موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع بین المللی و مسیر منطقه ای | موسسه پلکان

ثبت اختراع در سطح جهان

سازمان اروپایی آسیایی ثبت اختراع

اداره اروپایی ثبت اختراع
سازمان منطقه ای مالکیت معنوی اختراع
اختراعات
ثبت اختراع بین المللی و مسیر منطقه ای

 

ثبت اختراع بین المللی و مسیر منطقه ای 


اگر چند کشور در یک سیستم منطقه ای ثبت اختراع عضو باشند؛ مخترع یا متقاضی در این کشورها می تواند اظهارنامه ثبت اختراع را به اداره ثبت اختراع منطقه ای مربوط تسلیم و حمایت از اختراع خود را در تمام کشورهای عضو یا آن دسته از کشورهای عضو سیستم منطقه ای که مایل به کسب حمایت در آنهاست، کسب نماید. 
به عنوان مثال اگر مخترع یا متقاضی بخواهد اختراع خود را در کشورهای اروپایی به ثبت برساند می تواند اظهارنامه اختراع را با ذکر تعداد کشورهایی که تصمیم دارد اختراع خود را در آن ها به ثبت برساند، به اداره اروپایی اختراع که در مونیخ آلمان مستقر است تسلیم کند و پس از طی
مراحل ثبت اختراع با توجه به کنوانسیون اختراع اروپایی از قبیل بررسی شکلی، جستجو، انتشار و بررسی ماهوی موفق به اخذ ورقه اختراع گردد. به عبارت دیگر، در واقع در این سیستم، متقاضی یا مخترع با تسلیم یک اظهارنامه به یک زبان و پرداخت هزینه واحد و طی یک فرآیند جستجو، موفق به دریافت گواهی اختراعی می گردد که این گواهی در همه کشورهای تعیین شده در اظهارنامه معتبر است و گوییه که از اداره ثبت اختراع آن کشورها صادر شده است. 
البته توسل به این روش برای کسب حمایت در کشورهای عضو علی رغم مزایا دارای معایبی نیز می باشد زیرا اگر مخترع به عنوان مثال از طریق و روش اروپایی برای کسب حمایت در کشورهای عضو اتحادیه استفاده نماید بدیهی است که چنانچه مشکلی در این طریق برای وی حاصل شود که منجر به بی اعتباری ورقه اختراع وی گردد، در این صورت وی حمایت از اختراع را در تمام کشورهای تعیین شده از دست خواهد داد. به عبارت دیگر، اگر اداره اروپایی اختراع، ورقه اختراع صادره را باطل اعلام کند و درخواست تجدید نظر نیز رد شد، در این صورت مخترع حمایت از اختراع خود را در همه کشورهای تعیین شده از دست خواهد داد. 


در خاتمه این قسمت لازم به ذکر است ادارات منطقه ای ثبت اختراع در سطح جهان عبارتند از:
1-    سازمان مالکیت معنوی آفریقا
2-    سازمان منطقه ای مالکیت معنوی اختراع
3-    سازمان اروپایی آسیایی ثبت اختراع
4-    اداره اروپایی ثبت اختراع 
5-    اداره ثبت اختراعات شورای همکاری خلیج فارس

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۴