موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت علامت تجاری و اظهارنامه بین المللی | موسسه پلکان

علامت تجاری
ثبت علامت تجاری و اظهارنامه بین المللی

 

ثبت علامت تجاری و اظهارنامه بین المللی


شخصی که دارای شرایط لازم برای تسلیم اظهارنامه بین المللی علامت تجاری در قالب نظام مادرید است می تواند برای ثبت بین‌المللی علامت خود یک اظهارنامه در اداره کشور مبدایی که او با آن دارای ارتباط لازم است ثبت کند. این اظهارنامه بین‌المللی باید مبتنی بر یک ثبت ملی در کشور مبدا باشد. به عبارت دیگر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی ثبت علامت در قالب نظام مادرید ابتدا باید علامت تجاری یا خدماتی مورد نظر خود را در اداره مبدا کشوری که او با آن از طریق مقر حقیقی و موثر صنعتی یا تجاری، اقامتگاه یا تابعیت دارای ارتباط است، ثبت کند و متعاقب آن اظهارنامه بین المللی ثبت علامت مورد نظر را به استناد آن ثبت ملی در کشور مبدا به اداره مبدا تسلیم کند. 

 

ثبت علامت تجاری - ثبت برند - اداره ثبت علامت


اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مبدا به دبیرخانه سازمان یاد شده تسلیم داردکه در صورت چنین اقدامی دبیرخانه اظهارنامه را عودت و به آن ترتیب اثر نخواهد داد. البته نقش اداره مبدا صرفا ارسال اظهارنامه بین المللی به دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی نیست بلکه همچنین باید گواهی کند علامتی که موضوع اظهارنامه بین‌المللی است همان علامتی است که موضوع ثبت اساسی در کشور مبدا واقع شده است و اینکه کالاها یا خدماتی که برای آن‌ها درخواست حمایت شده است همان کالاها و خدماتی هستند که ثبت اساسی برای آن‌ ها در کشور مبدا صورت گرفته است. همچنین اظهارنامه بین‌المللی باید حاوی فهرست کشورهایی باشد که در آن‌ها حمایت از علامت تجاری توسط متقاضی درخواست شده است، این کشورها را کشورهای تعیین شده می گویند. همچنین متقاضی ثبت علامت تجاری باید کالاها یا خدماتی را که برای آن ها حمایت از علامت درخواست شده است و نیز در صورت امکان طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات طبقه بندی کند. در صورت عدم انجام چنین امری از سوی متقاضی، دفتر بین المللی کالاها یا خدمات را با همکاری اداره مبدا در طبقه یا طبقات مناسبی طبقه بندی می کنند. چنانچه در رابطه با طبقه بندی کالاها یا خدمات بین دفتر بین المللی و اداره مبدا اختلاف حاصل شود نظر دفتر بین‌المللی در این خصوص مرجع خواهد بود. چنانچه متقاضی ثبت بین‌المللی علامت تجاری رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست کند در این صورت باید مراتب را قید و اطلاعیه ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگ های مورددرخواست مخص شده است به تقاضا نامه خود منضم و نسخه های رنگی از علامت مذکور را نیز همراه با اظهارنامه به دفتر بین المللی ارسال تا به اطلاعیه هایی که از سوی دفتر بین المللی داده می شود، پیوست و ضیمیمه گردد.

 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴