موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آیین نامه اجرایی قانون ثبت طرح های صنعتی | موسسه پلکان

 

آیین نامه اجرایی قانون ثبت طرح های صنعتی

ضميه سه
فرم‌ها


فرم ط – 1
فرم‌هاي مربوط به ثبت طرح‌هاي صنعتي

قوه قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
اظهارنامه ثبت طرح صنعتي

 

(توسط اداره تكميل مي‌شود)
شماره
اظهارنامه                                                           تاريخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات 

1-مشخصات متقاضي / متقاضيان
شخص حقيقي 
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
تابعيت
كشور محل اقامت

شماره تلفن             شماره دورنگار                        نشاني الكترونيكي (ايميل)

شخص حقوقي
نام ......................نوع شخص حقوقي ................. رشته فعاليت ................. محل و شماره ثبت .................. تابعيت.............. اقامتگاه .................... مركز اصلي.....................نشاني.......................... ساير اطلاعات ....................................................................................................................
شماره تلفن         شماره دورنگار            نشاني الكترونيكي (ايميل)

2- مشخصات نماينده قانوني
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
شماره تلفن             شماره دورنگار            نشاني الكترونيكي (ايميل)

3-مشخصات دريافت كننده ابلاغ‌ها در ايران (در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد) 
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي

1- مشخصات طراح
اطلاعات تكميلي در مورد طراح چنانچه خود متقاضي باشد
شغل و رشته فعاليت
مشخصات طراح چنانچه خود متقاضي نباشد
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
شغل و رشته فعاليت 
سمت متقاضي

2- مشخصات طرح صنعتي
تعريف اجمالي طرح صنعتي

 

طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي


ذكر كالا / كالاهاي مربوط به طرح

3- استثنائات قابل قبول در افشاء طرح صنعتي

افشاء طرح در نمايشگاه رسمي داخلي يا بين‌المللي        

سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضي يا مالك قبلي   

4- ادعاي حق تقدم (در صورت وجود)

نام كشور                 تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي

شماره اظهارنامه اصلي            طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي

در صورتي كه اظهارنامه مقدم، يك اظهارنامه بين‌المللي يا منطقه‌اي باشد، تعيين اداره‌اي كه در آن و كشورهايي كه براي آن‌ها، اظهارنامه تسليم شده است.

5- تقاضاي تأخير در انتشار آگهي ثبت

آيا متقاضي خواهان تأخير در انتشار آگهي است     بلي               خير  

در صورت پاسخ مثبت تعيين مدت تأخير به ماه

6- اين اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زير مي‌باشد:

1- مشخصات طرح صنعتي:

پنج نمونه از تصوير گرافيكي يا             

پنج نمونه از طرح ترسيم شده                                             

پنج نمونه از تصوير گرافيكي يا پنج نمونه         

از طرح ترسيم شده از تمام جوانب (طرح سه‌بعدي)             

ارائه ماكت (در صورت درخواست)                                 

2- مدارك مربوط به مندرجات اظهارنامه:

مدارك مثبت هويت متقاضي                                        

مدارك نمايندگي قانوني                                                 

مدارك مشخص كننده سمت متقاضي                         

مدارك مربوط به افشاء طرح                                         

اسناد حق تقدم، كه به تأييد اداره مبدأرسيده  است      

درخواست عدم ذكر اسم طراح                                    

رسيد پرداخت هزينه ثبت اظهارنامه                              

سايراسناد و مدارك                                                        

امضاء متقاضي                                                     تاريخ

 

فرم ط - 2


مندرجات دفتر مخصوص ثبت طرح صنعتي

1-شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي

2-شماره و تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه

3- مشخصات و سهم مالك / مالكان طرح صنعتي

اسم

نشاني

تابعيت

4- مشخصات  طراح (در صورتي كه متقاضي نباشد)

اسم

نشاني

تابعيت

5-مشخصات نماينده قانوني

اسم

نشاني

6- مشخصات طرح صنعتي

تعريف اجمالي طرح صنعتي، با تعيين اجزاء موضوع استعمال انحصاري

شماره طبقه‌بندي بين‌المللي 
اسامي و اوصاف كالاها و طبقات موضوع طرح

7-شماره، تاريخ و محل ثبت اظهارنامه يا گواهي‌نامه مبناي حق تقدم (در صورت وجود) 

8- مدت اعتبار ثبت 


                     امضاء                                                   امضاء
مالك طرح صنعتي يا نماينده قانوني وي             رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي

فرم ط - 3
قوه‌قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
گواهي‌نامه ثبت طرح صنعتي

شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه

شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي

مشخصات و سهم مالك / مالكان طرح صنعتي

1-اسم

2-نشاني

3-تابعيت

مشخصات طراح / طراحان

1- اسم

2-نشاني

3-تابعيت


مشخصات طرح صنعتي


1- عنوان طرح
2-طبقه‌بندي بين‌المللي طرح

3- كالا / كالاهاي مرتبط با طرح


استفاده از حق تقدم 


1- شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي
2- كشور محل ثبت اظهارنامه اصلي 
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي 5 سال از تاريخ ......  لغايت ......... مي‌باشد.
تصوير كامل طرح ضميمه مي‌باشد.

امضاء (با ذكر تاريخ)‌
رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي

 

فرم ط - 4
قوه‌قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
گواهي‌نامه تمديد ثبت طرح صنعتي

شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه

شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي

مشخصات و سهم مالك / مالكان طرح صنعتي

1-اسم

2-نشاني

3-تابعيت

مشخصات طراح / طراحان

1-اسم

2-نشاني

3-تابعيت


مشخصات طرح صنعتي


1-عنوان طرح

2-طبقه‌بندي بين‌المللي طرح


3-كالا / كالاهاي مرتبط با طرح

مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي 5 سال از تاريخ ......  لغايت ..............مي‌باشد.

تصوير كامل طرح ضميمه مي‌باشد. 

 

امضاء (با ذكر تاريخ)‌
رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي

 

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲