري، اصلاح، يکپارچه سازي، ساده سازي و روزآمد كردن قوانين و مقررات نظام علم و فناوري کشور؛

6.اصلاح فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزيابي علم، فناوري و نوآوري ملي و تعيين استاندارد ‌هاي بومي در حوزه علم و فناوری در چارچوب نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كشور؛

7.ساماندهی نظام تأمین مالی توسعه علم و فناوری؛ 

8.سازماندهي نظامهاي حرفهاي مبتني بر دانش علمي و فني براي ادارة واحدهاي اقتصادي ـ اجتماعي و نهادينه كردن فرهنگ مهارت گرايي، پژوهش محوري و كارآفريني در نظام علم، فناوري و نوآوري؛ 

9.ايجاد هماهنگی در سياستگذاري و برنامه ريزي در بين دورة آموزش رسمی عمومي، آموزش مهارتی و حرفه‌ای و آموزش عالي به منظور تداوم فرايند فعاليت هاي تعليم و تربيت؛ 

10.سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مشترک شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورایعالی انقلاب فرهنگی بمنظور ساماندهی و ارتقای تعامل حوزه و دانشگاه در تولید و توسعه علم در پرتو آموزه‌های اسلامی؛

11. ايجاد هماهنگي و کاهش مرزهاي ميان نظام تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي در کشور؛

اقدامات ملي :

1. طراحی سازوکار لازم برای سیاستگذاری اجرایی، اجرایی کردن نقشه جامع علمی، تصویب و ابلاغ برنامه‌های ملی و نظارت و ارزیابی‌های مربوطه؛(1) 

2.هماهنگی و انسجام بخشی بین نهادهای ذیربط در علم و فناوری و تکمیل نهادهای مرتبط با چرخه علم و فناوری؛(1)

3.توانمندسازي بخش غيردولتي در نظام علم و فناوري و کاهش تصديگري دولت همزمان با تقويت ابعاد نظارتي آن؛(3)

4. افزایش سهم وقف و خیریه در توسعه و پشتیبانی از مؤسسات و نهادهای علم و فناوری؛(3)

5.ثبت و اعتبار سنجی مالکیت فکری در حوزۀ علم و فناوری در قوۀ مجریه؛(4)

6.ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری برای رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها در قوۀ قضائیه؛(3و4)

7.ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه‌های اولویت‌دار؛(4)

8. اصلاح، ترمیم و تکمیل نظام پشتیبان ثبت اختراع و اکتشاف از جمله دفاتر خصوصی تنظیم و پیگیری حقوقی ثبت اختراع و اکتشاف،  دفاتر خصوصی تحلیل اختراع و اکتشاف و مراکز اطلاع رسانی فناوری؛(4) 

9. تقویت و ساماندهی قوانین و مقررات مالکیت فکری در عرصه مقالات علمی، کتب علمی و پایان‌نامه‌ها، ثبت اختراعات و نرم‌افزارهای فنی و تخصصی(4)

10. ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری با حفظ وظایف برنامه‌ریزی و نظارت برای دولت و ارایه خدمات آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیر‌دولتی و بومی‌کردن استانداردها و تدوین استانداردهای جدید با مشارکت نهادهای علمی، مدنی و دانش بنیان؛(6)

11.طراحي نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و استقرار نظام‌های جامع رتبه بندي و تضمين کيفيت نهادهای علمی، فناوری و نوآوری با تأكيد بر حفظ حقوق متقاضیان و شفافسازي و رونق بازار عرضه و تقاضا؛(6)

12.ساماندهی، پوياسازي و تسهیل نظام تأمين مالي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي با حفظ ارزشها و رعایت استانداردهای مربوطه؛ (7)

13. افزایش نقش و سهم دولت در حمایت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادين با تاکید بر بهره‌برداری از نتایج آنها؛(7)

14. هدفمند كردن اعتبارات پژوهشی و تسهيل سازوکارهاي مالي به منظورتوسعة پژوهش‌های تقاضا محور؛(7)

15. استفاده از سازوكارها و مشوقهاي مالي متنوع از جمله معافيت مالياتي، کمک، وام، معافيتهاي گمرکي و تعرفهاي براي تقويت نقش بخش خصوصي و بنگاههاي نوآور در حوزه علم و فناوری؛(7)

16.ساماندهی بودجه دستگاهها و شرکتهای دولتی و الزام آنها به تامین منابع مورد نیاز پژوهشها در راستای تحقق اهداف و شاخص‌های نقشه جامع؛(7)

17.حمایت از ایجاد، توسعه و تامین بهنگام منابع نهادهای مالی نظام علم، فناوری و نوآوری از جمله صندوقهای سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر، صندوق‌های توسعه فناوری، شرکتهای تامین سرمایه و بانک‌های توسعه فناوری و نوآوری؛ (7)

18.ایجاد بازار فرابورس مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان و حمایت از ورود آنها به بازار بورس؛(7)

19.ایجاد شبکه‌ هماهنگی و همکاری فعالیتهای مالی بین نهادهای تامین مالی علم و فناوری؛(7)

20.ايجاد تسهيلات قانوني براي افزايش سرمايهگذاري بخش غيردولتي در تحقيق و توسعه و ارتقاي سهم اعتبارات پژوهشي بخش غيردولتي از توليد ناخالص داخلي؛(7)

21.سياستگذاري و برنامه‌ریزی مشترك و متمركز تربيتي براي رسانه ها و نهادها و مراكز موثر بر تربيت به منظور همسويي با نظام رسمي آموزش و پرورش؛(11)

 

راهبرد كلان 2

توجه به علم و تبديل آن به يكي از گفتمانهاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد، شكوفا و مولد علم و فناوري بر مبناي آموزههاي اسلامي از طريق توسعه و تعميق  و بكارگيري مؤلفه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي 

راهبردهاي ملي:

1.تقويت نگاه ديني به مقولۀ علم و علم آموزي و فريضه قلمدادكردن آن و گسترش و ترويج آموزههاي قرآن كريم و معصومين(عليه مالسلام) در تربيت علمي و آداب تعليم و تعلم؛

2. توسعة فرهنگ مطالعه، تتبع، تحقيق و تقويت روحية پرسشگری، حقیقت جوئی و يادگيري مادامالعمر در سطح عموم و استفاده از يافتههاي تحقيقاتي و علمي در زندگي روزمره به صورت عاملي براي توسعة اجتماعي و بهبود زندگي؛

3. فرهنگسازي عمومی براي تقويت جنبش نرمافزاري و توليد بومي علم در جامعه و ارتقاي آگاهي هاي علمي عمومي در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسی و اقتصادي؛

4.ارتقای منزلت و صلاحيت حرفهاي و مرجعيت علمي و اجتماعي معلمان، استادان، پژوهشگران و فن‌آوران؛

5.گسترش فضاي توليد علم و فكر با حمایت از كرسيهاي آزادانديشي و نظريه پردازي، کانونهای تفکر و مناظرات علمي مبتنی بر جدال احسن و نقدپذيري عالمانه؛ 

6.ارتقای سطح مشارکت دانشمندان و نقش‌آفرینان علم و فناوری در ایفای رسالتهای اجتماعی، تعمیق، ترویج و احترام به ارزش‌های اصیل اسلامی و ایرانی و اخلاق حرفه‌ای و بهره برداری از ذخایر غنی فرهنگی؛

7.استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف نظام علم و فناوری در کشور؛

اقدامات ملي:

1.ایفای نقش فعال‌تر مساجد به عنوان پایگاههای علمی و فرهنگی در ترویج و انتشار علم در سطح عموم جامعه؛(1)

2.ساده‌سازی زبان علم برای عموم مردم و تولید واژگان مناسب لازم به منظور نهادينه كردن فرهنگ استفاده از علم و دستاوردهاي علمي در زندگي؛(2)

3.افزایش دسترسی به منابع علمی از طریق گسترش کتابخانه‌های عمومی و مجازی در مناطق مختلف و حمایت از تولید و انتشار این منابع همسو با نظام علم و فناوری و نوآوری کشور؛(2)

4.بکار گیری فنون علمی و خلاقانه در روش‌های تعلیم و تربیت و تدوین متون درسی بخصوص در آموزش و پرورش به منظور ترویج تفکر خلاق علمی از پایین ترین سنین؛(2)

5.تقویت انگیزه‌های معنوی و تشویق اعتباری و مادی براي جلب نخبگان جامعه به سمت حرفههاي معلمي و استادي، پژوهشی و فناوری؛(4)

6.حل مشکلات اجتماعی و معیشتی معلمان و پژوهشگران به منظور فراهم آوردن بستر لازم برای فعالیتهای علمی؛(4)

7.طراحی ساز و کار اجرایی و تعیین متولی تدوین، ترویج و نظارت بر اخلاق حرفه‌ای و معیارها و ضوابط رفتاری در محیط‌های علمی و پژوهشی؛ (6)

8. نهادينهسازي تعهد و انضباط اجتماعي، قانونمداري و روحیه  تلاش براي گسترش عدالت، رفاه و سلامت جامعه در دانشآموختگان با مشارکت معلمان و استادان؛ (6)

9.اختصاص بخش مهمی از برنامه‌های رسانه ملی با زبان ساده و عامه فهم به موضوعات علمی و فناوری؛(7)

10.طراحی و اجرای مناظرات علمی در رسانه‌های عمومی با موضوعات تخصصی علم و فناوری و حمایت از کرسی‌های آزاد ‌اندیشی، نظریه‌پردازی و نقد و مناظره؛(7)

11.انتخاب برترین رسانه‌های عمومی بر مبنای میزان توجه به علم و فناوری و تخصیص جوایز جشنواره‌ها و حمایت دولتی بر مبنای آن؛(7)

 

راهبرد كلان 3

  ايفاي نقش مؤثرتر چرخة علم، فناوري و نوآوري در اقتصاد

راهبردهاي ملي:

1.ترويج فرهنگ كسبوكار دانش  بنيان و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاي توانايي علمي، فناوري و مهارتي افراد با تأکید بر نيازهاي جامعه و ايجاد آمادگي جهت پذيرش مسؤوليت‌هاي شغلي؛  

2.افزايش نقش علم و فناوري در توانمندسازي و ارتقای بهرهوري در بخش‌های صنعتي و تولیدی خدمات تخصصي و عمومي ؛

3.تسهيل و کارآمدسازی فرايند عرضه و تقاضا و انتقال و انتشار علم و فناوري و توسعة زيرساختهاي رقابتپذيري توليدات فناوری و خدمات و محصولات مربوطه؛

اقدامات ملي:

1.تبیین و ترویج آموزه‌های دینی در خصوص قداست و فریضه بودن کسب‌وکار متقن و دانش بنیان؛(1) 

2.ساماندهی و رتبه بندی مؤثرتر انجمن‌های علمی و شركتهای دانش بنیان و مؤسسات پژوهشي غیردولتی و حمایت از ارجاع كار به آنها؛(1)

3.حمایت از توسعة آموزش مهارتهای پيشرفته با مشارکت بخش خصوصی، به منظور افزايش سهم کشور از بازارهاي بين‌المللی؛(1)

4.حمایت از سرمایه‌گذاری بنگاههاي اقتصادي در توليد و تجاريسازي علم و فناوري؛(2)

5.الزام دستگاهها و سازمانهای اجرایی براي شناسایی و ساماندهی و بهرهگیری مناسب از دستاوردهای علمی و فناوری کشور؛(2)

6.حمایت از بازارسازي براي محصولات نوآورانه به ویژه از طريق اولویت‌دهی به محصولات و خدمات داخلی در خريدهاي دولتي، اطلاع رسانی نیازهای آینده آنها و حمایت از استقرار شرکتهای علمی نوآور داخلی در مناطق آزاد به منظور توسعه صادرات؛(2)

7.تسهیل مراحل راهاندازی و فعالیت شرکتهای دانش بنیان اعم از أخذ پروانه و مجوز، امور واردات و صادرات، بیمه و رفع موانع استقرار آنها در شهرها؛(3)

8.ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و ایجاد فن‌بازارهای تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار کشور؛(3)

9.حمایت از ایجاد مراکز ارائه خدمات پشتیبان "ایده تا بازار" و نهادهای واسط حقوقی، مالی، فنی و اداری در موضوعات اولویت‌دار علم و فناوری؛(3)

10.کمک به بازاریابی، صادرات و خدمات پس از فروش محصولات فناورانه شرکتهای دانش‌بنیان از طریق ساماندهی و هدایت جوایز و مشوقهای صادراتی و حمایت از ایجاد سازوکار تبلیغات و بازاریابی و توسعۀ شرکتهای واسط بازرگانی و پشتیبانی؛(3)

11.تدوین سازوکار‌های حقوقی و تشویقی دانشگاهها و پژوهشگاهها برای فروش دستاوردها و ایجاد انتفاع برای دانشگاهها، پژوهشگاهها و محققان نظیر حمایت از ایجاد شرکتهای دانش بنیان با مشارکت سهامی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛(3)

12.حمایت از توسعۀ مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی؛(3)

13. پشتیبانی از تعامل بخشهاي تحقيقاتي و صنعتي از طریق حمایت از شکل‌گیری نهاد تحقیق و فناوری ملی(RTI)، ایجاد و گسترش مراكز انتقال و تجاريسازي فناوری و دریافت خدمات و محصولات فناوری تحت مجوز (لیسانس) مؤسسات معتبر داخل؛(3)

14.اختصاص بخشی از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای بزرگ کشور به انتقال و یادگیری فناوری و الزام مدیریت این طرحها به تدوین پیوست فناوری و مستند سازی فناوریهای انتقالی با محوریت واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بانک اطلاعات این فناوریها؛(3)

 

راهبرد كلان 4

نهادينه كردن مديريت دانش و ابتناي مديريت جامعه بر  اخلاق و دانش بر اساس الگوهاي ايراني- اسلامي در نهادهاي علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و دفاعي- امنيتي

راهبردهاي ملي:

1.پیاده‌سازی فرايند مديريت دانش و اطلاعات در نهادها و دستگاههای مختلف؛

2.ارتباط مستمر و همافزا در بين سه جريان توليد، انتشار و كاربرد و توسعة دانش و تقويت فرايند تبديل ایده به محصول؛

3.ساماندهی و تسهیل مشاركت صاحب‌نظران و دانشمندان دانش در نظام تصميمگيري كلان كشور و نهادينه‌سازی فرهنگ پژوهش و ارزيابي و کنترل در سطوح مختلف تصميمگيري؛

4.ساماندهی و تقویت انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی به منظور ایفای نقش مرجعیت علمی و ارتقای مشارکت در تصمیم سازیها، توسعه و ترویج و انتشار علم و فناوری؛

5.ارتقای کیفی و کمی همایش‌های علمی، نشست¬ها و مجامع علمی معتبر داخلی با رویکرد دست‌یابی به تحقق مرجعیت علمی؛

6.رصد، پایش و آینده¬نگاری علم، فناوری و نوآوری و نیازهای بازار.

اقدامات ملي:

1.استقرار نظام مديريت دانش و تقویت سازوکارهای تبديل دانش ضمني به دانش صريح و انتشار و استفاده از آنها به ویژه با تقويت زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ (1)

2.حمایت از ایجاد و توسعۀ شبکه‌های تحقیقاتی و فناوری به منظور افزایش تعاملات و تسهیل انتقال و انتشار دانش؛(2)

3.تقویت و انسجام بخشی به نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور با مأموریت استانداردسازی و اصلاح فرآیندهای تولید، ثبت، داوری و سنجش، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه برای رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و فناوری، مقالات، مجلات و کتب علمی، اختراعات و اکتشافات پژوهشگران؛ (2)

4.رتبه‌بندی و ساماندهی انتشارات علمی و تقویت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ؛(2)

5.طراحی ساز‌وکار لازم به منظور بهره‌مندی سیاستگذاری‌ها، برنامهريزيها و تصميمگيريهای کلان کشور از پژوهش‌هاي تأييدشده در مراجع معتبر علمی از جمله فرهنگستانها و مؤسسات، کانون‌های تفکر و انجمن‌های علمي مرتبط؛ (3)

6.اصلاح مقررات واگذاری طرح‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و فناوری ملی در راستای اولویت دادن به مؤسسات پژوهشی و فناوری داخلی؛(3)

7.اولویت‌دهی به میزان مشارکت در برنامه‌ریزی‌های ملی، میزان اثر بخشی در توسعه علم و فناوری، کمیت و کیفیت برنامه‌های ترویجی در حوزه علم و فناوری در شاخصهای ارزیابی و رتبه‌بندی انجمن‌ها و جمعیت‌های ملی؛(4)

8.حمایت از برگزاری ‌همایش‌های تخصصی توسط انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی به ویژه در حوزه‌های اولویت‌دار و تسهیل واگذاری نشریات علمی و تخصصی به آنها؛(4)

9.تسهیل و تشویق حضور و مشارکت دانشمندان در همایشهای علمی داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های اولویت-دار؛(5)

10.ایجاد نهادهای رصد علم و فناوری در حوزه‌های اولویت‌دار با مشارکت انجمن‌های علمی، مراکز دانشگاهی و مؤسسات غیردولتی؛(6)

 

 راهبرد كلان5 

نهادينه كردن نگرش اسلامي به علم و تسريع در فرايندهاي اسلامي شدن نهادهاي آموزشي  و پژوهشي

راهبردهاي ملي:

1.نهادینه سازی نگرش اسلامی در برنامه‌ها و متون آموزشی؛

2.توسعه فضای تعامل فکری دانشمندان علوم دینی و سایر علوم؛ 

3.تعامل مؤثر و سازندة نهادهاي علمي حوزوي و دانشگاهي به منظور تقویت نگرش اسلامی به علم و بازسازی تمدن نوین اسلامی؛

4.ارتقای سطح آگاهی، اعتقاد و رفتار اسلامی در فعالان و نهادهای عرصه علم و فناوری و اسلامی نمودن نمادها در مؤسسات آموزشی و پژوهشی؛

اقدامات ملي:

1.بازنگری برنامهها و محتواهای آموزشي بر اساس مباني نظری، ارزشی و نگرش اسلامی؛ (1)

2.حمایت از پژوهش، تولید محتوا و تدوین برنامه‌های آموزشی برای تبيين ارتباط علوم طبیعی و علوم جديد با آموزه هاي ديني و نگرش توحیدی؛ (1)

3.حمایت از پژوهش‌ها و مطالعات برای شناسایی نگرشهای غیراسلامی از قبیل اومانيستي و سكولاريستي در متون آموزشی و اصلاح آنها بر اساس آموزه‌های اسلامی؛ (1)

4.تدوين تاريخ علوم طبيعي و رياضي در دورة تمدن اسلامي و معرفي دانشمندان مسلمان و آثار آنان در رشتههاي مربوطه؛ (1)

5.ارتقای همکاری نظام‌مند حوزه های علمیه، دانشگاهها و آموزش و پرورش در فرایند برنامه ریزی آموزشی و تالیف کتب درسی به منظور تعميق تعاليم ديني و تقويت ابعاد تربيتي ؛ (1)

6.حمایت از برگزاری نشست‌ها و هم اندیشی‌های مشترک ميان دانشمندان علوم انسانی، پایه و طبيعي با دانشمندان علوم دینی براي بررسي چالشهاي حوزة علم و دين؛ (2)

7.حمايت از شبكه سازي دانشمندان و مؤسسات تحقیقاتی ديني در حوزههاي مختلف دانش خصوصاً علوم انساني؛ (2)

8.حمایت از تأسيس پژوهشکدههاي بین رشته‌ای ماموریت‌گرا در حوزه‌های دین و علم با حضور محققان حوزه و دانشگاه؛ (3)

9.حمایت از حضور مؤثر و نظاممند مدرسین حوزه در دانشگاه و بالعکس، به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر و تقویت تعاملات فكري؛ (3)

10.طراحی برنامه‌های ترویجی هدفمند به منظور ارتقاي سطح دانش و معرفت ديني، سياسي و اجتماعي و فرهنگ عفاف در فعالان عرصه علم و فناوری مطابق با ارزش‌های انقلاب اسلامی و متناسب با رشتة تخصصي، علايق و تجارب آنان؛ (4)

11.ایجاد سازوکار توأم ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي با نقش تربيتي و اخلاقي آنان در مراكز آموزش عالی و پژوهشی؛ (4)

12.نظام‌مندكردن و تدوین ضوابط مناسب برای فعاليتهاي سياسي و فرهنگي دانشجويان و اعضای هیأت علمی به منظور ارتقاي معرفت و انديشة ديني؛ (4)

13.رعایت ویژگی‌های معماری اسلامی و ملی در طراحی فضاهای کالبدی نهادها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی؛ (4)

 

راهبرد كلان6

تحول و نوسازی  نظام تعليم  و تربيت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی بهمنظور انطباق با مباني تعليم و تربيت اسلامي  و تحقق اهداف كلان نقشه

راهبردهاي ملي:

1.هدفمند‌سازی حمایت مالی، سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد دولت در آموزش عالی در راستای افزایش کارآمدی و پاسخگویی با رعایت اصل سی‌ام قانون اساسی؛
2.انسجام بخشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری، نظارت و اعتبار سنجی در نظام آموزش عالي کشور؛
3.طراحی الگوی گسترش آموزش عالي کشور متناسب با حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری، نوع مؤسسات، اوضاع اقليمي و نيازهاي جامعه و اشتغال فارغ التحصيلان مبتنی بر نقشۀ جامع علمی کشور؛
4.ارتقاي بهره وري مؤسسات آموزشي عالی و پژوهشي در چارچوب نظام تعلیم و تربیت اسلامی؛
5. افزایش دسترسی همگاني به آموزش ؛
6.ارتقای بهره ‌وری و تقویت بنیه مالی نظام آموزش و پرورش؛
7.تحول در نگرشها، روشها و محتواهاي آموزشي بر اساس جهان‌بینی و تعلیم و تربیت اسلامی به منظور ارتقای توانایی‌ها و تقويت تفكر منطقي، خلاق و جستجوگر در دانشآموزان و دانشجویان منطبق با آموزه‌های اسلامی در زمینه‌های فردي، خانوادگي و اجتماعي؛
8.بالا بردن توان مديريت منابع انساني و ارتقاي صلاحیت علمی و حرفه‌ای، منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان؛
9.اصلاح و تقویت سازوکار مدیریت مدارس به منظور ارتقای کارآمدی آنها؛
10.ارتقاي نقش و جايگاه خانواده در تعليم و تربيت؛

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲