موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

توصیف اختراع | موسسه پلکان

مخترع

اختراع

اختراعی یا نوآورانه
تازگی اختراع

 

 

توصیف اختراع


مخترع باید اختراع را با ذکر دقیق جزئیات آن توصیف و افشاء کند تا هر شخصی که در همان رشته مهارت دارد بتواند آن را بازسازی کند و اختراع را بر اساس توصیف نقشه آن بدون هیچ تلاش اختراعی یا نوآورانه اجرا کند.

 

اختراع-توصیف اختراع


مطابق قانون، توصیف مشروح اختراع باید ضمیمه اظهارنامه شود و به فارسی تهیه و و در آخر آن خلاصه ای از اختراع و نحوه اجرای آن اضافه شود.
براساس ماده 26 قانون 1310، توصیف مذکور به هر زبانی که باشد باید خوانا و به وطوری نوشته شود که اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعه آن موضوع و
تازگی اختراع را درک کنند. تراشیدن و پاک کردن بین السطور نوشتن ممنوع است.
روی کلمات زیادی باید خط کشیده شده و تعداد آن ها در آخر معین و امضاء شود صفحات و رونوشت ها نیز باید به امضاء درخواست کننده یا وکیل او برسد. نقشه ها با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه شده و باید دارای امضاء یا مهر درخواست کننده و یا وکیل او باشد.
توصیف اختراع ونقشه های آن روی کاغذی که (سی و چهار) سانتی متر طول و بیست و دوسانتی متر عرض داشته نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ تهیه شود به نحوی که که پشت صفحه سفید بماند.
صفحات توصیف باید شماره مسلسل داشته و به یکدیگر با قیطان یا منگنه ملحق شود.نقشه باید روی کاغذ مخصوص تهیه نقشه و دارای شماره ترتیبی باشد.
طبق ماده 6 قانون 1386، اظهارنامه
ثبت اختراع باید حاوی توصیف ادعا و خلاصه ای از توصیف اختراع باشد.
بر اساس بند (ج) این ماده، ادعای مذکور در
اظهارنامه باید گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند.خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳