موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل هشتم - مقررات نهایی | موسسه پلکان

 

فصل هشتم - مقررات نهایی

 

ماده 62 - عضویت در معاهده

1- هر کشور عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از مالکیت صنعتی می‌تواند به راههای زیر به عضویت این معاهده درآید:

(1) امضاء و سپس تودیع سند تصویب‌، یا

(2) تودیع یک سند الحاق‌.

2- اسناد تصویب یا الحاق نزد مدیرکل تودیع خواهد شد.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مفاد ماده (24) متن تجدیدنظر شده در استکهلم معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درمورد این معاهده اجراء خواهد شد.

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بند (3) این ماده نباید به هیچ‌وجه به معنای به رسمیت شناختن و یا قبول ضمنی یک کشور متعاهد نسبت به وضعیت موجود سرزمینی تلقی شود که کشور متعاهد دیگر، آن سرزمین را طبق بند مذکور مشمول این معاهده نموده است‌.

 

ماده 63 - لازم‌الاجراء شدن معاهده

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - این معاهده با رعایت مقررات بند (3) این ماده سه ماه پس از این‌که هشت کشور اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع نمایند مشروط براین‌که حداقل چهار کشور از این هشت کشور هر یک یکی از شرایط زیر را محقق سازند لازم‌الاجراء خواهد شد:

(1) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تعداد اظهارنامه‌های تسلیم شده در کشور مطابق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین‌المللی از 40000 متجاوز باشد.

(2) اتباع یا مقیمین کشور مطابق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین‌المللی حداقل 1000 اظهارنامه را در یک کشور خارجی تسلیم نموده باشند.

(3) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اداره ملی کشور، طبق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین‌المللی حداقل 10000 اظهارنامه را از اتباع یا مقیمین کشورهای خارجی دریافت نموده باشند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - در این بند واژه اظهارنامه‌ها شامل اظهارنامه‌های مربوط به مدل‌های اشیاء مصرفی نمی‌باشد.

2- با رعایت مفاد بند (3) این ماده هر کشور که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این معاهده برابر بند (1) این ماده‌، به‌عضویت این معاهده در نیامده باشد، سه ماه پس از آن که سند الحاق یا تصویب خود را تودیع نماید به این معاهده ملزم خواهد شد.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مع‌ذلک مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن که درآئین‌نامه منضم به این معاهده آمده فقط در تاریخی قابل اجراء خواهد بود که در آن تاریخ سه کشور که هرکدام از آنها حداقل یکی از سه الزامات مذکودر در بند (1) را انجام داده و اعلام ننموده باشند که طبق بند(1) ماده (64) قصد ملزم شدن به مقررات مذکور درفصل دوم را ندارند، به عضویت این معاهده در آمده باشند. به هرحال این تاریخ زودتر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن طبق بند (1) نخواهد بود.

 

ماده 64 - حق شرطها

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - هر کشور می‌تواند اعلام نماید که ملزم به مقررات فصل دوم نخواهد بود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - کشورهایی که اعلامیه موضوع جزء (الف‌)بند (1) را صادر می‌نمایند ملزم به مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن در آئین‌نامه نخواهند بود.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - هر کشوری که طبق جزء (الف‌)بند (1) اعلامیه‌ای را صادر ننموده باشد می‌تواند اعلام نماید که :

(1) نسبت به مقررات بند (1) ماده (39) درخصوص ارائه یک نسخه از اظهارنامه بین‌المللی و ترجمه آن (به نحو مقرر) ملزم نخواهد بود.

(2) تأخیر بررسی ملی به نحو مقرر در ماده (40) مانع از انتشار اظهارنامه بین‌المللی و یا ترجمه آن توسط یا ازطریق اداره ملی نخواهد بود مع‌ذلک این امر بدان معنا نیست که کشور از محدودیت‌های مقرر در مواد (30) و (38) مستثنی باشد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - کشورهایی که چنین اعلامیه‌ای را صادر نمایند ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - هر کشوری می‌تواند اعلام کند، تا آنجا که به آن کشور مربوط می‌شود، انتشار بین‌المللی اظهارنامه‌های بین‌المللی لازم نیست‌. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - هرگاه پس از انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم‌، اظهارنامه بین‌المللی حاوی تعیین فقط کشورهایی باشد که اعلامیه‌ای را طبق جزء (الف‌)این بند صادر نموده باشند در آن صورت انتشار اظهارنامه بین‌المللی طبق بند (2) ماده (21) منتفی است‌.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ج - حتی اگر مقررات جزء (ب‌) )فوق به اجراء در آید مع‌هذا دفتر بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی را در موارد زیر منتشر خواهد نمود:

(1) بنا به تقاضای متقاضی به نحو مقرر در آئین‌نامه‌.

(2) هرگاه اظهارنامه ملی یا ورقه اختراع مبتنی بر اظهارنامه بین‌المللی به وسیله یا ازطرف اداره ملی هر کشور تعیین شده که اعلامیه را طبق جزء (الف‌)فوق صادر کرده منتشر شود، بلافاصله پس از انتشار مذکور به شرط انقضاء مدت هجده ماه از تاریخ حق تقدم‌.

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - هر کشوری که قانون ملی آن اثر سابقه اختراعات ادعایی را از تاریخی قبل از تاریخ انتشار مقرر نماید ولی از لحاظ سابقه اختراع ادعایی تاریخ حق تقدم مورد ادعا طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را همان تاریخ واقعی تسلیم اظهارنامه در آن کشور تلقی ننماید می‌تواند اعلام کند که تاریخ تسلیم یک اظهارنامه بین‌المللی درخارج از آن کشور که در آن اظهارنامه بین‌المللی کشور مزبور تعیین شده است با تاریخ تسلیم واقعی در آن کشور از حیث سابقه اختراع ادعایی یکسان نمی‌باشد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - هر کشوری که اعلامیه‌ای را برابر جزء (الف‌) فوق صادر نموده باشد تا حد مذکور در اعلامیه ملزم به رعایت مفاد بند (3) ماده (11) نخواهد بود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ج - هر کشوری که اعلامیه‌ای را برابر جزء (الف‌) فوق صادر نماید به صورت همزمان و مکتوب تاریخ و شرایط مربوط به تحقق اثر سابقه اختراع ادعایی هر اظهارنامه بین‌المللی که کشور مزبور را تعیین نموده باشد، در آن کشور اعلام خواهد نمود. اعلام مزبور را می‌توان در هر زمان طی اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل تغییر داد.

5- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎هر کشور می‌تواند اعلام نماید که خود را ملزم به رعایت ماده (59) نمی‌داند. مفاد ماده (59) درمورد هرگونه اختلاف بین هر کشور متعاهد صادرکننده این اعلامیه و هر دولت متعاهد دیگر اجراء نخواهد شد.

6- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - هر اعلامیه صادره به موجب این ماده به صورت مکتوب خواهد بود. اعلامیه مذکور می‌تواند هنگام امضاء این معاهده‌، هنگام تودیع سند تصویب یا الحاق‌، یا به‌استثنای مورد مذکور در بند (5) این ماده در هر زمان بعدی به وسیله اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل به وی اعلام گردد. درمورد اطلاعیه مذکور اثر اعلامیه شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط مدیرکل خواهد بود و اظهارنامه‌های بین‌المللی تسلیم شده قبل از انقضاء دوره دوره شش ماهه مذکور را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - هرگونه اعلامیه صادره طبق این ماده را می‌توان در هر زمان به وسیله اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل مسترد نمود. این استرداد سه ماه پس از دریافت اطلاعیه توسط مدیرکل محقق خواهد شد و درمورد استرداد اعلامیه صادره طبق بند (3) این استرداد، اظهارنامه‌های بین‌المللی تسلیمی قبل از انقضاء مدت سه ماه مذکور را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

7- هیچ حق شرط دیگری نسبت به این معاهده به غیر از حق شرطهای درنظر گرفته شده طبق بندهای (1) تا (5) مجاز نیست‌.

 

ماده 65 - اجراء تدریجی

1- درصورتی که موافقتنامه منعقده با هر مرجع جست‌وجوی بین‌المللی یامرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی‌، به صورت موقت‌، محدودیت‌هایی را درخصوص تعداد یا نوع اظهارنامه بین‌المللی که آن مرجع عهده‌دار رسیدگی به آن می‌شود را مقرر نماید، مجمع تدابیر لازم را برای اجراء تدریجی این معاهده و آئین‌نامه درارتباط با انواعاظهارنامه‌های بین‌المللی مشخص شده اتخاذ خواهد نمود. این مقررات همچنین درباره تقاضاهای مربوط به جست‌وجو از نوع جست‌وجوی بین‌المللی موضوع بند (5) ماده (15) اجراء خواهد شد.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مجمع تاریخهایی را که از آن تاریخها، با رعایت بند (1) این ماده‌، می‌توان اظهارنامه‌های بین‌المللی را تسلیم و تقاضاهای بررسی مقدماتی بین‌المللی را ارائه نمود معین خواهد کرد. تاریخهای مذکور به ترتیب دیرتر از شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این معاهده طبق مفاد بند (1) ماده (63) یا پس از قابلیت اجرائی یافتن فصل دوم به موجب بند (3) ماده (63) نخواهد بود.

 

ماده 66 - انصراف از عضویت

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هر کشور متعاهد می‌تواند با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل انصراف خود را از عضویت در این معاهده اعلام دارد.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎انصراف ازعضویت در معاهده شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور به‌وسیله مدیرکل محقق خواهد شد. انصراف مزبور نسبت به آثار اظهارنامه‌های بین‌المللی تسلیمی به کشور انصراف دهنده قبل از انقضاء مدت شش ماه مذکور و همچنین نسبت به انتخاب کشور انصراف دهنده قبل از انقضاء این مدت اثری نخواهد داشت‌.

 

ماده 67 - امضاء و زبانها

1-

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - این معاهده در نسخه‌ای واحد به زبان انگلیسی و فرانسوی امضاء خواهد شد و هر دو متن مزبور از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی‌نفع متون رسمی این معاهده را به زبانهای آلمانی‌، ژاپنی‌، پرتغالی‌، روسی‌، اسپانیولی و زبانهای دیگری که ممکن است مجمع تعیین نماید، تهیه خواهد کرد.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎این معاهده برای امضاء تا تاریخ سی و یکم دسامبر 1970 (برابر 10/10/1349هجری شمسی‌) در واشنگتن مفتوح خواهد بود.

 

ماده 68 - وظایف امین اسناد

1- نسخه اصلی این معاهده پس از انقضاء تاریخ مذکور در بند (2) ماده(67) نزد مدیرکل تودیع خواهد شد.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ مدیرکل دو نسخه از رونوشت مصدق این معاهده و آئین‌نامه منضم به آن را برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سایر کشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مدیرکل این معاهده را در دبیر خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ مدیرکل دو نسخه از رونوشت مصدق هر اصلاحیه این معاهده و آئین‌نامه را برای کلیه کشورهای متعاهد و سایر کشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.

 

ماده 69 - اطلاعیه‌ها

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مدیرکل مراتب زیر را به کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی اطلاع خواهد داد.

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎امضاءها به موجب ماده (62) .

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تودیع اسناد تصویب یا الحاق به موجب ماده (62) .

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تاریخ لازم‌الاجراء شدن این معاهده و تاریخی که در آن به موجب بند (3) ماده (63) فصل دوم لازم‌الاجراء می‌شود.

4- ‎‎‎‎‎‎هر اعلامیه صادره به موجب بند (1) تا (5) ماده (64) .

5- ‎‎‎‎‎‎‎‎استرداد هر اعلامیه صادره به موجب جزء (ب‌) بند (6) ماده (64) .

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎6- مراتب اعلام انصراف از عضویت در معاهده به موجب ماده (66)

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎7- هرگونه ا علامیه صادره به موجب بند (4) ماده (31) . ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و شصت و نه‌ماده و آئین‌نامه پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲