موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

پیشینه حمایت از حق اختراع | موسسه پلکان

حمایت از اختراع

قانون ثبت علائم اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

علائم تجاری
حق اختراع

 

پیشینه حمایت از حق اختراع 


در حقوق ایران قوانین و مقررات متعددی در ادوار مختلف برای حمایت از اختراع به تصویب رسیده است که به دلیل قرابت و همنشینی ویژه این حق با حق دارندگان علائم تجاری در اغلب موارد در نصوص قانونی واحد به این دو پرداخته شده است.

اولین این مقررات، قانون ثبت علائم اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری " مصوب 1/11/1387 رئیس قوه قضائیه می باشد که ناظر بر قانونی اخیر التصویب با عنوان " قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386)" می باشد.

همچنین در این میان نباید " قانون تجارت الکترونیکی" (مصوب 1382) را از خاطر برد که در برخی مواد آن به موضوع حق اختراع در فضای تبادل اطلاعات اشاراتی شده است. این قانون که اگر خواسته باشیم عنوانی منطبق بر محتوا، برای آن برگزینیم باید آن را " قانون مبادلات الکترونیکی" بنامیم به مطلق حقوق مالکیت فکری و حق اختراع نمی پردازد؛ بلکه سعی دارد تا در برخی مواد خود، این حقوق را در " بستر مبادلات الکترونیکی" و به صورت داده پیام" مورد حمایت قرار دهد و از این جهت در بحث حاضر اهمیت دارد. چنانکه خواهیم دید مواد 62 تا 66 این قانون با متنی مشحون از ایراد سعی دارد تا بدین هدف نائل آید. از سوی دیگر مواد 74 تا 76 این قانون نیز با متونی مشابه سعی در جرم انگاری تجاوز به این حقوق دارد که بزودی نگاه تفصیلی و دقیق تری نسبت به بدانها خواهیم داشت. در نهایت نیز باید به "قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای"  اشاره کنیم.
به دلیل اصل اولیه " سرزمینی بودن حمایت زا حق اختراع" حمایت از حق اختراع نیازمند همگونی مقررات کشور ها در حمایت از این حق است. به همین دلیل نیز از اواخر قرن نوزدهم معاهدات و اسناد مختلفی در عرصه بین المللی برای نیل به این مقصود شکل گرفت.

برخی از این مهمترین اسناد عبارتند از:

1-    موافقت نامه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی (1883) با اصلاحات بعدی. 
2-    معاهده همکاری در حمایت بین المللی از حق اختراع با اصلاحات بعدی. 
3-    تاسیس "سازمانی جهانی مالکیت فکری" بعنوان پانزدهمین سازمان تخصصی وابسته به سازمان تخصی وابسته به سازمان ملل متحد. 
4-    موافقت نامه " جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری"

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳