موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تعاریف عمومی ثبت اختراع ، طرح صنعتی و علامت تجاری | موسسه پلکان

 

فرهنگ حقوق مالکیت فکری - عمومی

 

خلاصه                                                                                                                                                          Abstract  

این لغت در بند(2) ماده 3 معاهده همکاری ثبت اختراع (pct) به معنای خلاصه به کار رفته است .به موجب این ماده که در رابطه با اظهار نامه بین المللی باید شامل درخواست ،توصیف،یک یا چند ادعا ،یک یا چند طراحی در موارد لزوم و یک خلاصه باشد.

ماده 8 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع نیز در رابطه با «خلاصه» است.
بر اساس بند های این ماده،خلاصه مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
1-خلاصه ای از
افشاء مندرج در توصیف،ادعاها و هر یک از نقشه ها ،خلاصه نشان دهنده رشته فنی که اختراع به ان مربوط می شود خواهد بود و به نحوی تدوین خواهد شد که درک روشن مشکل فنی و عصاره راه حل مشکل از طریق   اختراع و استفاده با استفاده  های اصلی از اختراع را میسر می سازد.
2-عندالاقتضاء ارائه آن فرمول شیمیایی که در مقایسه با کلیه فرمول های مندرج در 
اظهار نامه بین المللی به بهترین نحو اختراع را مشخص نماید.
همچنین خلاصه تا حدی که حدود افشاء اجازه می دهد باید مختصر باشد (50تا 150 کلمه اگر به زبان انگلیسی باشد یا اگر به زبان  انگلیسی ترجمه شده باشد).
خلاصه ،حاوی اظهاریه هایی در مورد مزیت ها یا ارزش اختراع ادعایی یا کاربرد مورد پیش بینی آن نخواهد بود.

هر نوع خصوصیت فنی عمده که در خلاصه ذکر شده و در اظهار نامه بین المللی با نقشه نشان داده شده است با یک علامت در  داخل پرانتز همراه خواهد بود.

در حقوق داخلی ایران ، بر اساس بند(3)ماده22 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ،اظهار نامه ای که برای ثبت اختراع به اداره مالکیت صنعتی داده می شود،باید حاوی موضوع اختراع به طور خلاصه و روشن باشد.

 

اکتساب حق، تحصیل حق                                                                                                        Acquisition of the right

شخصی که اظهارنامه حمایت از اختراع را به یکی از ادارات کشورهای عضو کنوانسیون پاریس تسلیم کرده است ، خود یا جانشین قانونی وی  می تواند در مدت زمان مقرر شده در کنوانسیون پاریس(12ماه)حقوق خاصی در موقع تقاضای حمایت در تمامی کشورهای عضو کنوانسیونپاریس کسب نماید که این حق ،«حق  تقدم» نامیده میشود .


اکتساب حق نسبت به یک علامت یا اختراع                                            acquisition of the right to a mark or a patent   

با توجه به قوانین و مقررات مربوط به اختراع ، در صورتی که اظهار نامه اختراع ، در صورتی که اظهار نامه اختراع صحیح و قانونی تشخیص داده شود ، اداره مالکیت صنعتی اختراع را در دفتر مخصوص  به ثبت خواهد رساند. پس از ثبت اختراع ، ورقه یا گواهی نامه اختراع به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود .

 به عبارت دیگر پس از طی مراحل قانونی که در قوانین ملی کشورها در رابطه با ثبت اختراع ایا علامت تجاری پیش بینی شده است ،مخترع یا صاحب علامت موفق به کسب گواهینامه مربوطه خواهد شد که این گواهینامه ، دارای آثار حقوقی فراوانی است.

انتخاب  اقامتگاه                                                                                                                             Address for service 

این عبارت در بند (3)ماده2 کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی،به معنای انتخاب اقامتگاه آمده است .به موجب این بند از ماده مذکور،مقررات قانونی هریک از کشورهای عضو اتحادیه در امور صلاحیت ،رسیدگی قضایی و اداری ، انتخاب اقامتگاه ، و مقررات تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش بینی شده است لازم الرعایه می باشد.

با توجه به ماده 22 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ، در اظهار نامه اختراع باید اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست کننده ذکر شودو در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد ، اسم و اقامتگاه وکیل در تهران باید مشخص و در اظهارنامه امده باشد.

به موجب ماده 1 آیین نامه فوق الشعار ، اظهارنامه ثبت علامت تجاری نیز باید حاوی اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی  موسسه او و در صورتی که اظهار نامه توسط وکیل داده شده باشد ، اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران مشخص ودر اظهارنامه تسلیمی به اداره مالکیت صنعتی ذکر شده باشد.

 

کارگزار،عامل ،نماینده ، وکیل                                                                                                                                Agent  

در بند (7)ماده 4 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)، لغت فوق به معنای نماینده مورد استعمال قرارگرفته است.براساس این بند ، اگر نماینده برای ثبت اختراع تعیین شده باشد، این موضوع باید به همراه ذکر نام و آدرس در اظهارنامه آمده باشد.
با توجه به قوانین و مقررات داخلی ، اظهار نامه اختراع و همچنین اظهار نامه علائم تجارتی می تواند توسط وکیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود.همانطور که در موارد (1)و(3)آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات آمده است ، در صورتی که اظهار نامه اختراع یا علامت تجاری توسط وکیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود ، در این صورت اسم و اقامتگاه وکیل باید در اظهار نامه ذکر شود.

همچنین در صورتی  که اظهار نامه توسط وکیل به اداره مالکیت صنعتی  تسلیم شود، همانطور که در ماده 23 آیین نامه اصلاحی امده است ، وکالتنامه وکیل باید همراه با اظهار نامه به اداره مالکیت صنعتی داده شود.

بر اساس ماده 30 آیین نامه اصلاحی،در صورتی که اظهار نامه اختراع صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی به ثبت خواهد رسید . در این دفتر در صورتی که اظهار نامه اختراع توسط وکیل تسلیم شده باشد ،نام ونشانی وکیل درخواست کننده ورقه اختراع نیز در دفتر مخصوصی ثبت می شود.

با توجه به ماده31 آیین نامه اصلاحی ،در ورقه اختراع نیز باید نام و نشانی کامل صاحب اختراع و وکیل او ذکر شود .

 در رابطه با علامت  تجاری نیز همانطور که در موارد 1 و2 آیین نامه اصلاحی آمده است ، در صورتی که اظهارنامه توسط وکیلی به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شده باشد،رعایت مراتبی که در بحث اختراع امده است،الزامی است.

 

متقاضی درخواست کننده                                                                                                                               Applicant    

این لغت در اسناد بین المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی به معنای متقاضی یا درخواست کننده آمده است .

به موجب بند (3) ماده 4 معاهده همکاری ثبت اختراع ، تقاضا باید حاوی نام و سایر اطلاعات و مشخصات مقرره درباره متقاضی و نماینده او در صورت وجود نماینده باشد
در حوق داخلی همانطور که در ماده 22 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت  علائم و اختراعات آمده است ، اظهار نامه که برای ثبت اختراع داده می شد، باید به فارسی تنظیم شده ،درای تاریخ و امضاء بوده و حاوی اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست کننده باشد.

در سایر اسناد بین المللی به علائم تجاری و طرح صنعتی و همین طور در قوانین داخلی مربوطه ، به هنگام بحث اظهارنامه ، به متقاضی یا درخواست کننده اشاره شده است.

 

جانشین ،وکیل دعاوی ،مشاور حقوقی                                                                                                              Attorney

در اصطلاح به معنای کسی است که برای اقدام کردن به جای شخص دیگری انتخاب یا مجوز گرفته  باشد . این لغت در ماده 49 معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استعمال قرار گرفته است .

به موجب این ماده ،هروکیل دعاوی ، کارگزار ثبت اختراع یا شخص دیگری که نزد اداره ملی که به آن اداره اظهار نامه بین المللی تسلیم شده است دارای حق اقدام قانونی باشد، واجد شرایط برای اقدام قانونی نزد دفتر بین المللی و مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی در ارتباط با آن اظهار نامه خواهد بود .

با توجه به حقوق داخلی و به استناد مواد (1) و (22) آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم اختراعات ،اظهار نامه برای ثبت علامت تجاری یا اختراع می تواند توسط وکیل صاحب حق به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود .در چنین فرضی ،اسم و اقامتگاه وکیل در تهران باید در اظهار نامه تقدیمی مشخص شود .

همچنین با توجه به ماده 23 آیین نامه فوق الذکر ، اگر اظهار نامه توسط وکیل صاحب حق تقدیم شده باشد ،وکالتنامه باید به ضمیمه اظهار نامه به اداره مالکیت صنعتی تسلیم گردد .

 

قلمرو انحصاری                                                                                                                               Exclusive territory

معمولا طرفین در قرار داد بهره برداری از اختراع یا طرح صنعتی قلمرو و محدوده ای را ک در آن ساخت یا فروش یا هر دو یا استفاده فقط در محدوده قلمرو مخصوص و معین صورت گیرد و همچنین ممکن است تنظیم قرار داد بهره برداری به نحوی باشد که ساخت یا فروش یا هر دو یا استفاده از اختراع محدود به قلمرو معین و انحصاریباشد .

 

روزنامه،مجله،روزنامه رسمی                                                                                                                          Gazette 

این کلمه در بند (4) ماده 55 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است .
به موجب این بند، دفتر بین المللی یک روزنامه رسمی یا سایر انتشارات مقرر در آیین نامه یا مورد نیاز مجمع را انتشار خواهد داد.
این واژه در سایر معاهدات بین المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی نیز به همین معنا به کار رفته است.

 

اعطاء کردن،موافقت کردن،پذیرفتن                                                                                                                  to)Grant)

این اصطلاح در ماده(4) کنوانسیون پاریس به کار رفته است . به موجب این ماده ، صدور ورقه اختراع در زمینه معاملات محصولات اختراعی یا محصولاتی که با این روش اختراعی به دست آمده اند به دلیل محدودیت یا تضییقات ناشی از قوانین ملی یا بی اعتبار نخواهند شد.

 

 نوآوری ، ابتکار                                                                                                                                             Innovation 

نوآوری تبدیل یک اختراع به یک محصول یا فرآیند جاری و قابل فروش است . به عبارت دیگر در واقع تجاری کردن موفقیت آمیز یک اختراع را نوآوری گویند.عمده دلایلی که یک شرکت مبادرت به نوآوری می نماید عبارتند از :
1- بهبود ساخت فرآیندها به منظور صرفه جویی هزینه ها و ارتقاء کیفیت تولیدات.
2- عرضه محصولات جدید به منظور تامین نیاز های مصرف کننده.
3- ماندن در بازار رقابت و توسعه سهم بازرا در رابطه با محصولات تولیدی.
4-تضمین این امر در که تکنولوژِ توسعه یافته و از این حیث می تواند پاسخگئی نیاز های عملی افراد جامعه باشد.
5-رهایی از وابستگی به تکنولوژی شرکت های دیگر.
با توجه به مراتب فوق الاشاره تفاوت بین innovation و invention مشخص می گردد زیرا اختراع در یک معنای کلی عبارت است یک راه حل جدید و ابتکاری برای حل یک مسئله تکنیکی و نوآوری تجاری کردن اختراع است.
در خاتمه لازم به ذکر استکه اکثر اوقات این دو اصطلاح به صورت مترادف به کار برده می شوند.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲