موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آیین نامه اجرایی قانون ثبت علامت تجاری | موسسه پلکان

آیین نامه اجرایی قانون ثبت علامت تجاری

ضميه سه
فرم‌ها

 

فرم ع – 1                                            

قوه قضائيه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اداره كل مالكيت صنعتي

اظهارنامه ثبت علامت


(توسط اداره تكميل مي‌شود)
شماره اظهارنامه                                                           تاريخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

مهر و امضاء اداره ثبت علائم تجاري

1-  مشخصات متقاضي / متقاضيان
شخص حقيقي
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
تابعيت
كشور محل اقامت
شماره تلفن                  شماره دورنگار                              نشاني الكترونيكي (ايميل)

شخص حقوقي
نام ......................نوع شخص حقوقي ............... رشته فعاليت ................. محل و شماره ثبت ................ تابعيت.............. اقامتگاه ................ مركز اصلي.......................نشاني.............................. ساير اطلاعات ....................................................................................................................
شماره تلفن         شماره دورنگار            نشاني الكترونيكي (ايميل)

2- مشخصات نماينده قانوني
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
شماره تلفن             شماره دورنگار            نشاني الكترونيكي (ايميل)

3- رشته فعاليت  متقاضي / متقاضيان

4- مشخصات دريافت كننده ابلاغ‌ها در ايران (در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد)
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي

5- علامت جمعي
توضيح اجمالي موضوع علامت جمعي

6- نمونه علامت
توصيف و تعيين اجزاء علامت و تعيينحروف مشخص كه ويژگي علامت محسوب مي‌شوند.

در صورتي كه علامت مشتمل بر كلماتي غيرفارسي باشددرج آوانويسي و ترجمه آن

ذكر سه بعدي بودن علامت

ذكر رنگ به عنوان صفت مشخصه يا ويژگي‌ خاص علامت

7- كالاها و خدمات، با ذكر طبقه يا طبقات

8- ادعاي حق تقدم
نام كشور             تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي
شماره اظهارنامه اصلي        طبقه‌بندي بين‌المللي كالا و خدمات موضوع  علامت
در صورتي كه اظهارنامه مقدم، يك اظهارنامه بين‌المللي يامنطقه‌اي باشد، تعيين اداره‌اي كه در آن و كشورهايي كه براي آن‌ها 
اظهارنامه تسليم شده است.

1- اين اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زير مي‌باشد
مدارك مثبت هويت                                                                                        
ده نمونه گرافيكي يا تصوير از علامت در ابعاد 1010 سانتي متر                       
در صورت سه بعدي بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافيكي
يا تصوير دو بعدي به نحوي كه از شش زاويه تهيه شود                                      
نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي و تأييديه مقام صلاحيت‌دار  
مدارك نمايندگي قانوني                                                                                    
ارائه مدارك دال بر فعاليت در رشته مربوط                                                            
اسناد حق تقدم كه به تأييد اداره مبدأ رسيده است                                          
رسيد پرداخت هزينه ثبت اظهارنامه                                                                 
ساير اسناد و مدارك                                                                                      

امضاء متقاضي يا نماينده قانوني وي                     تاريخ

مندرجات دفتر مخصوص ثبت علامت
1- شماره و تاريخ ثبت علامت
2- شماره و تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
3- مشخصات مالك / مالكان علامت
اسم
نشاني
تابعيت
4- مشخصات نماينده قانوني
اسم
نشاني
5- مشخصات علامت
اجزاء علامت
فهرست كالاها و خدمات و طبقه‌بندي بين‌المللي آن‌ها
نمونه علامت

6-شماره، تاريخ و محل ثبت اظهارنامه يا گواهي‌نامه مبناي حق تقدم (در صورت وجود)
7-مدت اعتبار ثبت علامت

 

امضاء                                                                                         امضاء
مالك علامتيا نماينده قانوني وي                                رئيس اداره ثبت علائم تجاري

 

فرم ع – 3                                    

قوه‌قضائيه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اداره كل مالكيت صنعتي

 

گواهي‌نامه ثبت علامت
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاريخ  ثبت علامت
مشخصات مالك علامت
1- اسم
2- نشاني
3- تابعيت
مشخصات علامت
1- تعيين اجزاء علامت
2- فهرست كالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه يا طبقات بين‌المللي آن‌ها

3- نمونه علامت

استفاده از حق تقدم
شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي
كشور محل ثبت اظهارنامه اصلي

مدت اعتبار ثبت علامت 10 سال از تاريخ ..............   لغايت .................. مي‌باشد.
 

امضاء (با ذكرتاريخ )
رئيس اداره ثبت علائم تجاري

 

فرم ع – 4
قوه‌قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي


گواهي‌نامه تمديد  ثبت علامت
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاريخ ثبت علامت
مشخصات مالك علامت
1-اسم
2-نشاني
3-تابعيت
مشخصات علامت تجاري
1- جزاء علامت
2- فهرست كالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه يا طبقات بين‌المللي آن‌ها

3- نمونه علامت

مدت اعتبار تمديد ثبت علامت 10 سال از تاريخ ..............  لغايت ............... مي‌باشد.

امضاء (با ذكر تاريخ)
رئيس اداره ثبت علائم تجاري

 

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲