موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ارزیابی اختراع در اداره ثبت اختراع | موسسه پلکان

حق اختراع

ثبت اختراع

اختراع
ثبت اختراع
اختراعات
ارزیابی اختراع در اداره ثبت اختراع

 

ارزیابی اختراع در اداره ثبت اختراع


در این مرحله متقاضی نمی داند که آیا حق اختراع او رضایت بخش و موفق خواهد بود یا خیر. او تا زمانی که اختراعش با اختراعات مربوط به مشخصات فنی ارائه شده قبلی توسط اشخاص دیگر، مقایسه نگردیده پی به این امر نخواهد برد و معمولا در عمل، خودداری از انجام تحقیق و تفحص در مورد اینگونه اسناد مقدم، برای ارزیابان ادارات ثبت اختراع مربوطه مقرون به صلاح و صرفه خواهد بود. محدوده مورد ادعا و مشخصات فنی ارائه شده، تا زمانی که نظرات ارزیاب واصل نگردیده است نیز به شکل و صورت نهائی خود نمی رسد. در صورتیکه مشخصات فنی به خوبی تنظیم و ارائه گردد، شخص ارزیاب نمی تواند مخالفتی جدی با طرح داشته باشد: او تقریبا به طور قطع در الفاظ و عبارات به کار رفته در مشخصات فنی، چیزی برای اظهارنظر خواهد یافت. گاه اتفاق می افتد که تحقیق او نتیجه ای در بر ندارد. این وضعیت مطلوبی نیست زیرا کارگزار حق اختراع را در رابطه با اسناد موجود قبلی به تردید و سردگمی خواهد انداخت. برای اجتناب از این حالت، تهیه کنندگان طرح اولیه بعضا با درج اولیه محدوده مورد ادعایی وسیع تر از آنچه که خود را مستحق آن می دانند، به "ترسیم" یک تحقیق" می پردازند. بعلاوه می توان تویه کرد که حتی کمرنگ ترین اعتراضات توسط ارزیاب را به عنوان توجیهی برای تغییرات بسیار عمده در "محدوده مورد ادعا" قرار دهند؛ علت آنست که محدوده های مورد ادعا بیش از آنکه به منظور قانع ساختن اریاب، تنظیم گردد به قصد پاسخگویی به آنچه که قاضی در آینده خواهد گفت ارائه می شود.

 

ثبت اختراع - اداره ثبت اختراع


در بعضی از موارد، تنظیم چارچوب مشخصات فنی، بنحوی که ارزیاب به آن اعتراض نماید ممکن است مطلوب باشد؛ ارزیاب ها حقوقدان، تربیت نشده اند و وظایف بسیاری برای انجام داشته، طبیعتا مایل به استفاده از زبان فنی و استاندارد حق اختراع و فرم های استاندارد محدوده مورد ادعا برای هر کاربر جدید اند. این شیوه برای اختراعات مشکوک، مطلوب است چرا که غیر قابل درک بودن زبان فنی، تصمیم گیری رقبای حق اختراع را نسبت به اینکه آیا محدوده مورد ادعا دارای معنای خاص است یا خیر، دشوارتر می سازد. دادگاهی که کمتر مقید به زبان فنی باشد ممکن است دیدگاه متفاوتی نسبت به آن داشته باشد. بعلاوه، دیر یا زود انواع جدیدی از محدوده های مورد ادعا مطلوبیت خواهد یافت: محدوده های مورد ادعا برای اختراعات مهم بیوتکنولوژی و امثالهم. باید اولین مورد از چنین موضوعاتی مطرح گردد تا هر ارزیاب خوبی احتمالا متوجه آن گردیده و آننرا مورد سوال قرار دهد. و بالاخر باید به تمهید جالبی اشاره نماییم که توسط یک کارگزار زرنگ و قدیمی حق اختراع، هنگامی مورد استفاده قرار گرفت که وی می خواست مطمئن شود که می تواند برای بار دوم و قبل از پذیرش درخواست، آنرا مرور نماید. او عادت داشت محدوده مورد ادعا را در "چکمه لاستیکی بلندی" قرار دهد. ارزیاب می بایستی به این امر اعتراض می نمود و بنابراین از قبول صرف درخواست، بازداشته می شد. 
در صوررت ضرورت، به مشکل عدم توافق با ارزیاب بایستی از طریق پیش بینی یک "رسیدگی" خاتمه داده شود؛ به عبارت دیگر با مراجعه به اداره ثبت اختراع و مطرح کردن موضوع با یکی از مقامات رسمی بالاتر. اگر او نیز قانع نشد باید درخواست تجدید نظر را در دادگاه ویژه حق اختراعات یا هیئت تجدید نظر در سازمان اروپایی حق اختراعات، بسته به اینکه کدام شیوه
ثبت اختراع بکار گرفته شده باشد، مطرح نمود.   

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴