موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انتقال قهری اختراع | موسسه پلکان

مالکیت اختراع

اختراع

انتقال اختراع
قانون ثبت علائم و اختراعات

 

انتقال قهری اختراع

مالکیت اختراع و همچنیین بهره برداری از اختراع ثبت شده بعد از فوت صاحب حق اختراع به طور قهری به وراث منتقل می گردد.
با توجه به بند(2) ماده28 موافقت نامه تریپس، مالکان اختراعات ثبت شده همچنین از حق واگذاری یا
انتقال اختراع ثبت شده از طریق ارث و انعقاد قرار دادهای اعطای پروانه (مجوز) برخوردار خواهند بود.
بر اساس قسمت اخیر ماده 39
قانون ثبت علائم و اختراعات، هرگاه ورقه اختراع ارثا منتقل شده باشد مالک جدید وقتی می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود که این انتقال را به ثبت برساند.
همانطور که در بند (د) ماده 5 قانون جدید التصویب آمده است حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می گردد.
در خاتمه این قسمت از بحث ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسد: 
1-    اختراع برای مدت معینی که معمولا 20 است مورد حمایت قرار میگیرد.  بنابراین با فوت صاحب حق و انتقال ورقه اختراع به وراث از نظر مدت حمایت هیچ تغییری حاصل نمی شود و حقوق وراث نیز از این حیث مقید به زمان خواهد بود. 
2-    سهم وراث از حق اختراع تابع قانون ارث در حقوق معدنی است و از این حیث هیچ فرقی ندارد و اعمال حق توسط هر یک از وراث تابع مقررات عام قانون مدنی است.
3-    انتقال از طریق وصیت انتقال قهری تلقی نمی شود اگرچه شرط انتقال و استمرار ثثبیت حق اختراع در این فرض منوط به فوت مورث است.
4-    با توجه به ماده 39 قانون ثبت علائم و اختراعات، در صورتی که صاحب ورقه اختراع فوت نماید مالک جدید وقتی می تواند از مزایای قانون بهره مند شود که مراتب انتقال به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت وراث نمی توانند از مزایایی که در قانون ثبت علائم و اختراعات برای صاحبان ورقه اختراع پیش بینی شده است بهره مند گردد.
5-    اگرچه در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران در رابطه با انتقال اظهارنامه به وراث مطلبی نیامده است لکن باید گفت که علی رغم سکوت قانون گذار در صورتی که مخترع یا متقاضی پس از تسلیم اظهارنامه و قبل از صدور ورقه اختراع فوت نماید کلیه حق و حقوقی که متوفی نسبت به اظهارنامه داشته است به وراث منتقل می گردد و همانطور که در ثبت املاک نیز مقرر است وراث متقاضی ثبت تحت شرایطی جانشین متوفی از حیث تعقیب و پیگیری اظهارنامه اختراع خواهند بود.
6-    همانطور که در بند(2) فوق توضیح دادیم همه وراث به نسبت سهم الارث در اختراع ثبت شده شریک هستند. در این فرض تعیین ثلث ترکه از اختراع مواجه با اشکال خواهد بود و راه حل قانونی قطعی در این زمینه در نظام حقوق داخلی ایران وجود ندارد. راه حل دیگر در این خصوص این است که دادگاه توسط کارشناس مبلغ تخمینی برای ارث حق اختراع را تعیین نموده و بر مبنای آن تقسیم را بعمل آورد لیکن با آشکار شدن تفاوت ارزش فاحش حق اختراع پس از تقسیم، هریک از وراث اختیار داشته باشد که بطلان تقسیم را تقاضا نماید.
7-    اگر شخصی از تادیه دیون خود ناتوان شود و بدهی های خود را نپردازد ممکن است حسب مورد، در صورت تاجر بودن، ورشکسته والا مفلس اعلام شود و این افراد از  مداخله در اموالی که در موقع حجر داشته است ممنوع می باشد. مضافا اینکه امکان انتقال اجباری مالکیت حق اختراع بر اثر حدوث ورشکستگی یا افلاس دارنده حق اختراع، در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد، حاکم شروع به تقسیم دارایی او بین طلبکاران می نمایدو حق اختراع از آنجا که یک حق مالی است و طبق اصل کلی در مجموعه اموال مفلس یا ورشکسته قرار می گیرد لذا دیان می توانند تقاضای انتقال مالکیت حق اختراع را به خود نمایند. البت در این فرض مشکل تعیین ارزش حق اختراع به منطور تقسیم بین دیان کماکان پابرجاست و باید از ملاک هایی که قبلا در بحث انتقال قهری گفتیم کمک بگیریم

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳