موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری مشهور در افغانستان | موسسه پلکان

علامت تجاری
علامت تجاری مشهور در افغانستان

 

علامت تجاری مشهور در افغانستان


علامت مشهور علامتی است که از نگاه مقامات صلاحیتدار کشوری که حمایت از علامت در آن مورد نظر است، مشهور تلقی گردد. علامت تجاری مشهور همواره از حمایت قوی تری نسبت به سایر علائم برخوردار است. به عنوان مثال علامت مشهور ممکن است در کشوری که مورد ثبت یا استفاده قرارر نگرفته است، مورد حمایت قرار گیرد. یا در حالیکه علامت تجاری ثبت شده در مقابل علائم مشابه تنها در فرضی مورد حمایت قرار میگیرد که علامت برای همان کالاها یا کالاهای مشابه مورد استفاده قرار گرفته باشد، علائم تجاری مشهور تحت شرایطی می توانند در مقابل علائم معارض حتی در فرضی که علامت یاد شده برای کالاهای غیر مشابه نیز به کار رود، مورد حمایت قرار گرفته می گیرند.

 

ثبت برند در افغانستان


بر اساس ماده نهم آیین نامه ثبت علامت تجاری در افغانستان :
مالک علامت مشهور می تواند، از حقوق مندرج این قانون مستفید گردد، گرچه علامت مذکور در افغانستان هم ثبت نگردیده باشد . دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علائم تجاری) مکلف است هرگونه درخواست
علامت تجاری که مشابه به علامت مشهور بین المللی بوده، رد نمایید، مگر اینکه درخواست دهنده، مالک یا نماینده مالک علامت مشهور بین المللی باشد. 
بر اساس ماده بیست و چهار
آیین نامه اجرایی علامت تجاری در افغانستان استفاده از نام های مشهور به صورت زیر می‌باشد:  
اشخاص حقیقی یا حکمی می توانند علایم و نام های مشهور جغرافیایی را که در اصطلاح تجارت به منظور نام گذاری جنس، تولید یا خدمت مربوط مورد استفاده قرار می گیرد، استعمال نمایند، مگر اینکه چنین علایم جغرافیایی عام طبق حکم مندرج ماده سی و یکم این قانون، اغفال کننده باشد.
ماده بیست وسوم آیین نامه اجرایی ثبت برند در افغانستان درباره "تولید یا عرضه در ساحه جغرافیایی مشهور" توضیحاتی را ارئه می دهد: 
(1) هرگاه نام یک ساحه مشهور جغرافیایی جزء مشمول علامت تجارتی ثبت شده باشد، مالک آن موظف است ، تولید اجناس یا محصولات یا عرضه خدمات را در همان ساحه جغرافیایی انجام دهد. 
(2) اشخاص حقیقی یا حکمی نمی توانند، بخاطر اغفال مردم با استفاده از وسایل مختلف جنس، محصول یا خدمت را طور معرفی یا قلمداد نماید که برخلاف نشانه واقعی ساحه جغرافیایی مربوط باشد.
(3) اشخاص حقیقی یا حکمی که به تولید جنس یا محصول یا عرضه خدمات در ساحه جغرافیایی می پردازند، که دارای شهرت خاص می باشد نمی توانند نشان جغرافیایی را در مورد اجناس، محصولات یا خدمات مشابهی که در سایر ساحات تولید یا عرضه می گردند، بگونه استعمال نماید تا چنان پنداشته شود که تولید جنس یا محصولات یا عرضه خدمات مذکور در همان ساحه مشهور صورت گرفته است. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴