موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حقوق مالكيت فكري | موسسه پلکان

علامت تجاری
حقوق مالكيت فكري

 

حقوق مالكيت فكري


مالکيت فكري به معناي تسلط و حق برخورداراز آثار ناشي از فعاليتهاي وتراوشات فكري انسان در زمينه هاي ادبي،هنري،علمي،تجاري وصنعتي است وحقوق مالكيت فكري مانند تمامي حقوق مالكانه ديگر به معني شناسايي تسلط و مالكيت قانوني صاحب اثر نسبت به اثر خلالاقانه وي است که تمامي امتيازات ومنافع و تكاليف قانوني موجود نيز بنا به تناسب به آن اضافه مي شود.

 

ثبت اختراع، ثبت برند

 


حقوق مالكيت معنوي به دو شاخه تقسيم مي شود :

1-    حقوق مالكيت صنعتي وتجاري (Industrial property)
2-    حقوق آفرينشهاي ادبي ،هنري يا حقوق انحصاري اثر (Copyright)

مصاديق حقوق مالكيت صنعتي وتجاري
•    حقوق اختراعات  (Law of patents)
•    حقوق علامتها و اسامي تجاري
•    حقوق ناظر بر حمايت از شهرت تجارتي
•    حقوق طرحهاي صنعتي
•    حقوق مربوط به علامت مبداء جغرافيايي
•    حقوق حاآم بر حمايت از طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه
•    حقوق ناظر بر رازداري وحفظ اسرار
•    حقوق ناظر بر آنتي تراست ها


مصاديق حقوق آفرينشهاي ادبي و هنري

1-    مالكيت ادبي وهنري
الف: آثار ادبي و علمي مكتوب و غير مكتوب شامل مقالالات
ب: آثار هنري
ج: آثار تزئيني و نمايشي
د: آثار رايانه اي و پايگاه هاب اطلالاعاتي

2-    حقوق مرتبط يا حقوق مجاور
الف:حقوق مجريان
ب:حقوق توليد آنندگان
ج:حقوق سازمانهاي بخش راديويي و تلويزيوني

3-    حقوق ناشي از توليد محصولالات ژنتيك و بيوتكنولوژيك
در اين شاخه از رشته حقوق آفرينشهاي فكري ما به دنبال پيامدهاي حقو قي ايجاد تغيير و اصلاح جديد و مشاهده نتايج و مطالعات بر روي آن از طريق DNA يك موجود زنده و يا پيوند DNA مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي يا فناوري زيستي مي باشيم.


تعاريف کلمات کليدي:

*اختراع (Invention)

محصول يا فرايندي است که راه جديد انجام کاری را ارائه مي دهد يا راه حل فني جديدي را براي شكلي خاص پيشنهاد مي کند

* حق ثبت اختراع (Patent)

حق انحصاري است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع يا نماينده قا نوني (Grant)داده مي شود. بدين معني که مورد اختراع را نمي توان بدون اجازه دارنده پتنت به صورت تجاري توليد کرد ،استفاده يا توزيع نمود وبه فروش رساند.

*حق انحصاري اثر (Copyright)

عبارت است از حقوق اعطا شده به پديد آورندگان آثار و کارهاي ادبي و هنري

*نوآوري (Innovation)

يعني تبديل يك ابداع به محصول يا فرايند که قابليت عرضه به بازار را داشته باشد .

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵