موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

معامله تجاری | موسسه پلکان

علامت تجاری
معامله تجاری

 

معامله تجاری


معامله ی تجاری نوع دیگر نقض که نوع مهمی نیز به شمار می رود، انجام معامله تجاری نسبت به آثاری است که ناقص حق طبع و نشراند. بطور کلی این مورد شامل هر نوع معامله تجاری ای خواهد بود (بعنوان مثال شامل توزیع آزاد به هر میزان قابل ارزیابی و نیز فروش)؛ ولی این امر محدود به نسخه های غیر قانونی است.

 

معامله تجاری

 

البته نسخه ای که به طور قانونی در خارج از کشور کپی شده باشد می تواند در داخل کشور، نقض کننده محسوب شو چرا که حقوق طبع و نشر در کشور های مختلف، قابل تفکیک است؛ امری که ممکن است و انجام معامله نسبت به آن را توسط هرکسی که از وضعیت حق طبع و نشر آگاهی داشته باشد، غیر قانونی سازد.مقررات ممنوع کننده ی معامله، بطور کلی محدود به معاملات انجام شده توسط کسانی است که بدانند یا دلیلی برای اعتقاد به این امر داشته باشند که نسخ مربوطه، نسخه های ناقص حق است ولی معامله کننده بی تقصیری که در حال حمل نسخ، دستگیر می شود را می توان معمولا مجبور نمود که آنها را تحویل نماید، و در صورتی که نتواند ابتکار را انجام دهد یا بهرحال انجام ندهد، ممکن است مجبور به پرداخت غرامت گردد. 
نسخه های ناقص حق میتواند، توسط اداره گمرک، و هنگام ورود به کشور توقیف گردد و این بشرطی است که دارند ی حق، دردسر درخواست اینکار را به خود داده باشد. (مسافری که یک کتاب را برای استفاده "خصوصی و خانگی" به منزل بیاورد، ناقض هیچگونه حق طبع و نشری نشده است و مقررات توقیف نیز در مورد چنین فردی قابل اعمال نیست؛ ولی چنانچه وی متعاقبا  آنرا بفروش برساند می تواند مرتکب نقض شده باشد.)  

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴