موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مقایسه اسرار تجاری با حق اختراع (2) | موسسه پلکان

ثبت اختراع

حق اختراع

مخترع
حمایت از اختراع
اختراعات
مقایسه اسرار تجاری با حق اختراع (2)

 

مقایسه اسرار تجاری با حق اختراع (2)


در خصوص تصمیم به این که از حقوق ثبت اختراع استفاده کنیم یا از اسرار تجاری، بسیاری از عوامل باید مد نظر قرار گیرند. فاکتور های متعددی کفه ترازو را به نفع ثبت حق اختراع پایین می آورد. فاکتورهای دیگری کفه ترازو را به نفع حفظ اطلاعات در قالب استفاده از حقوق اسرار تجاری پایین می آورد. ملاحظات دیگر در این که کدام جایگزین مورد استفاده صاحب اموال معنوی قرار گیرد زیاد روشن نیستند و صاحب مال معنوی باید با در نظر گرفتن فاکتور های مربوط و ایجاد توازن یکی از طرق حمایتی را انتخاب کند. 
به منظور روشن شدن این موضوع که صاحب اطلاعات از کدام گزینه باید استفاده کند و اخذ تصمیم نماید، ابتدا برای فهم بیشتر به تفاوت های حق
اختراع و اسرار تجاری می پردازیم و سپس از فواید و مضار آن ها سخن می گوییم. 

 

ثبت اختراع - اسرار  تجاری


هدف حمایت از اختراعات بواسطه حق اختراع، اینست که دارنده بتواند دیگران را از بکارگیری و استعمال اختراعی که مشمول حق اختراع شده، برای یک دوره زمانی محدود محروم می کند. در حال حاضر، این دوره در اکثر کشور ها 20 سال است و اگرچه سامانه حق اختراع برای مخترعان حق انحصاری ممانعت دیگران از به کار گیری اختراع را فراهم می کند، در همان حال مخترعان برای برخورداری از این حق ملزم به افشای اختراعشان می شوند، به نحوی که فرد متخصص در آن زمینه قادر به ساخت و استفاده از تمام ابعاد اختراع ادعایی باشد. بنابراین حمایت از اختراع دارای دو هدف است: تشویق با اختراع کردن با اعطای حق انحصاری و اشاعه فناوری جدید با افشای اختراع. 
بر اساس سامانه حق اختراع، صرفا اختراعی که شرایط جدید بودن، بدیع بودن و کاربرد صنعتی داشتن را برآورده کند، استحقاق دریافت ورقه اختراع را خواهد داشت و قلمرو حمایت به ادعاهای مطرح شده توسط متقاضی در اظهارنامه بستگی دارد. آنچه که افراد به عنوان اختراع ثبت می کنند شامل فرآیند همه دستگاه ها، محصولات یا ترکیباتی از مواد است. 
برای حمایت از اسرار تجاری ضرورتی به برآوردن شرایط، جدید بودن، ابتکاری و کاربرد صنعتی داشتن نیست، شرایطی که وجود دارد از عدم افشای قبلی (جزء دانش عمومی نشده باشد)، ایجاد مزیت رقابتی برای دارنده محدود می شود. از این رو، اطلاعات قابل حمایت بر اساس نظام اسرار تجاری ممکن است همیشه به عنوان یک اختراع قابل ثبت بر اساس نظام حق اختراع نباشد. بعبارت دیگر در حالی که در نظام حق اختراع حمایت صرفا به موضوعاتی اختصاص می یابد که نشان دهنده تلاش های مبتکرانه دارنده آنهاست، برای اختصاص حمایت در نظام اسرار تجاری به ارزش اقتصادی و تجاری موضوع برای مدعی حمایت، استفاده می شود و از این نظر حقوق اسرار تجاری موضوعات وسیع تری را شامل می شود. 
دومین تفاوت به شرط افشا مربوط می شود. در نظام حق اختراع در صورتی که ابتکاری به عنوان اختراع قابل ثبت باشد باید به طور کامل برای عموم افشا شود و در ازای افشای اختراع، جامعه به
مخترع حق انحصاری در مورد اختراع مذکور می دهد و دیگران بدون اجازه دارنده، حق استفاده از آن را ندارند. اما در نظام اسرار تجاری اطلاعات موضوع حمایت، با توجه به تعریف، افشاء نشده و از آنها در مقابل افشا و از طریق شیوه های غیر قانونی حمایت می شود. به عبارت دیگر از دارنده اسرار تجاری در برابر افشای سر تجاری از طریق تحقیقات مستقل یا مهندسی معکوس حمایتی نمی شود. 

ادامه دارد...

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴