موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

توسعه و نوآوری در توسعه و تجاری سازی فناوری | موسسه پلکان

 

توسعه و نوآوری در توسعه و تجاری سازی فناوری


تحقیق به تنهایی سبب توسعه نمی شود ، بلکه از طریق تولید محصولات صنعتی ، بهبود روش ها و ارائه خدمات به واحد ها و بخش های مختلف جامعه و صنعت اسباب توسعه فراهم می آید . امروزه تفاوت بین کشور های توسعه یافته و در حال توسعه ، ناشی از تفکر فناورانه و تاثیر آن در توسعه و رشد اقتصادی می باشد.

اختراع-ثبتاختراع-ثبت برند-ثبت علامت تجاری-ثبت طرح صنعتی


توسعه فناوری های جدید ، نیازمد مغز افزار ها ، نرم افزار ها و سخت افزار های متناسب است که بدون آنها تولید ثروت امکان پذیر نخواهد بود .برای ایجاد تحول در فناوری های جدید ، دیگر تمرکز بر علوم پایه ضرورتی ندارد ، زیرا با به رسمیت شناختن اصول اولیه گفتگو و تبادل اطلاعات دانشگاهی ، دستاورد های علمی بدون هیچگونه محدودیتی در دسترس هستند . همچنین دیگر ضرورت ندارد تا بنگاه ها تمامی تلاش خود را برای ایجاد نوآوری معطوف به واحد های تحقیق و توسعه نمایند . کافی است سازوکار های رصد و شکار فرصت های خود را در پهنه بین المللی فعال نمایند و از سبد متنوع نوآوری ها و ابتکارات استفاده نمایند.
پیوستگی چرخه تبدیل ایده به ثروت شامل مراحل مختلفی شامل نظیر کشف قانون بندی های طبیعی ، شکل گیری ایده های کاربردی بر مبنای مشاهدات علمی یا نیاز های طبیعی ، ارتقای سطح ایده به مرحله فناوری ، توسعه ایده ها و تبدیل آنها به فرآیند یا محصول ، تولید رقابت پذیر و اقتصادی و سرانجام ورود به چرخه مالی و تجاری است . چرخه ای که تمامی مراحل آن با تولید اطلاعات و دانش همراه است و دیگر کمتر کسی در عرصه بین المللی بر شروع و تکمیل این چرخه به وسیله یک فرد یا یک بنگاه و یا حتی یک کشور معتقد است .
برای توسعه فناوری های جدید ، دیده بانی از روند فناوری خود و جهان ، و ویژگی های موفق ها و ناموفق ها مهم و اساسی است و کشور ها به شدت محتاج شناخت میق و صحیح جغرافیای لحظه ای فناوری هستند . کشور های موفق جهان ، افراد متعددی را به کار گرفته اند تا بتوانند دائما شکاف فناوری خود با دیگر کشور ها را تشخیص دهند و مبتنی بر آن اولویت های خویش را بروز دهند و مبتنی بر آن اولویت های خویش را بروز کنند و سیاست ها و برنامه های خود را جهت دهی نمایند . لازمه ناوبری صحیح فناوری ، شناخت صحیح جغرافیای لحظه ای فناوری ، شناخت و تحلیل به روز از همه عوامل موثر در توسعه و به کار بستن آن در عرصه جهانی است . جغرافیای لحظه ای فناوری نشان دهنده مختصات دیگران و در نتیجه کمک کننده به تعیین جایگاه کشور ها از نظر مزیت ها ، فرصت ها و تهدید های پیش روست . مشابه همین روند در مورد بنگاه ها هم صادق است . فرآیند الگو برداری در تصمیمات و روند حرکتی بنگاه ها بسیار مهم است .

پارک های فناوری در فرآیند ایجاد ، توسعه و تجاری سازی فناوری نقش مهمی دارند . این پارک ها پلی میان دانشگاه و صنعت هستند . این پارک ها بهترین مکان برای رشد و توسعه فناوری می باشند . نمونه ای بسیار موفق از آنها دره سیلیکون در آمریکا است که با حمایت های دولتی آغاز به کار نمود و در نهایت تبدیل به مرکز فناوری های پیشرفته دنیا شد. همچنین واحد های تحقیقات بازار با هدف توسعه فرآیند تجاریسازی ، می توانند نقش شایانی در تسریع و بستر سازی تجاری سازی فناوری داشته باشد .
نکته قابل توجه تمایز بین تحقیقاتی کاربردی و تحقیقات پایه می باشد . لزوما تمامی تحقیقات پایه به یک محصول تجاری منجر نمی شود. از سوی دیگر تولید ثروت با استفاده از فنوری ، دیگر نه یک انتخاب ، بلکه شرایط بقاء و ماندگاری در بازار جهانی است . در مقابل تحقیق ، مفهوم توسعه و نوآوری مطرح است . در توسعه و نوآوری مطرح است . در توسعه و نوآوری حرف اساسی را تولید ثروت می زند . هدف توسعه و نوآوری ، استفاده بهینه از دانش و فناوری ، به منظور تولید مواد ،وسایل ، محصولات و خدمات جدید است که منجر به تولید یک فعالیت جدید اقتصادی و یا بهبود و بقای وضعیت فعلی می شود. پس جهت توسعه و نوآوری تولید ثروت است ، بنابراین متخصصی که به توسعه و نوآوری می پردازد ، نه تنها از جامعه جدانیست ، بلکه در قلب جامعه ، با جامعه و برای جامعه است  و حسگر های او بیش از هر کس دیگر هر حرکت حتی کوچکی را در جامعه ( هم در بعد داخلی و هم بین المللی ) تشخیص می دهد و آن را به درستی تحلیل  می کند و خود را برای بهره برداری بهینه آماده می سازد تحقیق ، توسعه و نوآوری با ایجاد فرصت های سرمایه گذاری ، محص.لات و خدماتی را ایجاد می کند که قابلیت ارزش افزوده و تولید ثروت را داشته باشد.                                

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳