موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مخترع | موسسه پلکان

اختراعات
مخترع
امروز شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

مخترع(Inventor)

 

مخترع کسی است که اختراع کرده است.

 

مخترع،lojvu،ثبت اختراع

 

مخترع باید نامش به عنوان صاحب اختراع در ورقه اختراع  قید گردد.
همچنین باتوجه به ماده 4 معاهده همکاری
ثبت اختراع ، نام و سایر اطلاعات معین درباره مخترع در موردی که به موجب قانون ملی حداقل یک کشور تعیین شده ارائه این اطلاعات در زمان تسلیم یک اظهار نامه ملی ضروری باشد.در غیر این صورت این مشخصات را می توان در تقاضا یا در اطلاعیه جداگانه خطاب به هر یک از ادارات تعیین شده ارائه نمود که قانون ملی آنها ارائه چنین مشخصاتی را ضروری دانسته ولی در عین حال اجازه می دهد که بتوان آنها را در زمان موخری نسبت به زمان تسلیم اظهار نامه ملی ارائه کرد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳