موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

هزینه ثبت طرح صنعتی | موسسه پلکان

طرح صنعتی
هزینه ثبت طرح صنعتی

 

هزینه ثبت طرح صنعتی 

 

در قانون ثبت طرح صنعتی درباره طرح صنعتی اینگونه آمده است:

هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.

شخص حقیقی یا شرکت حقوقی با ثبت طرح صنعتی خود می تواند از طرح صنعتی خود حمایت کند طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.ثبت طرح صنعتی تنها در اداره مالکیت صنعتی واقع در تهران امکان پذیر است.

هزینه ثبت طرح صنعتی در قانون ثبت طرح صنعتی به صورت زیر ذکر شده است:

نکته: هزینه های ثبت طرح صنعتی (هزینه ها به ریال می باشد) 

 

اقلام هزینه  شخص حقیقی  شخص حقوقی

1- حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه        

 هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه    

50.000  

20.000         

150.000

60.000

2-حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول  

حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول   

450.000

100.000

1.350.000

300.000

3-حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم

حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم  

900.000

200.000

2.700.000

600.000

4- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم  

 حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم       

450.000

100.000

1.350.000

300.000

5-جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله ی دوم           200.000 600.000
6-جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله ی سوم         100.000   300.000

7-هزینه استعلام برای انتقال،اجازه بهره برداری یا اعراض

50.000  150.000
8-حق ثبت انتقال قراردادی و قهری  300.000 900.000
9-حق فسخ مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن(نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری)  نصف هزینه انتقال قراردای و قهری    
10-هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن     25.000  75.000
11-حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن 50.000 150.000
12-حق ثبت تغییرات( غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری) 50.000  150.000
13-هزینه صدور گواهی المثنی      100.000 300.000
14-هزینه رونوشت مصدق    5.000  15.000
15-هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه طرح  صنعتی 15.000 45.000
16-هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت          0500.00 75.000
17-هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت             1.500.000 3.000.000
18-ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه         3.000.000     4.500.000
19-هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا  50.000 150.000

                                                      

اقلام هزینه  شخص حقیقی  شخص حقوقی

1- حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه        

 هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه    

50.000  

20.000         

150.000

60.000

2-حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول  

حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول   

450.000

100.000

1.350.000

300.000

3-حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم

حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم  

900.000

200.000

2.700.000

600.000

4- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم  

 حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم       

450.000

100.000

1.350.000

300.000

5-جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله ی دوم           200.000 600.000
6-جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله ی سوم         100.000   300.000

7-هزینه استعلام برای انتقال،اجازه بهره برداری یا اعراض

50.000  150.000
8-حق ثبت انتقال قراردادی و قهری  300.000 900.000
9-حق فسخ مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن(نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری)  نصف هزینه انتقال قراردای و قهری    
10-هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن     25.000  75.000
11-حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن 50.000 150.000
12-حق ثبت تغییرات( غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری) 50.000  150.000
13-هزینه صدور گواهی المثنی      100.000 300.000
14-هزینه رونوشت مصدق    5.000  15.000
15-هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه طرح  صنعتی 15.000 45.000
16-هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت          0500.00 75.000
17-هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت             1.500.000 3.000.000
18-ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه         3.000.000     4.500.000
19-هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا  50.000 150.000

                                                      

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵