موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ | موسسه پلکان

 

بخش‌ اول‌ - تعاريف‌


ماده‌ 1 - اصطلاحات‌ اختصاري‌

الف‌ - ازنظر اين‌ دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ :

1) «آيين‌نامه‌» يعني‌ آيين‌نامه‌ مشترك‌ موافقتنامه‌ مادريد درخصوص‌ ثبت‌بين‌المللي‌ علائم‌ و پروتكل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ موافقتنامه‌.

2) «ماده‌»يعني‌ ماده‌اي‌ از آيين‌نامه‌.

ب‌ - ازنظر اين‌ دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌، اصطلاحي‌ كه‌ در ماده‌ (MMI) به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌است‌ داراي‌ همان‌ معني‌ موجود در آيين‌نامه‌ است‌. 

 

بخش‌ دوم‌ - فرم‌ها


ماده‌ 2 - اظهارنامه‌ بين‌المللي‌

الف‌- اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ است‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌ تنظيم‌ خواهد شد.

ب‌- اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ پروتكل‌ است‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌ (MM2) تنظيم‌ خواهد شد.

ج‌- اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ تابع‌ موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌ است‌ بر روي‌ فرم‌مربوط (MM3)  تنظيم‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 3 - تعيين‌ پس‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌

تعيين‌ ثانوي‌ بر روي‌ فرم‌  مربوط‌ (MM4) تنظيم‌ خواهد شد. 

 

ماده‌ 4 - ساير فرم‌هاي‌ رسمي‌

الف‌ - درخواست‌ ثبت‌ تغيير در مالكيت‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌ (MM5) تنظيم‌ خواهد شد.
ب‌ - درخواست‌ ثبت‌ محدوديت‌ فهرست‌
كالاها و خدمات‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌(MM6) تنظيم‌ خواهد شد.

ج‌- درخواست‌ ثبت‌ انصراف‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌(MM7) تنظيم‌ خواهد شد.

د- درخواست‌ ثبت‌ ابطال‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌(MM8) )تنظيم‌ خواهد شد.

هـ- درخواست‌ ثبت‌ تغيير نام‌ يا نشاني‌ مالك‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌( MM9)تنظيم‌ خواهدشد.

و - درخواست‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ مالك‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌(MM13) تنظيم‌ خواهد شد.

ز- درخواست‌ ثبت‌ اصلاح‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌(MM14)تنظيم‌ خواهدشد.

ح‌- درخواست‌ ثبت‌ ابطال‌ ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌(MM15)تنظيم‌ خواهدشد. 

 

ماده‌ 5 - فرم‌هاي‌ غيررسمي‌

الف‌- درخواست‌ ثبت‌ تغيير درنام‌ يا نشاني‌ نماينده‌ را مي‌توان‌ بر روي‌ فرم‌مربوط(MM10)تنظيم‌ نمود.

ب‌ - درخواست‌ تمديد مدت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را مي‌توان‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌ (MMI11) تنظيم‌ نمود.

ج‌ - مكاتبات‌ جداگانه‌ مربوط‌ به‌ نصب‌ نماينده‌ موضوع‌ بند (2) (ب‌) ماده‌ (3)آيين‌نامه‌ را مي‌توان‌ بر روي‌ فرم‌ مربوط‌(MM12) تنظيم‌ نمود.

 

بخش‌ سوم‌ - مكاتبات‌ با دفتر بين‌المللي‌، امضاء


ماده‌ 6 - مكاتبات‌ كتبي‌، اسناد متعدد در يك‌ پاكت‌

الف‌ - با رعايت‌ ماده‌ (11) (الف‌) اين‌ دستورالعمل‌، مكاتبات‌ خطاب‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ بايد به‌ صورت‌ كتبي‌ با استفاده‌ از ماشين‌ تحرير يا ماشين‌ ديگري‌ تهيه‌ و امضاءشود.
ب‌ - اگر اسناد متعدد در يك‌ پاكت‌ با پست‌ ارسال‌ شوند، فهرستي‌ كه‌ نشان‌ دهنده‌مشخصات‌ هر يك‌ از اسناد مذكور است‌ بايد به‌ آنها ضميمه‌ گردد. 

 

ماده‌ 7 - امضاء

امضاء بايد به‌ صورت‌ دستخط‌ ، چاپي‌ يا مهر شده‌ باشد، به‌ جاي‌ آن‌ مي‌توان‌ از مهرنيز استفاده‌ نمود يا درخصوص‌ مكاتبات‌ الكترونيكي‌ مندرج‌ در ماده‌ (11) (الف‌) اين‌دستورالعمل‌ مي‌توان‌ از وسيله‌اي‌ براي‌ شناسايي‌ هويت‌ استفاده‌ نمود كه‌ در مورد آن‌ دفتربين‌المللي‌ و اداره‌ مربوط‌ به‌ توافق‌ رسيده‌اند. 

 

ماده‌ 8 - مكاتبه‌ از طريق‌ فكس‌

هرگونه‌ مكاتبه‌ را مي‌توان‌ از طريق‌ فكس‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ نمود به‌ اين‌ شرط‌كه‌ هرگاه‌ مكاتبات‌ مذكور بايد روي‌ فرم‌ رسمي‌ تسليم‌ شوند، آن‌ فرم‌ رسمي‌ در مكاتبه‌ انجام‌شده‌ از طريق‌ فكس‌ نيز مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ شود. 

 

ماده‌ 9 - نمونه‌ يا نمونه‌هاي‌ اصلي‌ علامت‌

الف‌- هرگاه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ به‌ وسيله‌ اداره‌ مبدأ از طريق‌ فكس‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ ارسال‌ شود، نسخه‌ اصلي‌ صفحه‌اي‌ از فرم‌ رسمي‌ كه‌ نمونه‌ يا نمونه‌هاي‌ اصلي‌علامت‌ روي‌ آن‌ الصاق‌ شده‌، توسط‌ اداره‌ مبدأ امضاء شده‌ و اطلاعات‌ كافي‌ كه‌ شناسائي‌هويت‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را ميسر سازد در آن‌ درج‌ شده‌ است‌ بايد به‌ دفتربين‌المللي‌ ارسال‌ گردد.

ب‌ - هرگاه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ به‌ وسيله‌ اداره‌ مبدأ از طريق‌ فكس‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ ارسال‌ شود، بررسي‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ به‌منظور تعيين‌مطابقت‌ آن‌ با شرايط‌ و مقررات‌ مربوط‌ در موارد زير آغاز خواهد شد :
1) پس‌ از دريافت‌ نسخه‌ اصل‌ آن‌ اگر نسخه‌ اصلي‌ ظرف‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌دريافت‌ از طريق‌ فكس‌ دريافت‌ شود، يا

2) پس‌ از انقضاء مدت‌ يك‌ ماه‌ مندرج‌ در جزء (1) فوق‌ اگر نسخه‌اصلي‌ ظرف‌مدت‌ مذكور توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ نشود. 

 

ماده‌ 10 - تأييد و تاريخ‌ دريافت‌ فكس‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌

الف‌ - دفتر بين‌المللي‌ سريعاً و از طريق‌ فكس‌ به‌ ارسال‌ كننده‌ فكس‌ وصول‌مكاتبات‌ از طريق‌ فكس‌ را اعلام‌ خواهد كرد و هرگاه‌ مكاتبات‌ ارسالي‌ از طريق‌ فكس‌ ناقص‌يا ناخوانا باشد، مراتب‌ مذكور را نيز به‌ وي‌ اطلاع‌ خواهد داد به‌ اين‌ شرط‌ كه‌ هويت‌ ارسال‌كننده‌ را بتوان‌ شناسائي‌ نمود و بتوان‌ از طريق‌ فكس‌ با او تماس‌ گرفت‌.

ب‌- هرگاه‌ مكاتبه‌اي‌ از طريق‌ فكس‌ مخابره‌ شود و به‌ دليل‌ تفاوت‌ زماني‌ بين‌ مكاني‌كه‌ از آنجا فكس‌ مخابره‌ شده‌ و شهر ژنو، تاريخ‌ آغاز مخابره‌ فكس‌ با تاريخ‌ دريافت‌ كامل‌مكاتبات‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ تفاوت‌ داشته‌ باشد، تاريخي‌ كه‌ زودتر است‌ به‌ عنوان‌ تاريخ‌دريافت‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ محسوب‌ خواهد شد. 

 

بخش‌ چهارم‌ - شرايط‌ و مدارك‌ مربوط‌ به‌ نام‌ها و نشاني‌ها


ماده‌ 12 - نام‌ها و نشاني‌ها

الف‌ - درخصوص‌ اشخاص‌ حقيقي‌، نامي‌ كه‌ بايد ذكر شود نام‌ خانوادگي‌، نام‌ اصلي‌و نام‌ يا نام‌هاي‌ دوم‌ يا مشخص‌ و نام‌ شخص‌ حقيقي‌ خواهد بود.

ب‌ - درخصوص‌ اشخاص‌ حقوقي‌، نامي‌ كه‌ بايد ذكر شود نام‌ كامل‌ رسمي‌ شخص‌حقوقي‌ مذكور خواهد بود.

ج‌ - درخصوص‌ نام‌هائي‌ كه‌ با حروفي‌ غير از حروف‌ لاتين‌ نوشته‌ مي‌شوند،آوانويسي‌ آن‌ نام‌ با حروف‌ لاتين‌ كه‌ بايد طبق‌ اصول‌ آوانويسي‌ زباني‌ باشد كه‌ اظهارنامه‌بين‌المللي‌ به‌ آن‌ زبان‌ تنظيم‌ شده‌ است‌، پس‌ از نام‌ مذكور ذكر خواهد شد. درخصوص‌شخص‌ حقوقي‌ كه‌ نام‌ آن‌ با حروفي‌ غير از حروف‌ لاتين‌ ذكر مي‌شود، به‌ جاي‌ آوانويسي‌مي‌توان‌ آن‌ نام‌ را به‌ زباني‌ كه‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ ترجمه‌ و درج‌ نمود.

د - نشاني‌ بايد با رعايت‌ كليه‌ شرايط‌ و مقررات‌ لازم‌ براي‌ تحويل‌ پستي‌ سريع‌ درج‌گردد و حداقل‌ بايد حاوي‌ كليه‌ اطلاعات‌ دقيق‌ درباره‌ تمامي‌ واحدهاي‌ اداري‌ باشد شامل‌شماره‌ ساختمان‌ در صورتي‌ كه‌ وجود داشته‌ باشد. به‌ علاوه‌، شماره‌هاي‌ تلفن‌، فكس‌،نشاني‌ پست‌ الكترونيكي‌ و  همچنين‌ نشاني‌ متفاوت‌ مكاتباتي‌ را نيز مي‌توان‌ درج‌ نمود. 

 

بخش‌ پنجم‌ - ابلاغ‌ رد موقت‌


ماده‌ 14 - تاريخ‌ ارسال‌ اخطار رد موقت‌

در صورتي‌ كه‌ اخطار رد موقت‌ از طريق‌ خدمات‌ پستي‌ ارسال‌ شده‌ باشد، تاريخ‌ارسال‌ براساس‌ تاريخ‌ ذكر شده‌ توسط‌ اداره‌ پست‌ تعيين‌ خواهد شد. اگر تاريخ‌ مذكور ذكرنشده‌ يا ناخوانا باشد، دفتر بين‌المللي‌ چنين‌ تلقي‌ خواهد كرد كه‌ اخطار بيست‌ روز قبل‌ ازتاريخ‌ دريافت‌ آن‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ شده‌ است‌. با اين‌ حال‌، گر تاريخي‌ كه‌ به‌ترتيب‌ مذكور تعيين‌ مي‌شود زودتر از تاريخ‌ اخطار يا تاريخ‌ ارسال‌ اخطار باشد، دفتربين‌المللي‌ چنين‌ تلقي‌ خواهد كرد كه‌ آن‌ اخطار در تاريخ‌ اخيرالذكر ارسال‌ شده‌ است‌. هرگاه‌اخطار رد توسط‌ خدمات‌ پيك‌ ارسال‌ شده‌ باشد، تاريخ‌ ارسال‌ همان‌ تاريخي‌ خواهد بود كه‌پيك‌ مذكور براساس‌ اطلاعات‌ پستي‌ ثبت‌ شده‌ خود اعلام‌ مي‌كند. 


ماده‌ 15 - محتواي‌ اخطار رد موقت‌ براساس‌ اعتراض‌

الف‌ - محتواي‌ اخطار رد موقت‌ براساس‌ اعتراض‌ به‌ موارد مندرج‌ در بندهاي‌ (2) و(3) ماده‌ (17) آيين‌نامه‌ خواهد بود. هنگام‌ ذكر دليل‌ و مستندات‌ رد موقت‌، طبق‌ بند (2)(4) ماده‌ (17) آيين‌نامه‌، علاوه‌ بر درج‌ اينكه‌ رد براساس‌ اعتراض‌ صورت‌ گرفته‌ است‌،دليل‌ و مستندات‌ اعتراض‌ نيز بايد دقيقاً و به‌ طور خلاصه‌ ذكر شود (مانند تناقض‌ با علامت‌يا حقوق‌ پيشين‌، عدم‌ صفت‌ مشخصه‌). هرگاه‌ اعتراض‌ براساس‌ تناقض‌ با حقوق‌ پيشين‌باشد غير از علامتي‌ كه‌ قبلاً ثبت‌ شده‌ يا تقاضاي‌ ثبت‌ آن‌ تسليم‌ شده‌ است‌، حقوق‌ مذكور وترجيحاً نام‌ مالك‌ آن‌ حقوق‌ درحد امكان‌ به‌ صورت‌ خلاصه‌ درج‌ خواهد شد. هيچ‌يادداشت‌ يا مداركي‌ به‌ اخطار ضميمه‌ نخواهد شد.

ب‌ - هر سندي‌ كه‌ به‌ اخطار ضميمه‌ باشد ولي‌ بر كاغذ جداگانه‌اي‌ به‌ اندازه‌ A4نباشد و يا براي‌ اسكن‌ كردن‌ مناسب‌ نباشد و هرگونه‌ سند ديگر از قبيل‌ نمونه‌ يا بسته‌، ثبت‌نخواهد شد و دفتر بين‌المللي‌ آنها را منهدم‌ خواهد كرد. 

 

بخش‌ ششم‌ - شماره‌گذاري‌ ثبت‌ بين‌المللي‌


ماده‌ 16 - شماره‌گذاري‌ پس‌ از تغيير قسمتي‌ از مالكيت‌

الف‌ - انتقال‌ يا واگذاري‌ مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درخصوص‌ فقط‌ برخي‌ از كالاها ياخدمات‌ يا فقط‌ درخصوص‌ برخي‌ از كشورهاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌ در دفاتر ثبتي‌بين‌المللي‌ تحت‌ همان‌ شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد شد كه‌ بخشي‌ از آن‌ واگذار يا به‌نحو ديگر منتقل‌ شده‌ است‌.


ب‌ - هر بخش‌ منتقل‌ يا واگذار شده‌ تحت‌ شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مذكور باطل‌ و به‌عنوان‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ جداگانه‌اي‌ ثبت‌ خواهد شد. ثبت‌ بين‌المللي‌ جداگانه‌ مذكور داراي‌همان‌ شماره‌ ثبتي‌ خواهد بود كه‌ بخشي‌ از آن‌ منتقل‌ يا به‌ نحو ديگري‌ واگذار شده‌ است‌ ويك‌ حرف‌ بزرگ‌ از حروف‌ الفبا در كنار آن‌ درج‌ خواهد شد. 

 

ماده‌ 17 - شماره‌گذاري‌ پس‌ از ادغام‌ ثبت‌هاي‌ بين‌المللي‌

ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ در نتيجه‌ ادغام‌ ثبت‌هاي‌ بين‌المللي‌ طبق‌ بند (3) ماده‌ (27)آيين‌نامه‌ ايجاد شده‌ است‌ شماره‌ همان‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را خواهد داشت‌ كه‌ بخشي‌ از آن‌منتقل‌ يا به‌ نحو ديگر واگذار شده‌ است‌ و در صورت‌ لزوم‌ يك‌ حرف‌ بزرگ‌ از حروف‌ الفبادر كنار آن‌ درج‌ خواهد شد. 

 

بخش‌ هفتم‌ - پرداخت‌ هزينه‌ها


ماده‌ 19 - نحوه‌ پرداخت‌

هزينه‌ها را مي‌توان‌ از طريق‌ زير به‌ دفتر بين‌المللي‌ پرداخت‌ نمود :

1)    واريز به‌ حساب‌ جاري‌ دفتر بين‌المللي‌.

2)    پرداخت‌ به‌ حساب‌ چك‌ پستي‌ يا سوئيسي‌ يا هر حساب‌ بانكي‌ خاص‌ متعلق‌به‌ دفتر بين‌المللي‌.

3) به‌ وسيله‌ چك‌ بانكي‌.

4) به‌ صورت‌ نقد به‌ دفتر بين‌المللي‌. 

 

فهرست‌ هزينه‌ها كه‌ از 12 فروردين‌ 1381 (اول‌ آوريل‌ 2002) معتبر است‌

                                                                                  فرانك‌ سوئيس‌ 

 

1-  اظهارنامه‌ تقاضاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ موافقتنامه‌ است‌.

•  هزينه‌هاي‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهند بود و براي‌ مدت‌ ده‌ سال‌ مي‌باشند :

1) هزينه‌ اوليه‌  (بند (2) (الف‌) ماده‌ (8) موافقتنامه‌

2)  اگر نمونه‌ علامت‌ به‌ صورت‌ رنگي‌ نباشد 653

3) اگر نمونه‌ علامت‌ به‌ صورت‌ رنگي‌ باشد 903

4) هزينه‌ تكميلي‌ براي‌ هر طبقه‌ كالا و خدمات‌ بيش‌ از 3 طبقه‌

  بند (2) (ب‌) ماده‌ (8) موافقتنامه‌ 73

5) هزينه‌ متمم‌ براي‌ تعيين‌ هر كشور متعاهد تعيين‌ شده‌

 (بند (2) (ج‌)ماده‌ (8) موافقتنامه‌ 73 

2- اظهارنامه‌  تقاضاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ منحصراً تابع‌ پروتكل‌ است‌.

• هزينه‌هاي‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهند بود و براي‌ مدت‌ ده‌ سال‌ مي‌باشند :

1) هزينه‌ اوليه‌ (بند (2) (1) ماده‌ (8) پروتكل‌؛

• اگر نمونه‌ علامت‌ به‌ صورت‌ رنگي‌ نباشد. 653

•  اگر نمونه‌ علامت‌ به‌ صورت‌ رنگي‌ باشد 903

2) هزينه‌ تكميلي‌ براي‌ هر طبقه‌ كالا و خدمات‌ بيش‌ از سه‌ طبقه‌:

(بند (2) (2) ماده‌ (8) پروتكل‌به‌ استثناء اينكه‌ اگر فقط‌ اعضاي‌ متعاهدي‌ كه‌ هزينه‌ انفرادي‌ (2-4 زير) براي‌ آنها پرداخت‌ مي‌شونـد تعييـن‌ شــده‌ باشد (به‌ بند (7) (الف‌) (1) ماده‌ (8) پروتكل‌ مراجعه‌ شود. 73

3) هزينه‌ متمم‌ براي‌ تعيين‌ هر عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ (بند (2) (3) مــاده‌ (8) پروتكل‌) به‌ استثناء اينكه‌ اگر عضو متعاهد تعيين‌ شده‌، عضـو متعاهـدي‌ باشـد كـه‌ هزينه‌ انفرادي‌ (2-4) براي‌ آن‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌،به‌ بند (7) (الف‌) (2) ماده‌ (8) پروتكل‌ مراجعه‌ شود. 73

4) هزينه‌ انفرادي‌ براي‌ تعيين‌ هر عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ براي‌ آن‌ هزينه‌ انفرادي‌ (به‌ غير از هزينه‌ متمم‌) قابل‌ پرداخت‌است‌ (به‌ بند (7) (الف‌ ماده‌ (8) پروتكـل‌ مراجعـه‌ شود) : مبلغ‌ هزينـه‌ انفـرادي‌ توسط‌ عضـو متعاهد تعيين‌ خواهد شد. - 

3- اظهارنامه‌هاي‌ تقاضاي‌ ثبت‌ كه‌ تابع‌ موافقتنامه‌ و همچنين‌ پروتكل‌هستند

• هزينه‌هاي‌ زير قابل‌ پرداخت‌ هستند و براي‌ ده‌ سال‌ خواهند بود :

1) هزينه‌ اوليه‌ ؛

• اگر نمونه‌ علامت‌ به‌ صورت‌ رنگي‌ نباشد 653

• اگر نمونه‌ علامت‌ به‌ صورت‌ رنگي‌ باشد 903

2) هزينه‌ تكميلي‌ براي‌ هر طبقه‌ كالاها يا خدمات‌ بيش‌ از سه‌ طبقه‌ 73

3) هزينه‌ متمم‌ براي‌ تعيين‌ هر عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ براي‌ آن‌ هزينـه‌ انفرادي‌ قابل‌ پرداخت‌  نمي‌باشد 73

4) هزينه‌ انفرادي‌ براي‌ تعيين‌ هر عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ كـه‌ درخصـوص‌ آن‌ هزينه‌انفرادي‌ قابل‌ پرداخت‌است‌ (بند (7) (الف‌) ماده‌ (8)پروتكل‌) به‌ استثناء مواردي‌ كه‌ كشور تعيين‌ شده‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌ مفاد موافقتنامه‌ (نيز) مي‌باشـد و اداره‌ مبـدأ اداره‌ كشـوري‌ است‌ كـه‌ ملـزم‌ بــه‌ رعـايت‌ موافقتنـامـه‌ (نيز) است‌ (بـراي‌ چنيـن‌ كشـوري‌، يك‌ هـزينه‌ متمم‌ قـابل‌ پرداخت‌ است‌): مبلغ‌ هزينه‌ انفرادي‌ تـوسط‌ هـر عضـو متعاهـد تعيين‌ مي‌گردد : 

4- نقص‌ درخصوص‌ طبقه‌بندي‌ كالاها و خدمات‌  

• هزينه‌هاي‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهند بود. (بند (1) (ب‌) ماده‌ (12)

1) هرگاه‌ كالاها و خدمات‌ در يك‌ گروه‌ قرار بگيرند 77 به‌  اضافه‌4  فرانك‌  براي‌هر  كلمه‌  بيش‌از 20كلمه‌

2) هرگاه‌ در طبقه‌بندي‌ درج‌ شده‌ در اظهارنامه‌ يك‌ يا چند كلمه‌ اشتباه‌باشد 20 به‌  اضافه‌4  فرانك‌ براي‌ هر كلمه‌ كه ‌به ‌غلط‌ طبقه‌بندي‌ شده‌ به‌شرطي‌ كه‌، جمع‌ مبلغ‌ قابل‌ پرداخت‌ طبق‌ اين‌ بخش‌ براي‌ يك‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كمتر از 150 فرانك‌ سوئيس‌ باشد، هيچ‌ هزينه‌اي‌ پرداخت‌ نخواهد شد. 

5- تعيين‌ يك‌ كشور پس‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌

هزينه‌هاي‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهند بود و مدت‌ زمان‌ ميان‌ تاريخ‌ آغاز اعتبـار تعيين‌ يك‌ كشـور و خـاتمـه‌ مـدت‌ اعتبـار ثبت‌ بيـن‌المللي‌ را دربرخواهد گرفت‌ :

1) هزينه‌ اوليه‌ 300

2) هزينه‌ متمم‌ براي‌ هر عضو متعاهد تعيين‌شده‌ كه‌ در يك‌ درخواست‌ قيدشده‌اند اگرهزينه‌انفرادي‌ براي‌ چنين‌كشور عضوي‌ قابل‌پرداخت‌ نباشد (اين‌ مبلغ‌ مدت‌ باقي‌مانده‌ از ده‌ سال‌ رادربر مي‌گيرد.) 73

3) هزينه‌ انفرادي‌ براي‌ تعيين‌ هرعضو متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ براي‌ آن‌ هزينه‌ انفرادي‌ (به‌جاي‌ هزينه‌ متمم‌) قابل‌ پرداخت‌ است‌ (به‌ بنـد (7) (الف‌) ماده‌ (8) پروتكل‌ مراجعه‌ شود):  مبلغ‌ هزينه‌ انفرادي‌ توسـط‌ هر عضـو متعاهد تعيين‌ شده‌ مشخص‌ خواهد شد. 

6- تمديدمدت‌

• هزينه‌هاي‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهند بود و مدت‌ ده‌ سال‌ را دربرخواهند گرفت‌ :

1) هزينه‌ اوليه‌ 653

2) هزينه‌ تكميلي‌، مگر اينكه‌ تمديد مدت‌ تنها براي‌ اعضاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌اي‌ انجام‌ شود كه‌ براي‌ آن‌ كشـورهـاي‌ عضـو هـزينه‌ انفرادي‌ قابـل‌ پرداخت‌ است‌. 73

3) هزينه‌ متمم‌ براي‌ هر عضو متعاهد تعيين‌ شـده‌ كـه‌ بـراي‌ آن‌ كشور عضو هزينه‌ انفرادي‌ قابل‌ پرداخت‌ نمي‌باشد. 73

4) هزينه‌ انفرادي‌ براي‌ تعيين‌ هر عضو متعاهد تعيين‌شده‌ كه‌ براي‌ آن‌ هزينه‌ انفرادي‌ (به‌ جاي‌ هزينه‌ متمم‌) قابل‌ پرداخت‌ است‌ (به‌ بند (7) (الف‌) ماده‌ (8) پروتكل‌ مراجعه‌ شود):  مبلغ‌ هزينه‌هاي‌ انفـرادي‌ تـوسط‌ هـر عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ مشخص‌ مي‌شود : 50%  مبلغي‌  كه‌طبق‌  6 - 1  پرداخت‌  مي‌شود.

5) هزينه‌ اضافي‌ براي‌ استفاده‌ از ضرب‌الاجل‌ 

7- ثبت‌هاي‌ متفرقه‌

1)  انتقال‌ كامل‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ 177

2) انتقال‌ بخشي‌ از يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ (براي‌ برخي‌ از كالاهـا و خـدمـات‌ براي‌ برخي‌ اعضاي‌ متعاهد) 177

3) محدوديت‌ درخواست‌ شده‌ توسط‌ مالك‌ پـس‌ از انجام‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، به‌شرطي‌ كه‌، اگر محدوديت‌ بيش‌ از يك‌ عضـو متعـاهـد را دربرگيـرد، محدوديت‌ مذكور براي‌ كليه‌ كشورهاي‌ عضو يكسان‌ باشد. 177

4)  تغيير نام‌ و يا نشاني‌ مالك‌ يك‌ يا چند ثبت‌ بيـن‌المللي‌ كه‌ بـراي‌ آن‌ ثبت‌ يك‌ تغيير از طريق‌ يك‌ درخواست‌ يكسان‌ تقاضا شده‌ است‌. 150

5) ثبت‌ اجازه‌ استفاده‌ در مورد ثبت‌ بين‌المللي‌ يا اصلاح‌ ثبت‌ اجازه‌استفاده‌ 177 

8- اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ثبتهاي‌ بين‌المللي‌

1) تهيه‌ مستخرجه‌ گواهي‌ شده‌ از اداره‌ ثبت‌ بين‌المللـي‌ متشكل‌ از تجـزيـه‌ تحليل‌ وضعيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ (مستخرجه‌ گواهي‌ شده‌ مفصل‌ حاوي‌ جزئيات‌) تا سه‌ صفحه‌ 155 براي‌ هر صفحه‌ بيش‌ از سه‌ صفحه‌ 10

2) تهيه‌ مستخرجه‌ گواهي‌ شده‌ از اداره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ متشكل‌از رونوشتي‌ از كليـه‌ آگهي‌هـا و كليـه‌ اخطـارهاي‌ رد درخواست‌ كه‌ درخصوص‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ صادرشده‌اند. (مستخرجه‌ گواهي‌شده‌ ساده‌) تا سه‌ صفحه‌ 77 براي‌ هر صفحه‌ بيش‌ از سه‌ صفحه‌ 2

3) گواهي‌ يا اطلاعات‌ منفرد به‌ صورت‌ كتبي‌ براي‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ 77 براي‌ هر ثبت‌ بين‌المللي‌ علاوه‌ براي‌ مورد فوق‌ اگر اطلاعات‌ يكسان‌ در يك‌ درخواست‌ واحد تقاضا شده‌ باشد. 10

4) چاپ‌ مجدد يا فتوكپي‌ آگهي‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، هر صفحه‌ 5 

9-  خدمات‌ ويژه‌

دفتر بين‌المللي‌ مجاز است‌ براي‌ عملياتي‌ كه‌ به‌ صورت‌ فوري‌ انجام‌ مي‌شوند و همچنين‌ براي‌ خدماتي‌ كه‌ در ايـن‌ فهرست‌ هزينـه‌هـا گنجانده‌ نشده‌اند، هزينه‌هائي‌ كه‌ مبلـغ‌ آن‌ را خـود تعيين‌ مي‌كنـد را دريافت‌ كند.

 
 بازگشت به آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل‌ اول‌ -  مقررات‌ عمومي‌

فصل‌ دوم‌ - اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ سوم‌ - ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ چهارم‌ - شرايط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد كه‌ برثبت‌ بين‌المللي‌ تأثير   مي‌گذارد

فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور، تغييرات‌

فصل‌ ششم‌ - تمديدمدت‌

فصل‌ هفتم‌ - مجله‌ و بانك‌ اطلاعاتي‌

فصل‌ هشتم‌ - هزينه‌هاي‌ رسمي‌

فصل‌ نهم‌ - موارد متفر

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲