موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طرح صنعتی و قانون حمایت از آن در ایران | موسسه پلکان

طرح صنعتی
طرح صنعتی و قانون حمایت از آن در ایران

 

 

طرح صنعتی و قانون حمایت از آن در ایران

 

علیرغم الزام ایران به حمایت از طرح صنعتی به موجب کنوانسیون پاریس ، تا کنون هیچ مقرره ای برای حمایت از طرح صنعتی در قوانین ملی پیشبینی نشده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اولین بار در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی حمایت از طرح صنعتی را مورد توجه جدی قرار داده است.

به موجب بند (الف) ماده 14 این طرح ،هرگونه ترکیبی از خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن یک طرح صنعتی یا صنایع دستی شکل ظاهری خاصی بدهد و بتواند به عنوان طرحی برای یک فرآورده صنعتی یا صنایع دستی بکار رود.

براساس بند (ب) این ماده ، هر چیزی در یک طرح صنعتی که فقط جهت دستیابی به یک نتیجه فنی باشد و طراح آن در رابطه با شکل ظاهری محصول آن آزادی انتخاب نداشته باشد مشمول حمایت این قانون نمیباشد.

ماده 15 این طرح پیشنهادی به ویژگی ها و شرایط یک طرح صنعتی پرداخته است. به موجب بند(الف) این ماده، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید باشد.

طرح صنعتی براساس بند(ب) این ماده، زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

براساس قسمت آخر بند (ب) ماده مرقوم ،هرگاه افشاءطرح ظرف مدت دوازده ماه قبل از طرح تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی صورت گرفته باشد و اینکار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او یا در نتیجه سوء استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد افشاء اختراع برای عموم به مفهوم بند فوق محسوب نمیشود.

همچنین با توجه به بند (ج) ماده 15 طرح پیشنهادی ،طرحهای صنعتی که برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه ،باشند قابل ثبت نخواهند بود.

با توجه به ماده 19 طرح پیشنهادی ،بهره برداری از یک طرح صنعتی در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک طرح صنعتی ثبت شده ،مشروط به موافقت مالک است( بند الف )

بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده به معنی ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی است(بند ب)

مالک یک طرح صنعتی ثبت شده ،علاوه بر سایر حقوق و راهکارهای قانونی حق دارد علیه هر شخصی که به طرح صنعتی بدون موافقت او از طریق انجام افعال مذکور بند (2) تجاوز کند یا مرتکب عملی شود که موجبات تجاوز احتمالی آینده را فراهم آورد در دادگاه اقامه دعوی کند(بند د)

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳