موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت بین المللی علامت تجاری و حمایت از آن | موسسه پلکان

علامت تجاری
ثبت بین المللی علامت تجاری و حمایت از آن

 

ثبت بین المللی علامت تجاری و حمایت از آن


از تاریخ ثبتی که در دفتر بین‌المللی انجام می شود حمایت از علامت در هر یک کشورهای متعاهد ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن کشور وجود می داشت. در واقع یک ثبت بین المللی همسان و هم سطح با یک ثبت ملی است اگرچه این ثبت یک ثبت مجرد خواهد بود لیکن حمایت ممکن است توسط برخی از کشورهای تعیین شده رد گردد و یا ممکن است حمایت محدود به برخی از کشورهای تعیین شده گردد. 

 

ثبت بین المللی علامت تجاری - علامت تجاری


همچنین ممکن است ثبت بین المللی در رابطه با برخی از کشورهای تعیین شده به دیگران منتقل گردد و یا ثبت بین المللی در برخی از کشورها به لحاظ عدم استعمال از اعتبار بیفتد. 
چنانچه
نقض علامت در برخی از کشورهای تعیین شده صورت گیرد اقامه دعوی نقض صرفا در آن کشورها به طور جداگانه قابل طرح خواهد بود. مراتب فوق درست عکس رویه و روالی است که در مورد علامت تجاری منطقه ای مانند علامت تجاری اتحادیه اروپا وجود دارد. زیرا هرگونه تصمیم در رابطه با با رد، محدودیت یا انتقال در رابطه با علائم یاد شده صرفا موثر در محدوده مشخص در سرزمینی نخواهد بود بلکه در همه کشورهای عضو موثر خواهد بود و همچنین در صورت نقض در هر کجای کشورهای عضو صرفا یک دعوی نقض قابل طرح خواهد بود. البته در طی یک دوره یکساله هر یک ازکشورهای تعیین شده حق اعلام این امور را در یک اخطاریه رد (حمایت) دارد که در کشور مورد نظر، حمایت در ارتباط با تمام کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت قابل اعطا نخوهد بود. این رد حمایت باید بیانگر کلیه دلایلی باشد که بر اساس آن رد حمایت صورت گرفته است. 
اگر در دوره یکساله هیچگونه رد حمایتی صورت نگرفته باشد یا اگراداره تعیین شده رد حمایت خود را پس گرفته باشد در این صورت حمایت خود را پس گرفته باشد ر این صورت حمایت ازعلائم چنان خواهد بود که گویی علامت در آن کشور در تاریخ ثبت بین المللی به ثبت رسیده است. 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴