موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

چرا تقاضای ثبت اختراع در خارج از کشور ضروری است ؟ | موسسه پلکان

اختراع

اختراع

حمایت از اختراع
ثبت اختراع
اختراعات
چرا تقاضای ثبت اختراع در خارج از کشور ضروری است ؟

 

چرا تقاضای ثبت اختراع در خارج از کشور ضروری است ؟

 

حق اختراع حقی قلمروئی است، یعنی اختراع مورد نظر فقط در منطقه یا کشوری حمایت می­شود که حمایت از آن در آن منطقه یا کشور تحصیل شده است. به عبارت دیگر، اگر اختراع ثبت شده در یک کشور خاص معتبر و نافذ نیست، اختراع شما در آن کشور حمایت نخواهد شد و اشخاص ثالث می­توانند آنرا در یک کشور بسازند، استفاده کنند، واردکنند یا بفروشند.

حمایت از اختراع در کشورهای خارجی شرکت شما را قادر خواهد کرد از حق انحصاری اختراع در آن کشورها برخوردار شوید. بعلاوه، ثبت اختراع در خارج از کشور ممکن است شرکت شما را قادر سازد اجازه بهره براری از آن را به شرکت­های خارجی تفویض کنید، روابط تجاری داشته باشید، و از طریق مشارکت با سایرین به بازارهای مذکور دسترسی داشته­باشید.

 

چرا باید تقاضای ثبت اختراع در خارج از کشور تسلیم شود ؟

تقاضانامه بین المللی شماره02us/pct/12182 . دستگاه ارتقاء عملکرد سیستم کنترل از راه دور.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲