موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مالکیت فکری یا مالکیت معنوی | موسسه پلکان

اختراعات

طرح های صنعتی

نام تجاری
نشان جغرافیایی

 

مالکیت معنوی یا مالکیت فکری

 

معنوی در لغت به معنای باطنی، حقیقی و مقابل مادی، ظاهری و صوری به کار رفته است. و اما معنوی در اصطلاح حقوق مالکیت معنوی صرفا اشاره بر این دارد که متعلق حق، مادی نیست، بلکه فعالیت فکری انسان است.

مالکیت فکری به طور کلی یعنی مالکیت ناشی از فعالیت ها و تراوش های فکری در زمینه های صنعتی و تجاری ،علمی،ادبی،هنری .

برخی از حقوقدانان اصطلاح مالکیت فکری را مناسب تشخیص داده اند و معتقدند که کلمه معنوی در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده است، حال آنکه منشاء این حقوق فکر و اندیشه و تعقل انسان ها است.

برخی دیگر گفته اند، اصطلاح حقوق معنوی از این لحاظ کمتر ایراد دارد زیرا صرفا اشعار بر این دارد که متعلق حق، مادی نیست.

 

ثبت اختراع - اداره ثبت اختراع

 

اما طبق تعریفی که اداره مالکیت صنعتی از مالکیت فکری یا مالکیت معنوی آورده است  Intellectual property به مالکیتهای غیر ملموس گفته می شود که در مقابل آن انواع دارایی های منقول و غیرمنقول یا قابل لمس وجود دارد بعضی از اساتید علم حقوق کلمه فوق را مالکیت معنوی بعضی دیگر آنرا مالکیت فکری ترجمه کرده اند.

 در لغتنامه واژه Intellectual عقلانی ذهنی، فکری معنوی.... معنی شده است حال اگر بخواهیم این کلمه برای این گونه اموال بکار ببریم بنظر کلماتی چون عقلانی ذهنی و فکری که تقریباً به یک مفهوم است کافی نمی باشد شاید بتواند اموال خلاقیتی و ابتکاری (اختراعات، طرح های صنعتی، مدلهای مصرفی ، مدارهای یک پارچه، کپی رایت...) را شامل شود اما قطعاً نمی تواند اموال تجاری ( علامت تجاری- نشان جغرافیایینام تجاری...) را پوشش دهد چون دارایی های خلاقیتی ناشی از تراوشات فکری و ذهنی بشر است اما دارایی های تجاری کمتر به فکر و اندیشه برمی گردد بیشتر به تلاش تجاری یک تاجر بستگی دارد. لذا مالکیت معنوی به نظر صحیح تر می رسد چون معنوی یعنی منصوب به معنی، باطنی ، حقیقی می باشد از آنجایی که این اموال ظاهری و قابل لمس نیستند یعنی هم اموال خلاقیتی هم اموال تجاری هر دو یک اندازه از فکر ناشی نمی شوند فقط اموال خلاقیتی و ابتکاری است که مستقیماً از تراوشات فکر، ذهن و اندیشه انسان  بوجود می آید اما اموال تجاری اینگونه نیست لذا کلمه فکری یا ذهنی جامع نیست در حالیکه اموال معنوی به هر دونوع اموال که تجاری و خلاقیتی است را راحتتر پوشش می دهد. معنوی بکار رفته مالکیت معنوی را نباید به معنی معنویت و عرفان ترجمه کنیم اگر منصوب به معنی ترجمه کنیم مشکل راحتتر حل می شود لذا به نظر می رسد اموال معنوی جامع تر خواهد بود. سازمان ثبت از ابتدا کلمه Intellectual را معنوی ترجمه کرده ، به نظر درست تر باشد.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳