موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اظهارنامه بین‌المللی و جست‌وجوی بین‌المللی | موسسه پلکان

 

ماده 18 - گزارش جست‌وجوی بین‌المللی 

1- گزارش جست‌وجوی بین‌المللی در مهلت مقرر و شکل تعیین شده تهیه خواهد شد. 

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ مرجع جست‌وجوی بین‌المللی گزارش جست‌وجوی بین‌المللی را به محض تهیه برای متقاضی و دفتر بین‌المللی ارسال خواهد کرد. 

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎گزارش جست‌وجوی بین‌المللی یا اعلامیه مذکور در جزء (الف‌)بند(2) ماده (17) به نحو مقرر در آئین‌نامه ترجمه خواهد شد. ترجمه مذکور توسط یا تحت مسؤولیت دفتر بین‌المللی تهیه می‌گردد. 

 

ماده 19 - اصلاح ادعاها نزد دفتر بین‌المللی 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1- متقاضی‌، پس از دریافت گزارش جست‌وجوی بین‌المللی‌، این حق را دارد که برای یک بار و در ظرف مهلت معین اصلاحیه‌هایی را درخصوص ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین‌المللی به دفتر بین‌المللی تسلیم نماید. همزمان با این اقدام وی می‌تواند یادداشت مختصری را به نحو مقرر در آئین‌نامه تسلیم نموده و طی آن اصلاحیه را تشریح و اثراتی را که این اصلاحیه‌ها ممکن است بر توصیف و نقشه‌ها داشته باشد، مشخص نماید. 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- در اصلاحیه‌ها افشاء اختراع نباید فراتر از حدی باشد که دراظهارنامه بین‌المللی تسلیمی آمده است‌. 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3- اگر قانون ملی هر کشور تعیین شده افشاء موضوع اختراع دراصلاحیه‌ها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی آمده اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعایت بند (2) این ماده هیچ‌گونه اثری در آن کشور مترتب نخواهد بود. 

 

ماده 20 - مکاتبه با ادارات تعیین شده 

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - اظهارنامه بین‌المللی همراه با گزارش جست‌وجوی بین‌المللی شامل هر یک از موارد مذکور در جزء (ب‌)بند (2) ماده (17) و یا اعلامیه مذکور در جزء (الف‌)بند (2) ماده (17) این معاهده به نحو مقرر در آئین‌نامه به هر یک از ادارات تعیین شده ارسال خواهد شد، مگر این‌که اداره تعیین شده این الزامات را کلاً و یا بعضاً اسقاط نماید. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - مکاتبه همراه با ترجمه گزارش یا اعلامیه مربوط (به نحو مقرر)خواهد بود. 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- چنانچه طبق بند (1) ماده (19) این معاهده به ادعاها اصلاحیه وارد شده باشد، دراین‌صورت باید همراه با مکاتبه یا متن کامل ادعاهای تسلیم شده‌، توام با متن کامل ادعاها پس از اصلاح‌، یا متن کامل ادعاهای تسلیم شده به انضمام متن اصلاحیه‌ها ارسال گردد. همچنین چنانچه طبق بند (1) ماده (19) اعلامیه‌ای نیز تهیه شده باشد اعلامیه مذکور هم ارسال خواهد شد. 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3- بنا به تقاضای اداره تعیین شده یا متقاضی‌، مرجع جست‌وجوی بین‌المللی نسخه‌ای از اسناد مذکور در گزارش جست‌وجوی بین‌المللی را طبق آئین‌نامه حسب مورد به اداره مذکور یا متقاضی ارسال خواهد نمود. 

 

ماده 21 - انتشار بین‌المللی 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1- دفتر بین‌المللی اظهارنامه‌های بین‌المللی را منتشر خواهد نمود. 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2-

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - با رعایت استثنائات مقرر در بند (ب‌) این بند و بند (3) ماده (64) انتشار بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی بلافاصله پس از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذیرفت‌. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - متقاضی می‌تواند از دفتر بین‌المللی بخواهد که نسبت به انتشار اظهارنامه بین‌المللی وی در هر زمانی قبل از خاتمه مدت مذکور در جزء (الف‌)فوق اقدام نماید. دراین صورت دفتر بین‌المللی به همان نحو به صورت مقرر در آئین‌نامه اقدام خواهد نمود. 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3- گزارش جست‌وجوی بین‌المللی و یا اعلامیه مذکور در جزء (الف‌) بند (1) ماده (17) به نحو مقرر در آئین‌نامه انتشار خواهد یافت‌. 

‎‎‎‎‎‎ 4- زبان و شکل انتشار بین‌المللی و جزئیات دیگر تابع آئین‌نامه خواهد بود. 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎5- چنانچه قبل از تکمیل مقدمات فنی مربوط به انتشار بین‌المللی‌،اظهارنامه بین‌المللی مسترد و یا مسترد شده تلقی گردیده باشد، انتشار بین‌المللی صورت نخواهد گرفت‌. 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎6- اگر اظهارنامه بین‌المللی حاوی عبارات و یا نقشه‌هایی باشد که به عقیده دفتر بین‌المللی خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود یا این‌که به عقیده آن دفتر، اظهارنامه بین‌المللی مذکور حاوی عباراتی باشد که برحسب تعریف آئین‌نامه موهن تلقی گردد، آن دفتر می‌تواند عبارات‌، نقشه‌ها و تقریرات را از انتشار خود حذف و محل و تعداد کلمات یا نقشه‌های حذف شده را مشخص نموده و درصورت تقاضا نسخه‌ای از بخش‌های حذف شده را دراختیار قرار دهد. 

 

ماده 22 - رونوشت‌، ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات تعیین شده 

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎درصورتی که مکاتبه در ماده (20) قبلاً انجام نشده باشد، متقاضینسخه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی و ترجمه آن را (به نحو مقرر) ضمن پرداخت هزینه‌های ملی (عنداللزوم‌) حداکثر تا سی ماده از تاریخ حق تقدم به اداره تعیین شده ارائه خواهد نمود. هرگاه به موجب قانون ملی یک کشور تعیین شده ذکر نام و سایر اطلاعات مقرر درباره مخترع الزامی بوده ولی به موجب قانون مزبور ارائه این مشخصات در تاریخی مؤخر بر تاریخ تسلیم اظهارنامه ملی مجاز باشد، در آن صورت متقاضی‌، این مشخصات را حداکثر تا انقضای سی ماه از تاریخ حق تقدم به اداره ملی یا اداره‌ای که برای کشور عمل می‌کند ارائه خواهد نمود مگر در مواردی که تقاضا حاوی مشخصات و اطلاعات مذکور باشد.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هرگاه مرجع جست‌وجوی بین‌المللی طبق جزء (الف‌) بند (2) ماده (17) اعلامیه‌ای را صادر نماید دایر بر این‌که گزارش جست‌وجوی بین‌المللی تهیه نخواهد شد. مهلت مقرر برای انجام اقدامات مذکور در بند (1) این ماده همان مدتی است که در بند(1) مقرر شده است‌. 

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هر قانون ملی می‌تواند برای اجراء اقدامات مذکور در بندهای (1) یا (2) فوق مبادرت به تعیین مهلتی نماید که تاریخ انقضای آن دیرتر از مهلت مقرر در بندهای فوق باشد.

 

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 23 - تأخیر تشریفات ملی

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هیچ اداره تعیین شده مجاز نخواهد بود که اظهارنامه بین‌المللی را قبل از خاتمه مهلت مقرر در ماده (22) به جریان انداخته یا مورد بررسی قرار دهد. 

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎علی‌رغم مفاد بند (1) این ماده هر اداره تعیین شده می‌تواند بنا به تقاضای صریح متقاضی‌، اظهارنامه بین‌المللی را در هر زمان که متقاضی بخواهد به جریان انداخته و یا مورد بررسی قرار دهد. 

 

ماده 24 - امکان بلااثر شدن در کشورهای تعیین شده 

1- درمورد جزء (2) زیر مشروط به رعایت مقررات ماده (25) اثر اظهارنامه بین‌المللی مقرر در بند (3) ماده (11) در هر یک از کشورهای تعیین شده متوقف خواهد شد و این امر دارای همان آثار مترتب بر استرداد اظهارنامه ملی در آن کشور خواهد بود: 

(1) درصورتی که متقاضی اظهارنامه بین‌المللی یا تعیین آن کشور را مسترد نماید. 

(2) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎درصورتی که طبق بند (3) ماده (12)، جزء (ب‌) بند (1) ماده (14) ، جزء (الف‌) بند (3) ماده (14) یا بند (4) ماده (14) اظهارنامه بین‌المللی مسترد شده تلقی شود یا طبق جزء (ب‌) بند (3) ماده (14) موضوع تعیین آن کشور مسترد شده تلقی گردد.

(3) درصورتی که متقاضی اقدامات مذکور در ماده (22) را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد. 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- علی‌رغم مفاد بند (1) فوق هر اداره تعیین شده می‌تواند اثر مقرردر بند (3) ماده (11) را حفظ نماید حتی در مواردی که طبق بند (2) ماده (25) حفظ این اثر لازم نباشد. 

 

ماده 25 - بررسی در ادارات تعیین شده

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - هرگاه اداره دریافت کننده از اعطاء تاریخ ثبت بین‌المللی امتناع ورزد یا اعلام نماید که اظهارنامه بین‌المللی مسترد شده تلقی گردیده‌، یا هرگاه دفتر بین‌المللی موردی را به‌موجب بند (3) ماده (12) تشخیص داده باشد، دفتر بین‌المللی بنا به تقاضای متقاضی فوراً نسخه‌ای از اسناد موجود در پرونده را به هر یک از ادارات تعیین شده که متقاضی از آنها نام برده‌، ارسال خواهد نمود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - هرگاه اداره دریافت کننده اعلام نموده باشد که مراتب تعیین کشور خاصی مسترد شده تلقی گردیده است‌، دفتر بین‌المللی بنا به تقاضای متقاضی فوراً نسخه‌ای از اسناد موجود در پرونده را به اداره ملی آن کشور ارسال خواهد نمود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ج - تقاضای مذکور در جزءهای (الف‌) یا (ب‌) این بند باید ظرف مهلت معین ارائه شود. 

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - با رعایت مفاد جزء (ب‌) این بند و مشروط به پرداخت هزینه مقرر در قانون ملی (عنداللزوم‌) و ارائه ترجمه مناسب (به نحو مقرر) ظرف مهلت معین هر اداره تعیین شده تصمیم‌گیری خواهد نمود که آیا مراتب رد، اعلام یا تشخیص مورد مذکور در بند (1) این ماده منطبق و با رعایت مفاد این معاهده و آئین‌نامه صورت پذیرفته است یا خیر و اگر به این نتیجه برسد که رد یا اعلام ناشی از اشتباه یا غفلت اداره دریافت کننده بوده و تشخیص دفتر بین‌المللی ناشی از اشتباه یا غفلت آن دفتر بوده است‌، در آن صورت تاحدی که به تأثیر در کشور تعیین شده مربوط می‌شود آن اداره اشتباه یا غفلت را مؤثر ندانسته و به‌اظهارنامه بین‌المللی رسیدگی خواهد نمود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - هرگاه نسخه بایگانی به‌علت اشتباه یا غفلت متقاضی پس از انقضاء مدت تعیین شده در بند (3) ماده (12) به دفتر بین‌المللی واصل شود مفاد جزء (الف‌) این بند تنها در شرایط و اوضاع و احوال مذکور در بند (2) ماده (48) اعمال خواهد شد. 

 

ماده 26 - امکان تصحیح مدارک ارائه شده به ادارات تعیین شده ‎‎‎‎‎‎‎

هیچ اداره تعیین شده‌ای نمی‌تواند اظهارنامه بین‌المللی را به دلیل عدم رعایت الزامات مقرر در این معاهده و آئین‌نامه رد نماید مگر این‌که ابتدا به‌متقاضی جهت تصحیح آن فرصتی در حد و مطابق آئین کاری که در قانون ملی برای اظهارنامه‌های ملی درموارد مشابه یا قابل مقایسه مقرر است‌، اعطاء نماید. 

 

ماده 27 - الزامات ملی

1- هیچ قانون ملی نمی‌تواند رعایت الزاماتی درخصوص شکل یا محتوای اظهارنامه بین‌المللی که متفاوت یا اضافه بر آنچه که در این معاهده و آئین‌نامه مقرر شده را خواستار شود.

2- مقررات مذکور در بند (1) این ماده بر اعمال مفاد بند (2) ماده (7) تأثیری ندارد. همچنین مقررات مزبور هیچ قانون ملی را از درخواست مدارک زیر پس از این‌که رسیدگی به اظهارنامه بین‌المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، منع نمی‌کند: 

(1) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هنگامی که متقاضی شخص حقوقی باشد، نام نماینده مجاز این شخص حقوقی‌.

(2) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اسنادی که قسمتی از اظهارنامه بین‌المللی نمی‌باشد ولی دلیل ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشکیل می‌دهد از جمله تأیید اظهارنامه بین‌المللی به وسیله امضاء متقاضی درموردی که اظهارنامه به هنگام تسلیم از طرف نماینده یا کارگزار متقاضی امضاء شده باشد. 

3- درصورتی که کشور تعیین شده به استناد قانون ملی خود تشخیص دهد که متقاضی به علت این‌که مخترع نیست واجد شرایط لازم برای تسلیم اظهارنامه ملی نمی‌باشد، می‌تواند اظهارنامه بین‌المللی را رد نماید. 

4- درصورتی که قانون ملی الزاماتی را درمورد شکل یا محتوای اظهارنامه‌های ملی مقرر نماید که از نظر متقاضیان مساعدتر از الزامات مقرر شده در این معاهده و آئین‌نامه درارتباط با اظهارنامه‌های بین‌المللی باشد، اداره ملی‌، دادگاهها و هر مرجع دیگر کشور تعیین شده یا کشور عمل کننده برای آن می‌توانند به‌جای الزامات مقرر شده در معاهده و آئین‌نامه‌، الزامات ملی را در این باره اعمال نمایند مگر درموردی که متقاضی بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آئین‌نامه درمورد اظهارنامه بین‌المللی خود اصرار ورزد.

5- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ هیچ چیز در این معاهده و آئین‌نامه نباید به نحوی تفسیر شود که اجازه دهد آزادی هر کشور متعاهد برای تعیین شرایط ماهوی مربوط به ثبت اختراع به‌نحو دلخواه محدود شود، بالاخص هرگونه مقررات دراین معاهده و آئین‌نامه درارتباط با تعریف سابقه اختراع ادعائی منحصر به اهداف آئین کار بین‌المللی است و درنتیجه هر کشور متعاهد آزاد است تا به‌هنگام تصمیم‌گیری درخصوص قابلیت ثبت یک اختراع که دراظهارنامه بین‌المللی ادعا شده ضوابط قانون ملی خود را درباره سابقه اختراع ادعائی و سایر شرایط مربوط به قابلیت ثبت که تشکیل دهنده الزامات مربوط به شکل و یا محتوای اظهارنامه بین‌المللی نباشد را اعمال نماید. 

6- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎قانون ملی می‌تواند از متقاضی بخواهد که مدارک لازم درارتباط با هر شرط ماهوی مربوط به قابلیت ثبت اختراع مقرر در آن قانون را ارائه دهد.

7- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هر اداره دریافت کننده یا پس از آن که رسیدگی به اظهارنامه بین‌المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، اداره مربوط می‌تواند تا آنجا که به تعیین کارگزار از طرف متقاضی به عنوان نماینده نزد اداره مذکور باشد یا دراختیار بودن نشانی در کشور تعیین شده برای ابلاغ اطلاعیه‌ها مربوط می‌شود قانون ملی را اعمال نماید. 

8- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هیچ چیز دراین معاهده و آئین‌نامه نباید به نحوی تفسیر شود که آزادی هر کشور متعاهد را در اعمال تدابیر لازم برای حفظ امنیت ملی خود و یا حق اتباع و مقیمین آن کشور را در تسلیم اظهارنامه‌های بین‌المللی به علت حفاظت از منافع عمومی اقتصادی آن کشور محدود نماید.

 

ماده 28 - اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه‌ها در ادارات تعیین شده 

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎متقاضی از این فرصت بهره‌مند خواهد بود که ظرف مهلت مقرر، ادعاها، توصیف و نقشه‌ها را در هر اداره تعیین شده اصلاح نماید. هیچ اداره تعیین شده‌ای نمی‌تواند قبل از انقضاء مهلت مزبور ورقه اختراعی را اعطاء یا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضایت صریح متقاضی‌. 

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اصلاحیه‌ها نباید از حدود افشاء اختراع در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی فراتر رود مگر این‌که قانون ملی کشور تعیین شده چنین امری را اجازه دهد. 

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎در کلیه مواردی که در این معاهده و آئین‌نامه مقرراتی پیش‌بینی نشده باشد، اصلاحیه‌ها باید طبق قوانین ملی کشور تعیین شده باشد. 

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎درصورتی که اداره تعیین شده ارائه ترجمه اظهارنامه بین‌المللی را لازم بداند، اصلاحیه‌ها هم باید به همان زبان ترجمه شده باشد. 

 

ماده 29 - آثار انتشار بین‌المللی

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تا آنجا که به حمایت از حقوق متقاضی در یک کشور تعیین شده مربوط می‌شود، آثار انتشار بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی در آن کشور با رعایت مقررات بندهای (2) تا (4) این ماده همان آثاری خواهد بود که قانون ملی کشور تعیین شده برای انتشار الزامی اظهارنامه‌های ملی بررسی نشده در داخل مقرر می‌دارد. 

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اگر زبان مورد استفاده در انتشار بین‌المللی با زبان به‌کار رفته در انتشار به‌موجب قانون ملی در کشور تعیین شده متفاوت باشد قانون ملی کشور مزبور می‌تواند مقرر سازد که اثرات مذکور در بند (1) این ماده فقط زمانی قابل اعمال باشد که : 

(1) ترجمه به زبان اخیرالذکر به‌نحو مقرر در قانون ملی منتشر شده باشد.

(2) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ترجمه به زبان اخیرالذکر ازطریق قراردادن آن در معرض بازبینی عمومی به نحو مقرر در قانون ملی در دسترس عمومی قرار گرفته باشد، یا 

(3) ترجمه به زبان اخیرالذکر را متقاضی‌، برای استفاده کننده غیرمجاز بالفعل یا بالقوه اختراع مورد ادعا در اظهارنامه بین‌المللی ارسال نموده باشد، یا 

(4) هر دو اقدام مذکور در جزءهای (1) و (3) و یا هردو اقدام مذکور در جزءهای (2) و (3) محقق شده باشد.

3- درموردی که بنا به تقاضای متقاضی انتشار بین‌المللی قبل از انقضاء هجده‌‌ماه از تاریخ حق تقدم صورت پذیرفته باشد قانون ملی کشور تعیین شده می‌تواند مقرر نماید که آثار مندرج در بند (1) این ماده فقط از زمان انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم قابل اعمال خواهد بود. 

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ قانون ملی هر کشور تعیین شده می‌تواند مقرر نماید که آثار مذکور در بند‌( (1) این ماده فقط از تاریخی قابل اعمال خواهد بود که یک نسخه از اظهارنامه بین‌المللی منتشره طبق ماده (21) به وسیله اداره ملی آن کشور و یا اداره عمل کننده برای آن کشور دریافت شده باشد، اداره مذکور تاریخ دریافت را در اسرع وقت ممکن در روزنامه رسمی خود انتشار خواهد داد.

ماده 30 - ماهیت محرمانه بودن اظهارنامه بین‌المللی 

1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - با رعایت مفاد جزء (ب‌) این بند، دفتر بین‌المللی و مراجع جست‌وجوی بین‌المللی اجازه نخواهند داد که هیچ شخص یا مرجعی قبل از انتشار بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی به آن اظهارنامه دسترسی داشته باشد مگر بنا به تقاضای متقاضی یا اجازه او. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - مفاد جزء (الف‌) مذکور در فوق در هر موردی که برای مرجع جست‌وجوی بین‌المللی ارسال می‌شود و موارد ارسال مذکور در ماده (13) و مکاتبات مقرر به‌موجب ماده (20) قابل اعمال نخواهد بود.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - هیچ اداره ملی اجازه دسترسی به‌اظهارنامه بین‌المللی را به‌اشخاص ثالث قبل از تاریخهای ذیل هر کدام نزدیکتر باشد نخواهد داد مگر بنا به تقاضای متقاضی و یا اجازه او: (1) تاریخ انتشار بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی‌.( (2) تاریخ دریافت مکاتبه مربوط به اظهارنامه بین‌المللی طبق ماده (20) . (3) تاریخ دریافت نسخه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی طبق ماده (22) . ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - مفاد جزء (الف‌) این بند هیچ اداره ملی را از انتشار آگهی یا از مطلع نمودن اشخاص ثالث دایر بر تعیین آن اداره منع نمی‌کند. در هر حال این اطلاع و یا آگهی فقط حاوی اطلاعات زیر خواهد بود: ‎‎‎‎‎‎‎‎‎مشخص نمودن اداره دریافت کننده‌، نام متقاضی‌، تاریخ تسلیم بین‌المللی‌، شماره اظهارنامه بین‌المللی و عنوان اختراع‌.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ج - مفاد جزء (الف‌) این بند این ماده هیچ اداره تعیین شده‌ای را از دادن اجازه دسترسی به اظهارنامه بین‌المللی برای اهداف مراجع قضایی منع نمی‌کند.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مفاد جزء (الف‌)بند (2) این ماده درمورد تمامی ادارات دریافت کننده صادق است مگر در موارد ارسال موضوع بند (1) ماده (12) . 

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎در این ماده واژه «دسترسی‌» شامل هر وسیله‌ای می‌شود که از طریق آن اشخاص ثالث بتوانند اطلاعاتی را ازجمله ازطریق مکاتبه یا انتشار عمومی کسب نمایند به شرط این‌که هیچ اداره ملی به طور کلی اظهارنامه بین‌المللی یا ترجمه آن را قبل از انتشار بین‌المللی انتشار ندهد و یا قبل از انقضای مهلت بیست ماه حق تقدم به شرط این‌که انتشار بین‌المللی تا انقضای مهلت بیست ماه از تاریخ حق تقدم صورت نگرفته باشد.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲