موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

قوانین اداری | موسسه پلکان

 

ماده 58 - آئین‌نامه

1- آئین‌نامه منضم به این معاهده متضمن مقررات در موارد زیر خواهد بود:

(1) موضوعاتی که درارتباط با آن‌، این معاهده صراحتاً به آئین‌نامه اشاره می‌کند و یا صراحتاً مقرر می‌دارد که آئین‌نامه مربوطه در آن موارد تعیین تکلیف نموده یا خواهد نمود.

(2) هرگونه الزامات‌، موضوعات یا آئین کار اداری‌.

(3) هرگونه جزئیات مفید درارتباط با اجراء مقررات این معاهده‌.

2-    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - مجمع می‌تواند آئین‌نامه را اصلاح نماید.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - با رعایت مقررات بند (3) این ماده‌، اصلاحیه‌ها مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه می‌باشد.

3-    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - آئین‌نامه مقرراتی را که می‌توان آنها را اصلاح نمود به طرق زیرمشخص خواهد ساخت‌.

(1) فقط با اتفاق نظر، یا

(2)  فقط درمواردی که هیچ یک از کشورهای متعاهد که اداره ملی آنها به‌عنوان مرجع جست‌وجوی بین‌المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی عمل می‌نمایند مخالف نباشند و اگر مرجع مزبور یک سازمان بین‌الدولی باشد درصورتی که کشور متعاهد عضو آن سازمان که از سوی سایر کشورهای عضو مجاز در این امر است مخالفت ننماید.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - مستثنی ساختن هر یک از مقررات آئین‌نامه از الزامات قابل اعمال در آینده‌، حسب مورد مستلزم اجراء شرایط مذکور در ردیف (1) جزء (الف‌) یا ردیف (2) جزء (الف‌) خواهد بود

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ج - درج هرگونه مقررات در آینده در یک یا سایر الزامات مذکور در جزء(الف‌) این بند مستلزم اتفاق نظر است‌.

4-آن دسته از دستورات اداری مدیرکل که باید با نظارتمجمع تحقق یابد را آئین‌نامه مشخص خواهد نمود.

5-درصورت تعارض بین مقررات این معاهده و آئین‌نامه‌، مقررات معاهده حاکم خواهد بود.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲