موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل دوم - بررسی مقدماتی بین‌المللی | موسسه پلکان

 

فصل دوم - بررسی مقدماتی بین‌المللی

 

ماده 31 - تقاضای بررسی مقدماتی بین‌المللی

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ برحسب تقاضای متقاضی‌، اظهارنامه بین‌المللی وی طبق مقررات زیر و آئین‌نامه تحت بررسی مقدماتی بین‌المللی قرار خواهد گرفت‌.

2-

الف - هر متقاضی به نحوی که در آئین‌نامه تعریف شده تبعه یا مقیم کشور متعاهدی باشد که آن کشور ملزم به فصل دوم باشد و اظهارنامه بین‌المللی وی به اداره دریافت‌کننده یک کشور یا اداره عمل‌کننده از طرف آن تسلیم شده باشد می‌تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین‌المللی را به‌عمل آورد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد که به اشخاص مجاز برای تسلیم اظهارنامه‌های بین‌المللی اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا برای بررسی مقدماتی بین‌المللی بنمایند حتی اگر آنان اتباع یا مقیم کشوری باشند که آن کشور عضو این معاهده نبوده و یا ملزم به فصل دوم نباشد.

3- تقاضای بررسی مقدماتی بین‌المللی باید جدای از اظهارنامه بین‌المللی انجام گیرد و تقاضای مذکور باید حاوی خصوصیات مقرر شده بوده و به شکل و به زبان تعیین شده تنظیم شود.

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهد که در آنها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین‌المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (کشورهای منتخب‌)کشورهای متعاهد دیگر نیز می‌توانند بعداً انتخاب شوند. انتخاب فقط می‌تواند مربوط به کشورهای متعاهدی باشد که قبلاً طبق ماده (4) این معاهده تعیین شده‌اند.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - متقاضیان مذکور در جزء (الف‌)بند (2) این ماده می‌توانند هر کشور متعاهدی را که ملزم به فصل دوم باشد انتخاب نمایند. متقاضیان مذکور در جزء(ب‌) بند‌(2) تنها می‌توانند آن دسته از کشورهای متعاهد ملزم به فصل دوم را انتخاب نمایند که آمادگی خود را برای انتخاب شدن توسط متقاضیان مزبور اعلام نموده باشند.

5- تقاضا مشمول پرداخت هزینه‌های مقرر در مهلت تعیین شده خواهد بود.

6- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - تقاضا به مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی مذکور در ماده (32) تسلیم خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - هر انتخاب بعدی به دفتر بین‌المللی تسلیم خواهد شد.

7- موضوع انتخاب هر اداره منتخب به آن دفتر اعلام خواهد شد.

 

ماده 32 - مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی

1- بررسی مقدماتی بین‌المللی به‌وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی صورت خواهد گرفت‌.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎درمورد تقاضای مذکور در جزء (الف‌)بند (2) ماده (31) اداره دریافت کننده و درمورد تقاضای مذکور در جزء (ب‌)بند (2) ماده (31) مجمع طبق موافقتنامه‌های قابل اجراء بین مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین‌المللی علاقمند به انجام این بررسی از یک طرف و دفتر بین‌المللی از طرف دیگر، اقدام به مشخص نمودن مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین‌المللی برای بررسی مقدماتی خواهد نمود.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مقررات بند (3) ماده (16) با تغییراتی برحسب اقتضاء درخصوص مراجع بررسی مقدماتی بین‌المللی اعمال خواهد شد.

 

ماده 33 - بررسی مقدماتی بین‌المللی

1- هدف بررسی مقدماتی بین‌المللی عبارت است از تدوین نظر مقدماتی و غیرالزام‌آور درباره این سؤالات که آیا اختراع ادعائی‌، جدید بوده‌، متضمن یک گام ابتکاری است (ناآشکار بودن‌) و کاربرد صنعتی دارد یا خیر.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دربررسی مقدماتی بین‌المللی‌، ادعای یک اختراع زمانی جدید تلقی می‌شود که در سابقه اختراع ادعایی به نحو تعریف شده درآئین‌نامه مسبوق نباشد.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ در بررسی مقدماتی بین‌المللی اختراع ادعایی‌، زمانی متضمن یک گام ابتکاری است که با توجه به سابقه اختراع ادعایی به نحو تعریف شده در آئین‌نامه‌، درتاریخ تعیین شده برای شخصی که متبحر در آن رشته اختراع است آشکار نباشد.

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎در بررسی مقدماتی بین‌المللی‌، ادعای اختراعی‌، زمانی دارای کاربرد صنعتی تلقی می‌شود که بتوان در هر نوع صنعت بنا به ماهیت‌، آن را ساخت یا به کاربرد (به مفهوم )فناوری‌مراد از صنعت مفهوم موسع آن به نحو مذکور در معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است‌.

5- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ضوابط مذکور در فوق صرفاً به منظور بررسی مقدماتی بین‌المللی است‌. هر کشور متعاهد می‌تواند در تصمیم‌گیری خود راجع به این‌که آیا در آن کشور یک اختراع ادعایی قابل ثبت می‌باشد یا خیر، ضوابط اضافی یا متفاوت را اعمال نماید.

6- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎در بررسی مقدماتی بین‌المللی کلیه اسناد مذکور در گزارش جست‌وجوی بین‌المللی لحاظ خواهد شد. همچنین می‌توان هر سند دیگری را که در مورد خاص مرتبط تشخیص داده شود، بررسی نمود.

 

ماده 34 - آئین کار مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎آئین کار مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی تابع مقررات این معاهده‌، آئین‌نامه و موافقتنامه‌ای است که دفتر بین‌المللی آن را طبق این معاهده و آئین‌نامه با مرجع مذکور منعقد خواهد نمود.

2-

الف) متقاضی دارای این حق خواهد بود که شفاهاً یا کتباً با مراجع بررسی مقدماتی بین‌المللی ارتباط داشته باشد.

ب) متقاضی دارای این حق خواهد بود که تا قبل از تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی ادعاها، توصیف و نقشه‌ها را به نحو مقرر و ظرف مهلت معین اصلاح نماید. اصلاحیه نباید از حدود افشاء اختراع ادعایی در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی فراتر رود.

پ) متقاضی لااقل یک نظریه کتبی را از مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی دریافت خواهد نمود مگر این‌که از نظر مرجع مذکور کلیه شرایط زیر محقق باشد:

(1) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دراختراع ضوابط مندرج در بند (1) ماده (33) رعایت شده باشد.

(2) اظهارنامه بین‌المللی با الزامات این معاهده و آئین‌نامه تا آنجا که توسط آن مرجع بررسی می‌شود منطبق باشد.

(3) قصدی برای اظهار عقیده مطابق جمله آخر بند (2) ماده (35) وجود نداشته باشد.

ج‌) متقاضی می‌تواند به نظریه کتبی پاسخ دهد.

3-

الف - اگر به نظر مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی‌، اظهارنامه بین‌المللی منطبق با الزام مربوط به وحدت اختراع به نحو مذکور در آئین‌نامه نباشد می‌تواند بنا به نظر خود از متقاضی دعوت به عمل آورد تا ادعاها را به نحوی محدود نماید که با الزام مزبور منطبق گردد یا این‌که متقاضی پرداخت هزینه اضافی را متقبل شود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - قانون ملی هر کشور منتخب می‌تواند مقرر سازد هرگاه متقاضی به‌موجب جزء (الف‌)بند (3) این ماده تصمیم بگیرد که ادعاها را محدود نماید در آن صورت آن قسمت از اظهارنامه بین‌المللی که در نتیجه اقدام مذکور مشمول بررسی مقدماتی واقع نمی‌شود، تا آنجا که به آثار در کشور مزبور مربوط می‌شود مسترد شده تلقی گردد مگر این‌که متقاضی هزینه ویژه‌ای را به اداره ملی آن کشور پرداخت نماید.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ج - اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر دعوت مذکور در جزء (الف‌)بند (3) را اجابت ننماید، مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی یک گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی را درخصوص آن قسمت از اظهارنامه بین‌المللی که ظاهراً جزء اختراع اصلی است‌، تهیه و مراتب را در گزارش منعکس خواهد نمود. قانون ملی هر کشور منتخب می‌تواند مقرر سازد که هرگاه اداره ملی آن کشور تشخیص دهد دعوت مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی موجه است‌، قسمت‌هایی از اظهارنامه بین‌المللی را که به‌اختراع اصلی مرتبط نباشد تا آنجا که به آثار در آن کشور ارتباط پیدا می‌کند مسترد شده تلقی نماید مگر این که متقاضی هزینه ویژه‌ای را به آن اداره پرداخت نماید.

4-

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - اگر مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی احراز نماید که‌: 

(1) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اظهارنامه بین‌المللی مربوط به موضوعی است که طبق آئین‌نامه به انجام بررسی مقدماتی بین‌المللی نیازی ندارد و درمورد خاص‌، آن مرجع تصمیم به عدم اجراء چنین بررسی بگیرد، یا (2) توصیف‌، ادعاها یا نقشه‌ها به اندازه‌ای مبهم باشد و یا این‌که ادعاها به‌اندازه کافی با توصیف معمول تأیید نشود به نحوی که نتوان یک نظر وافی به مقصود را درخصوص جدیدبودن‌، گام ابتکاری بودن (ناآشکار بودن‌) و یا قابلیت کاربرد صنعتی داشتن اختراع ادعایی را اتخاذ نمود. مرجع مزبور وارد سؤالات مذکور در بند (1) ماده (33) نخواهد شد و این نظر و دلایل مربوط به آن را به اطلاع متقاضی خواهد رسانید. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - اگر معلوم شود که هر یک از حالات مذکور در جزء (الف‌)بند (4)ین ماده فقط در یا در ارتباط با اختراعات مشخص مصداق دارد مفاد جزء (الف)بند (4) فقط درباره آن ادعاها اعمال خواهد شد.

 

ماده 35 - گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی

1- گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی ظرف مدت مقرر و به شکل تعیین شده تهیه خواهد شد.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی حاوی هیچ‌گونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی قابل ثبت است یا خیر و یا به نظر می‌رسد که قابل ثبت می‌باشد یا خیر نخواهد بود. این گزارش در ارتباط با هرادعا، با رعایت مفاد بند (3) این ماده اعلام خواهد نمود که آیا در ادعا ضوابط جدید بودن‌، گام ابتکاری (ناآشکار بودن‌) و کاربرد صنعتی داشتن به نحو تعریف شده دربندهای (1) تا (4) ماده (33) که به منظور بررسی مقدماتی بین‌المللی مقرر شده رعایت گردیده است یا خیر. این توضیح با ذکر اسنادی که به‌نظر مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی نتیجه‌گیری مذکور را در هر مورد باتوجه به اوضاع و احوال تأیید می‌نماید یا با هرگونه ملاحظات دیگری که آئین‌نامه مقرر داشته باشد همراه خواهد بود.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - اگر در زمان تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی‌، مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی احراز نماید که هرکدام از حالات مذکور در جزء (الف‌)بند (4) ماده (34) مصداق دارد در گزارش این نظر و دلایل مربوط ذکر خواهد شد. این گزارش حاوی هیچ‌گونه توضیحی به نحو مقرر در بند (2) نخواهد بود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - اگر جزء (ب‌) بند (4) ماده (34) مصداق داشته باشد گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی درارتباط با ادعاهای مورد بحث حاوی توضیحی به نحو مقرر در جزء(الف)خواهد بود، درحالی که سایر ادعاها مطرح باشد گزارش حاوی توضیحی به نحو مقرر در بند (2) خواهد بود.

 

ماده 36 - ارسال‌، ترجمه و ابلاغ گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی

1- گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی همراه با ضمایم مقرر شده برای متقاضی و دفتر بین‌المللی ارسال خواهد شد.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی و ضمایم آن به زبانهای مقررترجمه خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - ترجمه گزارش مذکور به‌وسیله و یاتحت مسؤولیت دفتر بین‌المللی تهیه خواهد شد درحالی که ترجمه ضمایم آن به‌وسیله متقاضی تهیه خواهد گردید.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی همراه با ترجمه آن (به نحو مقرر) و ضمایم آن (به زبان اصلی‌) به وسیله دفتر بین‌المللی به هر اداره منتخب ابلاغ خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - متقاضی ترجمه ضمایم را ظرف مهلت تعیین شده‌، به ادارات منتخب ارسال خواهد نمود.

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مقررات بند (3) ماده (20) با اعمال تغییراتی برحسب اقتضاء درباره نسخه‌های هر سندی که در گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی ذکر شده و درگزارش جست‌وجوی بین‌المللی ذکر نشده باشد اجراء خواهد شد.

 

ماده 37 - استرداد تقاضا یا انتخاب

1- متقاضی می‌تواند هر یک یا کلیه انتخابها را مسترد نماید.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اگر انتخاب مربوط به همه کشورهای منتخب مسترد شود تقاضا نیز مسترد شده تلقی می‌گردد.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - هرگونه استردادی به دفتر بین‌المللی اعلام خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - دفتر بین‌المللی نیز بر همین اساس ادارات منتخب ومرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی مربوطه را مطلع خواهد نمود.

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - با رعایت مقررات جزء (ب‌)این بند، استرداد تقاضا یا استرداد انتخاب یک کشور متعاهد تا آنجا که به آن کشور مربوط می‌شود به منزله استرداد اظهارنامه بین‌المللی در آن کشور تلقی می‌شود مگر این‌که قانون ملی آن کشور به نحو دیگری مقرر نماید.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - اگر استرداد تقاضا یا استرداد انتخاب قبل از انقضاء مهلت مقرر در ماده‌(22) محقق شود این استرداد به منزله استرداد اظهارنامه بین‌المللی نخواهد بود، مع‌ذلک هر کشور متعاهد می‌تواند در قانون ملی خود مقرر سازد که مراتب فوق فقط زمانی مصداق خواهد داشت که اداره ملی آن کشور ظرف مهلت مذکور نسخه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی را همراه باترجمه (به نحو معین‌و هزینه ملی)دریافت نموده باشد.

 

ماده 38 - ماهیت محرمانه بررسی مقدماتی بین‌المللی

1- بدون تقاضای متقاضی یا اجازه وی هیچ‌یک ازدفتر بین‌المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی‌، اجازه دسترسی به پرونده بررسی مقدماتی بین‌المللی به معنا و شرایط مقرر در بند (4) ماده (30) را به هیچ شخص یامرجعی در هیچ زمانی نخواهد داد مگر به ادارات منتخب آن هم پس از این‌که گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی تهیه شده‌باشد.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎با رعایت مفاد بند (1) این ماده و بندهای (1) و (3) ماده (36) و جزء (ب‌) بند (3) ماده (37) دفتر بین‌المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی اطلاعی را درزمینه انتشار یا عدم انتشار یک گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی و استرداد و یا عدم استرداد تقاضا و یا انتخاب را ارائه نخواهند نمود مگر بنا به تقاضای متقاضی و یا اجازه او.

 

ماده 39 - رونوشت‌، ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات منتخب

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - اگر مراتب انتخاب هر کشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد مقررات ماده (22) درمورد چنین کشوری قابل اجراء نخواهد بود و متقاضی یک نسخه از اظهارنامه بین‌المللی (مگر در موردی که مکاتبه موضوع ماده‌(20) قبلاً صورت گرفته باشد) و ترجمه آن (به نحو مقرر) را همراه با پرداخت هزینه ملی (درصورت وجود) تا قبل از انقضاء سی ماه از تاریخ حق تقدم به هر اداره منتخب ارائه خواهد نمود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - هر قانون ملی می‌تواند برای اجراء اقدامات مذکور در جزء (الف) فوق این ماده مبادرت به تعیین مهلت‌های اضافه بر مهلت مقرر در جزء مزبور نماید.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ اگر متقاضی اقدامات مذکور در جزء (الف‌) بند (1) این ماده را ظرف مهلت مقرر در جزء مزبور یا جزء (ب‌)بند (1) این ماده انجام ندهد اثر مقرر در بند (3) ماده‌(11) در کشور منتخب قطع می‌گردد و این امر همان آثار مترتب بر استرداد هر اظهارنامه ملی در آن کشور را خواهد داشت‌.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎حتی اگر متقاضی الزامات مقرر در جزء (الف‌)یا جزء (ب‌)بند (1)این ماده را رعایت ننماید هر اداره منتخبی می‌تواند اثر مقرر در بند (3) ماده (11)را حفظ نماید.

 

ماده 40 - تأخیر بررسی ملی و سایر رسیدگی‌ها

1- اگر انتخاب هر کشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد مفاد ماده (23) در مورد آن کشور قابل اعمال نخواهد بود و اداره ملی یا اداره عمل کننده برای آن کشور، مشروط به رعایت مقررات مندرج در بند (2)این ماده بررسی و سایر رسیدگی‌ها نسبت به اظهارنامه بین‌المللی را قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال مقرر در ماده (39) انجام نخواهد داد.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎علی‌رغم مقررات بند (1) این ماده هر اداره منتخبی می‌تواند طبق تقاضای صریح متقاضی در هر زمان بررسی و سایر رسیدگی‌ها نسبت به اظهارنامه بین‌المللی را انجام دهد.

 

ماده 41 - اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه‌ها در ادارات منتخب

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎به متقاضی فرصت داده می‌شود که ادعاها، توصیف و نقشه‌ها را ظرف مهلت مقرر در هر اداره منتخب اصلاح نماید. هیچ اداره منتخبی قبل از انقضاء مهلت مقرر مزبور نسبت به اعطاء و یا عدم اعطاء ورقه اختراع اقدام نخواهد نمود مگر با رضایت صریح متقاضی‌.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎در اصلاحیه‌ها افشاء اختراع ادعائی نباید فراتر از حدی باشد که در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی آمده است مگر این‌که قانون ملی کشور منتخب این امر را مجاز قلمداد نماید.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اصلاحیه‌ها در کلیه مواردی که در این معاهده و آئین‌نامه پیش‌بینی نشده طبق قوانین ملی کشور منتخب خواهد بود.

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ هرگاه یک اداره منتخب‌، تسلیم ترجمه اظهارنامه بین‌المللی را الزامی بداند اصلاحیه‌ها هم باید به همان زبانی باشد که اظهارنامه به آن زبان ترجمه شده است‌.

 

ماده 42 - نتایج بررسی ملی در ادارات منتخب ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

هیچ اداره منتخب دریافت کننده گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی نمی‌تواند از متقاضی بخواهد که نسخه‌ها یا اطلاعاتی درباره محتوای هرگونه اسناد درارتباط با بررسی همان اظهارنامه بین‌المللی در سایر ادارات منتخب را ارائه نماید.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲