موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و حقوق انجصاری | موسسه پلکان

 

ثبت اختراع و حقوق انجصاری

ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا می کند ( ماده 25 موافقتنامه تریپس):
الف- در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن این محصول برای مقاصد یاد شده کرده باشند، از اقدامات آنها جلوگیری به عمل آورد. 
ب- در مواردی که موضوع ثبت یک فرآیند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به استفاده از فرآیند کرده باشند، از این اقدام و همین طور از اسفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن دست کم محصولی که مستقیما از این فرآیند برای مقاصد یاد شده به دست می آید، جلوگیری به عمل آورد. 
ب- در مواردی که موضوع ثبت یک فرآیند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به استفاده از فرآِند کرده باشند، از این اقدام و همینطور از استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن دست کم محصولی که مستقیما از این فرآیند برای مقاصد یاد شده به دست می آید، جلوگیری به عمل آورد.
ج- مالکان
اختراعات ثبت شده همچنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده از طریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه (مجوز) برخوردار خواهند بود. 
بر اساس قانون ثبت اختراع ایران(ماده33) ، در مدت اعتبار گواهینامه اختراع، مخترع یا وکیل او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت. 
در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی به این موضوع به نحو جامع تری پرداخته شده است. 
در بند (1) ماده 10 طرح آمده است: بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. 
به استناد بند (2) ماده مذکور، در این قانون بهره برداری از اختراع ثبت شده شامل هر یک از اعمال زیر است. ا
الف: هنگامی که اختراع در خصوص یک کالا می باشد:
1-  ساخت، وارد کردن، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآیند. 
2-  ذهیره چنین کالائی به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده 
ب: هنگامی که موضوع ثبت اختراع یک فرایند است:
1-  استفاده از فرآیند
2-  انجام هرکدام از افعال مندرج در بند الف در خصوص کالائی که مستقیما از طریق این فرآیند به دست آمده اند. 
بر اساس بند (3) ماده 10 طرح مذکور، مالک می تواند تحت شرتیطی علیه هر شخصی که بدون اجازه او اعمال مندرج در بند (2) را انجام دهد و به حق مخترع تجاوز کند و یا هرگونه عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تجاوز به حق مخترع شود به دادگاه شکایت کند. 
همچنین در این طرح با توجه به مواد 5 و 11 و ... کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی موارد دیگری پیش بینی شده است که ذکر آنها خالی از فایده نیست.
در بند (4) ماده 10 طرح آمده است: حقوق ناشی از ورقه اختراع شامل موارد زیر نمی شود: 
1- اعمال مربوط به کالاها و وسائلی که توسط مالک اختراع با با توافق او در بازار ایران عرضه شده اند. 
2- استفاده از وسائل در هواپیماها، وسائل نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشور ها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوائی، مرزهای زمینی یا اب های ایران شده اند.
3-    اعمال انجام شده توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم که بر اساس آن اختراع تقاضا شده است از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است.
همانطور که گفتیم این مقررات برای اجرائی کردن مفاد کنوانسیون پاریس در مقررات داخلی ایران پیش بینی شده است.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۴