موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ادامه ی فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور؛ تغييرات‌ | موسسه پلکان

 

ماده‌ 26- نقصهاي‌ مربوط‌ به‌ درخواست‌ ثبت‌ تغيير و ابطال‌ ثبت‌

(1)- درخواست‌ ناقص‌

• اگر درخواست‌ ثبت‌ تغيير يا درخواست‌ ثبت‌ ابطال‌ ثبت‌ مندرج‌ در بند (1)(الف‌)ماده‌ (25) اين‌ آئين‌نامه‌ شرائط‌ مربوط‌ را رعايت‌ نكند و مشروط‌ بر رعايت‌ بند(3) اين‌ ماده‌،دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را به‌ مالك‌ و اگر درخواست‌ توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌ شده‌باشد، به‌ آن‌اداره‌ اطلاع‌ خواهدداد.

(2)- مهلت‌ مجاز براي‌ رفع‌ نقص‌

•نقصها را مي‌توان‌ ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ از تاريخ‌ ابلاغيه‌ دفتر بين‌المللي‌ رفع‌ نمود. درصورتي‌ كه‌ نقصها ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ از تاريخ‌ ابلاغيه‌ دفتر بين‌المللي‌ رفع‌ نشوند،درخواست‌ مورد نظر ترك‌ شده‌ تلقي‌ خواهدشد و دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را به‌ مالك‌ و درصورتي‌ كه‌ درخواست‌ ثبت‌ تغيير يا ابطال‌ توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌ شده‌باشد، به‌ صورت‌همزمان‌ به‌ آن‌ اداره‌ نيز ابلاغ‌ خواهدكرد و پس‌ از كسر مبلغي‌ برابر با نصف‌ هزينه‌ مربوط‌مشروحه‌ در بخش‌ (7) فهرست‌ هزينه‌ها مبلغ‌ پرداخت‌شده‌ را به‌ عضو پرداخت‌كننده‌مسترد خواهدكرد.

(3)- درخواستهاي‌ غيرقابل‌ قبول‌

• در صورتي‌ كه‌ مقررات‌ بند (1)(ب‌) يا (ج‌) ماده‌ (25) اين‌ آيين‌نامه‌ رعايت‌نشده‌باشند، درخواست‌ مطروحه‌ به‌ عنوان‌ درخواست‌ ثبت‌ يا ابطال‌ پذيرفته‌ و تلقي‌نخواهد شد و دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را عيناً به‌ فرستنده‌ آن‌ اطلاع‌ خواهد داد. 

 

ماده‌ 27- ثبت‌ و ابلاغ‌ تغيير و ابطال‌ ثبت‌، ادغام‌ ثبتهاي‌ بين‌المللي‌

اعلاميه‌اي‌مبني‌ بر اينكه‌ تغيير در مالكيت‌ يا محدوديت‌ فاقد اعتبار است‌.

1) ثبت‌ و ابلاغ‌ تغيير و ابطال‌ ثبت‌

الف‌ - مشروط‌ بر اين‌ كه‌ درخواست‌ مندرج‌ در بند (1) (الف‌) ماده‌ (25) آيين‌نامه‌كامل‌ و بدون‌ نقص‌ باشد، دفتر بين‌المللي‌ سريعاً تغيير يا ابطال‌ را در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ به‌ثبت‌ خواهند رساند و به‌ ادارات‌ اعضاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ تغيير مذكور در آنها معتبراست‌ يا درخصوص‌ ابطال‌، ادارات‌ اعضاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ ابطال‌ در آن‌ كشورها نافذاست‌ و همزمان‌ با آنها به‌ مالك‌ مراتب‌ را عيناً اطلاع‌ خواهد داد و درصورتي‌ كه‌ درخواست‌مورد نظر توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌ شده‌ باشد همزمان‌ به‌ آن‌ اداره‌ نيز اطلاع‌ خواهد داد. هرگاه‌تغيير مورد نظر درخصوص‌ تغيير كلي‌ مالكيت‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ باشد، دفتر بين‌المللي‌نيز مراتب‌ را به‌ مالك‌ قبلي‌ اطلاع‌ خواهد داد و درصورتي‌ كه‌ بخشي‌ از مالكيت‌ تغيير يافته‌باشد مراتب‌ را به‌ مالك‌ بخشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ انتقال‌ يافته‌ است‌ اطلاع‌ خواهد داد.هرگاه‌ درخواست‌ ثبت‌ ابطال‌ توسط‌ مالك‌ يا اداره‌اي‌ غير از اداره‌ مبداء طي‌ مدت‌ پنج‌ ساله‌پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (3) ماده‌ (6) موافقتنامه‌ و بند (3) ماده‌ (6) پروتكل‌، تسليم‌ شده‌باشد، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ اداره‌ مبداء نيز خواهد رساند.

ب‌- تغيير يا ابطال‌ از تاريخ‌ دريافت‌ درخواستي‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ كه‌ مطابق‌ باشرايط‌ مربوط‌ تنظيم‌ و تسليم‌ شده‌ است‌ به‌ ثبت‌ خواهد رسيد، مگر در مواردي‌ كه‌درخواست‌ مزبور طبق‌ بند (2) (ج‌) ماده‌ (25) تنظيم‌ شده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ در تاريخ‌مؤخري‌ ثبت‌ خواهد شد.

2) حذف‌ شده‌ است‌.

3) ثبت‌ ادغام‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

•هرگاه‌ يك‌ شخصيت‌ حقوقي‌ يا شخصيت‌ حقيقي‌ به‌ عنوان‌ مالك‌ دو يا چند ثبت‌ناشي‌ از تغيير بخشي‌ از مالكيت‌ كه‌ طبق‌ بند (2) انجام‌ شده‌ است‌، به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد،بنابر درخواست‌ شخصيت‌ حقوقي‌ يا حقيقي‌ مذكور كه‌ به‌ صورت‌ مستقيم‌ يا ازطريق‌ اداره‌مبداء مالك‌ تسليم‌ مي‌شود، ثبتهاي‌ مذكور ادغام‌ خواهند شد. دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ راعيناً به‌ ادارات‌ كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ تحت‌ تأثير تغيير قرار گرفته‌اند اطلاع‌خواهد داد و همزمان‌ با آن‌ به‌ مالك‌ و اگر درخواست‌ توسط‌ اداره‌اي‌ تسليم‌ شده‌ باشد به‌ آن‌اداره‌ ابلاغ‌ خواهد كرد.

4) اعلاميه‌اي‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ تغيير مالكيت‌ فاقد اعتبار است‌

الف‌- اداره‌ يك‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ از تغيير مالكيت‌در آن‌ كشور مطلع‌ شده‌ است‌ مي‌تواند اعلام‌ نمايد كه‌ تغيير مالكيت‌ در آن‌ كشور عضو فاقداعتبار است‌. نتيجه‌ اين‌ اعلاميه‌ اين‌ خواهد بود كه‌ تا آنجائي‌ كه‌ به‌ آن‌ عضو متعاهد مربوط‌مي‌شود آن‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كماكان‌ بنام‌ انتقال‌ دهنده‌ باقي‌ خواهد ماند.

ب‌ - اعلاميه‌ مشروحه‌ در جزء (الف‌) فوق‌ حاوي‌ مطالب‌ زير خواهد بود:

• دلايلي‌ كه‌ براساس‌ آنها تغيير در مالكيت‌ فاقد اعتبار است‌،

• مواد اساسي‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ آن‌؛ و

•آيا اعلاميه‌ مذكور مي‌تواند مشمول‌ تجديدنظرخواهي‌ يا تقاضاي‌ بررسي‌مجدد بشود يا خير؟

ج‌ - اعلاميه‌ مندرج‌ در جزء (الف‌) قبل‌ از خاتمه‌ مدت‌ هجده‌ ماه‌ از تاريخي‌ كه‌ درآن‌ تاريخ‌ اعلاميه‌ مذكور در جزء (الف‌) فوق‌ به‌ اداره‌   مزبور ارسال‌ گرديده‌ است‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ ابلاغ‌ خواهد شد.

د- دفتر بين‌المللي‌ هرگونه‌ اعلاميه‌اي‌ كه‌ طبق‌ جزء (ج‌) فوق‌ صادر شده‌ است‌،برحسب‌ مورد، به‌ عنوان‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ جداگانه‌ يا     بخشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ مشمول‌اعلاميه‌ مذكور است‌ را در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ به‌ ثبت‌ خواهد رساند و آن‌ را عيناً به‌عضوي‌ كه‌ (مالك‌    يا اداره‌) درخواست‌ ثبت‌ تغيير مالكيت‌ را تسليم‌ نموده‌ و همچنين‌ به‌مالك‌ جديد ابلاغ‌ خواهد كرد.

هـ - هرگونه‌ تصميم‌ نهائي‌ و قطعي‌ مربوط‌ به‌ اعلاميه‌ صادره‌ طبق‌ جزء (ج‌) به‌ دفتربين‌المللي‌ ابلاغ‌ خواهد شد و دفتر مذكور آن‌ را در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد كرد وبنابر مورد، تغييرات‌ لازم‌ را در دفاتر ثبتي‌ درج‌ خواهد كرد و آن‌ را عيناً به‌ عضوي‌ كه‌ (مالك‌يا اداره‌) درخواست‌ ثبت‌ تغيير مالكيت‌ را تسليم‌ نموده‌ و همچنين‌ به‌ مالك‌ جديد ابلاغ‌خواهد كرد.

5) اعلاميه‌اي‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ محدوديت‌ فاقد اعتبار است‌

 الف‌- اداره‌ يك‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ از محدوديت‌فهرست‌ كالاها و خدمات‌ كه‌ آن‌ كشور عضو را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهد مطلع‌ شده‌ است‌مي‌تواند اعلام‌ نمايد محدوديت‌ در آن‌ كشور عضو فاقد اعتبار است‌. نتيجه‌ اين‌ اعلاميه‌ اين‌خواهد بود كه‌ تا آنجائي‌ كه‌ به‌ آن‌ كشور عضو متعاهد مربوط‌ مي‌شود محدوديت‌ مورد نظردرمورد كالاها و خدمات‌ مندرج‌ در اعلاميه‌ صادق‌ نخواهد بود.

 ب‌ - اعلاميه‌ مشروحه‌ در جزء (الف‌) فوق‌ حاوي‌ مطالب‌ زير خواهد بود:

• دلايلي‌ كه‌ براساس‌ آنها محدوديت‌ فاقد اعتبار است‌،

• هرگاه‌ اعلاميه‌ مذكور كليه‌ كالاها و خدمات‌ كه‌ محدوديت‌ به‌ آنها مربوط‌ مي‌شوند را شامل‌ نشود، آن‌ دسته‌ از كالاها و خدمات‌ كه‌ تحت‌ تأثير اعلاميه‌ قرار گرفته‌اند وآن‌ دسته‌ از كالاها و خدمات‌ كه‌ تحت‌ تأثير قرار نگرفته‌اند،

• مواد اساسي‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ آن‌؛ و

• آيا اعلاميه‌ مذكور مي‌تواند مشمول‌ تجديدنظرخواهي‌ يا بررسي‌ مجدد بشوديا خير؟
 ج‌ - اعلاميه‌ مندرج‌ در جزء (الف‌) قبل‌ از خاتمه‌ مدت‌ هجده‌ ماه‌ از تاريخي‌ كه‌ درآن‌ تاريخ‌ اعلاميه‌ مذكور در جزء (الف‌) فوق‌ به‌ اداره‌ مزبور ارسال‌ گرديده‌ است‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ ابلاغ‌ خواهد شد.

د- دفتر بين‌المللي‌ هرگونه‌ اعلاميه‌اي‌ كه‌ طبق‌ جزء (ج‌) فوق‌ صادر شده‌ است‌ را دردفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ به‌ ثبت‌ خواهد رساند و آن‌ را عيناً به‌ عضوي‌ كه‌ (مالك‌ يا اداره‌)درخواست‌ ثبت‌ محدوديت‌ را تسليم‌ نموده‌ ابلاغ‌ خواهد كرد.

هـ- هرگونه‌ تصميم‌ نهائي‌ و قطعي‌ مربوط‌ به‌ اعلاميه‌ صادره‌ طبق‌ جزء (ج‌) به‌ دفتربين‌المللي‌ ابلاغ‌ خواهد شد و دفتر مذكور آن‌ را در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد كرد وآن‌ را عيناً به‌ عضوي‌ كه‌ (مالك‌ يا اداره‌) درخواست‌ ثبت‌ محدوديت‌ را تسليم‌ نموده‌ ابلاغ‌خواهد كرد. 

 

ماده‌ 28 - تصحيح‌ دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌

1) تصحيح‌

هرگاه‌ دفتر بين‌المللي‌ به‌ اعتبار مقام‌ و سمت‌ خود يا بنا به‌ درخواست‌ مالك‌ يا يك‌اداره‌، تشخيص‌ دهد كه‌ اشتباهي‌ درمورد ثبت‌ بين‌المللي‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ رخ‌ داده‌است‌، نسبت‌ به‌ تصحيح‌ آن‌ اقدام‌ خواهد كرد. 


2) ابلاغ‌
دفتر بين‌المللي‌ به‌ مالك‌ و همزمان‌ با وي‌ به‌ ادارات‌ كشورهاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌تصحيحات‌ انجام‌ شده‌ به‌ آنها مربوط‌ مي‌شود، مراتب‌ را عيناً ابلاغ‌ خواهد كرد. 

3) رد تصحيحات‌

هر يك‌ از ادارات‌ مندرج‌ در بند (2) مي‌تواند طي‌ اعلاميه‌اي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌اعلام‌ نمايد كه‌ تصحيحات‌ انجام‌ شده‌ را به‌ رسميت‌ نمي‌شناسند و نمي‌پذيرند. ماده‌ (5)موافقتنامه‌ و ماده‌ (5) پروتكل‌ و مواد (16) تا (18) اين‌ آئين‌نامه‌ با انجام‌ تغييرات‌ لازم‌ قابل‌اجراء خواهند بود با اين‌ معني‌ كه‌ تاريخ‌ ارسال‌ اعلاميه‌ تصحيح‌ اشتباهات‌ همان‌ تاريخي‌خواهد بود كه‌ از آن‌ تاريخ‌ مهلت‌ مردوديت‌ محاسبه‌ مي‌شود. 

4)مهلت‌ تصحيح‌

علي‌رغم‌ بند (1) يك‌ اشتباه‌ كه‌ به‌ يك‌ اداره‌ نسبت‌ داده‌ مي‌شود و تصحيح‌ آن‌برحقوق‌ حاصل‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ تأثير مي‌گذارد صرفاً درصورتي‌ مي‌تواند تصحيح‌ شودكه‌ درخواست‌ تصحيح‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ ظرف‌ مدت‌ نه‌ ماه‌ از تاريخ‌ انتشار ثبت‌موضوع‌ تصحيح‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ دريافت‌ شده‌ باشد. 

 

 بازگشت به آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل‌ اول‌ -  مقررات‌ عمومي‌

فصل‌ دوم‌ - اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ سوم‌ - ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ چهارم‌ - شرايط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد كه‌ برثبت‌ بين‌المللي‌ تأثير   مي‌گذارد

فصل‌ ششم‌ - تمديدمدت‌

فصل‌ هفتم‌ - مجله‌ و بانك‌ اطلاعاتي‌

فصل‌ هشتم‌ - هزينه‌هاي‌ رسمي‌

فصل‌ نهم‌ - موارد متفرقه‌

دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ براي‌ اجراي‌ موافقتنامه‌ مادريد درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ و پروتكل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ 

 
 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲