موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حق اختراع و اعمال نقض آن | موسسه پلکان

 

 حق اختراع و اعمال نقض آن


به طور کلی اگر شخصی بدون اجازه صاحب ورقه اختراع یا قائم مقام قانونی وی اعمال را انجام دهند که جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است، تحت شرایطی مرتکب نقض حق گردیده اند و صاحب ورقه اختراع می تواند آن ها را مورد تعقیب قرار دهد. حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع با توجه به اینکه اختراع ثبت شده  اختراع محصول یا فرآیند باشد متفاوت است. بنابراین اعمال نقض هم می تواند متفاوت باشد.
به عنوان مثال در انتخاب محصول، ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا واردات جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است لکن در اختراع فرآیند، استفاده از فرآیند یا ساخت، استفاده، فروش یا واردات محصولی که مستقیما از طریق فرآیند ثبت شده تحصیل شده است.جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع فرآیند است. خلاصه اینکه، اگر عمل شخص ثالث در چهارچوب و قالب حقوق انحصاری صاحب ورقه ختراع اعم از محصول یا فرآیند باشد و بدون اجازه صاحب ورقه اختراع فرآیند است. خلاصه اینکه اگر عمل شخص ثالث در چهارچوب و قالب حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع اعم از محصول یا فرآیند باشد و بدون اجازه صاحب ورقه اختراع یا قائم مقام قانونی وی صورت گیرد به عنوان ناقض حق اختراع قابل تعقیب است. به عبارت دیگر، برای طرح یک دعوی نقض حق اختراع صاحب ورقه اختراع باید ثابت کند که متهم اعمالی را انجام داده است که آن اعمال با توجه به حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع باید باید با اجازه صاحب ورقه اختراع یا قائم مقام قانونی وی صورت گیرد.
با توجه به مراتب فوق در اختراع فرآیند، صرفا ساخت محصولی ممنوع است که مستقیما از فرآینده اختراعی بدست آمده باشد. منظور از کلمه «مستقیم» در این قسمت این است که محصولی بلا واسطه و یا بدون تغییر و اصلاحی اساسی فرآیند اختراعی به دست آمده باشد.
البته در این فرض باید به این نکته توجه شود که تشخیص اعمال نقض آمیز در رابطه با اختراع فرآیند، همیشه آسان نیست و بعضا مشکلاتی را ایجاد می کند که برای حل همانطور که در مبحث قبلی گفتیم نطام های داخلی راهکار های متفاوتی را ارائه داده اند که به منظور اجتناب از اطناب کلام از ذکر آنها خود داری می نماید. 
نکته دیگری که در این قسمت لازم به ذکر است اینکه در رابطه با اعمال نقض آمیز باید به استثنائات حقوق انحصاری توجه شود. به عبارت دیگر، همانطور که در مباحث قبلی گفتیم بعضی از اعمال اگرچه در قالب حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است لکن قوانین ملی کشور ها آن ها را به عنوان استثنائات بر حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع پذیرفته اند. بنابراین این اعمال را نمی توان ناقض حقوق صاحب ورقه اختراع دانست. به عنوان مثال، در موارد زیر نمی توان دعوی نقض مطرح کرد:
1-    چنانچه استفاده از محصوا اختراعی صرفا اهداف آموزشی و تحقیقاتی داشته باشد.
2-    کالای اختراعی که استفاده شده است از جمله کالاهایی باشد که توسط صاحب ورقه اختراع یا با اجازه او به بازار عرضه شده باشد
3-    کالای اختراعی در وسایل نقلیه ترانزیت مورد استفاده قرار گرفته است.
4-    کالای اختراعی توسط شخصی استفاده شده باشد که برای ادامه استفاده یا ساخت آن دارای حقوق ویژه است.
5-    وقتی که کالای اختراعی در قالب مجوز های اجباری یا اجازه صادره از سوی دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین برای طرح دعوی نقض لازم است اعمال نقض پس از انتشار اختراع (انتشار ورقه اختراع یا
اظهارنامه اختراع) صورت گیرد. بنابراین اگر شخص ثالث قبل از انتشار اظهارنامه یا ورقه اختراع نسبت به اختراعی که در دسترس عموم قرار نگرفته است جرمی را مرتکب شود نمی توان در قالب نقض حق اختراع او را تحت تعقیب قرار داد. 
عنصر دیگری که برای طرح دعوی نقض مهم است اینکه اعمال نقض باید در سرزمینی انجام گیرد که ورقه اختراع صادر شده است. به عبارت دیگر، اعتبار ورقه اختراع سرزمینی است و اختراع تنها در کشوری که ورقه اختراع صادر شده است؛ مورد حمایت قرار می گیرد و قوانین اختراع یک کشور در کشور دیگر اعتبار ندارد با این حال در تعداد کمی از کشور ها به لحاظ دارا بودن مرزهای مشترک و بهم پیوسته این امکان وجود دارد که ورقه اختراع صادر شده در آن کشور را به سایر کشور ها شمول داد تا بر اساس آن صاحب ورقه اختراع بتواند به طور کلی در ظرف 3 سال پس از صدور ورقه اختراع، نسبت به ثبت اختراعش در کشور های مربوط اقدام کند.


موارد زیر جزء اعمال نقض اختراع هستند که باید به آن ها توجه شود:

1-    مصادیق نقض اختراع
2-    ملاک های  تشخیص نقض اختراع
3-    ذی نفع در طرح دعوی نقض اختراع
4-    تکلیف اثبات ادعا نقض اختراع
5-    نحوه رسیذگی به دعوی نقض اختراع 
6-    حق شخص تهدید شده به نقض
7-    اعلامیه عدم نقض

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳