موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل‌ چهارم‌ - شرائط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد مؤثر بر ثبت‌ بين‌المللي‌ | موسسه پلکان

 

فصل‌ چهارم‌ - شرائط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد مؤثر بر ثبت‌ بين‌المللي‌


ماده‌ 16 - مهلت‌ اعلام‌ مردوديت‌ در صورت‌ وصول‌ اعتراض‌

(1)- اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ اعتراض‌ احتمالي‌

الف‌ - هرگاه‌ طبق‌ جمله‌ اول‌ بند (2) (ب‌)و (ج‌) ماده‌ (5) پروتكل‌ اعلاميه‌اي‌توسط‌ يك‌ عضو متعاهد صادر گرديد، هرگاه‌ مشخص‌ گرديد كه‌ درخصوص‌ يك‌ ثبت‌بين‌المللي‌ تعيين‌ كننده‌ آن‌ عضو متعاهد به‌ دليل‌ رد حمايت‌ ناشي‌ از اعتراض‌ كه‌ ظرف‌مدت‌ 18 ماهه‌ مندرج‌ در بند (2) (ب‌)ماده‌ (5) پروتكل‌ بايد به‌ دفتر بين‌المللي‌ ابلاغ‌ گرددمهلت‌ اعتراض‌ خيلي‌ ديرتر منقضي‌ خواهدشد، اداره‌ آن‌ كشور عضو متعهد شماره‌ و نام‌مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ خواهدداد.

ب‌ - هرگاه‌ در زمان‌ ابلاغ‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در (الف‌)فوق‌، تاريخ‌ آغاز و خاتمه‌مدت‌ اعتراض‌ معلوم‌ باشند، تاريخهاي‌ مذكور در اخطار قيد مي‌شوند. در صورتي‌كه‌تاريخهاي‌ مذكور هنوز در آن‌ زمان‌ معلوم‌ نباشند، حداكثر همزمان‌ با ابلاغ‌ رد حمايت‌موقت‌ ناشي‌ از اعتراض‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ ابلاغ‌ خواهدشد.

ج‌ - هرگاه‌ جزء (الف‌)صادق‌ باشد و اداره‌ مذكور در آن‌، قبل‌ از انقضاء مدت‌ 18ماه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در همان‌ بند، به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ داده‌باشد كه‌ مهلت‌ تسليم‌ هرگونه‌اعتراض‌ ظرف‌ 30 روز قبل‌ از انقضاء مدت‌ 18 ماه‌ منقضي‌ مي‌گردد و امكان‌ دارد كه‌ ظرف‌مدت‌ 30 روز اعتراضي‌ وارد شود، مراتب‌ رد براساس‌ اعتراضي‌ كه‌ ظرف‌ مدت‌ 30 روزتسليم‌ شده‌است‌ ممكن‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ يكماه‌ از تاريخ‌ تسليم‌ اعتراض‌، به‌ دفتربين‌المللي‌ اطلاع‌ داده‌ شود. 

(2)- ثبت‌ و ارسال‌ اطلاعات‌

دفتر بين‌المللي‌ اطلاعاتي‌ كه‌ طبق‌ بند (1) فوق‌ دريافت‌ كرده‌است‌ را در دفاتر ثبت‌بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد كرد و آنها را براي‌ مالك‌ ارسال‌ خواهدكرد.


ماده‌ 17 - رد موقت‌ درخواست‌ و اعلام‌ اعطاء حمايت‌

(1)- ابلاغ‌ مردوديت‌ موقت‌ اظهارنامه

الف‌ - اخطار رد موقت‌ ممكن‌ است‌ متشكل‌ باشد از اعلاميه‌اي‌ حاوي‌ دلايل‌ ومستنداتي‌ كه‌ براساس‌ آنها اداره‌ صادر كننده‌ اخطار، تشخيص‌ مي‌دهد كه‌ در آن‌ عضومتعاهد حمايت‌ قابل‌ اعطاء نيست‌ (رد موقت‌ با استفاده‌ از اعتبار سمت‌ و مقام‌ خود) ياممكن‌ است‌ متشكل‌ باشد از اعلاميه‌اي‌ مبني‌ بر اينكه‌ به‌ دليل‌ وصول‌ اعتراض‌، در آن‌كشور عضو متعاهد حمايت‌ قابل‌ اعطاء نيست‌ (رد موقت‌ ناشي‌ از اعتراض‌) يا ممكن‌ است‌حاوي‌ هر دو اعلاميه‌ها باشد.

ب‌ - اخطار رد موقت‌ حمايت‌ به‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ خواهدبود و توسط‌اداره‌اي‌ كه‌ آنرا صادر مي‌نمايد تاريخ‌گذاري‌ و امضاء خواهدشد.

(2)- محتواي‌ اخطار رد

اخطار رد موقت‌ حاوي‌ نكات‌ زير خواهدبود:

•    اداره‌اي‌ كه‌ اخطار را تنظيم‌ و صادر كرده‌است‌.

•    شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، ترجيحاً همراه‌ با ساير نكاتي‌ كه‌ با كمك‌ آنها هويت‌ثبت‌ بين‌المللي‌ قابل‌ تأئيد باشند از قبيل‌ عناصر شفاهي‌ علامت‌ يا اظهارنامه‌ مبداء ياتصديق‌ ثبت‌ مبداء.

•    حذف‌ شده‌است‌.

•    كليه‌ دلايل‌ و مستندات‌ رد موقت‌ با اشاره‌ به‌ مواد اساسي‌ قوانين‌ مربوط‌.

•    هرگاه‌ دليل‌ رد موقت‌ يك‌ اظهارنامه‌ علامتي‌ باشد كه‌ طي‌ يك‌ اظهارنامه‌ مقدم‌تسليم‌ يا ثبت‌ شده‌است‌ و علامت‌ موضوع‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ظاهراً با آن‌ علامت‌در تعارض‌ باشد، تاريخ‌ و شماره‌ تسليم‌، تاريخ‌ حق‌ تقدم‌ (اگر داشته‌باشد) شماره‌ و تاريخ‌ثبت‌ (در صورت‌ موجود بودن‌)، نام‌ ونشاني‌ مالك‌ و نمونه‌اي‌ از علامت‌ قبلي‌ به‌ همراه‌فهرست‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ موضوع‌ اظهارنامه‌ يا تصديق‌ آن‌ علامت‌. (چنين‌ مستفادمي‌شود كه‌ فهرست‌ مذكور به‌ زباني‌ خواهد بود كه‌ اظهارنامه‌ تسليم‌ يا تصديق‌ ثبت‌ به‌ آن‌زبان‌ تنظيم‌ شده‌است) . 

•    اين‌ نكته‌ كه‌ دلايل‌ و مستندات‌ رد موقت‌ بر كليه‌ كالاها يا خدمات‌ تاثيرمي‌گذارد يا ذكر فهرست‌ كالاها و خدماتي‌ كه‌ تحت‌ تاثير رد موقت‌ قرار مي‌گيرند يانمي‌گيرند.

•    مهلت‌ تسليم‌ اعتراض‌ يا تجديد نظرخواهي‌ از رد موقت‌ براساس‌ اعتبارسمت‌ و مقام‌ يا رد موقت‌ ناشي‌ از وصول‌ اعتراض‌، برحسب‌ مورد، يا تسليم‌ پاسخ‌ مربوط‌كه‌ تحت‌ شرائط‌ حاكم‌ مهلتي‌ معقول‌ خواهدبود، و ترجيحاً تاريخ‌ خاتمه‌ مهلت‌ مذكور،مقامي‌ كه‌ تجديدنظرخواهي‌، پاسخ‌ يا اعتراض‌ به‌ آن‌ تسليم‌ خواهدشد، با ذكر اين‌ مطلب‌كه‌، هرگاه‌ لازم‌ باشد، درخواست‌ تجديدنظرخواهي‌ يا اعتراض‌ مذكور بايد از طريق‌نماينده‌اي‌ تسليم‌ شود كه‌ نشاني‌ او در حيطه‌ قلمرو عضو متعاهدي‌ است‌ كه‌ اداره‌ آن‌ كشورعضو مراتب‌ رد را اعلام‌ نموده‌است‌،

(3)- ساير الزامات‌ مربوط‌ به‌ اخطار رد موقت‌ ناشي‌ از اعتراض‌

هرگاه‌ رد موقت‌ حمايت‌ براساس‌ اعتراض‌ وارده‌ يا براساس‌ يك‌ اعتراض‌ وارده‌ وهمچنين‌ ساير دلايل‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، اخطار مربوط‌ علاوه‌ بر رعايت‌ الزامات‌ اشاره‌شده‌ در بند (2)، دلايل‌ رد درخواست‌ و همچنين‌ نام‌ و نشاني‌ معترض‌ را منعكس‌ خواهدكرد؛ با اين‌ حال‌، با وجود بند (2) (5)، اداره‌ صادركننده‌ و ارسال‌ كننده‌ اخطار رد، هرگاه‌اعتراض‌ براساس‌ علامتي‌ باشد كه‌ قبلاً طي‌ اظهارنامه‌اي‌ تسليم‌ و يا ثبت‌ شده‌ است‌، بايدفهرست‌ كالاها و خدماتي‌ كه‌ اعتراض‌ بر پايه‌ آنها تسليم‌ شده‌ است‌ را نيز اعلام‌ نمايد وعلاوه‌ بر آن‌، فهرست‌ كامل‌  كليه‌ كالاها و خدمات‌ اظهارنامه‌ يا تصديق‌ ثبت‌ قبلي‌ را نيزاعلام‌ خواهد كرد، البته‌ فهرستهاي‌ مذكور به‌ همان‌ زباني‌ خواهد بود كه‌ اظهارنامه‌ يا تصديق‌ثبت‌ قبلي‌ به‌ آن‌ زبان‌ تنظيم‌ و صادر شده‌اند.

(4)- ثبت‌؛ ارسال‌ نسخه‌هاي‌ اخطارها

دفتر بين‌المللي‌ مردوديت‌ اظهارنامه‌ به‌ همراه‌ داده‌هاي‌ مندرج‌ در اخطار رد را دردفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد كرد و تاريخ‌ ارسال‌ اخطار به‌ دفتر بين‌المللي‌ يا تاريخي‌ كه‌طبق‌ بند (1) (د) ماده‌ (18) اين‌ آيين‌نامه‌ تاريخ‌ ارسال‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ تلقي‌ مي‌گردد رانيز درج‌ خواهد كرد و اگر اداره‌ مبداء به‌ دفتر بين‌المللي‌ اعلام‌ كرده‌ باشد كه‌ مايل‌ است‌چنين‌ نسخه‌هائي‌ را دريافت‌ كند، آن‌ نسخه‌ها را براي‌ اداره‌ مبداء و به‌ صورت‌ همزمان‌ آنهارا براي‌ مالك‌ نيز ارسال‌ خواهد كرد.

(5)- تأييد يا استرداد رد موقت

الف‌ - اداره‌اي‌ كه‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ اخطار رد موقت‌ را ارسال‌ كرده‌ است‌، به‌ محض‌اين‌كه‌ تشريفات‌ مربوط‌ به‌ حمايت‌ از علامت‌ در آن‌ اداره‌ تكميل‌ شوند، به‌ دفتر بين‌المللي‌اظهاريه‌اي‌ خواهد فرستاد كه‌ در آن‌ يكي‌ از موارد زير منعكس‌ خواهد شد:

• اين‌ كه‌ حمايت‌ از آن‌ علامت‌ براي‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ در آن‌ كشور عضومتعاهد رد مي‌شود.

• اين‌ كه‌ از آن‌ علامت‌ براي‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ مورد تقاضا در آن‌ كشور عضومتعاهد حمايت‌ مي‌شود.

• كالاها و خدماتي‌ كه‌ براي‌ آنها علامت‌ در آن‌ كشور عضو متعاهد حمايت‌مي‌شود.

ب‌ - هرگاه‌ پس‌ از ارسال‌ اظهاريه‌ طبق‌ بند (الف‌)تصميم‌گيري‌ حمايت‌ از علامت‌ راتحت‌ تأثير قرار دهد، اداره‌، تا حدي‌ كه‌ از آن‌ تصميم‌ آگاه‌ است‌، اظهاريه‌ ديگري‌ براي‌ دفتربين‌المللي‌ ارسال‌ خواهد كرد و كالاها و خدماتي‌ را كه‌ براي‌ آنها علامت‌ در آن‌ كشور عضومتعاهد حمايت‌ مي‌شود ذكر خواهد كرد.

ج‌ - دفتر بين‌المللي‌ تمامي‌ اظهاريه‌هاي‌ مندرج‌ در جزءهاي‌ (الف‌) يا (ب‌)فوق‌ رادر دفاتر بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد كرد و نسخه‌اي‌ از آن‌ را براي‌ مالك‌ خواهد فرستاد.

د - اداره‌ آن‌ كشور عضو متعاهد مي‌تواند در اعلاميه‌اي‌ به‌ دبيركل‌ اطلاع‌ دهد كه‌طبق‌ قوانين‌ آن‌ كشور عضو متعاهد:

•  هرگونه‌ رد موقت‌ كه‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ ابلاغ‌ شده‌ است‌ بايد توسط‌ آن‌ اداره‌مجدداً بررسي‌ شود اعم‌ از اين‌ كه‌ بررسي‌ مجدد را درخواست‌ كرده‌ باشد يا خير،
• تصميم‌ اتخاذ شده‌ در نتيجه‌ بررسي‌ مجدد فوق‌ را مي‌توان‌ مجدداً بررسي‌ كرديا عليه‌ آن‌ به‌ آن‌ اداره‌ اعتراض‌ نمود.

 هرگاه‌ اين‌ اعلاميه‌ صادق‌ باشد و اداره‌ در وضعيتي‌ نباشد كه‌ تصميم‌ مزبور رامستقيماً به‌ مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ابلاغ‌ نمايد، اداره‌، علي‌رغم‌ اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ تشريفات‌لازم‌ در آن‌ اداره‌ درارتباط‌ با حمايت‌ از علامت‌ تكميل‌ نشده‌ باشد، 


 اظهاريه‌ مندرج‌ در(الف‌)را بلافاصله‌ پس‌ از اخذ آن‌ تصميم‌ براي‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ خواهد كرد. هرتصميم‌ ديگر كه‌ حمايت‌ از علامت‌ را تحت‌ تأثير قرار دهد طبق‌ جزء (ب‌)به‌ دفتربين‌المللي‌ ارسال‌ خواهد شد.

هـ - اداره‌ كشور متعاهد مي‌تواند طي‌ اعلاميه‌اي‌، به‌ دبيركل‌ اطلاع‌ دهد كه‌ طبق‌قوانين‌ آن‌ كشور متعاهد، هر رد موقت‌ كه‌ براساس‌ اعتبار سمت‌ و مقام‌ صادر شده‌ است‌مجدداً قابل‌ بررسي‌ نيست‌. هرگاه‌ اين‌ اعلاميه‌ صادق‌ باشد، هرگونه‌ اخطار رد موقت‌براساس‌ اعتبار سمت‌ و مقام‌ توسط‌ آن‌ اداره‌ به‌ گونه‌اي‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ حاوي‌اظهاريه‌اي‌ طبق‌ جزء (الف‌) (1) يا (2) است‌.

(6)- اعلام‌ اعطاء حمايت‌

الف‌ - اداره‌اي‌ كه‌ اخطار رد موقت‌ را صادر نكرده‌ است‌، ظرف‌ مهلت‌ پيش‌بيني‌شده‌ در بند (2) ماده‌ (5) موافقتنامه‌ يا بند (2) (الف‌) يا (ب‌) ماده‌ (5) پروتكل‌، هر يك‌ ازموارد زير را به‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ خواهد كرد:

(1)- اعلاميه‌اي‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ كليه‌ تشريفات‌ لازم‌ در آن‌ اداره‌ تكميل‌ شده‌ و پايان‌يافته‌ است‌ و اداره‌ مذكور تصميم‌ گرفته‌ است‌ حمايت‌ از علامت‌ موضوع‌ تصديق‌ ثبت‌بين‌المللي‌ را اعطاء نمايد؛


(2)- اعلاميه‌اي‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ به‌ اعتبار مقام‌ و سمت‌ آن‌ اداره‌ بررسي‌هاي‌ لازم‌انجام‌ شده‌ و پايان‌ يافته‌اند و هيچ‌ دليلي‌ براي‌ رد تقاضا ديده‌ نشده‌ است‌ ولي‌ حمايت‌ ازعلامت‌ هنوز مشمول‌ اعتراض‌ احتمالي‌ توسط‌ عضو ثالث‌ مي‌باشد و تاريخ‌ انقضاء مهلت‌اعتراض‌ نيز بايد منعكس‌ گردد.

(3)- هرگاه‌ اعلاميه‌اي‌ طبق‌ بند (2) فوق‌ ارسال‌ شده‌ باشد، اعلاميه‌ ديگري‌ مبني‌ براين‌كه‌ مهلت‌ اعتراض‌ پايان‌ يافته‌ است‌ و هيچ‌گونه‌ اعتراضي‌ تسليم‌ نشده‌ است‌ و در نتيجه‌آن‌ اداره‌ تصميم‌ گرفته‌ است‌ كه‌ حمايت‌ از علامت‌ موضوع‌ تصديق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را اعطاءنمايد.

ب‌ - دفتر بين‌المللي‌ هرگونه‌ اعلاميه‌اي‌را كه‌ وفق‌ جزء(الف‌)فوق‌ دريافت‌كرده‌است‌در دفاتر ثبت‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد كرد و نسخه‌اي‌ از آن‌ را به‌ مالك‌ ارسال‌ خواهد كرد. 


ماده‌ 18 - اخطارهاي‌ ناقص‌ مبني‌ بر رد موقت‌


 (1 )- عضو متعاهدي‌ كه‌ طبق‌ موافقتنامه‌ تعيين‌ شده‌ است‌.
الف‌ - اخطار رد موقت‌ يك‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ صادره‌ توسط‌ اداره‌ يك‌ عضومتعاهد كه‌ طبق‌ موافقتنامه‌ تعيين‌ شده‌ است‌، در موارد زير توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ به‌ منزله‌اخطار رد تقاضا تلقي‌ نخواهد شد:
•    اخطار فوق‌ شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مربوطه‌ را منعكس‌ نكند، مگر اين‌ كه‌ سايرمطالب‌ مندرج‌ در اخطار شناسائي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ در رد موقت‌ براساس‌ آن‌ انجام‌ شده‌است‌ را ميسر سازند،
•    دلايل‌ و مستندات‌ رد تقاضا را منعكس‌ نكند،

•    بسيار ديرتر از موعد به‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ شده‌ باشد، يعني‌ اگر پس‌ ازانقضاء يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ يا پس‌ از تاريخ‌ ثبت‌ مراتب‌ تعيين‌ يك‌ كشور پس‌از اين‌ كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ ارسال‌ شده‌ باشد، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ تاريخ‌مذكور همان‌ تاريخ‌ ارسال‌ اعلاميه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ يا مراتب‌ تعيين‌ يك‌ كشور عضو پس‌ ازانجام‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، مي‌باشد.
ب‌ - هرگاه‌ جزء (الف‌) فوق‌ صادق‌ باشد، با وجود اين‌، دفتر بين‌المللي‌ نسخه‌اي‌ ازاخطار را به‌ مالك‌ ارسال‌ خواهد كرد و مالك‌ و همچنين‌ اداره‌ ارسال‌ كننده‌ اخطار را به‌صورت‌ همزمان‌ مطلع‌ خواهد كرد كه‌ اخطار رد موقت‌ ارسالي‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ به‌عنوان‌ يك‌ اخطار رد تلقي‌ نمي‌شود و دلايل‌ آن‌ را نيز ذكر خواهد كرد.
ج‌ - اگر اخطار رد :
• از طرف‌ اداره‌ ارسال‌ كننده‌ آن‌ امضاء نشده‌ باشد و يا به‌ هر طريق‌ ديگر مفادماده‌ (2) يا الزامات‌ بند (2) ماده‌ (6) اين‌ آيين‌نامه‌ را رعايت‌ نكرده‌ باشد.
• مشخصات‌ علامتي‌ كه‌ با علامت‌ موضوع‌ تصديق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در تعارض‌است‌ را در صورت‌ امكان‌ منعكس‌ نكند. (بند (3) و بند (2) (5) ماده‌ (17) اين‌ آيين‌نامه)
• مفاد بند (2) (6) ماده‌ (17) اين‌ آيين‌نامه‌ را رعايت‌ نكند.
• مفاد بند (2) (7) ماده‌ (17) اين‌ آئين‌نامه‌ را رعايت‌ نكند، يا
• حذف‌ شده‌است‌
• نام‌ نشاني‌ معترض‌ و فهرست‌ كالاها و خدماتي‌ كه‌ اعتراض‌ بر پايه‌ آنها تسليم‌شده‌ است‌ را درصورت‌ امكان‌ منعكس‌ نكند (بند «3»  ماده‌ «17» اين‌ آئين‌نامه‌) . 
 با اين‌ وجود، به‌ استثناء مواردي‌ كه‌ بند (د) صادق‌ است‌، دفتر بين‌المللي‌ رد موقت‌را در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهدكرد. دفتر بين‌المللي‌ از اداره‌اي‌ كه‌ مراتب‌ رد را ارسال‌ نموده‌است‌ دعوت‌ خواهدكرد تا ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از تاريخ‌ دعوت‌ مذكور نسبت‌به‌ اصلاح‌ اخطار خود اقدام‌ نمايد و نسخه‌اي‌ از اخطار رد ناقص‌ را براي‌ مالك‌ و همچنين‌نسخه‌اي‌ از دعوتنامه‌ مذكور را براي‌ اداره‌ مربوط‌ ارسال‌ خواهدكرد. 
د - اگر اخطار مفاد بند (2) (7) ماده‌ (17) اين‌ آئين‌نامه‌ را رعايت‌ نكرده‌باشد،مراتب‌ رد موقت‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ نخواهدشد. با اين‌حال‌، اگر اخطار اصلاح‌شده‌اي‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر در جزء (ج‌) ارسال‌ گردد، به‌ منظور رعايت‌ ماده‌ (5) موافقتنامه‌،تاريخ‌ ارسال‌ اخطار اصلاح‌ شده‌ همان‌ تاريخ‌ ارسال‌ اخطار ناقص‌ تلقي‌ خواهدشد. اگراخطار اصلاح‌ نشود، اخطار مذكور به‌ عنوان‌ اخطار رد موقت‌ تلقي‌ نخواهدشد. دراين‌صورت‌، دفتر بين‌ المللي‌ به‌ اداره‌ صادركننده‌ اخطار و همزمان‌ با آن‌ به‌ مالك‌ اعلام‌خواهد كرد كه‌ اخطار مزبور را به‌ عنوان‌ اخطار رد موقت‌ به‌ رسميت‌ نمي‌شناسد و دلايل‌آنرا نيز ذكر خواهدكرد.

هـ -  هر اخطار اصلاح‌ شده‌، هرگاه‌ قوانين‌ حاكم‌ اجازه‌ دهد، مهلت‌ جديدي‌ براي‌تسليم‌ اعتراض‌ يا تجديد نظرخواهي‌ از رد موقت‌ براساس‌ اعتبار سمت‌ ومقام‌ يا رد موقت‌ناشي‌ از وصول‌ اعتراض‌، برحسب‌ مورد، يا تسليم‌ پاسخ‌ به‌ اعتراض‌ مربوط‌ كه‌ تحت‌شرائط‌ حاكم‌ مهلتي‌ معقول‌ خواهدبود و همچنين‌ تاريخ‌ خاتمه‌ مهلت‌ مذكور را منعكس‌خواهدكرد.
و -  دفتر بين‌المللي‌ نسخه‌اي‌ از هر اخطار اصلاح‌ شده‌ را براي‌ مالك‌ ارسال‌خواهدكرد. 

(2)- عضو متعاهد كه‌ طبق‌ مفاد پروتكل‌ تعيين‌ شده‌است‌

الف‌ -  بند (1) درخصوص‌ اخطار رد موقت‌ تقاضا در مورد اداره‌ عضو متعاهدي‌ كه‌طبق‌ مفاد پروتكل‌ تعيين‌ شده‌است‌ نيز صادق‌ مي‌باشد و اين‌ مطلب‌ به‌ آن‌ معني‌ است‌ كه‌مهلت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (1) (الف‌) (3) همان‌ مهلت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (2)(الف‌)،(ب‌)يا (ج‌)(2) ماده‌ (5) پروتكل‌ مي‌باشد.

ب‌) براي‌ تشخيص‌ اينكه‌ آيا مهلت‌ مقررشده‌ كه‌ قبل‌ از انقضاء آن‌ اداره‌ عضو متعاهدبايد اطلاعات‌ مشروحه‌ در بند (2)(ج‌) (1) ماده‌ (5) پروتكل‌ را در اختيار دفتر بين‌المللي‌قراردهد رعايت‌ شده‌است‌ يا خير، بند(1)(الف‌) در اينجا صادق‌ خواهدبود. چنانچه‌اطلاعات‌ مذكور پس‌ از انقضاء مهلت‌ مزبور در اختيار دفتر بين‌المللي‌ قرار گرفته‌باشد،چنين‌ تلقي‌ خواهدشد كه‌ اطلاعات‌ مذكور هيچگاه‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ تحويل‌ نشده‌اند ودفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ اداره‌ مربوطه‌ خواهدرساند.

ج‌) هرگاه‌ بدون‌ رعايت‌ الزامات‌ بند(2) (ج‌)(1) ماده‌ (5) پروتكل‌ اخطار رد موقت‌وفق‌ بند (2) (ج‌)(2) ماده‌ (5) پروتكل‌ تنظيم‌ و صادر شده‌باشد، اخطار مذكور به‌ عنوان‌يك‌ اخطار رد تقاضا شناخته‌نخواهدشد. با اين‌ حال‌، در اين‌گونه‌ موارد، دفتر بين‌المللي‌نسخه‌اي‌ از اخطار را براي‌ مالك‌ ارسال‌ خواهدكرد و همزمان‌ با آن‌ به‌ اداره‌ صادر كننده‌اخطار و همچنين‌ مالك‌ اطلاع‌ خواهدداد كه‌ اخطار رد مذكور به‌ عنوان‌ يك‌ اخطار رد تقاضاشناخته‌نمي‌شود و دلايل‌ آنرا نيز ذكر خواهدكرد. 

 

ماده‌ 19- ابطال‌ در كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌شده‌

(1)- محتويات‌ اخطار ابطال‌

هرگاه‌ اعتبار يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در يك‌ كشور عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ طبق‌ بند(6)ماده‌ (5) موافقتنامه‌ يا بند (6) ماده‌ (5) پروتكل‌ رفع‌ اثر و باطل‌ شود و مراتب‌ ابطال‌ و رفع‌اثر غيرقابل‌ اعتراض‌ يا تجديدنظر خواهي‌ باشد، اداره‌ كشور عضو متعاهد كه‌ مقام‌صلاحيتدار آن‌ ابطال‌ را اعلام‌  نموده‌است‌ مراتب‌ را عيناً به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌خواهدداد. اطلاعيه‌ مزبور حاوي‌ مطالب‌ زير خواهد بود:

1) مقامي‌ كه‌ ابطال‌ را اعلام‌ نموده‌است‌...................................

2) اين‌ مطلب‌ كه‌ ابطال‌ غيرقابل‌ اعتراض‌ يا تجديدنظر خواهي‌است‌.

3) شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

4) نام‌ مالك‌

5) اگر «ابطال‌» كليه‌ كالاها و خدمات‌ را شامل‌ نشود، آن‌ دسته‌ از كالاها و خدماتي‌كه‌ ابطال‌ آنها اعلام‌ شده‌ يا آن‌ دسته‌ از كالاها و خدماتي‌ كه‌ ابطال‌ آنها اعلام‌ نشده‌است‌، و

6) تاريخ‌ اعلام‌ ابطال‌ و در صورت‌ امكان‌ تاريخ‌ اجراي‌ آن‌. 

(2)- ثبت‌ ابطال‌ و اطلاع‌ دادن‌ به‌ اداره‌ مبداء و مالك‌ 

دفتر بين‌المللي‌ ابطال‌ ثبت‌ به‌ همراه‌ داده‌هاي‌ مشروحه‌ در اعلاميه‌ ابطال‌ را در دفاترثبت‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهدكرد و مراتب‌ را عيناً به‌ مالك‌ و در صورتي‌كه‌ اداره‌ مبداء اعلام‌كرده‌ باشد كه‌ مايل‌ است‌ تاريخ‌ ثبت‌ ابطال‌ را نيز دريافت‌ كند، همزمان‌ به‌ اداره‌ مبداء نيزاطلاع‌ خواهدداد. 

 

ماده‌ 20- محدوديت‌ حق‌ تصرف‌ مالك‌ ثبت‌

(1)- ارسال‌ اطلاعات‌

الف‌ - مالك‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ يا اداره‌ كشور عضو متعاهد مالك‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ اطلاع‌ خواهدداد كه‌ حقوق‌ تصرف‌ مالك‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ محدودگرديده‌است‌ و در صورت‌ اقتضا اعضاي‌ متعاهد مربوط‌ به‌ محدوديت‌ را منعكس‌خواهدكرد.

ب‌ - اداره‌ هر كشور عضو متعاهد تعيين‌شده‌ ممكن‌ است‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌اطلاع‌ دهد كه‌ حقوق‌ تصرف‌ مالك‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ حيطه‌ قلمرو آن‌ عضومتعاهد محدود گرديده‌است‌.

ج‌ - اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ طبق‌ جزءهاي‌ (الف‌)و (ب‌)، متشكل‌ خواهدبود ازخلاصه‌اي‌ از مطالب‌ اصلي‌ و مهم‌ مربوط‌ به‌ محدوديت‌ فوق‌.

(2)- حذف‌ بخشي‌ از يا تمامي‌ محدوديت‌ فوق‌

هرگاه‌ دفتر بين‌المللي‌ از محدوديتي‌ درخصوص‌ حقوق‌ تصرف‌ مالك‌ ثبت‌ طبق‌ بند(1) فوق‌ مطلع‌ شده‌باشد، در صورتي‌كه‌ بخشي‌ از يا تمامي‌ محدوديت‌ مذكور حذف‌ گردد،اداره‌ كشور عضوي‌ كه‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ را در اختيار دفتر بين‌المللي‌ قرار داده‌ است‌،مراتب‌ حذف‌ مذكور را نيز به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ خواهدداد.

(3)- ثبت

دفتر بين‌المللي‌ اطلاعات‌ ابلاغ‌ شده‌ طبق‌ بندهاي‌ (1) و (2) فوق‌ را در دفاتر ثبتي‌ به‌ثبت‌ خواهد رساند و مراتب‌ را عيناً به‌ مالك‌، به‌ اعضاء متعاهد مربوط‌ و هرگاه‌ اطلاعات‌لازم‌ توسط‌ اداره‌اي‌ ارائه‌ شده‌ باشند به‌ آن‌ اداره‌ نيز اطلاع‌ خواهدداد. 

 

ادامه ی فصل چهارمادامه ی فصل‌ چهارم‌ - شرائط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد مؤثر بر ثبت‌ بين‌المللي‌

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲