موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مقررات مقدماتی | موسسه پلکان

امروز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

 

مقررات مقدماتی

 

ماده 1 - تأسیس اتحادیه

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1- کشورهای طرف این معاهده (که از این پس «کشورهای متعاهد» نامیده می‌شوند) اتحادیه‌ای را به منظور همکاری در تسلیم اظهارنامه‌، جست‌وجو و بررسی اظهارنامه‌های حمایت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فنی تشکیل می‌دهند. این اتحادیه به نام «اتحادیه بین‌المللی همکاری در ثبت اختراعات‌» نامیده خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- هیچ‌یک از مقررات این معاهده در جهت تضعیف حقوقی که به‌موجب مقررات مندرج در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی برای اتباع یا مقیمین کشورهای عضو آن کنوانسیون مقرر گردیده تفسیر نخواهد شد.

 

ماده 2 - تعاریف ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

در این معاهده و آئین‌نامه مگر این‌که به‌گونه دیگری به صورت صریح ذکر شده باشد:

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ «اظهارنامه‌»به اظهارنامه‌ای برای حمایت از یک اختراع اطلاق می‌شود و اشاره به «اظهارنامه‌» به معنای اشاره به اظهارنامه‌های گواهی ثبتاختراعات‌، گواهینامه مخترعین‌، گواهینامه‌های اختراع اشیاء مصرفی‌، گواهینامه‌های مدلهای اشیاء مصرفی‌، ورقه اختراع تکمیلی یا گواهینامه تکمیل اختراع‌، گواهینامه‌های تکمیل اختراع مخترعین و گواهینامه‌های تکمیل اشیاء مصرفی خواهد بود،

2- اشاره به «ورقه اختراع‌» به اشاره به ورقه ثبت اختراعات‌، گواهینامه مخترعین‌، گواهینامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی‌، گواهینامه ثبت مدلهای مصرفی‌، گواهینامه تکمیل اختراع‌، گواهینامه تکمیل اختراع مخترعین و گواهینامه‌های تکمیل اختراع اشیاء مصرفی تفسیر می‌شود.

3- «ورقه اختراع ملی‌»به ورقه اختراعی اطلاق می‌شود که به وسیله یک مرجع ملی صادر شده باشد.

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎«ورقه اختراع منطقه‌ای‌» به ورقه اختراعی اطلاق می‌شود که ازطرف مرجع ملی یا مرجع بین‌الدولی که دارای اختیار صدور ورقه‌های اختراع معتبر در بیش از یک کشور باشد صادر شده باشد.

5- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎«اظهارنامه منطقه‌ای» به اظهارنامه‌ای برای ثبت اختراع در سطح منطقه‌ای اطلاق می‌شود.

6- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎شماره «اظهارنامه ملی‌» به اشاره به اظهارنامه‌ها برای ورقه‌هایاختراع ملی و ورقه‌های اختراع منطقه‌ای به جز اظهارنامه‌هایی که به‌موجب این معاهده تسلیم شده است‌، تفسیر می‌شود.

7- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎«اظهارنامه بین‌المللی‌» به اظهارنامه‌ای اطلاق می‌شود که به‌موجب این معاهده تسلیم شده باشد.

8- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اشاره به «اظهارنامه‌» به اشاره به اظهارنامه‌های ملی و اظهارنامه‌های بین‌المللی تفسیر می‌شود.

9- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ اشاره به «ورقه اختراع‌» به اشاره به ورقه‌های اختراع ملی و ورقه‌های اختراع منطقه‌ای تفسیر می‌شود.

10- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اشاره به «قانون ملی‌» به اشاره به قانون ملی یک کشور متعاهد تفسیر می‌شود، یا درصورتی که اظهارنامه منطقه‌ای و یا ورقه اختراع منطقه‌ای مطرح باشد به اشاره به معاهده‌ای تفسیر می‌شود که به‌موجب آن تسلیم اظهارنامه‌های منطقه‌ای و یا صدور ورقه اختراع منطقه‌ای صورت می‌پذیرد.

11- «تاریخ حق تقدم‌» از لحاظ محاسبه مهلت‌ها به موارد زیر اطلاق می‌شود:

• ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ درموردی که اظهارنامه بین‌المللی حاوی یک ادعای حق تقدم به‌موجب ماده (8) باشد، تاریخ مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه‌ای است که در آن حق تقدم ادعا شده است‌.

• ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ درصورتی که طبق ماده (8)، اظهارنامه بین‌المللی حاوی چندین حق تقدم باشد، تاریخ مزبور تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه‌ای است که در آن حق تقدم ادعا شده است‌.

• ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ درموردی که اظهارنامه بین‌المللی حاوی ادعای حق تقدم طبق ماده (8) نباشد، تاریخ تسلیم بین‌المللی اظهارنامه مذکور ملاک خواهد بود.

12- « اداره ملی‌»به مرجع دولتی یک کشور متعاهد اطلاق می‌شود که مسؤولیت صدور ورقه اختراع به آن محول است‌. اشاره به «اداره ملی‌» همچنین به اشاره به هر مرجع بین‌الدولی تفسیر می‌شود که چندین کشور وظیفه صدور ورقه اختراع منطقه‌ای را به آن محول نموده‌اند، مشروط بر این‌که لااقل یکی از آن کشورها جزء کشورهای متعاهد باشد و همچنین کشورهای فوق‌الاشعار به آن مرجع اجازه داده باشند تعهدات و اختیاراتی که این معاهده و آئین‌نامه آن درمورد ادارات ملی مقرر داشته را به عهده بگیرد.

13- «‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اداره تعیین شده‌» به اداره ملی یک کشور یا اداره‌ای که از طرف کشور مذکور عمل می‌کند و به موجب مقررات فصل اول این معاهده توسط متقاضی تعیین شده باشد اطلاق می‌شود.

14- «اداره منتخب‌» به اداره ملی یک کشور یا اداره‌ای که ازطرف کشور مذکور عمل می‌کند و آن را متقاضی طبق مقررات فصل دوم این معاهده انتخاب نموده باشد، اطلاق می‌شود.

15- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎«اداره دریافت کننده‌» به اداره ملی یا سازمان بین‌الدولی اطلاق می‌شود که اظهارنامه بین‌المللی به آن تسلیم می‌شود.

16- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ «اتحادیه‌»به اتحادیه بین‌المللی همکاری در ثبت اختراعات اطلاق می‌شود.

17- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎«مجمع‌»به مجمع اتحادیه اطلاق می‌شود.

18- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎«سازمان‌» به سازمان جهانی مالکیت معنوی اطلاق می‌شود.

19- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎«دفتر بین‌المللی» به دفتر بین‌المللی سازمان اطلاق می‌شود و تا زمانی که دفتر بین‌المللی متحد حمایت از مالکیت معنوی (BIRPI) وجود داشته باشد، به آن دفتر اطلاق می‌شود.

20- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎«مدیرکل‌» به مدیرکل سازمان و تا زمانی که دفتر بین‌المللی متحد حمایت از مالکیت معنوی (BIRPI) وجود دارد به مدیر آن دفتر اطلاق می‌شود.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲