موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طرح صنعتی و مدت حمایت از آن | موسسه پلکان

طرح صنعتی
طرح صنعتی و مدت حمایت از آن

 

طرح صنعتی و مدت حمایت از آن

 

مدت حمایت از طرح صنعتی ثبت شده در کشورها متفاوت است ولی این مدت معمولا حداقل 10 سال است. در بسیاری از کشورها مالکین حق باید مدت حمایت از طرح خود را پس از 5 سال تمدید کنند.

بطور کلی شخصی که طرح را بوجود آورده است یا اگر وی بموجب یک قرارداد کار می­کند کارفرمای او می­تواند ثبت طرح را تقاضا کند. متقاضی می­تواند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی باشد. در هر دو صورت تقاضانامه ثبت را می­توان بطور مستقیم یا از طریق وکیل تسلیم نمود. اگر شما متقاضی خارجی هستید ممکن است مجبور شوید تقاضانامه خود را توسط وکیلی تسلیم کنید که اداره مالکیت معنوی کشور مورد نظر وی را تایید کرده است.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲