موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل‌ دوم‌ - اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ | موسسه پلکان

 

فصل‌ دوم‌ - اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

 

ماده‌ 8 - متقاضيان‌ متعدد

(1)- دو يا چند متقاضي‌ كه‌ منحصراً به‌ تابعيت‌ از موافقتنامه‌ يا به‌ تبعيت‌ ازموافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌ اظهارنامه‌اي‌ را تسليم‌ مي‌كنند . دو يا چند متقاضي‌ مي‌توانند متفقاً اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ به‌ تابعيت‌ ازموافقتنامه‌ يا موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌ را تسليم‌ نمايند به‌ شرطي‌ كه‌ ثبت‌ مبدأ علامت‌متعلق‌ به‌ همه‌ آنها باشد و اينكه‌، طبق‌ بند (3) ماده‌ (1) موافقتنامه‌، كشور مبدأ كليه‌متقاضيان‌ يك‌ كشور باشد.

(2)- دو يا چند متقاضي‌ كه‌ منحصراً طبق‌ مفاد پروتكل‌ اظهارنامه‌اي‌ را تقاضامي‌كنند . دو يا چند متقاضي‌ مي‌توانند اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را منحصراً به‌ تابعيت‌ ازپروتكل‌ تقاضا نمايند به‌ شرطي‌ كه‌ اظهارنامه‌ مبدأ توسط‌ آنها به‌ صورت‌ متفق‌ تسليم‌ شده‌باشد يا ثبت‌ مبدأ متعلق‌ به‌ همه‌ آنها باشد و به‌ شرطي‌ كه‌ هر يك‌ از آنها، درخصوص‌ عضومتعاهدي‌ كه‌ اداره‌ آن‌ اداره‌ مبدأ است‌، طبق‌ مفاد بند (1) ماده‌ (2) پروتكل‌، صلاحيت‌تسليم‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ را داشته‌ باشد.

 

ماده‌ 9 - مدارك‌ لازم‌ براي‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

(1)-تسليم‌ مدارك‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ توسط‌ اداره‌ مبدأ به‌ دفتر بين‌المللي‌ تسليم‌ خواهد شد.

(2) - فرم‌ و امضاء

الف‌ - اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ روي‌ فرم‌ رسمي‌ تنظيم‌ و در يك‌ نسخه‌ تسليم‌خواهد شد.

ب‌ - اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ توسط‌ اداره‌ مبدأ امضاء و هرگاه‌ اداره‌ مبدأ مقتضي‌بداند متقاضي‌ نيز آن‌ را امضاء مي‌نمايد. هرگاه‌ اداره‌ مبدأ امضاء اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌توسط‌ متقاضي‌ را ضروري‌ تشخيص‌ ندهد ولي‌ اجازه‌ دهد كه‌ نامبرده‌ نيز آن‌ را امضاء كند،متقاضي‌ مي‌تواند اظهارنامه‌ را امضاء نمايد.

(3)- هزينه‌ها

• هزينه‌هاي‌ مقرر مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ طبق‌ مفاد مواد (10)، (34) و(35) اين‌ آيين‌نامه‌ پرداخت‌ خواهد شد.

(4)- محتويات‌ اظهارنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌

الف‌ - اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌ مطالب‌ زير خواهد بود:

• نام‌ متقاضي‌، طبق‌ مفاد دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌.

• نشاني‌ متقاضي‌، طبق‌ مفاد دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌.

• نام‌ و نشاني‌ نماينده‌ يا وكيل‌، (اگر وكيل‌ يا نماينده‌اي‌ وجود داشته‌ باشد.)،طبق‌ مفاد دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌.

• هرگاه‌ طبق‌ كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌، متقاضي‌ مايل‌باشد از مزاياي‌ حق‌ تقدم‌ اظهارنامه‌ مقدم‌ استفاده‌ نمايد، اعلاميه‌اي‌ مبني ‌بر ادعاي‌ حق‌تقدم‌ اظهارنامه‌ مقدم‌ كه‌ در آن‌ نام‌ اداره‌اي‌ كه‌ در آن‌ اداره‌ اظهارنامه‌ مذكور تسليم‌ شده‌ به‌همراه‌ شماره‌ و تاريخ‌ آن‌ ذكر خواهد شد، در صورتي‌ كه‌ كالاها و خدمات‌ اظهارنامه‌ مقدم‌كه‌ حق‌ تقدم‌ آن‌ ادعا شده‌ است‌ كمتر از كالا و خدمات‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ باشد، كالاها وخدماتي‌ كه‌ حق‌ تقدم‌ آنها ادعا شده‌ است‌ نيز در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ قيد مي‌گردد.

• نمونه‌اي‌ از علامت‌ كه‌ در كادر مربوطه‌ در فرم‌ رسمي‌ قرار مي‌گيرد، نمونه‌مذكور كاملاً روشن‌ و واضح‌ خواهد بود و رنگي‌ يا سياه‌ و سفيدبودن‌ آن‌ به‌ اين‌ نكته‌ بستگي‌دارد كه‌ آيا علامت‌ مذكور در اظهارنامه‌ مبدأ و يا ثبت‌ مبدأ به‌صورت‌ رنگي‌ يا سياه‌ و سفيدبوده‌ است‌. اگر در اظهارنامه‌ يا ثبت‌ مبدأ رنگي‌ باشد، در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ نيز به‌ صورت‌رنگي‌ خواهد بود و اگر در اظهارنامه‌ يا ثبت‌ مبدأ به‌صورت‌ سياه‌ و سفيد باشد در اظهارنامه‌بين‌المللي‌ نيز به‌ صورت‌ سياه‌ و سفيد درج‌ خواهد شد.

• هرگاه‌ متقاضي‌ مايل‌ باشد كه‌ علامت‌ موردنظر با حروف‌ استاندارد ومشخصي‌ درج‌ شود، مراتب‌ بايد در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ عيناً قيد شود.

• هرگاه‌ رنگ‌ به‌ عنوان‌ صفت‌ مشخصه‌ علامت‌ ادعا شود يا هرگاه‌ متقاضي‌ رنگ‌بخصوصي‌ را به‌ عنوان‌ ويژگي‌ خاص‌ علامت‌ ادعا كند و آن‌ علامت‌ در اظهارنامه‌ مبدأ ياثبت‌ مبدأ بصورت‌ رنگي‌ باشد، مراتب‌ مذكور بايد در اظهارنامه‌ منعكس‌ شود و همچنين‌رنگ‌ يا تركيبي‌ از رنگهاي‌ ادعا شده‌ نيز به‌ حروف‌ در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ درج‌ خواهند شدو هرگاه‌ نمونه‌ علامت‌ كه‌ طبق‌ بند (5) فوق‌ تسليم‌ شده‌ است‌ به‌ صورت‌ سياه‌ و سفيدباشد، يك‌ نمونه‌ رنگي‌ آن‌ در اظهارنامه‌ الصاق‌ خواهد شد.

 مكرر- هرگاه‌ علامت‌ موضوع‌ اظهارنامه‌ مبدأ يا ثبت‌ مبدأ حاوي‌ رنگ‌ يا تركيبي‌از رنگها باشد مراتب‌ عيناً قيد خواهد شد.

• هرگاه‌ اظهارنامه‌ مبدأ يا تصديق‌ ثبت‌ مبدأ مربوط‌ به‌ يك‌ علامت‌ سه‌ بعدي‌باشد، عبارت‌ «سه‌ بعدي‌» در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ ذكر خواهد شد.

• هرگاه‌ اظهارنامه‌ مبدأ يا تصديق‌ ثبت‌ مبدأ به‌ يك‌ علامت‌ صوتي‌ مربوط‌ باشد،عبارت‌ «علامت‌ صوتي‌» در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ ذكر خواهد شد.

• هرگاه‌ اظهارنامه‌ مبدأ يا تصديق‌ ثبت‌ مبدأ به‌ يك‌ «علامت‌ جمعي‌» يا«علامت‌ گواهي‌كننده‌» يا «علامت‌ ضمانت‌» مربوط‌ باشد، مراتب‌ عيناً در اظهارنامه‌بين‌المللي‌ ذكر خواهد شد.

• هرگاه‌ در اظهارنامه‌ مبدأ يا تصديق‌ ثبت‌ مبدأ علامت‌ با استفاده‌ از حروف‌توصيف‌ شده‌ باشد، و متقاضي‌ مايل‌ باشد آن‌ توصيف‌ در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ نيز درج‌شود يا اداره‌ مبدأ درج‌ آن‌ را درخواست‌ نمايد، توصيف‌ مذكور عيناً در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌درج‌ خواهد • شد، هرگاه‌ توصيف‌ مذكور در اظهارنامه‌ مبدأ به‌ زباني‌ غير از زباني‌ كه‌ با آن‌اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ درج‌ شده‌ باشد، توصيف‌ موردنظر در اظهارنامه‌بين‌المللي‌ به‌ زباني‌ درج‌ خواهد شد كه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ به‌ آن‌ زبان‌ تنظيم‌ شده‌ است‌.

• هرگاه‌ علامت‌ متشكل‌ باشد از يا حاوي‌ مطالبي‌ باشد كه‌ با حروفي‌ غير ازحروف‌ لاتين‌ نوشته‌ شده‌اند يا حاوي‌ اعدادي‌ به‌غير از اعداد عربي‌ يا رومي‌ باشد،نويسه‌گرداني‌ (آوانويسي‌) مطالب‌ فوق‌ به‌ حروف‌ لاتين‌ يا اعداد عربي‌ در اظهارنامه‌ مذكوردرج‌ خواهد شد، نويسه‌ گرداني‌ به‌ حروف‌ لاتين‌ به‌ پيروي‌ از قوانين‌ آوائي‌ و صوتي‌ زباني‌خواهد بود كه‌ به‌ آن‌ زبان‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ تنظيم‌ شده‌ است‌.

• نام‌ كالاها و خدماتي‌ كه‌ براي‌ آنها ثبت‌ بين‌المللي‌ علامت‌ درخواست‌مي‌گردد، كالاها و خدمات‌ مزبور بايد در يك‌ طبقه‌ مناسب‌ طبق‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌كالاها و خدمات‌ طبقه‌بندي‌ شوند و عددي‌ كه‌ نمايانگر هر طبقه‌ است‌ قبل‌ از كالاها ياخدمات‌ آن‌ ذكر خواهد شد و كالاها و خدمات‌ با رعايت‌ ترتيب‌ طبقات‌ طبقه‌بندي‌بين‌المللي‌ درج‌ خواهند شد، كالاها و خدمات‌ دقيقاً درج‌ خواهند شد كه‌ اين‌ كار ترجيحاً بااستفاده‌ از فهرست‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ كه‌ به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبا تنظيم‌ شده‌ است‌ انجام‌خواهد شد، اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ مي‌تواند حاوي‌ مراتب‌ محدوديت‌ كالاها يا خدمات‌موردنظر براي‌ يك‌ يا چند عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ باشد، مراتب‌ محدوديت‌ كالاها ياخدمات‌ براي‌ هر عضو متعاهد مي‌تواند متفاوت‌ باشد،

• مبلغ‌ هزينه‌هاي‌ قانوني‌ پرداخت‌ شده‌ و روش‌ پرداخت‌ آن‌، يا دستورات‌مربوطه‌ مبني‌بر اينكه‌ مبلغ‌ موردنظر به‌ حسابي‌ كه‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ افتتاح‌ شده‌ واريزگردد، مشخصات‌ عضوي‌ كه‌ مبلغ‌ را پرداخت‌ خواهد كرد يا دستورات‌ فوق‌الذكر را صادركرده‌ است‌ نيز در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ قيد خواهد شد، و كشورهاي‌ متعاهد عضو تعيين‌ شده‌.

ب‌ - اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ موارد زير را نيز دربرخواهد داشت‌ :

• هرگاه‌ متقاضي‌ شخصي‌ حقيقي‌ باشد، كشوري‌ كه‌ متقاضي‌ تابعيت‌ آن‌ را دارد.

• هرگاه‌ متقاضي‌ شخصي‌ حقوقي‌ باشد، ماهيت‌ حقوقي‌ شخصيت‌ حقوقي‌مذكور و كشور آن‌ و در صورت‌ لزوم‌، مشخصات‌ منطقه‌اي‌ (استان‌، شهرستان‌، ايالت‌ ياغيره‌) كه‌ تحت‌ قوانين‌ آن‌ منطقه‌ اين‌ شخصيت‌ حقوقي‌ تأسيس‌ شده‌ است‌.

• اگر اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ باشد، و علامت‌ متشكل‌باشد از يا حاوي‌ كلمه‌ يا كلماتي‌ كه‌ قابل‌ ترجمه‌ هستند، ترجمه‌ آن‌ كلمه‌ يا كلمات‌ به‌ زبان‌فرانسه‌، يا اگر اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ منحصراً تابع‌ پروتكل‌ يا موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌باشد، ترجمه‌ آن‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ يا فرانسه‌ يا هر دو.

• هرگاه‌ متقاضي‌، رنگ‌ را به‌ عنوان‌ صفت‌ مشخصه‌ علامت‌ ادعاكند، بخشهاي‌اصلي‌ علامت‌ كه‌ به‌ رنگ‌ مزبور مي‌باشند كتباً توصيف‌ خواهند شد.

• هرگاه‌ متقاضي‌ از حمايت‌ از هر جزئي‌ از علامت‌ صرفنظر نمايد مراتب‌ عيناًقيد خواهد شد و جزء يا اجزائي‌ كه‌ از آنها صرفنظر شده‌ است‌ نيز درج‌ خواهد شد.

(5)- ساير محتويات‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

الف‌ - اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌ ياهر دو است‌، حاوي‌ شماره‌ و تاريخ‌ ثبت‌ مبدأ خواهد بود و يكي‌ از مطالب‌ زير را منعكس‌خواهد كرد : 

• اين‌ نكته‌ كه‌ متقاضي‌ در قلمرو كشور متعاهد كه‌ اداره‌ آن‌ اداره‌ مبدأ است‌داراي‌ مركز بازرگاني‌ يا صنعتي‌ واقعي‌ و مؤثر است‌.

• هرگاه‌ متقاضي‌ در هيچ‌ يك‌ از كشورهاي‌ متعاهد عضو موافقتنامه‌ مركزبازرگاني‌ يا صنعتي‌ واقعي‌ و مؤثر نداشته‌ باشد، اين‌ نكته‌ كه‌ وي‌ در قلمرو كشوري‌ كه‌ اداره‌آن‌ اداره‌ مبدأ است‌ سكونت‌ دارد، يا.

• هرگاه‌ متقاضي‌ در قلمرو هيچ‌ يك‌ از كشورهاي‌ متعاهد عضو موافقتنامه‌ مركزبازرگاني‌ يا صنعتي‌ واقعي‌ و مؤثر نداشته‌ يا در آن‌ سكونت‌ نداشته‌ باشد، اين‌ نكته‌ كه‌ وي‌تبعه‌ كشور ديگري‌ است‌ كه‌ اداره‌ آن‌ اداره‌ مبدأ است‌.

ب‌ - اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ پروتكل‌ است‌، حاوي‌ شمه‌ وتاريخ‌ اظهارنامه‌ يا ثبت‌ مبدأ خواهد بود و يك‌ يا چند مورد از مطالب‌ زير را منعكس‌خواهد كرد :

• هرگاه‌ عضو متعاهدي‌ كه‌ اداره‌ آن‌ اداره‌ مبدأ است‌ يك‌ كشور باشد، اين‌ نكته‌كه‌ متقاضي‌ تبعه‌ آن‌ كشور است‌ .

• هرگاه‌ عضو متعاهدي‌ كه‌ اداره‌ آن‌ اداره‌ مبدأ است‌ يك‌ سازمان‌ باشد، نام‌كشور عضو آن‌ سازمان‌ كه‌ متقاضي‌ تبعه‌ آن‌ است‌.

• اين‌ نكته‌ كه‌ متقاضي‌ در قلمرو عضو متعاهدي‌ كه‌ اداره‌ آن‌ اداره‌ مبدأ است‌سكونت‌ دارد.

• اين‌ نكته‌ كه‌ متقاضي‌ در قلمرو كشور عضوي‌ كه‌ اداره‌ آن‌ اداره‌ مبدأ است‌داراي‌ مركز بازرگاني‌ يا صنعتي‌ واقعي‌ و مؤثر است‌.

ج‌ - هرگاه‌ نشاني‌ متقاضي‌ كه‌ طبق‌ بند (4) (الف‌) (2) اين‌ ماده‌ ارائه‌ شده‌ است‌ درمحدوده‌ قلمرو عضو متعاهدي‌ كه‌ اداره‌آن‌ اداره‌ مبدأاست‌ نباشد وطبق‌(الف‌)(1) يا(2) يابند (ب‌)(3)(4) قيد شده‌باشد كه‌ متقاضي‌ درمحدوده‌ قلمرو آن‌ عضومتعاهد سكونت‌دارديا مركز فعاليت‌ دارد، آن‌ نشاني‌ و آن‌ مركز فعاليت‌ در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ درج‌ خواهد شد.

د - اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ حاوي‌ اعلاميه‌اي‌ خواهد بود كه‌ موارد زير را گواهي‌خواهد كرد:

• تاريخي‌ كه‌ در آن‌ تاريخ‌ اداره‌ مبدأ طبق‌ بند (1) ماده‌ (11) اين‌ آيين‌نامه‌،درخواست‌ متقاضي‌ مبني‌بر تسليم‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ را دريافت‌كرده‌ است‌

• اينكه‌ متقاضي‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ بر حسب‌ مورد همان‌متقاضي‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ مبدأ يا مالك‌ ثبت‌ مبدأ است‌.

• كليه‌ مندرجات‌ ذكر شده‌ در بند (4) (الف‌)(7 مكرر) الي‌ (11) كه‌ دراظهارنامه‌ بين‌المللي‌ قيد شده‌اند برحسب‌ مورد در اظهارنامه‌ يا در تصديق‌ ثبت‌ مبدأ نيزمنعكس‌ شده‌اند.

• اينكه‌ علامت‌ موضوع‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ برحسب‌ مورد همان‌ علامت‌موضوع‌ اظهارنامه‌ يا تصديق‌ ثبت‌ مبدأ مي‌باشد.

• اينكه‌ اگر در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ رنگ‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ يا صفت‌ مشخصه‌علامت‌ ادعا شده‌ است‌، همان‌ رنگ‌ نيز در اظهارنامه‌ يا تصديق‌ ثبت‌ مبدأ مورد ادعا قرارگرفته‌ است‌، يا اگر در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ رنگ‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ يا صفت‌ مشخصه‌ علامت‌ادعا شده‌ باشد ولي‌ در اظهارنامه‌ يا تصديق‌ ثبت‌ مبدأ ادعا نشده‌ باشد، علامت‌ مندرج‌ دراظهارنامه‌ مبدأ يا ثبت‌ مبدأ به‌ رنگ‌ يا تركيبي‌ از رنگهاي‌ ادعا شده‌ مي‌باشد، و

• اينكه‌ كالاها يا خدمات‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ جزء كالاها وخدمات‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ يا تصديق‌ ثبت‌ مبدأ مي‌باشد.

هـ - هرگاه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ براساس‌ دو يا چند اظهارنامه‌ يا تصديق‌ ثبت‌مبدأ تسليم‌ شده‌ باشد، اعلاميه‌ مندرج‌ در جزء (د) درخصوص‌ كليه‌ اظهارنامه‌ها ياتصديق‌هاي‌ ثبت‌ مذكور صادق‌ خواهد بود.

و - هرگاه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ حاوي‌ تعيين‌ عضو متعاهدي‌ باشد كه‌ طبق‌ بند (2)ماده‌ (7) اين‌ آيين‌نامه‌ اعلاميه‌اي‌ صادر كرده‌ است‌، اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ حاوي‌«اعلاميه‌ قصد استفاده‌» از علامت‌ در قلمرو آن‌ عضو متعاهد نيز خواهد بود، اعلاميه‌مذكور به‌ عنوان‌ بخشي‌ از تعيين‌ عضو متعاهد درخواست‌ كننده‌ آن‌ تلقي‌ خواهد شد و بنابردرخواست‌ آن‌ عضو متعاهد:

• توسط‌ شخص‌ متقاضي‌ امضاء و بر فرم‌ رسمي‌ جداگانه‌اي‌ كه‌ به‌ اظهارنامه‌بين‌المللي‌ ضميمه‌ مي‌شود تنظيم‌ خواهد شد، يا

• در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ درج‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 10 - هزينه‌هاي‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

(1)- اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ هستند اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ است‌ مشمول‌ پرداخت‌ هزينه‌اوليه‌، هزينه‌ متمم‌ و در صورت‌ لزوم‌ هزينه‌هاي‌ تكميلي‌ خواهد بود كه‌ در بخش‌ اول‌فهرست‌ هزينه‌ها مشخص‌ شده‌اند. هزينه‌هاي‌ مذكور طي‌ دو قسط‌ پنج‌ ساله‌ پرداخت‌خواهند شد. براي‌ پرداخت‌ قسط‌ دوم‌ شرايط‌ ماده‌ (30) اين‌ آيين‌نامه‌ صادق‌ خواهد بود.

(2)- اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ پروتكل‌ هستند اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ پروتكل‌ است‌ مشمول‌ پرداخت‌ هزينه‌اوليه‌، هزينه‌هاي‌ متمم‌ و يا هزينه‌هاي‌ منفرد و در صورت‌ لزوم‌ تكميلي‌ خواهد بود كه‌دربخش‌ دوم‌ فهرست‌ هزينه‌ها مشخص‌ شده‌ يا به‌ آنها اشاره‌ شده‌ است‌. هزينه‌هاي‌ مذكوربراي‌ مدت‌ ده‌ سال‌ پرداخت‌ خواهند شد.

(3)- اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌است‌ يك‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ تابع‌ موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌ است‌ مشمول‌پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ اوليه‌، هزينه‌هاي‌ متمم‌ و، در صورت‌ لزوم‌، هزينه‌هاي‌ انفرادي‌ وهزينه‌هاي‌ تكميلي‌ خواهد بود كه‌ در بخش‌ سوم‌ فهرست‌ هزينه‌ها مشخص‌ شده‌ يا به‌ آنهااشاره‌ شده‌ است‌. تا آنجائي‌ كه‌ به‌ اعضاي‌ متعاهد كه‌ طبق‌ موافقتنامه‌ تعيين‌ شده‌اند مربوط‌مي‌شود، مفاد بند (1) اين‌ ماده‌ صادق‌ خواهد بود. تا آنجائي‌ كه‌ به‌ اعضاي‌ متعاهد كه‌ طبق‌مفاد پروتكل‌ تعيين‌ شده‌اند، مفاد بند (2) اين‌ ماده‌ صادق‌ خواهد بود.

 

ادامه ی فصل دومادامه ی فصل‌ دوم‌ - اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲