موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و نقل وانتقال آن | موسسه پلکان

علامت تجاری
علامت تجاری و نقل وانتقال آن


 

علامت تجاری و نقل وانتقال آن


علامت تجاری به عنوان مال قابل خرید و فورش است. قرارداد علامت تجاری، قرار دادی است که به موجب آن صاحب علامت تجاری بطور یک جا حقوق مربوط به علامت را به فروش میرساند و یا می توان گفت صاحب علامت تجاری، مالکیت مربوط به علامت تجاری خود را در قالب قرارداد به شخص دیگری منتقل می کند. انتقال علامت تجاری می تواند در مرحله ثبت اظهارنامه و یا بعد از ثبت علامت در اداره ثبت علامت تجاری باشد. 
در صورتی که انتقال علامت تجاری، با هدف گمراه کردن عموم در رابطه با فرایند ویا سایر خصوصیات کالا یا خدماتی باشد که علامت برای آن ثبت شده است، چنین نقل و انتقالی باطل است.  
انتقال مالکیت علامتی که دو یا چند نفر مالک آن می باشند (علامت مشاعی)معمولا بر اساسقوانین مدنی کشورها صورت میگیرد.
واگذاری علامت، زمانی معتبر می باشد که همراه با واگذاری موسسه یا سرمایه تجاری که علامت تجاری به آن تعلق دارد همراه باشد برای آنکه اعتبار آن محرز گردد کافی است که آن قسمت از موسسه یا سرمایه تجاری که در مملکت مذکور واقع است با حق انحصاری تولید یا فروش محصولات مربوط تحت علامت واگذار شده به انتقال گیرنده واگذار گردد.

 

در قانون مصوب 1386 ایران و آیین نامه مربوط بر خلاف قانون 1310 در رابطه با اختیار مالک برای نقل و انتقال علامت تجاری خود، مقررات شفاف و روشنی پیش بینی شده است که در قسمت مربوط مورد بررسی خواهد گرفت، علامت تجاری از طریق موارد زیر قابل انتقال است:


انتقال جزئی علامت تجاری
انتقال علامت در قالب عقد و وثیقه
انتقال سهم مشاعی از علامت تجاری

انتقال مالکیت اظهارنامه
انتقال حق تقدم
انتقال علامت جمعی و علامت تایید کننده 
انتقال ناشی از ادغام شرکت ها 

انتقال از طریق ارث
انتقال علامت تجاری از طریق حکم دادگاه 
تغییر مالکیت علائم تجاری در ایران

 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر میرحسینی

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳