موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

شرایط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد مؤثر بر ثبت‌ بين‌المللي‌ | موسسه پلکان

شرایط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد مؤثر بر ثبت‌ بين‌المللي‌

 

ماده‌ 20 مكرر - واگذاري‌ حق‌ اجازه‌ استفاده‌

(1)- درخواست‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌

الف‌ - درخواست‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ روي‌ فرم‌ رسمي‌ مخصوص‌ توسط‌ مالك‌، يااگر اداره‌ قبول‌ كند توسط‌ اداره‌ عضو متعاهد مالك‌ يا اداره‌ كشور عضو متعاهدي‌ كه‌ اجازه‌استفاده‌ در آن‌ كشور واگذار مي‌شود، به‌ دفتر بين‌المللي‌ تسليم‌ خواهدشد.

ب‌ - درخواست‌ مذكور حاوي‌ مطالب‌ زير خواهدبود.

•  شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

•  نام‌ مالك‌

•  نام‌ و نشاني‌ گيرنده‌ اجازه‌ استفاده‌ كه‌ طبق‌ دستورالعملهاي‌ اداري‌ ذكر مي‌شود

• اعضاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ اجازه‌ استفاده‌ در آن‌ كشورها واگذار مي‌شود

• اين‌ نكته‌ كه‌ اجازه‌ استفاده‌ براي‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ مندرج‌ در ثبت‌بين‌المللي‌ اعطا مي‌شود يا فقط‌ كالاها و خدماتي‌ كه‌ اجازه‌ استفاده‌ براي‌ آنها اعطا مي‌شودكه‌ طبق‌ طبقات‌ مناسب‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ كالاها و خدمات‌ گروه‌بندي‌ مي‌شوند. 

ج‌ - درخواست‌ فوق‌ موارد زير را نيز منعكس‌ خواهدكرد:

• هرگاه‌ گيرنده‌ اجازه‌ استفاده‌ شخصيت‌ حقيقي‌ باشد، نام‌ كشوري‌ كه‌ او تبعه‌ آن‌است‌.

• هرگاه‌ گيرنده‌ اجازه‌ استفاده‌ شخصي‌ حقوقي‌ باشد، ماهيت‌ حقوقي‌شخصيت‌ حقوقي‌ مذكور و كشور آن‌ و در صورت‌ لزوم‌، مشخصات‌ منطقه‌اي‌ (استان‌،شهرستان‌، ايالت‌ يا غيره‌)  كه‌ تحت‌ قوانين‌ آن‌ منطقه‌ اين‌ شخصيت‌ حقوقي‌ تأسيس‌شده‌است‌.
•  اين‌ نكته‌ كه‌ اجازه‌ استفاده‌ فقط‌ بخشي‌ از قلمرو يك‌ عضو خاص‌ متعاهدتعيين‌ شده‌ را در بر مي‌گيرد.

• هرگاه‌ گيرنده‌ اجازه‌ استفاده‌ نماينده‌اي‌ داشته‌باشد، نام‌ و نشاني‌ نماينده‌ طبق‌دستورالعملهاي‌ اداري‌.

•  هرگاه‌ اجازه‌ استفاده‌ انحصاري‌ باشد، اين‌ قضيه‌ نيز قيد خواهدشد.

• در صورت‌ امكان‌، مدت‌ اجازه‌ استفاده‌.

د - درخواست‌ فوق‌ توسط‌ مالك‌ يا اداره‌اي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ آن‌ درخواست‌ مذكورتسليم‌ شده‌است‌ امضاء خواهدشد.

(2)- درخواست‌ ناقص

الف‌ - اگر درخواست‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ شرائط‌ بند (1)(الف‌)(ب‌)و (د) را رعايت‌ نكرده‌باشد، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را به‌ مالك‌ و اگر درخواست‌ توسط‌ اداره‌ تسليم‌شده‌باشد به‌ آن‌ اداره‌ اطلاع‌ خواهدداد.

ب‌ - در صورتي‌كه‌ نقصها ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ از تاريخ‌ اخطار رفع‌ نقص‌ فوق‌ كه‌توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ شده‌ است‌ رفع‌ نشود، درخواست‌ مذكور ترك‌ شده‌ تلقي‌خواهدشد و دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را به‌ صورت‌ همزمان‌ به‌ مالك‌ و اگر درخواست‌ توسط‌اداره‌اي‌ تسليم‌ شده‌ باشد، به‌ آن‌ اداره‌ نيز ابلاغ‌ خواهدكرد و هرگونه‌ هزينه‌ پرداخت‌ شده‌ راپس‌ از كسر مبلغي‌ برابر نصف‌ مبلغ‌ اصلي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بخش‌ 7 فهرست‌ هزينه‌ها به‌عضوي‌ كه‌ آنرا پرداخت‌ نموده‌ است‌ مسترد خواهدكرد.

(3)- ثبت‌ و ابلاغ‌

هرگاه‌ درخواست‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ شرائط‌ بند (1)(الف‌)(ب‌)و (د) را رعايت‌كرده‌باشد، دفتر بين‌المللي‌ اجازه‌ استفاده‌ و همچنين‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در درخواست‌ را دردفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ به‌ ثبت‌ خواهد رساند و مراتب‌ را عيناً به‌ ادارات‌ كشورهاي‌ عضومتعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ در آنها اجازه‌ استفاده‌ اعطا شده‌است‌ ابلاغ‌ خواهدكرد و همزمان‌ باآن‌ به‌ مالك‌ و اگر درخواست‌ توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌ شده‌باشد به‌ آن‌ اداره‌ اطلاع‌ خواهدداد.

(4)- اصلاح‌ يا ابطال‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌

•    بندهاي‌ (1)الي‌ (3) در مورد درخواست‌ اصلاح‌ يا ابطال‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ دراينجا با انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ صادق‌ خواهندبود.

(5)اعلاميه‌اي‌ مبني‌ بر اينكه‌ ثبت‌ يك‌ اجازه‌ استفاده‌ معين‌ هيچ‌ تأثيري‌ ندارد

الف‌ - اداره‌ يك‌ كشور عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ از ثبت‌اجازه‌ استفاده‌ در آن‌ كشور مطلع‌ شده‌است‌ مي‌تواند اعلام‌ نمايد كه‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ درآن‌ كشور فاقد اعتبار است‌ و هيچ‌ تأثيري‌ ندارد.

ب‌ - اعلاميه‌ مشروحه‌ در جزء (الف‌) فوق‌ حاوي‌ مطالب‌ زير خواهدبود:

• دلايلي‌ كه‌ براساس‌ آنها ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ فاقد اعتبار است‌ و هيچ‌ تأثيري‌ندارد.

• هرگاه‌ اعلاميه‌ فوق‌ بر كليه‌ كالاها و خدمات‌ كه‌ اجازه‌ استفاده‌ به‌ آنها مربوط‌مي‌شود مؤثر نباشد، آن‌ دسته‌ از كالاها و خدمات‌ كه‌ تحت‌ تأثير اعلاميه‌ قرار مي‌گيرند و آن‌دسته‌ از كالاها و خدمات‌ كه‌ تحت‌ تأثير قرار نمي‌گيرند.

• مواد اساسي‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ آن‌ اگر وجود داشته‌ باشد و

• اينكه‌ آيا اعلاميه‌ مذكور مي‌تواند مشمول‌ تجديدنظرخواهي‌ يا بررسي‌ مجددبشود يا خير

ج‌ - اعلاميه‌ مندرج‌ در جزء (الف‌) قبل‌ از خاتمه‌ مدت‌ 18 ماه‌ از تاريخي‌ كه‌ در آن‌تاريخ‌ اعلاميه‌ مندرج‌ در بند (3) به‌ اداره‌ مربوط‌ ارسال‌ گرديده‌است‌ براي‌ دفتر بين‌المللي‌ارسال‌ خواهدشد و

د - دفتر بين‌المللي‌ هرگونه‌ اعلاميه‌ صادره‌ طبق‌ جزء (ج‌) را در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌به‌ ثبت‌ خواهدرساند و مراتب‌ را عيناً به‌ عضوي‌ كه‌ (مالك‌ يا اداره‌) درخواست‌ ثبت‌ اجازه‌استفاده‌ را تسليم‌ نموده‌ ابلاغ‌ خواهدكرد.

هـ - هرگونه‌ تصميم‌ نهائي‌ و قطعي‌ مربوط‌ به‌ اعلاميه‌ صادره‌ طبق‌ جزء (ج‌) به‌ دفتربين‌المللي‌ ابلاغ‌ خواهدشد و دفتر مذكور آنرا در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ به‌ ثبت‌ خواهدرساند و آنرا عيناً به‌ عضوي‌ كه‌ (مالك‌ يا اداره‌) درخواست‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ را تسليم‌نموده‌ ابلاغ‌ خواهدكرد.

(6)- اعلاميه‌اي‌ مبني‌ بر اينكه‌ يك‌ اجازه‌ استفاده‌ ثبت‌ شده‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌در مورد يك‌ كشور متعاهد هيچ‌ تأثيري‌ ندارد

الف‌ - اداره‌ يك‌ كشور عضو متعاهد كه‌ قوانين‌ آن‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ از علائم‌تجارتي‌ را مقرر نمي‌كند مي‌تواند به‌ دبيركل‌ اعلام‌ كند كه‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ در دفاتر ثبتي‌بين‌المللي‌ در مورد آن‌ عضو متعاهد هيچ‌ تأثيري‌ ندارد و فاقد اعتبار است‌.

ب‌ - اداره‌ يك‌ كشور عضو متعاهد كه‌ قوانين‌ آن‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ از علائم‌تجارتي‌ را مقرر مي‌كند مي‌تواند قبل‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراشدن‌ اين‌ ماده‌ از اين‌ آئين‌نامه‌ ياقبل‌ از تاريخي‌ كه‌ در آن‌ تاريخ‌ عضو متعاهد مكلف‌ به‌ رعايت‌ موافقتنامه‌ يا پروتكل‌ شود، به‌دبيركل‌ اطلاع‌ دهد كه‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ در آن‌ كشور عضومتعاهد هيچ‌ تأثيري‌ ندارد و فاقد اعتبار است‌. اين‌ اعلاميه‌ را مي‌توان‌ در هر زمان‌ در صورت‌تمايل‌ مسترد نمود. 


ماده‌ 21 - جايگزين‌ كردن‌ يك‌ ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌ با يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

(1)- ابلاغ‌

هرگاه‌ وفق‌ بند (2) ماده‌ (4) مكرر موافقتنامه‌ يا بند (2) ماده‌ (4) مكرر پروتكل‌،اداره‌ يك‌ كشور عضو متعاهد تعيين‌ شده‌، بنا بر درخواستي‌ كه‌ مستقيماً توسط‌ مالك‌ به‌اداره‌ مذكور تسليم‌ شده‌ است‌، در دفاتر خود مطالبي‌ دال‌ بر اين‌ كه‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌جايگزين‌ يك‌ ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌ شده‌ است‌ را ذكر كرده‌ باشد، اداره‌ مذكور مراتب‌ راعيناً به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ خواهد داد. اطلاعيه‌ مربوطه‌ حاوي‌ مطالب‌ زير خواهد بود:

1) شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مربوط‌،

2)هرگاه‌ جايگزيني‌ فقط‌ شامل‌ يك‌ يا چند كالا يا خدمات‌ منظور شده‌ درتصديق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ باشد، كالاها يا خدمات‌ مزبور،

3) شماره‌ و تاريخ‌ تقاضا، شماره‌ و تاريخ‌ ثبت‌ و تاريخ‌ حق‌ تقدم‌ ثبت‌ ملي‌ يامنطقه‌اي‌ (اگر داشته‌ باشد) كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ جايگزين‌ آن‌ شده‌ است‌، 

(2)- ثبت‌

دفتر بين‌المللي‌ موارد ابلاغ‌ شده‌ در بند (1) را در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ وارد خواهدكرد و مراتب‌ را عيناً به‌ مالك‌ اطلاع‌ خواهد داد. 


ماده‌ 22 - ختم‌ اعتبار اظهارنامه‌ ثبت‌ مبداء، ختم‌ اعتبار ثبت‌ناشي‌ از اظهارنامه‌ مبداء، يا ختم‌ اعتبار ثبت‌ مبداء

(1)- ابلاغيه‌ مربوط‌ به‌ ختم‌ اعتبار اظهارنامه‌ ثبت‌ مبداء، ختم‌ اعتبار ثبت‌ ناشي‌ ازاظهارنامه‌ مبداء يا ختم‌ اعتبار ثبت‌ مبداء):

الف‌ - هرگاه‌ بندهاي‌ (3) و (4) ماده‌ (6) موافقتنامه‌ يا بندهاي‌ (3) و (4) ماده‌ (6)پروتكل‌ يا هر دو آنها صادق‌ باشند، اداره‌ مبداء مراتب‌ را عيناً به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ داده‌و موارد زير را ذكر خواهد كرد:

• شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

• نام‌ مالك‌

•مطالب‌ و تصميماتي‌ كه‌ ثبت‌ مبداء را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهند يا هرگاه‌ آن‌ثبت‌ بين‌المللي‌ براساس‌ يك‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ مبداء باشد كه‌ منتهي‌ به‌ ثبت‌ نشده‌ است‌،مطالب‌ و تصميماتي‌ كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ مبداء را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهند و هرگاه‌ ثبت‌بين‌المللي‌ براساس‌ يك‌ اظهارنامه‌ مبداء باشد كه‌ منتهي‌ به‌ ثبت‌ شده‌ است‌، مطالب‌ وتصميماتي‌ كه‌ آن‌ ثبت‌ را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهند و تاريخ‌ قابليت‌ اجراي‌ مطالب‌ وتصميمات‌ مذكور، و

• هرگاه‌ مطالب‌ و تصميمات‌ فوق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را فقط‌ درخصوص‌ برخي‌ ازكالاها يا خدمات‌ تحت‌ تأثير قرار مي‌دهند، آن‌ دسته‌ از كالاها يا خدمات‌ كه‌ تحت‌ تأثيرمطالب‌ و تصميمات‌ فوق‌ قرار گرفته‌اند يا آن‌ دسته‌ از كالاها يا خدمات‌ كه‌ تحت‌ تأثيرمطالب‌ و تصميمات‌ فوق‌ قرار نگرفته‌اند.

ب‌ - هرگاه‌ اقدام‌ قضائي‌ مندرج‌ در بند (4) ماده‌ (6) موافقتنامه‌، يا دعوي‌ مندرج‌ دراجزاء (1)، (2) يا (3) بند (3) ماده‌ (6) پروتكل‌ قبل‌ از انقضاء مدت‌ پنج‌ ساله‌ آغاز شده‌باشد ولي‌ قبل‌ از پايان‌ مدت‌ مذكور منتهي‌ به‌ صدور تصميم‌ نهائي‌ ذكر شده‌ در بند (4) ماده‌(6) موافقتنامه‌ نشده‌ باشد و يا به‌ صدور تصميم‌ نهائي‌ ذكر شده‌ در جمله‌ دوم‌ بند (3) ماده‌(6) پروتكل‌ منجر شده‌ باشد يا به‌ استرداد يا ترك‌ مشروح‌ در جمله‌ سوم‌ بند (3) ماده‌ (6)پروتكل‌ منتهي‌ شده‌ باشد، اداره‌ مبداء هر زمان‌ كه‌ از مطالب‌ مذكور آگاه‌ شود بلافاصله‌ پس‌از انقضاء مدت‌ مذكور، مراتب‌ را عيناً به‌ دفتر بين‌المللي‌ منعكس‌ خواهد كرد.

ج‌ - پس‌ از اين‌ كه‌ اقدام‌ قضائي‌ يا دعوي‌ مشروح‌ در بند (ب‌) فوق‌ به‌ صدور تصميم‌نهائي‌ ذكر شده‌ در بند (4) ماده‌ (6) منجر شده‌ باشد، يا به‌ صدور تصميم‌ نهائي‌ ذكر شده‌ درجمله‌ دوم‌ بند (3) ماده‌ (6) پروتكل‌ منتهي‌ شده‌ يا به‌ استرداد يا ترك‌ مشروح‌ در جمله‌سوم‌ بند (3) ماده‌ (6) پروتكل‌ منجر شده‌ باشد، هرگاه‌ اداره‌ مبداء از مراتب‌ مذكور آگاه‌شود، سريعاً آن‌را به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ خواهد داد و نكات‌ مشروح‌ در جزء (الف‌) (1)الي‌ (4) را دراختيار دفتر بين‌المللي‌ قرار خواهد داد.

(2)- ثبت‌ و ارسال‌ اخطار؛ ابطال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

الف‌ - دفتر بين‌المللي‌ هرگونه‌ اخطار مشروح‌ در بند (1) را در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌وارد خواهد كرد و نسخه‌اي‌ از آن‌ را به‌ ادارات‌ كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ وهمچنين‌ به‌ مالك‌ ارسال‌ خواهد كرد.

ب‌ - هرگاه‌ اخطار ذكر شده‌ در بند (1) (الف‌) يا (ج‌) ابطال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ رادرخواست‌ نمايد و الزامات‌ بندهاي‌ مذكور را رعايت‌ نمايد، دفتر بين‌المللي‌ تا حدي‌ كه‌امكان‌پذير باشد، ثبت‌ بين‌المللي‌ را در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ باطل‌ خواهد كرد.

ج‌ - هرگاه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ طبق‌ مفاد جزء (ب‌) فوق‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ باطل‌شود، دفتر بين‌المللي‌ موارد زير را به‌ ادارات‌ كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ و مالك‌اطلاع‌ خواهد داد:

•    تاريخ‌ ابطال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در دفاتر،

• اگر ابطال‌ شامل‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ باشد، مراتب‌ عيناً ذكر مي‌گردد،

(3)- اگر ابطال‌ تنها شامل‌ برخي‌ كالاها و خدمات‌ باشد، كالاها و خدماتي‌ كه‌ در بند(1) (الف‌) (4) ذكر شده‌ است‌. 

 

ماده‌ 23 - تقسيم‌ يا ادغام‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ مبداء،تقسيم‌ يا ادغام‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاصل‌ از آن‌، يا تقسيم‌ يا ادغام‌ ثبت‌ مبداء

(1)- اطلاع‌ دادن‌ تقسيم‌ اظهارنامه‌ يا ادغام‌ اظهارنامه‌ مبداء

هرگاه‌ طي‌ مدت‌ پنج‌ ساله‌ مندرج‌ در بند (3) ماده‌ (6) پروتكل‌، اظهارنامه‌ مبداء به‌دو يا چند اظهارنامه‌ تقسيم‌ شده‌ باشد، يا چندين‌ اظهارنامه‌ با يك‌ اظهارنامه‌ ادغام‌ شده‌باشند، اداره‌ مبداء مراتب‌ را عيناً با ذكر موارد زير به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ خواهد داد.

1)شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ يا اگر ثبت‌ بين‌المللي‌ هنوز انجام‌ نشده‌ باشد، شماره‌اظهارنامه‌ مبداء
2) نام‌ مالك‌ يا متقاضي‌،

3)شماره‌ هر يك‌ از اظهارنامه‌هاي‌ ناشي‌ از تقسيم‌ يا شماره‌ اظهارنامه‌ ناشي‌ ازادغام‌.

(2)- ثبت‌ و ابلاغ‌ آن‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌

•دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ ابلاغ‌ اشاره‌ شده‌ در بند (1) را در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ ثبت‌خواهد كرد و آن‌ را به‌ ادارات‌ كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ و همزمان‌ با آن‌ به‌ مالك‌ابلاغ‌ خواهد كرد.

(3)- تقسيم‌ يا ادغام‌ ثبتهاي‌ حاصل‌ از اظهارنامه‌ مبداء يا ثبت‌ مبداء

•بندهاي‌ (1) و (2) فوق‌ با اعمال‌ تغييرات‌ لازم‌ درخصوص‌ تقسيم‌ ثبت‌ مبداء ياادغام‌ ثبتهاي‌ مبداء ناشي‌ از اظهارنامه‌ يا اظهارنامه‌هاي‌ مبداء مندرج‌ در بند (3) ماده‌ (6)پروتكل‌ و تقسيم‌ ثبت‌ مبداء يا ادغام‌ ثبتهاي‌ مبداء طي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ مندرج‌ در بند (3)ماده‌ (6) موافقتنامه‌ و بند (3) ماده‌ (6) پروتكل‌ نيز صادق‌ خواهد بود. 

 
 بازگشت به آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲