موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نگرشی بر مقاله مالکیت صنعتی | موسسه پلکان

 

نگرشی بر مقاله مالکیت صنعتی

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت برند

مقاله مالکیت صنعتی

 

مالکیت صنعتی بر اساس تقسیمی که بر روی آن به عمل آمد بر سه نوع است :

1- مالکیت بمعنی اعم که شامل دو نوع اموال منقول و غیر منقول می باشد.

2- مالکیت صنعتی و تجارتی که موضوع آن علامات صنعتی و تجارتی و حق اختراع و اسم تجارتی است.

3- مالکیت ادبی که راجع است‌ بر آثار ادبی نویسندگان و حق تالیف و تصنیف علما و دانشمندان.

 در این مقاله به طور کلی قوانین مالکیت صنعتی اعم از ثبت اختراع،ثبت برند، ثبت طرح صنعتی ذکر میشود. 
پس از آنکه در تاریخ 18 مارس 1806 برای اولین مرتبه قانونی درباب حمایت از مالکیت صنعتی در فرانسه وضع گردید، که بموجب آن هیئتی از اشخاص مطلع و اهل فن تشکیل و وظیفه آنها حفظ حقوق مالکیت نقوش‌ و طرحهای اشخاص بود.

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع،ثبت برند

 

برخی از مطالب ذکر شده در این مقاله به صورت زیر می باشد :

حق اختراع بموجب قانونی که در سال 1844 وضع گردیده است‌ حمایت شده و این شامل یک محصول یا نتیجه صنعتی تازه و بدیع‌ می‌گردد.

اساس قوانین بر این قرار داده شده که من جمله یک نقشه را وقتی‌ صنعتی مینامند که خود مستقلا دارای ارزشی باشد قطع نظر از جنسیکه‌ در روی آن نقشه ترسیم شده است و شرط اساسی برای کسیکه میخواست‌ از حق انحصاری نقوش و نمونه‌ها استفاده نماید ابداع و تازگی آن میباشد بموجب قانون 1806 میبایستی یک دانه از نقشه و نمونه آنرا در شورای‌ مردمان بصیر مهر و موم نموده امانت گذارند و برای امانت گذاردن آن‌ مقرراتی وضع گردیده و چنانچه بر خلاف قانون صاحب نقشه و نمونه از ودیعه قرار دادن آن خودداری مینمود از مزایا و حمایت قانونی نمیتوانست‌ استفاده نماید.

یکی از مزایای قانونی حق استفاده انحصاری صاحب علامت و اختراع‌ بود و تقلید کنندگان در مواردی که نقشه و نمونه را مورد تقلید قرار میدادند از طرف صاحب آن تعقیب میشدند و چنانچه سوء نیت تقلید کننده‌ محرز نمیگردید فقط در دادگاه حقوقی موضوع قابل تعقیب بود.

از تفسیریکه از ماده 426 قانون جزای فرانسه نموده‌اند در مواردی‌ که شخص جنسی را که دارای علامت تقلید شده باشد با سوء نیت بفروش‌ رساند یا از خارج وارد کند نیز قابل تعقیب جزائی میباشد مجازات اشخاص‌ در این موارد پرداخت جزای نقدی در مورد تقلید کننده از 100 تا 2000 فرانک و در مورد فروشنده از 25 تا 500 فرانک بوده است و در هر حال نمونه نقشه یا قالب و سایر اسبابهائی که تقلید بوسیله آنها انجام شده توقیف‌ خواهد شد و لو آنکه متهم بعلت عدم احراز سوء نیت از جرم انتسابی‌ تبرئه شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :