موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ادامه ی فصل‌ اول‌ - مقررات‌ عمومي‌ | موسسه پلکان

 

ماده‌ 4 - محاسبه‌ محدوديتهاي‌ زماني‌

(1)- (دوره‌هاي‌ زماني‌ كه‌ به‌ صورت‌ سال‌ ذكر مي‌شوند) هر دوره‌ زماني‌ كه‌ به‌ صورت‌سال‌ ذكر شده‌ است‌ در سال‌ بعدي‌، در ماهي‌ با همان‌ نام‌ و روزي‌ با همان‌ عدد كه‌ واقعه‌مربوطه‌ در آن‌ ماه‌ و روز اتفاق‌ افتاده‌ و مدت‌ زمان‌ مقرر از آن‌ روز آغاز شده‌ است‌، منقضي‌خواهد گرديد. به‌ استثناء مواردي‌ كه‌ آغاز دوره‌ زماني‌ 29 فوريه‌ باشد و در سال‌ بعدي‌ ماه‌فوريه‌ 28 روزه‌ باشد، در اين‌ صورت‌ دوره‌ زماني‌ مذكور در تاريخ‌ 28 فوريه‌ برابر با 9 اسفندمنقضي‌ خواهد شد. 

(2)- (دوره‌هاي‌ زماني‌ كه‌ به‌صورت‌ ماه‌ ذكر مي‌شوند) هر دوره‌ زماني‌ كه‌ به‌ صورت‌ماه‌ ذكر شده‌ است‌ در ماه‌ بعدي‌ و در روزي‌ با همان‌ عدد روزي‌ كه‌ واقعه‌ در آن‌ روز اتفاق‌افتاده‌ و مدت‌ زمان‌ مقرر از آن‌ روز آغاز شده‌ است‌ منقضي‌ خواهد گرديد به‌ استثناءمواردي‌ كه‌ ماه‌ بعدي‌ داراي‌ روزي‌ با همان‌ عدد نباشد، در اين‌ صورت‌ دوره‌ مذكور در پايان‌آن‌ ماه‌ منقضي‌ خواهد شد. 

(3)- (دوره‌هاي‌ زماني‌ كه‌ به‌ روز ذكر مي‌شوند) محاسبه‌ هر دوره‌ زماني‌ كه‌ به‌ روز ذكرمي‌شود از يك‌ روز پس‌ از روزي‌ كه‌ رويداد مربوطه‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ آغاز و پس‌ از گذشت‌تعداد روزهاي‌ تعيين‌ شده‌ پايان‌ خواهد يافت‌. 

(4)- انقضاء در روزي‌ كه‌ در آن‌ روز دفتر بين‌المللي‌ يا يك‌ اداره‌ براي‌ عموم‌ تعطيل‌است‌اگر دوره‌اي‌ زماني‌ در روزي‌ خاتمه‌ يابد كه‌ در آن‌ روز دفتر بين‌المللي‌ يا اداره‌ مربوطه‌براي‌ عموم‌ تعطيل‌ است‌، دوره‌ مذكور، با وجود بندهاي‌ (1) الي‌ (3) اين‌ ماده‌، در اولين‌روز كاري‌ پس‌ از تعطيلي‌ مذكور، منقضي‌ خواهد شد.

(5)- (ذكر تاريخ‌ انقضاء) در كليه‌ مكاتباتي‌ كه‌ در آنها دفتر بين‌المللي‌ يك‌ محدوده‌ يادوره‌ زماني‌ را ابلاغ‌ مي‌نمايد، دفتر مذكور بايد تاريخ‌ انقضاء مدت‌ مذكور را طبق‌ بندهاي‌(1) الي‌ (3) اين‌ ماده‌ قيد نمايد. 

 

ماده‌ 5 - خدمات‌ نامنظم‌ و نامرتب‌ پستي‌ و تحويل‌

(1)- مراسلات‌ و مكاتباتي‌ كه‌ از طريق‌ پست‌ ارسال‌ مي‌شوند. هرگاه‌ يك‌ شخص‌ ذي‌نفع‌ قادر نباشد ظرف‌ مدت‌ مقرر مكاتباتي‌ يا مراسلاتي‌ رابراي‌ دفتر بين‌المللي‌ از طريق‌ پست‌ ارسال‌ نمايد، اگر شخص‌ مذكور بتواند دلايل‌ و مدارك‌كافي‌ دال‌ بر وجود موارد زير را به‌ دفتر بين‌المللي‌ ارائه‌ نمايد، مراتب‌ تأخير وي‌ عفو خواهدشد: 

• مدارك‌ و دلايلي‌ دال‌ بر اينكه‌ مكاتبات‌ مربوطه‌ حداقل‌ پنج‌ روز قبل‌ از انقضاءمهلت‌ مقرر ارسال‌ شده‌اند يا مدارك‌ و دلايلي‌ دال‌ بر اينكه‌ ظرف‌ ده‌ روز قبل‌ از انقضاءمهلت‌ مقرر، خدمات‌ پستي‌ مربوطه‌ به‌ دليل‌ بروز جنگ‌، انقلاب‌، اغتشاش‌، اعتصاب‌،بلاياي‌ طبيعي‌ يا دلايل‌ مشابه‌ فعاليت‌ خود را متوقف‌ كرده‌ است‌ و اينكه‌ مكاتبات‌ مربوطه‌حداكثر قبل‌ از پايان‌ پنج‌ روز پس‌ از آغاز خدمات‌ پستي‌ ارسال‌ شده‌اند،

• مداركي‌ دال‌ بر اينكه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ارسال‌ مكاتبات‌ يا مراسلات‌ توسط‌خدمات‌ پستي‌ در هنگام‌ ارسال‌ آنها در دفاتر مربوطه‌ ثبت‌ شده‌اند.

• هنگامي‌ كه‌ كليه‌ خدمات‌ پستي‌ در مواقع‌ عادي‌ ظرف‌ مدت‌ دو روز از تاريخ‌ارسال‌ به‌ دست‌ دفتر بين‌المللي‌ نمي‌رسند، مدارك‌ دال‌ بر اينكه‌ مكاتبات‌ مربوط‌ از طريق‌خدمات‌ پستي‌ ارسال‌ شده‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ عموماً ظرف‌ مدت‌ دو روز از تاريخ‌ ارسال‌به‌ دست‌ دفتر بين‌المللي‌ مي‌رسد يا اينكه‌ به‌ وسيله‌ پست‌ هوائي‌ ارسال‌ شده‌اند. 

(2)- مراسلات‌ و مكاتباتي‌ كه‌ از طريق‌ سيستم‌ تحويل‌ فوري‌ ارسال‌ مي‌شوند هرگاه‌ يك‌ شخص‌ ذي‌نفع‌ قادر نباشد ظرف‌ مدت‌ مقرر مكاتباتي‌ يا مراسلاتي‌ رابراي‌ دفتر بين‌المللي‌ از طريق‌ «يك‌ سيستم‌ خدمات‌ تحويل‌ فوري‌» ارسال‌ نمايد، اگرشخص‌ مذكور بتواند دلايل‌ و مدارك‌ كافي‌ دال‌ بر وجود موارد زير را به‌ دفتر بين‌المللي‌ ارائه‌نمايد، مراتب‌ تأخير وي‌ عفو خواهد شد:

• مدارك‌ و دلايلي‌ دال‌ بر اينكه‌ مكاتبات‌ مربوط‌ حداقل‌ پنج‌ روز قبل‌ از انقضاءمهلت‌ مقرر ارسال‌ شده‌اند يا مدارك‌ و دلايلي‌ دال‌ بر اينكه‌ ظرف‌ ده‌ روز قبل‌ از انقضاءمهلت‌ مقرر، خدمات‌ تحويل‌ فوري‌ به‌ دليل‌ بروز جنگ‌، انقلاب‌، اغتشاش‌، اعتصاب‌،بلاياي‌ طبيعي‌ 

• يا دلايل‌ مشابه‌ فعاليت‌ خود را متوقف‌ كرده‌ است‌ و اينكه‌ مكاتبات‌ مربوطه‌حداكثر قبل‌ از پايان‌ پنج‌ روز پس‌ از آغاز خدمات‌ پستي‌ ارسال‌ شده‌اند. 

• مداركي‌ دال‌ بر اينكه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ارسال‌ مكاتبات‌ يا مراسلات‌ توسط‌خدمات‌ پستي‌ در هنگام‌ ارسال‌ آنها در دفاتر مربوطه‌ ثبت‌ شده‌اند. 

• محدوديت‌ زماني‌ براي‌ (عفو) عدم‌ رعايت‌ مهلت‌هاي‌ مقرر شده‌ در اين‌ ماده‌تنها در مواردي‌ بخشوده‌ مي‌شوند كه‌ مدارك‌ يا مستندات‌ مذكور در بندهاي‌ (1) يا (2) ومكاتبات‌ و نامه‌ها يا نسخه‌هاي‌ ثاني‌ آنها حداكثر قبل‌ از شش‌ ماه‌ پس‌ از انقضاء مهلت‌ مقررتوسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ گردد. 

• اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ و مراتب‌ تعيين‌ (متعاقب‌) هرگاه‌ دفتر بين‌المللي‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ يا مراتب‌ تعيين‌ متعاقب‌ را پس‌ از انقضاء مدت‌ دو ماهه‌ مندرج‌در بند (4) ماده‌ (3) موافقتنامه‌، بند (4) ماده‌ (3) پروتكل‌ و بند (6) (ب‌) ماده‌ (24) اين‌آيين‌نامه‌ دريافت‌ نمايد، و اداره‌ مربوطه‌ اعلام‌ نمايد كه‌ تأخير در دريافت‌ در نتيجه‌ شرايط‌ ومقتضيات‌ مندرج‌ در بندهاي‌ (1) يا (2) اين‌ ماده‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، مفاد بندهاي‌ (1) يا (2) يا (3) صادق‌ خواهند بود.

 

ماده‌ 6 - زبانها 

(1)- اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ 

الف‌ - كليه‌ اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ هستند به‌ زبان‌فرانسه‌ تنظيم‌ خواهند شد.

ب‌ - كليه‌ اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ پروتكل‌ يا پروتكل‌ وهمچنين‌ موافقتنامه‌ هستند بنابر تصميم‌ اداره‌ مبدأ به‌ زبان‌ فرانسه‌ يا انگليسي‌ تنظيم‌خواهند شد يعني‌ به‌ عبارت‌ ديگر اداره‌ مبدأ اجازه‌ خواهد داد متقاضي‌ يكي‌ از دو زبان‌فرانسه‌ يا انگليسي‌ را انتخاب‌ نمايد. 

(2)- ساير مكاتبات‌ به‌ غير از اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

الف‌ - كليه‌ مكاتبات‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌موافقتنامه‌ هستند يا ثبتهاي‌ بين‌المللي‌ ناشي‌ از اينگونه‌ اظهارنامه‌ها، مشروط‌ بر رعايت‌مفاد بند (2) (5) ماده‌ (17) و بند (3) همان‌ ماده‌ اين‌ آيين‌نامه‌، به‌ زبان‌ فرانسه‌ خواهد بودبه‌ استثناء مواردي‌ كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ناشي‌ از اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌موافقتنامه‌ بوده‌ است‌ مشمول‌ تعيين‌ متعاقب‌ طبق‌ پروتكل‌ باشد، در اين‌ صورت‌ مفاد جزء(ب‌همين‌ بند صادق‌ خواهد بود.

ب‌ - هرگونه‌ مكاتبات‌ انجام‌ شده‌ مرتبط‌ با اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراًتابع‌ پروتكل‌ يا پروتكل‌ و همچنين‌ موافقتنامه‌ هستند يا ثبت‌ بين‌المللي‌ ناشي‌ از آن‌،مشروط‌ به‌ رعايت‌ بند (2) (5) ماده‌ (17) و بند (3) همان‌ ماده‌ اين‌ آيين‌نامه‌ ؛ 

• هرگاه‌ مكاتبات‌ مذكور توسط‌ متقاضي‌ يا مالك‌ يا از طريق‌ يك‌ اداره‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ ارسال‌ شده‌ باشد به‌ زبان‌ انگليسي‌ يا فرانسه‌ خواهد بود.

• هرگاه‌ مكاتبات‌ انجام‌ شده‌ حاوي‌ اعلاميه‌اي‌ مبني‌بر قصد استفاده‌ از علامت‌باشد كه‌ طبق‌ بند (5) (و) ماده‌ (9) آيين‌نامه‌ به‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ يا طبق‌ شق‌ (ب‌)(1) بند (3) ماده‌ (24) آيين‌نامه‌ به‌ درخواست‌ تعيين‌ متعاقب‌ ضميمه‌ مي‌گردد، مكاتبات‌مذكور بايد به‌ هر زباني‌ كه‌ در بند (2) ماده‌ (7) آيين‌نامه‌ مقرر شده‌ است‌ تنظيم‌ شوند.

• هرگاه‌ مكاتبات‌ انجام‌ شده‌ اعلاميه‌اي‌ يا اخطاريه‌اي‌ باشد كه‌ توسط‌ دفتربين‌المللي‌ صادر و به‌ اداره‌اي‌ خطاب‌ شده‌ است‌، مكاتبات‌ مذكور بايد به‌ همان‌ زباني‌تنظيم‌ شوند كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ مگر اينكه‌ اداره‌ مذكور به‌ دفتربين‌المللي‌ اعلام‌ كرده‌ باشد كه‌ كليه‌ اخطارها بايد به‌ زبان‌ انگليسي‌ باشند يا كليه‌ اخطارهابايد به‌ زبان‌ فرانسه‌ باشند، هرگاه‌ اخطار يا اعلاميه‌اي‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ صادركرده‌ است‌ درمورد ثبت‌ بين‌المللي‌ يك‌ علامت‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ باشد، اعلاميه‌ مذكور زباني‌ كه‌اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ به‌ آن‌ زبان‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ شده‌ است‌ را منعكس‌خواهد كرد.

• هرگاه‌ مكاتبات‌ انجام‌ شده‌ اعلاميه‌ يا اخطاري‌ باشد كه‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌صادر و به‌ متقاضي‌ يا مالك‌ خطاب‌ شده‌ است‌، مكاتبات‌ مذكور بايد به‌ همان‌ زباني‌ تنظيم‌شوند كه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ مگر اينكه‌ باوجود اينكه‌ اظهارنامه‌بين‌المللي‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ متقاضي‌ يا مالك‌ صريحاً اعلام‌ كرده‌ باشد كه‌مايل‌ است‌ چنين‌ مكاتبات‌ (اعلاميه‌ يا اخطار) را به‌ زبان‌ انگليسي‌ دريافت‌ كند، يا برعكس‌يعني‌ باوجود اينكه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ تنظيم‌ شده‌ است‌، متقاضي‌ يامالك‌ صريحاً اعلام‌ كرده‌ باشد كه‌ مايل‌ است‌ چنين‌ مكاتبات‌ (اعلاميه‌ يا اخطار) را به‌ زبان‌فرانسه‌ دريافت‌ كند.

(3)- ثبت‌ و انتشار آگهي‌

الف‌ - هرگاه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ باشد، مراتب‌ ثبت‌ دردفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌، انتشار آگهي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاصل‌ از آن‌ در مجله‌ و هرگونه‌داده‌هاي‌ ديگر كه‌ طبق‌ اين‌ آيين‌نامه‌ درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مذكور بايد آگهي‌ شوند، به‌زبان‌ فرانسه‌ خواهند بود. 

ب‌ - هرگاه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ منحصراً تابع‌ پروتكل‌ يا پروتكل‌ و همچنين‌موافقتنامه‌ باشد، مراتب‌ ثبت‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ و انتشار آگهي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌حاصل‌ از آن‌ در مجله‌ و هرگونه‌ داده‌هاي‌ ديگر كه‌ طبق‌ اين‌ آيين‌نامه‌ درخصوص‌ ثبت‌بين‌المللي‌ مذكور بايد آگهي‌ شوند به‌ زبان‌ فرانسه‌ و انگليسي‌ خواهند بود. مراتب‌ ثبت‌ وآگهي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ زباني‌ كه‌ به‌ آن‌ زبان‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ مذكور توسط‌ دفتر بين‌المللي‌دريافت‌ شده‌ است‌ را منعكس‌ خواهد كرد.

ج‌ - اگر مراتب‌ تعيين‌ متعاقب‌ كه‌ طبق‌ پروتكل‌ انجام‌ شده‌ است‌، اولين‌ تعيين‌متعاقب‌ است‌ كه‌ طبق‌ پروتكل‌ در خصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ معين‌ انجام‌ پذيرفته‌ است‌، دفتربين‌المللي‌ به‌ همراه‌ انتشار آگهي‌ مراتب‌ مذكور در مجله‌، ثبت‌ بين‌المللي‌ را به‌ زبان‌ انگليسي‌منتشر خواهد كرد و ثبت‌ بين‌المللي‌ را مجدداً به‌ زبان‌ فرانسه‌ منتشر خواهد كرد. پس‌ از آن‌،مراتب‌ تعيين‌ متعاقب‌ در دفاتر ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ و انگليسي‌ ثبت‌ خواهد شد.مراتب‌ ثبت‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ و همچنين‌ انتشار هرگونه‌ داده‌هائي‌ كه‌ بايد تحت‌ اين‌آيين‌نامه‌ درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ و سپس‌ در مجله‌ منتشر شوند، به‌ زبانهاي‌انگليسي‌ و فرانسه‌ انجام‌ خواهند شد.

(4)- ترجمه‌

الف‌ - مدارك‌ و اسنادي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ اخطاريه‌ يا اعلاميه‌هاي‌ موضوع‌ بند (2) (ب‌)(3) و (4) اين‌ ماده‌ و همچنين‌ براي‌ ثبت‌ و نشر آگهي‌ طبق‌ بند (3) (ب‌))و (ج‌)اين‌ ماده‌ضروري‌ هستند، توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ از زبان‌ فرانسه‌ به‌ انگليسي‌ يا از انگليسي‌ به‌ فرانسه‌ترجمه‌ خواهند شد. متقاضي‌ يا مالك‌، مي‌تواند يك‌ نسخه‌ ترجمه‌ پيشنهادي‌ از هر متني‌ كه‌در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ يا تقاضاي‌ تعيين‌ متعاقب‌ ذكر شده‌ است‌ تهيه‌ و به‌ اظهارنامه‌ ياتقاضاي‌ مزبور ضميمه‌ نمايد اگر به‌ نظر دفتر بين‌المللي‌ ترجمه‌ پيشنهادي‌ مذكور صحيح‌نباشد، دفتر بين‌المللي‌ از متقاضي‌ يا مالك‌ دعوت‌ خواهد كرد تا نظر خود را در موردتصحيحات‌ لازم‌ ارائه‌ نمايد و ظرف‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از دعوت‌ مذكور نسبت‌ به‌ اصلاح‌ ترجمه‌اقدام‌ خواهد كرد. 

ب‌ - باوجود جزء (الف‌)فوق‌، دفتر بين‌المللي‌ علامت‌ را ترجمه‌ نخواهد كرد.هرگاه‌، طبق‌ بند (4) ب‌ (3) ماده‌ (9) يا بند (3) (ج‌) ماده‌ (24) اين‌ آيين‌نامه‌، متقاضي‌ يامالك‌ ترجمه‌ يا ترجمه‌هائي‌ از علامت‌ را ارائه‌ دهد، دفتر بين‌المللي‌ صحت‌ چنين‌ترجمه‌هائي‌ را كنترل‌ نخواهد كرد. 

 

ماده‌ 7 - ابلاغ‌ برخي‌ شرايط‌ و مدارك‌ لازم‌

(1)- حذف‌ شد .

(2)- قصد استفاده‌ از علامت‌ هرگاه‌ يك‌ عضو متعاهد، به‌ عنوان‌ كشور عضوي‌ كه‌ طبق‌ پروتكل‌ تعيين‌ شده‌ است‌،اعلاميه‌اي‌ مبني‌بر قصد استفاده‌ از علامت‌ را درخواست‌ نمايد، مراتب‌ مذكور را به‌ دبيركل‌اعلام‌ خواهد كرد. هرگاه‌ كشور عضو مذكور اعلام‌ نمايد كه‌ درخواست‌ مزبور بايد روي‌ فرم‌رسمي‌ جداگانه‌اي‌ تنظيم‌ و توسط‌ شخص‌ متقاضي‌ امضاء شود و به‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ضميمه‌ گردد، هنگام‌ اعلام‌ مراتب‌ مذكور به‌ دبيركل‌، بايد طي‌ نامه‌اي‌ متن‌ دقيق‌ اعلاميه‌مورددرخواست‌ را نيز به‌ دبيركل‌ تسليم‌ نمايد. هرگاه‌ آن‌ كشور عضو اعلام‌ نمايد كه‌ باوجوداينكه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ تنظيم‌ شده‌ است‌، اعلاميه‌ فوق‌ بايد به‌ زبان‌انگليسي‌ باشد و يا برعكس‌، باوجود اينكه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ تنظيم‌شده‌ است‌، اعلاميه‌ فوق‌ بايد به‌ زبان‌ فرانسه‌ تنظيم‌ گردد، زبان‌ موردنظر بايد در اعلاميه‌تحويلي‌ به‌ دبيركل‌ مشخص‌ گردد.

(3)- ابلاغ‌

الف‌ - هرنوع‌ ابلاغيه‌ مندرج‌ در بند (2) فوق‌ ممكن‌ است‌ هنگام‌ تحويل‌ سندالحاق‌، پذيرش‌ يا امضاء پروتكل‌ توسط‌ كشور عضو تسليم‌ گردد و تاريخ‌ آغاز اعتبار ابلاغيه‌مذكور همان‌ تاريخ‌ لازم‌الاجراشدن‌ پروتكل‌ درخصوص‌ كشور عضوي‌ است‌ كه‌ ابلاغيه‌مذكور را تحويل‌ داده‌ است‌. اين‌ ابلاغيه‌ را مي‌توان‌ متعاقباً نيز تحويل‌ داد كه‌ در اين‌ صورت‌تاريخ‌ آغاز اعتبار و اجراي‌ آن‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از دريافت‌ آن‌ توسط‌ دبيركل‌ درخصوص‌ ثبت‌بين‌المللي‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ همان‌ تاريخ‌ يا بعد از تاريخ‌ آغاز اعتبار ابلاغيه‌ توسط‌ دبيركل‌ است‌يا هر تاريخ‌ ديگري‌ كه‌ در ابلاغيه‌ ذكر شده‌ باشد، خواهد بود. 

ب‌ - هر نوع‌ ابلاغيه‌ كه‌ طبق‌ بند (1) كه‌ قبل‌ از 12 مهر ماه‌ 1380 (4 اكتبر 2001)معتبر بوده‌ يا طبق‌ بند(2) تنظيم‌ شده‌ است‌ را مي‌توان‌ در صورت‌ تمايل‌ در هر زمان‌ مستردنمود. اعلاميه‌ استرداد به‌ دبيركل‌ ارسال‌ خواهد شد. مراتب‌ استرداد پس‌ از دريافت‌اعلاميه‌ استرداد توسط‌ دبيركل‌ يا در هر تاريخ‌ ديگري‌ كه‌ در اعلاميه‌ مذكور ذكر شده‌ است‌،معتبر خواهد بود.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲