موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

منشور اخلاقی پلکان | موسسه پلکان

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

 

منشور اخلاقی

موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان

 

ما بر اساس ماموریت خویش، مرکزی تخصصی در زمینه مالکیت فکری (اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی) و مدیریت و انتقال فناوری می باشیم و برای تحقق این ماموریت بر ارزشها و اصول اخلاقی زیر پایبندیم:

 

صداقت در گفتار و کردار ، اعتقاد ماست.

امانت داری و حفاظت از اسرار و مستندات محرمانه مشتریان ، وجه تمایز ماست.

کسب تخصص و تجربه و بکارگیری آن در امور محوله،عزم ماست.

اصول اخلاقی و وجدان کاری در انجام امور جاری و کارهای محوله ، چراغ راه ماست.

تعهد به حرفه و وفاداری در قبال مشتریان و همکاران ، اصول کار ماست.

مسئولیت پذیری و پاسخگویی در انجام وظایف ، سرلوحه کار ماست.

مشتریان با ارزش ترین سرمایه ما هستند و ایجاد حس اعتمادو احترام در خدمت رسانی به آنها مایه افتخار ماست.

رعایت فرهنگ کاری و افزایش بهره وری فعالیت ها برای رسیدن به چشم انداز شرکت،آرمان ماست.

مشارکت در تصمیم گیری و روحیه کار دسته جمعی در پیشبرد فعالیت ها،شیوه کار ماست.

از پیشنهاد سازنده استقبال کرده و انتقاد پذیری در انجام وظایف ،ویژگی ماست .

 

نوشته شده توسط در تاریخ پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲