موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل سوم - مقررات عمومی | موسسه پلکان

 

فصل سوم - مقررات عمومی


ماده 43 - درخواست انواع خاص حمایت

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎درمورد هر کشور تعیین شده یا منتخب که قوانین آنها اعطاء گواهینامه‌های مخترعین‌، گواهینامه‌های اختراع اشیاء مصرفی‌، نمونه اشیاء مصرفی‌، ورقه اختراع یا گواهینامه تکمیل اختراع‌، گواهینامه‌های تکمیل ا ختراع مخترعین یا گواهینامه تکمیل اختراع اشیاء مصرفی را مقرر داشته باشد، متقاضی می‌تواند طبق آنچه که در آئین‌نامه آمده اعلام نماید که اظهارنامه بین‌المللی او تا آنجا که به آن کشور ارتباط پیدا می‌کند مربوط به گواهینامه مخترع‌، گواهینامه اشیاء مصرفییا گواهینامه نمونه اشیاء مصرفی است و نه ورقه اختراع یا این‌که اظهارنامه مزبور برای اعطاء ورقه اختراع یا ورقه تکمیل اختراع‌، گواهینامه تکمیل اختراع مخترع‌، یا گواهینامه تکمیل اختراع اشیاء مصرفی است و اثر مترتبه مربوطه برحسب انتخاب متقاضی خواهد بود. درمورد این ماده و ماده مربوط در آئین‌نامه مفاد بند (2) ماده (2) اعمال نخواهد شد.

 

ماده 44 - درخواست دو نوع حمایت

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎درمورد هرکشور تعیین شده یا منتخب که قوانین آنها اجازه بدهد که تسلیم اظهارنامه برای اعطاء ورقه اختراع یا یکی دیگر از انواع حمایت مذکور در ماده (43) بتواند در عین حال برای اعطاء یکی دیگر از همان انواع حمایت مورد استفاده قرار گیرد، متقاضی می‌تواند طبق آنچه که در آئین‌نامه آمده است اعلام نماید که درخواست دو نوع حمایت را دارد اثر مترتب بر این امر تابع مراتب اعلام شده توسط متقاضی خواهد بود. درمورد این ماده مفاد بند (2) ماده (2) اعمال نخواهد شد.

 

ماده 45 - معاهدات اختراع منطقه‌ای

1- هر معاهده‌ای که اعطاء ورقه‌های اختراع منطقه‌ای را مقرر سازد (معاهده اختراع منطقه‌ای‌) و به کلیه اشخاصی که طبق ماده (9) واجد شرایط برای تسلیم اظهارنامه بین‌المللی هستند این حق را بدهد که اظهارنامه‌هایی را برای این نوع اختراعات تسلیم نماید، می‌تواند مقرر نماید که اگر در اظهارنامه‌های بین‌المللی کشوری تعیین و انتخاب شود که هم عضو معاهده اختراع منطقه‌ای و هم این معاهده باشد، اظهارنامه‌های مزبور به‌عنوان اظهارنامه‌های اختراع منطقه‌ای نیز تلقی شود.

2- قانون ملی چنین کشور تعیین شده و یا انتخاب شده‌ای می‌تواند مقرر نماید که هر تعیین یا انتخاب در رابطه با این کشور در اظهارنامه بین‌المللی دارای اثر اظهار تمایل برای تحصیل ورقه اختراع منطقه‌ای طبق معاهده ثبت اختراع منطقه‌ای باشد.

 

ماده 46 - ترجمه نادرست اظهارنامه بین‌المللی

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اگر به علت ترجمه ناصحیح اظهارنامه بین‌المللی‌، حدود شمول هر ورقه اختراع اعطائی براساس آن ترجمه بیش از محدوده ذکر شده در اظهارنامه بین‌المللی به زبان اصلی باشد، مراجع کشور متعاهد مربوطه می‌توانند بر همین اساس و به صورت عطف به ماسبق دامنه اختراع را محدود سازند و اختراع را تا آنجا که محدوده آن بیش از حدود مذکور در اظهارنامه بین‌المللی به زبان اصلی است کان لم یکن نمایند.

 

ماده 47 - مهلت‌ها

1- جزئیات مربوط به مهلت‌های مذکور در این معاهده تابع آئین‌نامه خواهد‌بود.
2-    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
الف - کلیه مهلت‌های تعیین شده در فصول اول و دوم این معاهده‌، غیر از تجدیدنظر طبق ماده (60)، می‌تواند با تصمیم کشورهای  متعاهد تغییر نماید.

ب - این تصمیمات باید در مجمع یا ازطریق رأی‌گیری مکاتبه‌ای به صورت اتفاق آراء اتخاذ شود.

ج - جزئیات آئین کار تابع آئین‌نامه خواهد بود.

 

ماده 48 - تأخیر در رعایت برخی مهلت‌ها

1-هرگاه هر مهلت تعیین شده در این معاهده یا آئین‌نامه به علت وقفه در خدمات پستی یا مفقود شدن یا تأخیر غیرقابل اجتناب در پست رعایت نشود عدم رعایت مهلت مزبور در این موارد طبق دلایل و سایر شرایط مقرر در آئین‌نامه موجه تلقی خواهد شد.
2-    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
الف - هر کشور متعاهد تا آنجا که به آن کشور مربوط می‌شود طبق دلایل مورد قبول در قانون ملی خود هرگونه تأخیر در رعایت هر مهلت را موجه خواهد نمود.

ب - هر کشور متعاهد می‌تواند تا آنجا که به آن کشور مربوط می‌شود تأخیر در رعایت هر مهلت را طبق دلایلی به غیر از آنچه که در جزء (الف‌) فوق آمده موجه تلقی نماید.

 

ماده 49 - حق اقدام در مراجع بین‌المللی

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هر وکیل دعاوی‌، کارگزار ثبت اختراع یا شخص دیگری که نزد اداره ملی که به آن اداره اظهارنامه بین‌المللی تسلیم شده است و دارای حق اقدام قانونی باشد واجد شرایط برای اقدام قانونی نزد دفتر بین‌المللی و مرجع جست‌وجوی بین‌المللی و مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی درارتباط با آن اظهارنامه خواهند بود.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲