موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

هزينه‌ها | موسسه پلکان

امروز دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

 

فصل‌ هشتم‌ - هزينه‌ها

 

ماده‌ 34- مبلغ‌ و نحوه‌ پرداخت‌ هزينه‌ها

(1)- مبلغ‌ هزينه‌ها

• مبلغ‌ هزينه‌ مقرر طبق‌ موافقتنامه‌، پروتكل‌ يا اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ غير از هزينه‌هاي‌انفرادي‌ در فهرست‌ هزينه‌ها كه‌ به‌ اين‌ آئين‌نامه‌ ضميمه‌ است‌ و بخش‌ لاينفك‌ آن‌ محسوب‌مي‌شود مشخص‌ شده‌اند.

(2)- پرداخت‌

الف-متقاضي‌، يا مالك‌، مي‌توانند هزينه‌هاي‌ مندرج‌ در فهرست‌ هزينه‌ها را به‌ دفتربين‌المللي‌ پرداخت‌ نمايند، يا هرگاه‌ اداره‌ مبداء يا اداره‌ عضو متعاهد بپذيرد كه‌ اين‌گونه‌هزينه‌ را دريافت‌ و سپس‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ پرداخت‌ نمايد و متقاضي‌ يا مالك‌ هم‌ موافقت‌خود را اعلام‌ كرده‌ باشد، اداره‌ مذكور نيز مي‌تواند مبالغ‌ مربوطه‌ را پرداخت‌ نمايد.

ب‌- هر عضو متعاهد كه‌ اداره‌ آن‌ بپذيرد كه‌ هزينه‌ها را دريافت‌ و سپس‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ پرداخت‌ نمايد، مراتب‌ را به‌ دبير كل‌ اطلاع‌ خواهدداد.

(3)- هزينه‌ انفرادي‌ كه‌ در دو بخش‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌

الف‌- عضو متعاهدي‌ كه‌ طبق‌ بند (7) ماده‌ (8) پروتكل‌ اعلاميه‌اي‌ صادر مي‌كند ياصادر كرده‌ است‌ ممكن‌ است‌ به‌ دبير كل‌ اطلاع‌ دهد كه‌ هزينه‌ انفرادي‌ كه‌ درخصوص‌ تعيين‌آن‌ عضو متعاهد بايد پرداخت‌ گردد متشكل‌ از دو بخش‌ است‌ كه‌ بخش‌ اول‌ بايد همزمان‌ باتسليم‌ اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ يا تعيين‌ متعاقب‌ آن‌ عضو متعاهد پرداخت‌ گردد و بخش‌ دوم‌بايد متعاقباً پرداخت‌ شود كه‌ تاريخ‌ آن‌ طبق‌ قوانين‌ آن‌ كشور عضو متعاهد تعيين‌ مي‌گردد.

ب‌ - هرگاه‌ جزء (الف‌) فوق‌ صادق‌ باشد، اشارات‌ انجام‌ شده‌ به‌ هزينه‌ انفرادي‌ درمواد 3، 2 و 5 فهرست‌ هزينه‌ها به‌ عنوان‌ اشاره‌ انجام‌ شده‌ به‌ بخش‌ اول‌ هزينه‌ انفرادي‌تلقي‌ خواهدشد.

ج‌ - هرگاه‌ بند (الف‌)فوق‌ صادق‌ باشد، اداره‌ عضو متعاهد موردنظر موعد پرداخت‌بخش‌ دوم‌ هزينه‌ انفرادي‌ را به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ خواهدداد. اطلاعيه‌ مذكور حاوي‌مطالب‌ زير خواهدبود:

• شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مربوط‌.

• نام‌ مالك‌.

• تاريخي‌ كه‌ قبل‌ از آن‌ بخش‌ دوم‌ هزينه‌ انفرادي‌ بايد پرداخت‌ شود.

• هرگاه‌ مبلغ‌ بخش‌ دوم‌ هزينه‌ انفرادي‌ به‌ تعداد طبقات‌ كالاها و خدمات‌ وطبقات‌ علامتي‌ كه‌ در كشور عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ مربوط‌ حمايت‌ مي‌شود بستگي‌داشته‌باشد، تعداد آن‌ طبقات‌

د- دفتر بين‌المللي‌ اطلاعيه‌ فوق‌ را براي‌ مالك‌ ارسال‌ خواهدكرد. هرگاه‌ بخش‌ دوم‌هزينه‌ انفرادي‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر پرداخت‌ گردد، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ پرداخت‌ را دردفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد كرد و مراتب‌ را عيناً به‌ اداره‌ كشور عضو متعاهد ابلاغ‌خواهدكرد. هرگاه‌ بخش‌ دوم‌ هزينه‌ انفرادي‌ ظرف‌ دوره‌ مربوط‌ پرداخت‌ نشود، دفتربين‌المللي‌ مراتب‌ عدم‌ پرداخت‌ را به‌ اداره‌ كشور عضو متعاهد ابلاغ‌، و ثبت‌ بين‌المللي‌ رادرخصوص‌ آن‌ عضو متعاهد در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ باطل‌ و مراتب‌ را عيناً به‌ مالك‌ ابلاغ‌خواهدكرد.

(4)- روش‌ پرداخت‌ هزينه‌ها به‌ دفتر بين‌المللي‌

• هزينه‌ مقرر طبق‌ دستورالعملهاي‌ اداري‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ پرداخت‌  خواهدشد.

(5)- مطالبي‌ كه‌ بايد به‌ همراه‌ قبض‌ پرداخت‌ ذكر شوند

• هنگام‌ پرداخت‌ هرگونه‌ هزينه‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ مطالب‌ زير بايد ذكر شوند:

1) قبل‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌، نام‌ مالك‌، علامت‌ مورد نظر و مقصود از پرداخت‌.

2) پس‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌، نام‌ مالك‌: شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ مورد نظر و مقصوداز پرداخت‌.

(6)- تاريخ‌ پرداخت

الف‌ - مشروط‌ بر رعايت‌ بند(1)(ب‌) ماده‌(30) اين‌ آئين‌نامه‌ و همچنين‌ بند(ب‌)اين‌ ماده‌ هر گونه‌ هزينه‌ زماني‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ پرداخت‌ شده‌ محسوب‌ خواهدشد كه‌دفتر بين‌المللي‌ آن‌ مبلغ‌ را دريافت‌ نمايد.

ب‌ - هرگاه‌ مبلغ‌ مقرر در حسابي‌ كه‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ افتتاح‌ شده‌است‌ موجودباشد و دفتر بين‌المللي‌ از جانب‌ صاحب‌ حساب‌ دستور برداشت‌ آن‌ مبلغ‌ را دريافت‌ نمايد،در تاريخ‌ دريافت‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، درخواست‌ تعيين‌ متعاقب‌، درخواست‌ ثبت‌تغيير، يا دستور تمديد مدت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌، هزينه‌ مزبور پرداخت‌شده‌ تلقي‌ خواهدشد.

(7)- تغيير در مبلغ‌ هزينه‌ها

الف‌ - هرگاه‌ مبلغ‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ پرداخت‌ درخصوص‌ يك‌ اظهارنامه‌ ثبت‌بين‌المللي‌ در فاصله‌ زماني‌ ميان‌ تاريخ‌ دريافت‌ درخواست‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌به‌ دفتر بين‌المللي‌ يا تاريخي‌ كه‌ در آن‌ تاريخ‌ طبق‌ بند (1)(الف‌) يا (ج‌) ماده‌ (11) اين‌آيين‌نامه‌ چنين‌ تلقي‌ مي‌گردد كه‌ توسط‌ اداره‌ مبداء چنين‌ درخواستي‌ دريافت‌ شده‌است‌ ازيك‌ طرف‌، و تاريخ‌ دريافت‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ از طرف‌ ديگر،تغيير يابد، مبلغي‌ كه‌ در اولين‌ تاريخ‌، معتبر بوده‌است‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهدبود.

ب‌ - هرگاه‌ درخواست‌ تعيين‌ كشوري‌ طبق‌ ماده‌ (24) اين‌ آيين‌نامه‌ توسط‌ اداره‌مبداء يا اداره‌ عضو متعاهد مالك‌ تسليم‌ شده‌باشد و مبلغ‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ پرداخت‌ درمورد تعيين‌ مذكور در فاصله‌ زماني‌ ميان‌ تاريخ‌ دريافت‌ درخواست‌ صادره‌ از جانب‌ مالك‌به‌ اداره‌ مزبور مبني‌ بر تسليم‌ آن‌ از يك‌ طرف‌ و تاريخ‌ دريافت‌ آن‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ ازطرف‌ ديگر، تغيير يابد، مبلغي‌ كه‌ در اولين‌ تاريخ‌ معتبر بوده‌است‌ قابل‌ پرداخت‌خواهدبود.

ج‌ - هرگاه‌ بند (3) (الف‌) صادق‌ باشد، مبلغ‌ دومين‌ بخش‌ هزينه‌ انفرادي‌ كه‌ درتاريخ‌ مؤخر مندرج‌ در آن‌ بند معتبر است‌ صادق‌ خواهد بود.

د - هرگاه‌ مبلغ‌ قابل‌ پرداخت‌ درخصوص‌ تمديد مدت‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درفاصله‌ زماني‌ ميان‌ تاريخ‌ پرداخت‌ و تاريخ‌ موعد تمديد تغيير يابد، مبلغي‌ كه‌ در تاريخ‌پرداخت‌ يا تاريخي‌ كه‌ در آن‌ تاريخ‌ طبق‌ بند(1)(ب‌) ماده‌ (30) مبلغ‌ مقرر پرداخت‌ شده‌تلقي‌ شده‌ و اعتبار داشته‌است‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهدبود. هرگاه‌ بعد از تاريخ‌ موعد تمديدپرداخت‌ انجام‌ شده‌باشد، مبلغي‌ كه‌ در تاريخ‌ موعد تمديد معتبر بود قابل‌ پرداخت‌خواهدبود.

هـ - هرگاه‌ مبلغ‌ هزينه‌هائي‌ به‌ غير از هزينه‌هاي‌ مندرج‌ در جزءهاي‌(الف‌)،(ب‌)،(ج‌) و (د) فوق‌ تغيير يابد، مبلغي‌ كه‌ در تاريخ‌ دريافت‌ هزينه‌ توسط‌ دفتربين‌المللي‌ معتبر بوده‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهدبود. 

 

ماده‌ 35- وجه‌ رايج‌ براي‌ پرداخت‌ هزينه‌ها

(1)- اجبار به‌ استفاده‌ از وجه‌ رايج‌ كشور سوئيس‌

• كليه‌ وجوهي‌ كه‌ طبق‌ اين‌ مقررات‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ پرداخت‌ مي‌شوند به‌ وجه‌ رايج‌كشور سوئيس‌ انجام‌ خواهدشد بدون‌ در نظر گرفتن‌ اينكه‌ مبالغ‌ مذكور توسط‌ اداره‌ مبداءپرداخت‌ شوند و اداره‌ مذكور قبلاً وجوه‌ مربوطه‌ را به‌ وجه‌ ديگري‌ دريافت‌ كرده‌باشد.

(2)- تعيين‌ مبلغ‌ هزينه‌ انفرادي‌ به‌ وجه‌ رايج‌ كشور سوئيس‌

الف‌ - هرگاه‌ يك‌ عضو متعاهد طبق‌ بند (7)(الف‌) ماده‌ (8) پروتكل‌ اعلاميه‌اي‌بدهد مبني‌ بر اينكه‌ مايل‌ است‌ هزينه‌ انفرادي‌ دريافت‌ كند، مبلغ‌ هزينه‌ انفرادي‌ مذكور كه‌به‌ دفتر بين‌المللي‌ منعكس‌ مي‌شود بايد به‌ وجه‌ رايجي‌ باشد كه‌ توسط‌ اداره‌ آن‌ كشور مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرد.

ب‌ - هرگاه‌ مبلغ‌ مورد نظر در اعلاميه‌ مندرج‌ در جزء(الف‌) فوق‌ به‌ وجه‌ ديگري‌ غيراز وجه‌ رايج‌ كشور سوئيس‌ منعكس‌ شده‌باشد، دبير كل‌ پس‌ از مشاوره‌ با اداره‌ آن‌ عضومتعاهد، مبلغ‌ هزينه‌ انفرادي‌ مذكور را به‌ وجه‌ رايج‌ كشور سوئيس‌ براساس‌ نرخ‌ رسمي‌برابري‌ ارزهاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تعيين‌ خواهدكرد.

ج‌ - هرگاه‌، براي‌ مدت‌ بيش‌ از سه‌ ماه‌ متوالي‌، نرخ‌ رسمي‌ برابري‌ ارزهاي‌ سازمان‌ملل‌ بين‌ وجه‌ رايج‌ كشور سوئيس‌ و وجه‌ رايج‌ ديگري‌ كه‌  هزينه‌ انفرادي‌ به‌ آن‌ وجه‌ توسط‌يك‌ عضو متعاهد منعكس‌ شده‌است‌ حداقل‌ 5 درصد كمتر يا بيشتر از آخرين‌ نرخ‌ برابري‌كه‌ به‌ منظور تعيين‌  هزينه‌ انفرادي‌ به‌ وجه‌ رايج‌ كشور سوئيس‌ بكار رفته‌باشد، اداره‌ آن‌ عضومتعاهد مي‌تواند از دبيركل‌ درخواست‌ نمايد مبلغ‌ جديد هزينه‌ انفرادي‌ را به‌ وجه‌ رايج‌كشور سوئيس‌ براساس‌ نرخ‌ رسمي‌ برابري‌ ارزهاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در روز قبل‌ از تسليم‌درخواست‌ مزبور، تعيين‌ نمايد. دبيركل‌ طبق‌ درخواست‌ مزبور عمل‌ خواهدكرد. مبلغ‌جديد از تاريخي‌ كه‌ توسط‌ دبير كل‌ تعيين‌ خواهدشد قابل‌ پرداخت‌ خواهدبود به‌ شرطي‌كه‌ تاريخ‌ مذكور بين‌ يك‌ ماه‌ و دو ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ انتشار مبلغ‌ مذكور در مجله‌ باشد.

د - هرگاه‌ براي‌ سه‌ ماه‌ متوالي‌، نرخ‌ رسمي‌ برابري‌ ارزهاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بين‌وجه‌ رايج‌ كشور سوئيس‌ و وجه‌ رايج‌ ديگري‌ كه‌ هزينه‌ انفرادي‌ به‌ آن‌ وجه‌ توسط‌ يك‌ عضومتعاهد منعكس‌ شده‌است‌ حداقل‌ 10 درصد كمتر از آخرين‌ نرخ‌ بكار رفته‌ براي‌ تعيين‌مبلغ‌ هزينه‌ انفرادي‌ به‌ وجه‌ رايج‌ كشور سوئيس‌ باشد، دبيركل‌ مبلغ‌ جديدي‌ براي‌ هزينه‌انفرادي‌ به‌ وجه‌ رايج‌ كشور سوئيس‌ بر اساس‌ نرخ‌ رسمي‌ برابري‌ ارزهاي‌ سازمان‌ ملل‌،تعيين‌ خواهدكرد. مبلغ‌ جديد در تاريخي‌ كه‌ توسط‌ دبيركل‌ تعيين‌ خواهدشد قابل‌ پرداخت‌خواهدبود به‌ شرطي‌ كه‌ تاريخ‌ مذكور بين‌ يك‌ ماه‌ و دو ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ انتشار مبلغ‌ مذكوردر مجله‌ باشد. 

 

ماده‌ 36- معافيت‌ از پرداخت‌

• ثبت‌ موارد زير از پرداخت‌ هزينه‌ معاف‌ خواهد بود:

1)منصوب‌ كردن‌ نماينده‌ جديد، هرگونه‌ تغيير مربوط‌ به‌ نماينده‌ و ابطال‌ ثبت‌يك‌ نماينده‌،

2) هر تغييري‌ مربوط‌ به‌ شماره‌ تلفن‌ يا دورنگار مالك‌

3) ابطال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

4) هرگونه‌ ترك‌ پرونده‌ يا صرفنظر كردن‌ طبق‌ بند(1)(الف‌) (3) ماده‌ (25) اين‌آئين‌نامه‌.

5)  هر گونه‌ محدوديت‌ در اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ طبق‌ بند (4)(الف‌)(8) ماده‌(9) اين‌ آئين‌ نامه‌ يا تعيين‌ متعاقب‌ طبق‌ بند (3)(الف‌)(4) ماده‌  (24) اين‌ آئين‌ نامه‌

6) هر گونه‌ درخواست‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ اداره‌ طبق‌ جمله‌ اول‌ بند (4) ماده‌(6)موافقتنامه‌ يا بند (4) ماده‌(6) پروتكل‌

7) وجود يك‌ دعوي‌ قضائي‌ يا تصميم‌ قطعي‌ و نهائي‌ مؤثر بر اظهارنامه‌ مبداء ياثبت‌ ناشي‌ از آن‌ يا ثبت‌ مبداء

8)   مراتب‌ رد طبق‌ ماده‌ (17)، بند(8) ماده‌(24) يا بند(3) ماده‌(28) اين‌آئين‌نامه‌، هرگونه‌ اعلاميه‌ طبق‌ بندهاي‌ (5) يا (6) ماده‌ (17) يا هرگونه‌ ابلاغيه‌ طبق‌ بند(5)ماده‌(20مكرر) يا بندهاي‌ (4) يا (5) ماده‌(27) اين‌ آئين‌نامه‌

9)   ابطال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

10)  اطلاعات‌ تبادل‌شده‌ طبق‌ ماده‌ (20) اين‌ آيين‌نامه‌

11)   هرگونه‌ ابلاغيه‌ طبق‌ ماده‌(21) يا ماده(23) اين‌ آئين‌نامه‌

12)   هر گونه‌ تصحيح‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ 

 

ماده‌ 37- توزيع‌ هزينه‌هاي‌ متمم‌ و هزينه‌هاي‌ تكميلي‌

1- ضريب‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بندهاي‌ (5) و (6) ماده‌ (8) موافقتنامه‌ و بندهاي‌ (5)و (6) ماده‌ (8) پروتكل‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

• براي‌ اعضاي‌ متعاهدي‌ كه‌ فقط‌ براي‌ دلايل‌ و مستندات‌ قطعي‌ رد تقاضا، بررسي‌ مي‌كنند ......................................................................................2

• براي‌ اعضاي‌ متعاهدي‌ كه‌ براي‌ تعيين‌ هرگونه‌ حق‌ تقدم‌ بررسي‌ مي‌كنند:

الف‌ - پس‌ از ورود اعتراض‌ از جانب‌ اشخاص‌ ثالث‌......................3

ب‌ - به‌ اعتبار مقام‌ وسمت‌ خود .................................................4 

2- ضريب‌ (4) براي‌ اعضاي‌ متعاهدي‌ كه‌ بنابر اعتبار مقام‌ و سمت‌ خود به‌ منظوريافتن‌ حقوق‌ قبلي‌ و سابقه‌ ثبت‌ قبلي‌ در سوابق‌ خود جستجو مي‌كنند و مهمترين‌ آنها را ذكرمي‌كنند نيز بكار مي‌رود. 

 

ماده‌ 38- واريز هزينه‌هاي‌ انفرادي‌ به‌ حسابهاي‌ اعضاي‌ متعاهد مربوطه‌

هرگونه‌ هزينه‌ انفرادي‌ كه‌ براي‌ يك‌  عضو متعاهد كه‌ اعلاميه‌اي‌ را طبق‌ بند(7)(الف‌) ماده‌(8) پروتكل‌ صادر كرده‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ پرداخت‌ شده‌است‌ ظرف‌ ماه‌بعد از ماهي‌ كه‌ در طي‌ آن‌ مراتب‌ ثبت‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، تعيين‌ متعاقب‌ يا تمديد كه‌هزينه‌ مذكور براي‌ آن‌ پرداخت‌ شده‌است‌، انجام‌ گرفته‌است‌، به‌ حساب‌ آن‌ عضو متعاهدنزد دفتر بين‌المللي‌ واريز خواهدشد.

 
 بازگشت به آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل‌ اول‌ -  مقررات‌ عمومي‌

فصل‌ دوم‌ - اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ سوم‌ - ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ چهارم‌ - شرايط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد كه‌ برثبت‌ بين‌المللي‌ تأثير   مي‌گذارد

فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور، تغييرات‌

فصل‌ ششم‌ - تمديدمدت‌

فصل‌ هفتم‌ - مجله‌ و بانك‌ اطلاعاتي‌

فصل‌ نهم‌ - موارد متفرقه‌

دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ براي‌ اجراي‌ موافقتنامه‌ مادريد درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ و پروتكل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ 

 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲