موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل‌ ششم‌ - تمديد مدت‌ | موسسه پلکان

 

فصل‌ ششم‌ - تمديد مدت‌


ماده‌ 29 - اعلام‌ غيررسمي‌ انقضاء مدت‌

• اين‌ مطلب‌ كه‌ اعلاميه‌ غيررسمي‌ مشروحه‌ در بند (4) ماده‌ (7) موافقتنامه‌ و بند (3)ماده‌ (7) پروتكل‌ دريافت‌ نشده‌ است‌ دليل‌ موجهي‌ براي‌ عدم‌ رعايت‌ هرگونه‌ مهلت‌ مقرردر ماده‌ (30) اين‌ آئين‌نامه‌ نمي‌باشد. 

 

ماده‌ 30 - جزئيات‌ مربوط‌ به‌ تمديد مدت‌

(1)- هزينه‌ها

الف‌-ثبت‌ بين‌المللي‌ پس‌ از پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ زير همان‌گونه‌ كه‌ در بخش‌ (6)فهرست‌ هزينه‌ها ذكر شده‌ است‌ حداكثر در تاريخي‌ كه‌ موعد تمديد ثبت‌ بين‌المللي‌ فرامي‌رسد، تمديد خواهد شد:

• هزينه‌ اصلي‌،

• درصورت‌ لزوم‌، هزينه‌ اضافه‌، و

• هزينه‌ تكميلي‌ يا هزينه‌ انفرادي‌، بنا بر مورد، براي‌ هر عضو متعاهد تعيين‌شده‌ كه‌ در آنجا هيچ‌گونه‌ رد درخواست‌ يا ابطال‌ در دفاتر ثبتي‌ براي‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌مربوطه‌ ثبت‌ نشده‌ است‌،

با اين‌ حال‌، هزينه‌هاي‌ فوق‌ را مي‌توان‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ موعدتمديد ثبت‌ بين‌المللي‌ نيز پرداخت‌ نمود مشروط‌ بر اين‌ كه‌ هزينه‌ اضافي‌ مشخص‌ شده‌ دربخش‌ (6 - 5) فهرست‌ هزينه‌ها همزمان‌ پرداخت‌ گردد.

ب‌ - درصورتي‌ كه‌ مبالغ‌ پرداخت‌ شده‌ جهت‌ تمديد مدت‌ قبل‌ از سه‌ ماه‌ قبل‌ ازتاريخ‌ موعد تمديد ثبت‌ بين‌المللي‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ شود، چنين‌ تلقي‌خواهد شد كه‌ مبلغ‌ مذكور سه‌ ماه‌ قبل‌ از موعد تمديد دريافت‌ شده‌ است‌. 

(2)- جزئيات‌ بيشتر

الف‌ - هرگاه‌ مالك‌ مايل‌ نباشد ثبت‌ بين‌المللي‌ را در يك‌ كشور عضو متعاهد تعيين‌شده‌اي‌ كه‌ براي‌ آن‌ مراتب‌ رد در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ براي‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ مربوطه‌ثبت‌ نشده‌ است‌ تمديد نمايد، پرداخت‌ هزينه‌ لازم‌ اعلاميه‌اي‌ را به‌ همراه‌ خواهد داشت‌مبني‌ بر اين‌ كه‌ تمديد مدت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ نبايد درخصوص‌ آن‌ كشور عضو در دفاتر ثبتي‌بين‌المللي‌ به‌ ثبت‌ برسد.

ب‌ - هرگاه‌ مالك‌ مايل‌ باشد درخصوص‌ يك‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ بدون‌ درنظرگرفتن‌ اين‌ كه‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ براي‌ آن‌ كشور عضو مراتب‌ رد درخواست‌درخصوص‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ ثبت‌ شده‌ است‌، ثبت‌ بين‌المللي‌ را تمديد نمايد،پرداخت‌ هزينه‌ مربوطه‌، شامل‌  هزينه‌ تكميلي‌ يا هزينه‌ انفرادي‌ براي‌ آن‌ كشور عضو،برحسب‌ مورد، اعلاميه‌اي‌ را به‌ همراه‌ خواهد داشت‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ تمديد آن‌ ثبت‌بين‌المللي‌ بايد در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ درخصوص‌ آن‌ كشور عضو متعاهد به‌ ثبت‌ برسد.

ج‌ - در هر كشور عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ براي‌ آن‌ درخصوص‌ كليه‌ كالاها وخدمات‌ طبق‌ بند (2) ماده‌ (19) اين‌ آئين‌نامه‌ ابطال‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد يا براي‌ آن‌ طبق‌بند (1) (الف‌) ماده‌ (27) اين‌ آيين‌نامه‌ مراتب‌ استرداد به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد، ثبت‌بين‌المللي‌ قابل‌ تمديد نخواهد بود. در هر كشور عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ كه‌ براي‌ كالاها وخدماتي‌ كه‌ براي‌ آنها ابطال‌ اعتبار ثبت‌ بين‌المللي‌ در آن‌ كشور عضو متعاهد طبق‌ بند (2)ماده‌ (19) اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد يا درخصوص‌ آن‌ محدوديتي‌ طبق‌ بند (1)(الف‌) ماده‌ (27) اين‌ آيين‌نامه‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد، ثبت‌ بين‌المللي‌ مذكور قابل‌ تمديدنخواهد بود.

د - اين‌ مطلب‌ كه‌ مدت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درخصوص‌ كليه‌ كشورهاي‌ عضو متعاهدتمديد نشده‌ است‌ هيچ‌ نوع‌ تغييري‌ درخصوص‌ مقاصد مشروح‌ در بند (2) ماده‌ (7)موافقتنامه‌ يا بند (2) ماده‌ (7) پروتكل‌ به‌ وجود نمي‌آورد. 

(3)- هزينه‌هاي‌ ناكافي

الف‌ - چنانچه‌ مبلغ‌ هزينه‌هاي‌ دريافت‌ شده‌ كمتر از مبلغ‌ هزينه‌هاي‌ مقرر شده‌ براي‌تمديد باشد، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را سريعاً و به‌ صورت‌ همزمان‌ به‌ مالك‌ و نماينده‌ اواطلاع‌ خواهد داد. اطلاعيه‌ مذكور مبلغ‌ كسري‌ را مشخص‌ خواهد كرد.

ب‌ - هرگاه‌، در تاريخ‌ انقضاء مدت‌ شش‌ ماه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (1) (الف‌)، مبلغ‌هزينه‌هاي‌ دريافت‌ شده‌ كمتر از مبلغ‌ تعيين‌ شده‌ در بند (1) باشد، دفتر بين‌المللي‌ مشروط‌به‌ رعايت‌ مفاد جزء (ج‌)، مراتب‌ تمديد مدت‌ را ثبت‌ نخواهد كرد و مبلغ‌ دريافت‌ شده‌ رابه‌ پرداخت‌ كننده‌ آن‌ مسترد كرده‌ و مراتب‌ را عيناً به‌ مالك‌ و اگر نماينده‌اي‌ داشته‌ باشد به‌آن‌ نماينده‌ اطلاع‌ خواهد داد.

ج‌ - درصورتي‌ كه‌ ابلاغيه‌ مشروح‌ در جزء (الف‌) فوق‌ طي‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ ازانقضاء مدت‌ شش‌ ماه‌ مشروح‌ در بند (1) (الف‌) ارسال‌ شده‌ باشد و اگر مبلغ‌ هزينه‌ مقرردريافت‌ شده‌، در تاريخ‌ انقضاء مدت‌ مذكور، كمتر از مبلغ‌ مقرر در بند (1) باشد ولي‌حداقل‌ 70 درصد مبلغ‌ مذكور باشد، دفتر بين‌المللي‌ طبق‌ بندهاي‌ (1) و (3) ماده‌ (31) اين‌آئين‌نامه‌ اقدام‌ خواهد كرد. درصورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مقرر ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ ابلاغيه‌فوق‌ به‌ صورت‌ كامل‌ پرداخت‌ نشود، دفتر بين‌المللي‌ تمديد را لغو خواهد كرد و مراتب‌ رابه‌ مالك‌ و اگر نماينده‌اي‌ داشته‌ باشد به‌ نماينده‌ او و اداراتي‌ كه‌ تمديد به‌ آنها ابلاغ‌ شده‌است‌ اطلاع‌ خواهد داد و مبلغ‌ دريافتي‌ را به‌ پرداخت‌ كننده‌ آن‌ مسترد خواهد كرد. 

(4)- مدتي‌ كه‌ هزينه‌ تمديد مدت‌ براي‌ آن‌ پرداخت‌ مي‌شود

•بدون‌ در نظر گرفتن‌ اين‌ كه‌ فهرست‌ كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ در تصديق‌ثبت‌ بين‌المللي‌، تنها حاوي‌ اعضاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌ طبق‌ موافقتنامه‌ باشد، يا تنها حاوي‌اعضاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌ طبق‌ پروتكل‌ باشد يا هر دو آنها باشد يعني‌ هم‌ اعضاي‌ متعاهدتعيين‌ شده‌ طبق‌ موافقتنامه‌ و هم‌ اعضاي‌ متعاهد تعيين‌ شده‌ طبق‌ پروتكل‌ باشد،هزينه‌هاي‌ مقرر براي‌ تمديد براي‌ ده‌ سال‌ پرداخت‌ خواهد شد. آنچه‌ كه‌ به‌ پرداخت‌ طبق‌موافقتنامه‌ مربوط‌ مي‌شود، پرداخت‌ هزينه‌ براي‌ ده‌ سال‌ به‌ عنوان‌ پرداخت‌ قسط‌ ده‌ ساله‌تلقي‌ خواهد شد. 

 

ماده‌ 31 - ثبت‌ تمديد مدت‌؛ ابلاغ‌ آن‌ و گواهينامه‌ آن‌

(1)- ثبت‌ و تاريخ‌ آغاز اعتبار تمديد

• تمديد مدت‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ از تاريخ‌ موعد تمديد به‌ ثبت‌ خواهد رسيد،حتي‌ اگر هزينه‌هاي‌ مقرر براي‌ تمديد ظرف‌ مهلت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (5) ماده‌ (7)موافقتنامه‌ و بند (4) ماده‌ (7) پروتكل‌ پرداخت‌ شده‌ باشد. 

(2)- تاريخ‌ تمديد در «تعيين‌ متعاقب‌»

• تاريخ‌ آغاز اعتبار تمديد براي‌ كليه‌ كشورهاي‌ تعيين‌ شده‌ در تصديق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌بدون‌ در نظر گرفتن‌ تاريخ‌ ثبت‌ تعيين‌ آنها در دفاتر بين‌المللي‌، يكسان‌ خواهد بود. 

(3)- ابلاغ‌ و گواهينامه‌

• دفتر بين‌المللي‌ به‌ ادارات‌ كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ مربوط‌ مراتب‌ تمديدمهلت‌ را ابلاغ‌ خواهد كرد و گواهينامه‌ مربوطه‌ را به‌ مالك‌ ارسال‌ خواهد كرد.

(4)- ابلاغ‌ مراتب‌ عدم‌ تمديد

الف‌ - هرگاه‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ تمديد نشود، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ عدم‌ تمديد راعيناً به‌ ادارات‌ كليه‌ كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ در ثبت‌ بين‌المللي‌ مذكور، ابلاغ‌خواهد كرد.

ب‌ - هرگاه‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درخصوص‌ يك‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ تمديدنشده‌ باشد، دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ عدم‌ تمديد را عيناً به‌ اداره‌ آن‌ عضو متعاهد ابلاغ‌خواهد كرد. 

 

 بازگشت به آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل‌ اول‌ -  مقررات‌ عمومي‌

فصل‌ دوم‌ - اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ سوم‌ - ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ چهارم‌ - شرايط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد كه‌ برثبت‌ بين‌المللي‌ تأثير   مي‌گذارد

فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور، تغييرات‌

فصل‌ هفتم‌ - مجله‌ و بانك‌ اطلاعاتي‌

فصل‌ هشتم‌ - هزينه‌هاي‌ رسمي‌

فصل‌ نهم‌ - موارد متفرقه‌

دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ براي‌ اجراي‌ موافقتنامه‌ مادريد درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ و پروتكل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ 

 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲