موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

عام شدن علامت یا ژنریک | موسسه پلکان

علامت تجاری
عام شدن علامت یا ژنریک

 

عام شدن علامت تجاری یا ژنریک

 

یکی دیگر از مواردی که موجب حذف علامت از دفتر ثبث آن میگردد فرضی است که علامت ثبت شده در رابطه با یک یا چند کالایی که برای آنها به ثبت رسیده است ژنریک شود و در جریان تجارت و در نظر عموم، اهمیت خود را به عنوان یک علامت تجاری از دست بدهد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر رفتار صاحب علامت یا شخص ماذون از سوی وی علامت تجاری ثبت شده قدرت تمیز دهندگی خود را از دست بدهد و علامت به تنهایی تمام کالاها یا خدمات مربوط به یک طبقه را مطرح و در واقع از نظرو گویش مردم با کالا یا خدمات یکی تصور شود در این صورت علامت ژنریک تلقی و نمیتواند به عنوان یک علامت تجاری که هدف از آن باید تمیزدهندگی کالاها یا خدمات باشد ادامه حیات دهد.

با توجه به مراتب فوق برای ژنریک شدن یک علامت، شرایطی لازم است که از جمله مهمترین آنها به شرح زیر است:

1-      مالک علامت تجاری ثبت شده در ژنریک شدن علامت مسئول باشد و با اعمال مثبت یا منفی خود موجبات ژنریک شدن علامت را فراهم کرده باشد. مانند اینکه مالک عملیاتی را در رابطه با علامت انجام داده که این عملیات موجب ژنریک شدن علامت از منظر عموم و آحاد مردم شده است یا اینکه مالک علامت به لحاظ قصور در جلوگیری از نقص حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت، موجب شده است که علامت تبدیل به یک علامت عان و ژنریک شود.

2-      علامت تجاری ثبت شده اهمیت خود را در تمیز دهندگی کالاها یا خدماتی که برای آنها به ثبت رسیده است، هم در چرخه تجارت و هم در دید عموماز دست داده باشد و از دست دادن قدرت تمیزدهندگی،در جریان تجارت و از منظر عموم، هر دو شرط است تا علامتی ژنریک شود. بنابراین چنانچه علامت قدرت تمیزدهندگی خود را از منظرعموم از دست داده باشندلیکن در چرخه تجارت کماکان دارای قدرت تمیزدهندگی باشد یا بالعکس نمیشود گفت چنین علامتی ژنریک شده است.

3-      علامت تجاری ثبت شده در جریان تجارت و از منظر عموم در رابطه با یک یا چند کالا و خدمات، که برای آنها به ثبت رسیده است، قدرت تمیزدهندگی خود را از دست داده و تبدیل به نام ژنریک شده باشد.

4-      چنانچه علامت ثبت شده برای یک یا چند کالا یا خدمات ژنریک شود در این صورت از دفتر ثبت حذف می شود و باید وضعیت علامت تجاری مجددا مورد بررسی قرار گیرد یعنی باید اظهارنامه و تقاظای جدیدی برای ثبت علامت نسبت به کالاها یا خدماتی که ژنریک نشده و کمافی السابق قدرت تمیزدهندگی خود را حفظ کرده است به ثبت برسد.

با توجه موارد ذکر شده ذکر نکات زیر ضروری است :

1.      ژنریک شدن به این معناست که علامت از منظر و نگاه مردم، با کالا یکی تصور شود.

2.      ژنریک شدن علامت ناشی از عمل صاحب علامت باشد، زیرا او باید مراقبت ویژه را در رابطه با علامت تجاری ثبت شده خود معمول دارد تا تبدیل به ژنریک نشود.

3.      همانطور که قبلا نیز گفتیم فعل یا ترک فعل صاحب علامت میتواند در ژنریک شدن علامت وی تاثیربه سزایی داشته باشد.

 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر میرحسینی

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳