موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مهلت 6 ماهه دستگاه های اجرایی برای اعلام برنامه پژوهشی | موسسه پلکان

مهلت 6 ماهه دستگاه های اجرایی برای اعلام برنامه پژوهشی

 معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم گفت: دستگاه های اجرایی ملزم هستند ظرف 6 ماه برنامه 3ساله پژوهش و فناوری خود را اعالم کنند و در سایت سمات سامانه ملی اطالعات تحقیقاتی کشورقرار دهند. به گزارش مهر، احمدی در حاشیه یکصد وبیست وهشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عتف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه آیین نامه اجرایی قانون الحاقی تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به پژوهش اجرایی می شود. این آیین نامه مشخص می کند که دستگاه ها چگونه اعتبارات پژوهشی را خرج کنند؛ به طور مثال میتوان گفت مسئولیت اجرای دستورالعمل در دستگاه ها در سطح ملی به عهده خود دستگاه و در سطح استان به عهده استاندار است. با توجه به وظایف وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکت های مادر تخصصی انجام هر یک از طرح های کالن ملی از طریق تجمیع اعتبارات دستگاه اصلی و دستگاه های زیرمجموعه آن با رعایت قوانین مربوط امکان پذیر است.به منظور تسهیل امور پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش در تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، دستگاه اجرایی اعتبارات موضوع این قانون را برونسپاری و از طریق عقد قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری هزینه می کند. احمدی در ادامه افزود: بر این اساس، دستگاهها موظف هستند حداقل 50 درصد اعتبارات را به صورت برونسپاری هزینه کنند.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳