موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل‌ اول‌ - مقررات‌ عمومي‌ | موسسه پلکان

 

فصل‌ اول‌ - مقررات‌ عمومي‌

 

ماده‌ يكم‌ - اصطلاحات‌ اختصاري‌

در اين‌ آيين‌نامه‌ :

1- «موافقتنامه‌»يعني‌ موافقتنامه‌ مادريد درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ مورخ‌25 فروردين‌ 1270 (14 آوريل‌ 1891)، تجديدنظر شده‌ در استكهلم‌ به‌ تاريخ‌ 23 تير1346 (14 ژوئيه‌ 1967) و اصلاح‌ شده‌ در تاريخ‌ 6 مهر1358 (دوم‌ اكتبر 1979) .

2- «پروتكل‌»يعني‌ پروتكل‌ مربوط‌ به‌ موافقتنامه‌ مادريد درخصوص‌ ثبت‌بين‌المللي‌ علائم‌ مصوب‌ 6 تير 1368 (27 ژوئن‌ 1989) در مادريد.

3- «عضو متعاهد» يعني‌ هر كشوري‌ كه‌ در موافقتنامه‌ عضويت‌ دارد يا هر دولت‌ ياسازمان‌ بين‌ دولتي‌ كه‌ در پروتكل‌ عضويت‌ دارد.

4- «كشور متعاهد» يعني‌ عضو متعاهد كه‌ يك‌ كشور است‌. .

5- «سازمان‌ متعاهد» يعني‌ عضو متعاهدي‌ كه‌ يك‌ سازمان‌ بين‌الدولي‌ است‌.

6- «ثبت‌ بين‌المللي‌:»يعني‌ ثبت‌ يك‌ علامت‌ تجاري‌ كه‌ حسب‌ مورد تحت‌موافقتنامه‌ يا پروتكل‌ يا هر دو آنها انجام‌ شده‌ باشد.

7- «اظهارنامه‌»ثبت‌ بين‌المللي‌يعني‌ اظهارنامه‌اي‌ براي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ برحسب‌ مورد تحت‌ موافقتنامه‌ يا پروتكل‌ يا هر دو آنها تسليم‌ شده‌ است‌.

8-«اظهارنامه»ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ است‌يعني‌ اظهارنامه‌بين‌المللي‌ كه‌ اداره‌ مبدأ آن‌ عبارت‌ است‌ از اداره‌ :

• كشوري‌ كه‌ مقيد به‌ رعايت‌ مفاد موافقتنامه‌ مي‌باشد ولي‌ مكلف‌ به‌ رعايت‌ مفادپروتكل‌ نمي‌باشد يا،

• كشوري‌ كه‌ مقيد به‌ رعايت‌ مفاد موافقتنامه‌ و پروتكل‌ مي‌باشد اگر كليه‌ كشورهاي‌تعيين‌ شده‌ در اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مكلف‌ به‌ رعايت‌ مفاد موافقتنامه‌ باشند اعم‌ ازاينكه‌ كشورهاي‌ مذكور مكلف‌ به‌ رعايت‌ مفاد پروتكل‌ باشند يا خير

9- «اظهارنامه» ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ پروتكل‌ است‌يعني‌ اظهارنامه‌بين‌المللي‌ كه‌ اداره‌ مبدأ آن‌ عبارت‌ است‌ از اداره‌:

• كشوري‌ كه‌ مكلف‌ به‌ رعايت‌ مفاد پروتكل‌ است‌ و مكلف‌ به‌ رعايت‌ مفادموافقتنامه‌ نمي‌باشد، يا

• متعلق‌ به‌ يك‌ سازمان‌ متعاهد است‌.

• متعلق‌ به‌ كشوري‌ كه‌ مكلف‌ به‌ رعايت‌ مفاد موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌ است‌اگر در اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مراتب‌ تعيين‌ كشوري‌ كه‌ مكلف‌ به‌ رعايت‌ موافقتنامه‌ است‌قيد نشده‌ باشد،

10-«اظهارنامه‌» ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ تابع‌ موافقتنامه‌ و پروتكل‌ است‌»يعني‌ اظهارنامه‌بين‌المللي‌ كه‌ اداره‌ مبدأ آن‌ اداره‌ كشوري‌ است‌ كه‌ مكلف‌ به‌ رعايت‌ مفاد موافقتنامه‌ وهمچنين‌ پروتكل‌ است‌ و اظهارنامه‌ مذكور براساس‌ يك‌ ثبت‌ تقاضا شده‌ است‌ و حاوي‌مراتب‌ تعيين‌ كشورهاي‌ زير است‌ :

• تعيين‌ حداقل‌ يك‌ كشور مقيد به‌ رعايت‌ مفاد موافقتنامه‌ اعم‌ از اينكه‌كشورمذكور ملزم‌ و متعهد به‌ رعايت‌ مفاد پروتكل‌ باشد يا خير

• تعيين‌ حداقل‌ يك‌ كشور كه‌ مكلف‌ به‌ رعايت‌ مفاد پروتكل‌ باشد ولي‌ مكلف‌ به‌رعايت‌ مفاد موافقتنامه‌ نباشد يا تعيين‌ حداقل‌ يك‌ سازمان‌ متعاهد.

11- «متقاضي» يعني‌ يك‌ شخصيت‌ حقوقي‌ كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌نام‌ اوتسليم‌ شده‌ است‌.

12- «شخصيت‌ حقوقي‌»يعني‌ يك‌ شركت‌، مؤسسه‌ يا ساير گروهها يا سازمانها كه‌تحت‌ قوانين‌ حاكم‌ بر آن‌، قادر به‌ تحصيل‌ حقوق‌، قبول‌ مسؤوليت‌ و طرح‌ دعوي‌ دردادگاههاي‌ قانوني‌ باشد يا بتوان‌ عليه‌ آنها اقامه‌ دعوي‌ نمود.

13- «اظهارنامه‌ مبدأ» يعني‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ يك‌ علامت‌ كه‌ در اداره‌ يك‌ عضومتعاهد تسليم‌ شده‌ و مبناي‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ است‌.

14- «ثبت‌ مبدأ» يعني‌ ثبت‌ يك‌ علامت‌ تجاري‌ كه‌ توسط‌ اداره‌ يك‌ عضو متعاهدانجام‌ شده‌ و مبناي‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ آن‌ علامت‌ مي‌باشد.

15- «تعيين» يعني‌ تقاضاي‌ توسعه‌ حيطه‌ حمايت‌ (توسعه‌ منطقه‌اي‌)طبق‌ بند يك‌يا دو ماده‌ (3 مكرر) موافقتنامه‌ يا بند يك‌ يا دو ماده‌ (3 مكرر) پروتكل‌، كلمه‌ مذكور به‌معناي‌ توسعه‌اي‌ كه‌ در دفاتر ثبت‌ بين‌المللي‌ ذكر شده‌ است‌ نيز مي‌باشد.

16- «عضو متعاهد تعيين‌ شده‌»يعني‌ عضو متعاهدي‌ كه‌ طبق‌ بندهاي‌ يك‌ يا دوماده‌ (3 مكرر) موافقتنامه‌ يا بندهاي‌ يك‌ يا دو ماده‌ (3 مكرر) پروتكل‌ براي‌ آن‌ تقاضاي ‌توسعه‌ حمايت‌ (توسعه‌ منطقه‌اي‌)شده‌ باشد و مراتب‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ منعكس ‌شده‌ باشد.

17- «عضو متعاهدكه‌ طبق‌ موافقتنامه‌ تعيين‌ شده‌ است»يعني‌ يك‌ عضو متعاهدتعيين‌ شده‌ كه‌ طبق‌ بندهاي‌ يك‌ يا دو ماده‌ (3 مكرر) موافقتنامه‌ براي‌ آن‌ تقاضاي‌ حمايت‌(توسعه‌ منطقه‌اي‌) شده‌ باشد و مراتب‌ در دفاتر ثبت‌ بين‌المللي‌ منعكس‌ شده‌ باشد.

17مكرر- «عضو متعاهدكه‌ مراتب‌ تعيين‌ آن‌ تابع‌ موافقتنامه‌ است‌»يعني‌ كشورمتعاهدي‌ كه‌ طبق‌ موافقتنامه‌ تعيين‌ شده‌ است‌ يا هرگاه‌ تغيير در مالكيت‌ ثبت‌ شده‌ باشد وكشور متعاهد مالك‌ تابع‌ موافقتنامه‌ باشد، كشور متعاهد تعيين‌ شده‌اي‌ كه‌ تابع‌ موافقتنامه‌است‌.

18- «عضو متعاهدكه‌ طبق‌ پروتكل‌ تعيين‌ شده‌ است‌»يعني‌ عضو متعاهد تعيين‌شده‌ كه‌ طبق‌ بندهاي‌ يك‌ يا دو ماده‌ (3 مكرر) پروتكل‌ براي‌ آن‌ تقاضاي‌ حمايت‌ (توسعه‌منطقه‌اي‌)شده‌ باشد و مراتب‌ در دفاتر ثبت‌ بين‌المللي‌ منعكس‌ شده‌ باشد.

19- «اخطار رد موقت‌» يعني‌ اعلاميه‌ صادرشده‌ توسط‌ اداره‌ عضو تعيين‌ شده‌ طبق‌بند يك‌ ماده‌ (5) موافقتنامه‌ يا بند يك‌ ماده‌ (5) پروتكل‌.

19 مكرر- «ابطال‌» يعني‌ تصميم‌ اتخاذ شده‌ توسط‌ مقام‌ صلاحيتدار (اعم‌ از اداري‌يا قضايي) يك‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ مبني‌ بر ابطال‌ و رفع‌ اثر يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌درخصوص‌ كليه‌ يا بخشي‌ از كالاها يا خدمات‌ مشمول‌ تعيين‌ آن‌ عضو متعاهد و در قلمروآن‌.

20- «مجله‌»يعني‌ مجله‌ ادواري‌ كه‌ در ماده‌ (32) آيين‌نامه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌.

21- «مالك‌» يعني‌ شخصيت‌ حقوقي‌ يا حقيقي‌ كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌نام‌ او در دفاترثبتي‌ بين‌المللي‌ انجام‌ شده‌ است‌.

22- «طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ عناصر تصويري‌»يعني‌ طبقه‌بندي‌ تحت‌ موافقتنامه‌وين‌ براي‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ عناصر تصويري‌ علائم‌ مورخ‌ 22 خرداد 1352 (دوازدهم‌ژوئن‌ 1973).

23- «طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ كالا و خدمات‌» يعني‌ طبقه‌بندي‌ تحت‌ موافقتنامه‌ نيس‌درخصوص‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ كالاها و خدمات‌ به‌منظور ثبت‌ علائم‌ مورخ‌ 25 خرداد1336 (15 ژوئن‌ 1957)، تجديدنظر شده‌ در استكهلم‌ به‌ تاريخ‌ 23 تير 1346 (14 ژوئيه‌1967) و در ژنو به‌ تاريخ‌ 23 ارديبهشت‌1356 (13 مه‌ 1977) .

24-«دفتر ثبت‌ بين‌المللي»يعني‌ مجموعه‌ رسمي‌ داده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ثبتهاي‌بين‌المللي‌ كه‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ نگهداري‌ مي‌شوند كه‌ داده‌هاي‌ مذكور بدون‌ توجه‌ به‌وسائلي‌ كه‌ در آن‌ ذخيره‌ مي‌شوند، به‌ اجازه‌ يا تجويز موافقتنامه‌، پروتكل‌ يا آيين‌نامه‌اجرائي‌ آنها ضبط‌ و ثبت‌ شده‌اند.

25- «اداره‌» يعني‌ اداره‌ عضو متعاهد كه‌ مسؤوليت‌ ثبت‌ علائم‌ را به‌عهده‌ دارد، يااداره‌ مشترك‌ كه‌ در ماده‌ (9)رابع‌) موافقتنامه‌ يا ماده‌ (9)رابع‌) پروتكل‌ يا هر دو آنها به‌ آن‌اشاره‌ شده‌ است‌.

26- «اداره‌ مبدأ» يعني‌ اداره‌ كشور مبدأ مندرج‌ در بند (3) ماده‌ (1) موافقتنامه‌ وبند (2) ماده‌ (2) پروتكل‌ يا هر دو آنها برحسب‌ مورد.

26 مكرر - «كشور عضو متعاهد مالك‌» يعني‌؛

• كشور متعاهدي‌ كه‌ اداره‌ آن‌ كشور همان‌ اداره‌ مالك‌ است‌، يا

• هرگاه‌ تغيير مالكيت‌ ثبت‌ شده‌ باشد كشور متعاهد يا يكي‌ از كشورهاي‌ متعاهدي‌كه‌ در مورد آن‌ مالك‌ توانسته‌ باشد شرايط‌ مندرج‌ در بند (2) ماده‌ (1) و ماده‌ (2) موافقتنامه‌و يا ماده‌ (2) پروتكل‌ را جهت‌ احراز مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ رعايت‌ كرده‌ باشد.

27- «فرم‌ رسمي‌»يعني‌ فرمي‌ كه‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ تهيه‌ شده‌ است‌ يا هر فرم‌ديگري‌ كه‌ داراي‌ همان‌ چارچوب‌ و محتويات‌ است‌.

28- «هزينه‌هاي‌ مقرره» يعني‌ هزينه‌هاي‌ مربوطه‌ كه‌ در ليست‌ هزينه‌ها درج‌شده‌اند. 29- «دبيركل‌»يعني‌ دبيركل‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌.

30- «دفتر بين‌المللي‌» يعني‌ دفتر بين‌المللي‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌.

31- «دستورالعمل‌هاي‌ اداري» يعني‌ دستورالعمل‌هاي‌ مندرج‌ در ماده‌ (41)آيين‌نامه‌.

 

ماده‌ 2 - مكاتبات‌ با دفتر بين‌المللي‌

كليه‌ مكاتبات‌ ارسالي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ طبق‌ شرايط‌ مندرج‌ در دستورالعمل‌هاي‌اداري‌ انجام‌ خواهند شد.

 

ماده‌ 3 - نمايندگي‌ در دفتر بين‌المللي‌

(1)- (نماينده‌، نشاني‌ نماينده‌، تعداد نمايندگان‌)

الف‌ - متقاضي‌ يا مالك‌ مي‌تواند نماينده‌اي‌ در دفتر بين‌المللي‌ داشته‌ باشد.

ب‌ - نشاني‌ نماينده‌ :

• درخصوص‌ اظهارنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ هستند درحيطه‌ قلمرو عضو متعاهد كه‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌ مفاد موافقتنامه‌ است‌، خواهد بود.

• درخصوص‌ اظهارنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ پروتكل‌ هستند درحيطه‌ قلمرو عضو متعاهد كه‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌ مفاد پروتكل‌ است‌، خواهد بود.

• درخصوص‌ اظهارنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ تابع‌ موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌هستند در حيطه‌ قلمرو يك‌ عضو متعاهد خواهد بود.

• درخصوص‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، درحيطه‌ قلمرو يك‌ عضو متعاهد خواهدبود.

ج‌ - متقاضي‌ يا مالك‌ مي‌توانند فقط‌ يك‌ نماينده‌ داشته‌ باشند. هرگاه‌ چندين‌نماينده‌ منصوب‌ شده‌ باشند، فقط‌ اولين‌ نماينده‌اي‌ كه‌ در فهرست‌ مربوطه‌ ذكر شده‌ است‌به‌ عنوان‌ نماينده‌ تلقي‌ و در دفاتر مربوطه‌ ثبت‌ خواهد شد.

د - هرگاه‌ يك‌ شركت‌ يا اداره‌ متشكل‌ از چندين‌ وكيل‌ يا عامل‌ ثبت‌ علائم‌ واختراعات‌ به‌عنوان‌ نماينده‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ معرفي‌ شده‌ باشد، شركت‌ يا اداره‌ مذكوربه‌عنوان‌ نماينده‌ تلقي‌ خواهد شد.

(2)- منصوب‌ كردن‌ نماينده‌

الف‌ - نصب‌ نماينده‌ مي‌تواند در اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ انجام‌ شود يا مي‌توان‌ اين‌ كاررا هنگام‌ تعيين‌ متعاقب‌ يا از طريق‌ درخواستي‌ طبق‌ ماده‌ (25) آيين‌نامه‌ انجام‌ داد.

ب‌ - نصب‌ نماينده‌ مي‌تواند از طريق‌ مكاتبات‌ جداگانه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ يك‌ ياچند اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ يا ثبت‌ بين‌المللي‌ خاص‌ و يا به‌ كليه‌ اظهارنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ ياثبت‌ بين‌المللي‌ آتي‌ متقاضي‌ يا مالك‌ مربوط‌ باشند، انجام‌ گيرد. مكاتبات‌ ذكر شده‌ بايد ازطريق‌ افراد زير به‌ دفتر بين‌المللي‌ تسليم‌ شوند :

• توسط‌ متقاضي‌، مالك‌ يا نماينده‌ تعيين‌ شده‌.

• توسط‌ اداره‌ كشور متعاهد مالك‌، يا 

مكاتبات‌ يادشده‌ بايد توسط‌ متقاضي‌، يا مالك‌ يا اداره‌اي‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ تسليم‌مي‌گردد امضاء شده‌ باشد.

(3)- منصوب‌ كردن‌ نماينده‌ به‌ صورت‌ ناقص‌ يا خلاف‌ قاعده‌

الف‌ - هرگاه‌ نشاني‌ نماينده‌ در محدوده‌ قلمرو ذكرشده‌ در بند (1) (ب‌)اين‌ ماده‌نباشد، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ تعيين‌ نماينده‌ را باطل‌ اعلام‌ خواهد كرد و مراتب‌ را به‌متقاضي‌ يا مالك‌، نماينده‌ مذكور و اگر فرستنده‌ يا ارسال‌ كننده‌ درخواست‌ ثبت‌ نمايندگي‌يك‌ اداره‌ باشد، به‌ اداره‌ مذكور عيناً اطلاع‌ خواهد داد.

ب‌ - هرگاه‌ دفتر بين‌المللي‌ تشخيص‌ دهد كه‌ مراتب‌ نصب‌ يك‌ نماينده‌ مفاد بند (2)فوق‌ را رعايت‌ نكرده‌ است‌، مراتب‌ را به‌ متقاضي‌ يا مالك‌، نماينده‌ مذكور و اگر فرستنده‌درخواست‌ ثبت‌ نمايندگي‌ يك‌ اداره‌ باشد، به‌ اداره‌ مذكور عيناً اطلاع‌ خواهد داد.

ج‌ - مادامي‌ كه‌ الزامات‌ مربوطه‌ طبق‌ مفاد بند (1) (ب‌)و همچنين‌ بند (2) اين‌ ماده‌رعايت‌ نشده‌ باشد، دفتر بين‌المللي‌ كليه‌ مكاتبات‌ لازم‌ را به‌ شخص‌ متقاضي‌ يا مالك‌ارسال‌ خواهد كرد.

(4)- ثبت‌ و اعلام‌ ثبت‌ نصب‌ يك‌ نماينده‌، تاريخ‌ آغاز اعتبار نصب‌ نمايندگي‌

الف‌ - هرگاه‌ دفتر بين‌المللي‌ تشخيص‌ دهد كه‌ مراتب‌ نصب‌ نمايندگي‌ با رعايت‌كليه‌ شرايط‌ مربوط‌ انجام‌ شده‌ است‌، مراتب‌ نصب‌ نمايندگي‌ توسط‌ مالك‌ يا متقاضي‌ را باذكر نام‌ و نشاني‌ نماينده‌ در دفاتر ثبت‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد كرد. در اينگونه‌ موارد، تاريخ‌آغاز اعتبار نمايندگي‌ تاريخي‌ خواهد بود كه‌ دفتر بين‌المللي‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌،مراتب‌ «تعيين‌ متعاقب‌» يا درخواست‌ يا هرگونه‌ مكاتبات‌ جداگانه‌ كه‌ در آنها نماينده‌ نصب‌شده‌ است‌ را در آن‌ تاريخ‌ دريافت‌ كرده‌ است‌.

ب‌ - دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ ثبت‌ ذكر شده‌ در جزء (الف‌)را عيناً به‌ متقاضي‌ يا مالك‌و همچنين‌ نماينده‌ او اطلاع‌ خواهد داد. هرگاه‌ مراتب‌ نصب‌ نماينده‌ از طريق‌ مكاتبات‌جداگانه‌ ارسالي‌ توسط‌ يك‌ اداره‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ ثبت‌نمايندگي‌ را به‌ اداره‌ مذكور نيز ابلاغ‌ خواهد كرد.

(5)- تأثير نصب‌ يك‌ نماينده‌

الف‌ - به‌ غير از مواردي‌ كه‌ در اين‌ آيين‌نامه‌ خلاف‌ آن‌ مقرر شده‌ باشد، امضاء يك‌نماينده‌ ثبت‌ شده‌ طبق‌ بند (4) (ب‌)اين‌ ماده‌، به‌ منزله‌ امضاء متقاضي‌ يا مالك‌ خواهد بود.

ب‌ - به‌ غير از مواردي‌ كه‌ در اين‌ آيين‌نامه‌ صريحاً ذكر شده‌ است‌ دعوت‌نامه‌،اخطاريه‌ يا هرگونه‌ مكاتبات‌ ديگر بايد به‌ متقاضي‌ يا مالك‌ و همچنين‌ نماينده‌ او ارسال‌گردد، دفتر بين‌المللي‌ هرگونه‌ دعوت‌نامه‌، اخطاريه‌ يا هرگونه‌ مكاتبات‌ ديگر كه‌ در غياب‌نماينده‌ قانوني‌ بايد به‌ متقاضي‌ يا مالك‌ ارسال‌ مي‌شد را به‌ نماينده‌ قانوني‌ مذكور در بند(4)(الف‌)اين‌ ماده‌ ارسال‌ خواهد كرد، هرگونه‌ دعوت‌نامه‌، اخطاريه‌ يا هرگونه‌ مكاتبات‌ ديگركه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ نماينده‌ قانوني‌ ابلاغ‌ و ارسال‌ گردد داراي‌ همان‌ تأثير و اعتباري‌ است‌ كه‌هنگام‌ ارسال‌ و ابلاغ‌ به‌ مالك‌ يا متقاضي‌ خواهد داشت‌.

ج‌ - كليه‌ مكاتبات‌ كه‌ از جانب‌ نماينده‌اي‌ كه‌ طبق‌ بند (4) (الف‌) اين‌ ماده‌ ثبت‌ شده‌است‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ مي‌گردد، داراي‌ همان‌ تأثير و اعتباري‌ است‌ كه‌ اگر از جانب‌مالك‌ يا متقاضي‌ ارسال‌ مي‌شد، از آن‌ برخوردار مي‌گرديد.

(6)- ابطال‌ ثبت‌، تاريخ‌ اجراي‌ ابطال‌

الف‌ - هرگونه‌ نمايندگي‌ كه‌ طبق‌ بند (4) (الف‌)اين‌ ماده‌ ثبت‌ شده‌ است‌ درصورت‌وصول‌ درخواست‌ كتبي‌ از جانب‌ متقاضي‌، مالك‌ يا نماينده‌ قانوني‌ كه‌ توسط‌ آنها امضاءشده‌ باشد، باطل‌ خواهد شد. هرگاه‌ نماينده‌ جديدي‌ منصوب‌ شود يا درصورتي‌ كه‌تغييري‌ در مالكيت‌ ثبت‌ ايجاد شود و نماينده‌اي‌ توسط‌ مالك‌ جديد ثبت‌ بين‌المللي‌منصوب‌ نشده‌ باشد، مراتب‌ نمايندگي‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ به‌اعتبار مقام‌ و سمت‌ آن‌،باطل‌ خواهد شد.

ب‌ - مشروط‌ بر رعايت‌ جزء (ج‌)، مراتب‌ ابطال‌ نمايندگي‌ از تاريخ‌ دريافت‌مكاتبات‌ مربوط‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ معتبر و نافذ خواهد بود.

ج‌ - هرگاه‌ مراتب‌ ابطال‌ نمايندگي‌ توسط‌ نماينده‌ درخواست‌ گردد، ابطال‌ از يكي‌ ازتاريخ‌هاي‌ زير كه‌ مقدم‌ بر ديگري‌ باشد، معتبر و نافذ خواهد بود.

• تاريخي‌ كه‌ در آن‌ تاريخ‌ دفتر بين‌المللي‌ مكاتبات‌ مبني‌ بر نصب‌ نماينده‌ جديدرا دريافت‌ نمايد.

• تاريخ‌ انقضاء مدت‌ دو ماه‌ پس‌ از دريافت‌ درخواستي‌ از جانب‌ نماينده‌مبني‌بر تقاضاي‌ ابطال‌ نمايندگي‌.

 تا تاريخ‌ ابطال‌ نمايندگي‌، كليه‌ مراسلات‌ و مكاتبات‌ مذكور در بند (5) (ب‌)اين‌ ماده‌توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ به‌ متقاضي‌ يا مالك‌ و همچنين‌ نماينده‌ او ارسال‌ خواهد شد.

د - بلافاصله‌ پس‌ از دريافت‌ درخواست‌ ابطال‌ نمايندگي‌ از جانب‌ نماينده‌، دفتربين‌المللي‌ مراتب‌ را عيناً به‌ متقاضي‌ يا مالك‌ اعلام‌ خواهد كرد و نسخه‌هائي‌ از كليه‌مكاتبات‌ ارسال‌ شده‌ به‌ نماينده‌ و همچنين‌ ارسال‌ شده‌ از جانب‌ دفتر بين‌المللي‌ به‌ نماينده‌را كه‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از تاريخ‌ اعلاميه‌ مذكور ارسال‌ شده‌اند به‌ اين‌ اعلاميه‌ضميمه‌ كرده‌ و ارسال‌ خواهد كرد.

هـ- پس‌ از مشخص‌شدن‌ تاريخ‌ ثبت‌ ابطال‌ نمايندگي‌، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ ابطال‌نمايندگي‌ را عيناً به‌ نماينده‌اي‌ كه‌ نمايندگي‌ او باطل‌ شده‌ است‌، به‌ متقاضي‌ و مالك‌ مربوط‌وهرگاه‌ مراتب‌ نصب‌ نماينده‌ توسط‌ اداره‌اي‌ انجام‌ شده‌ باشد، به‌ آن‌ اداره‌ ابلاغ‌ خواهد كرد.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲