موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و توسعه اقتصادی | موسسه پلکان

حمایت از اختراعات

مخترع

اختراع
مالکیت معنوی

 

اختراع و توسعه اقتصادی


تاریخ معاصر ظاهرا نشان می دهد که فناوری و دانش عوامل مهم رشد اقتصادی و توسعه هستند. از زمان برقراری اولین سازو کار حمایت از اختراعات در قرن پانزدهم تاکنون، نظام اختراعات با هدف ارتقای نوآوری و تشویق توسعه اقتصادی تکامل یافته است. با تامین حقوق انحصاری برای مدت محدود، یک مخترع میتواند هزینه تحقیقات و توسعه و سرمایه گذاری ها را بازگرداند. این امر همچنین سرمایه گذاری برای بهره برداری تجاری و عرضه به بازار و نوآوری های جدید را ارتقاء می دهد تا به این ترتیب عموم مردم بتوانند از فواید حاصل از نوآوری بهره مند شوند. همچنین، این نظام برای انتشار دانش و اطلاعات برای عموم مردم از طریق انتشار اظهارنامه های اختراع و اختراعات ثبت شده، طراحی شده است.

 

اختراع-توسعه اقتصادی


بسیاری از کشور ها، به ویژه کشور های توسعه نیافته، اخیرا پرداختن به چالش های مربوط به راه اندازی نظام مناسب اختراعات را برای کسب فواید اقتصادی و اجتماعی  آغاز کرده اند. توسعه منابع و زیر ساختارهای این کشورها و ظرفیت های آنها برای بهره مند شدن از رشد سریع مالکیت معنوی به عنوان دارایی ارزشمند اقتصادی در اقتصاد جهان کماکان به عنوان یک نگرانی مهم باقی مانده است.
با توجه به نابرابری های موجود درثروت اقتصادی کشور ها، آیانظام اختراعات به جای ارتقای توسعه مانع آن میشود؟ ملت ها همچنین افراد چگونه میتوانند از نظام اختراعات استفاده کنند و دارایی هیا ملی مالکیت معنوی را توسعه دهند؟ در گذشته نه چندان دور، در خصوص آثار بالقوه درجات و شکل های مختلف حمایت از اختراع بر شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پرسش هایی مطرح شده اند. با توجه به تفاوت های موجود در کشور ها، ممکن است لازم باشد مسئله تصور کاربرد استاندارد یکسان اختراعات برای همه کشور ها بررسی شود. ممکن است لازم باشد بر اساس الزامات و الویت های منحصر به فرد، راهبرد ملی به صورت موثر برقرار شود. پرداختن به این مسئله که نظام اختراعات چگونه می تواند نقش مهم در پرورش توسعه و ریشه کنی فقر ایفا کند، به طور قطع، به درک بهتر نقش نظام اختراعات در طیف گسترده تر، و تدابیر سیاست گذاری ملی توسعه ای و همچنن تدوین سیاست های حمایت از اختراعات کمک می کند تا منافع هر یک از کشور ها در نظر گرفته شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳