موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مفهوم و مبانی حق اختراع | موسسه پلکان

حق اختراع

اختراع

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
ثبت اختراع
اختراعات
مفهوم و مبانی حق اختراع

 

مفهوم و مبانی حق اختراع


اختراع به معنی "نوآوری" و "چیزی نو انگیختن" و "حق اختراع" حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یک اثر ابداعی (یا قائم مقام او) در حوزه صنعت یا کشاورزی جهت بهره برداری انحصاری (با رعایت قیود و شرایط مربوط) تعلق می گیرد. 

 

حق اختراع-مفهوم و مباننی حق اختراع-ثبت اختراع

 

در ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، اختراع چنین تعریف شده است:

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارئه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می نماید.

تنها اختراع ثبت شده است که به مالک آن حق انحصاری می دهد تا از ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردنیک محصول یا یک فرآیندفبر اساس اختراع ثبت شده بدون اجازه قبلی مالک آن جلوگیری یا آنرا متوقف کند. همچنین اختراع ثبت شده، ابزار قدرتمند تجاری برای شرکت هاست تا بتوانند برای محصول یا فرآیند جدیدشان حق انحصاری داشته باشند، تا از این طریق در بازار موقعیت قدرتمند داشته باشند و از طریق تفویض اجازه بهره برداری درآمد بیشتری را کسب کنند.

معمولا پس از ثبت اختراع است که صاحب آن میتواند علیه نقض کننده حق خود در محاکم و مراجع ریصلاح اقامه دعوا کند. البته در بعضی از کشور ها، مخترع میتواند پس از ثبت اختراع، علیه نقض کننده حق اختراع در فاصله بین تاریخ انتشار اطهارنامه اختراع(معمولا پس از 18 ماه از تسلیم اولین تقاضا) و تاریخ ثبت اختراع، اعلام شکایت نماید.

 

مطالب مرتبط :


نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳